L'évêque

FILAN-KEVITRA IOMBONAN’NY DIOSEZY - FEHIN-KEVITRA

« Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan’ny Tompo » « Tsy isika fa ny Fahasoavan’Andriamanitra miaraka amintsika… » Ho antsika Olo Araiky Pretra, Voatokana, Lahika

Notanterahina ny faha-16 ka hatramin’ny faha-21 jolay 2018 tao amin’ny Centre Spirituel Saint Augustin ny Filan-kevitra pastoraly voalohan’ny Diosezin’Antsiranana. Nandray anjara feno tamin’izany ny tolagna, dia ny Pretra, Voatokana, lahika izay miisa 112, avy amin’ny lafivalon’ny Diosezy. Miaramisaotra an’Andriamanitra isika noho ny fitantanany sy ny fanilovan’ny Fanahiny; isaorana indrindra isika niara-niasa loha na ny lavitra na ny akaiky tamin’ny fanohanana am-bavaka.

Taratasy pastoraly laharana faha-5

« Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be……. Izaho no milaza izany
aminareo, dia mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavorary ny
fifalianareo » (Jn 15, 6, 11)
Efa manomboka mipetraka ny rafitra eto anivon’ny diosezintsika. Isaorana Andriamanitra. Isaorana
koa isika Olo Araiky. Miroso àry ny dia amin’ny fanorenana ny Eglizy trano fa indrindra ny Eglizy Olo.

Lettre pastorale N°4 du 27 septembre 2016

 L'évêque nous invite à prendre en compte de sa 4ème lettre pastorale nous invitant à continuer d'avancer vers le large : 

"Ayons donc courage car le défi nous attend. Les instruments tels que le catéchisme, la maison de formation, le personnel
enseignant sont là prêts, à notre portée. Il nous appartient de les faire tous fructifier. Prenons effectivement en mains soit spirituellement (par la prière), soit intellectuellement (par les conseils), soit matériellement (argent...), Levons nous ! …avançons-nous au large en vue de la construction d’une Eglise Vivante Eglizy Olo (Église de personnes vivantes de leur foi)... Non, nous mais la grâce de Dieu avec nous."

Taratasy pastoraly laharana faha-4

Manasa antsika ny Ray aman-dreny Arseveka amin'ny alalan'ity taratasy pastoraly laharana faha-efatra ity mba hanohy ny ezaka izay efa vitantsika hatrizay "Mahereza fa maro ny fanamby miandry antsika e". Eo ampelatantsika izao ny fitaovana rehetra : katesizy, trano fiofanana, mpampianatra...
Anjarantsika ny mampiasa azy ireo mba hamokatra. Handray an-tanana isika na ara-panahy (vavaka...) na ara-tsaina (toro-hevitra....) na ara-nofo (vola....), Alao hery sy tanjaka àry fa miroso ny dia hanorenantsika ny Eglizy Olo... Tsy isika fa ny Fahasoavan’Andriamanitra miaraka amintsika..."

Lettre pastorale N°3 du 14 septembre 2015

L'évêque nous invite à prendre en compte de sa 3ème lettre pastorale intitulée "LE FILS DE L’HOMME EST VENU NON POUR ETRE SERVI MAIS POUR SERVIR" ….
(Mc 10, 45), et propose cette fois-ci une réflexion très simple sur l’Eglise, surtout en ce moment de 60 ans de diocèse. 
Le Diocèse nous tend les bras pour ces 60 prochaines années. Nous allons le prendre en mains.....