Torolàlana fihobiana miatrika ny Coronavirus avy amin'i Mgr Ramaroson Benjamin

Ho Antsika Jiaby EOV : Pretra, Olom-boatokana, Lahika ato amin'ny Diôsezin'Antsiranana sy Ambanja.

"Homba anareo anie ny fiadanana..." (Jn 20,19)

Alahady faha-16 mandavantaona aho no manoratra ity hafatra ity amin’izao fidirantsika amin’ny fihibohana tanteraka izao indray.... FIHIBOANA ANDINY FAHAROA IZAY TENA MAFY TOKO ary mampanontany tena antsika jiaby hoe : “inona no mety dikany izao?” Ny Evanjely vakintsika amin’izao alahady faha-16 izao no manoro lalana antsika. Miaramitsiry ny voa tsara sy ny ahi-drat am-pontsika ary eo anivon’izao tontolo izao. Ilay ratsy no mamafy ny ahi-dratsy ary miteraka korontana : KORONTANAVIRUS… Tsy ity “fahavalo tsy hita maso” ity no faran-teny araka ny fampianaran’i Jesoa manazava ny fanoharana fa ho potika ho levona tanteraka izy…........Tsindrio eto hamaky ny tohiny

23/07/2020

Laissez votre opinion

Auteur*

E-mail*

url

Commentaires*

Code*