FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-19 MANDAVANTAONA D2022

MANOMÀNA VATSY SAHAZA NY MANDRAKIZAY

 
Ry kristianina havana, amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao dia manentana antsika ny eglizy hanomana vatsy ho an’ny mandrakizay.fa indrindra ireo Tanora izay miomana hanao fivaniana masina any Antsirabe hiatrika ny JMJ. Tsy tanjona izany fa fanirahana fa indrindra moa ho antsika eto anivon’ny diosezy miatrika ny Sinaody fa “nouveau depart”. Izany no dikan’ny voady izay atrehintsika izao. Ny voady tokoa dia manambara fahafoizana ka manolo-tena amin’I Jesoa mba hanara-dia Azy akaiky kokoa. Hivelona ireo toe-panahy mampiombona amin’I Jesoa. Noho ny voadin’ny fahadiovana dia tokam-pilana ny fo ka amin’ny alalan’I Jesoa sy miaraka Aminy ary ao Aminy no itiavana sy anompoana ny manodidina fa indrindra ireo eo anivon’ny fiaraha-miaina. Torak’izany koa noho ny fahantrana dia tokana ny harena dia I Kristy. Noho ny voadin’ny fanekena sy fankatoavana dia ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra no zary fiainana. Mitaky “rupture” izany rehetra izany. Izany hoe tsy maintsy “tapaka” eo amin’ny fiainana mahazatra sy ny fiainana voatokana......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ity no Zanako malalako, henoy izy

 
Ry kristianina havana, amin'izao 06 aogositra izao no ankalazain'ny Eglizy ny fiovan'i Jesoa tarehy teny an-tendrombohitra ka anolorany amintsika sahady amin'izany fankalazana izany : Voalohany ny toetran'i Jesoa rehefa tafatsangan-ko velona izy sy ny faharoa ny toetra miandry antsika, ny fahatelo dia tsy maintsy miombona ao amin'Andriamanitra Ray isika raha miaraka amin'i Jesoa.
Ireo vakiteny aroson'ny Eglizy amintsika àry androany dia fantatra fa manampy antsika tokoa hibanjina an'izay fiainana izay. Ny antony dia fantantsika fa havesatra amintsika tahaka ny nahavesarany tamin'ny mpianatra ny hahita an'i Jesoa hifantsika amin'ny hazo fijaliana satria
manambara faharesena, manambara ny fahalavoan’i Jesoa ary fantatr’i Jesoa izany.
Izay lalovany no tsy maintsy lalovantsika ihany koa ka mety ho sarotra amintsika ny hiatrika an'izay fitondrana ny hazo fijaliana izay amin'ny lafim-piainantsika maro isan-karazany.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-18 MANDAVANTAONA D2022

NY VOLA NATAO HANOMPO FA TSY HOTOMPOINA


Ry kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia nandinika sy nibanjina ary azo lazaina aza fa niezaka isika mba hahafantatra ny anjara toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainantsika. Tsy mahagaga moa izany satria ny vavaka no tena votoatin’ny maha-Kristianina antsika. Io no tena manan-danja amintsika. Ny vavaka dia fiombonana amin'Andriamanitra ary izany no nahatonga an'i Jesoa nampianatra antsika ilay vavaka tsy manampaharoa ka antsointsika Vavaky ny Tompontsika dia ny Rainay any an-danitra izay azo lazaina fa manambara fiombonana amin'Andriamanitra sy fiombonantsika samy isika. Izay no nahatonga antsika nanipika fa tena sarobidy tokoa izao Sinaody izao satria tena manampy antsika hivelona izay voalaza ao anatin’io vavaka io. Voalaza ao daholo manko ny fiainana mahazanak’Andriamanitra antsika. Araka ny voalazantsika dia mizara roa io vavaka io dia ny voalohany mampitodika antsika amin’izay fiombonana amin'Andriamanitra izay ary ny tapany faharoa manipika izay mampiombona amin'ireo manodidina antsika......[.......]

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-17 MANDAVANTAONA D2022

Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava,dia hahita; mandondona, dia hovohaina

 
Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa faha-16 mandavantaona isika nibanjina sy nandinika ny mety hivelomantsika ny finoana ka ho tany lonaka hiasan'Andriamanitra ka hampivelatra azy sy hampamokatra azy izany hoe hahatonga antsika ho fanasina sy ho fahazavana eo anivon'ny fiainantsika. Raha ataontsika amin’ny teny hafa ka ampifanarahantsika amin’ny teny fanevan’ny Sinaody dia zary Olon-dehibe amin’ny finoana isika. Ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA, MIARA-DALANA, IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Raha tamin’ny Alahady teo dia no nibanjinantsika ny fomba handraisana sy hifandraisana amin'ny manodidina antsika ka ny fomba nandraisan'i Maria sy Marta an'i Jesoa no nodinihintsika ary notsipihintsika tsara fa mifameno ny fandraisan’i Maria sy Marta an’i Jesoa. I Maria nihaino an’i Jesoa. Fahaiza-mihaino, mihaino « amin’ny sofin’ny fo » hoy isika no fototry ny fahombiazan’ny Sinaody.....[.......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 MANDAVANTAONA D2022

Nandray Azy tao an-tranony i Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra.

 
Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo nandinika, nandalina sy nibanjina ny tena votoatin'ny fiainantsika isika fa indrindra amin'izao fandalinam-pinoana mandavantaona ataontsika izao dia ny fitiavana izay nasongadintsika tsara fa tsy sentosento ary lavitra ny fihatsaram-belatsihy fa mila fahafoizana, mila an'izay fitsaboana tahaka an'ilay Samaritana nikarakara an'ilay maratra ary tsy iza io Samaritana io fa i Jesoa izay nitondra tany amin’ny tranom-bahiny ary nilaza tamin'ny tompon-trano mba hikarakara ilay marary. Izay tokoa no natolotr'i Jesoa amintsika izao, isika sy ny Eglizy no
tompon-trano tsy maintsy mikolokolo fa indrindra amin’izao andro sarotra izao......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny