FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY PANTEKÔTY TAONA B2024

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)


Ry Kristianina havana, 50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ary indrindra ity “demony KRIZY marolafy ity izay tena manapotika ny fiainantsika ka very fanahy mbola velona isika. Tsy io Krizy io anefa no faranteny, tsy ny fahafatesana no faranteny fa hitantsika sy nankalazantsika fa I Jesoa Kristy no Alfa sy Omega ka izy no faranteny satria nandresy izy. Miara-maty amin’I Kristy ka mitsangana miaraka Aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha-zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’izao fankalazana ny Pantekôty izao ary miomana hankalaza ny Kongresy Eokaristika hanehoantsika ny finoantsika ary hiarahantsika miara-dalana amin’i Jesoa mamakivavky ny fiainana hanorina FIHAVANANA, FIHAVANANA HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO…..[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-7 FANKALAZANA NY PAKA TAONA B2024

« Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana » (Jo. 17: 17)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny niakaran’ny Tompo any an-danitra. Naniraka antsika Izy hitory ny Vaovao Mahafaly eo anivon’izao tontolo izao na dia tsy anisan’izao tontolo izao aza isika, naniraka antsika hanambara ny fandresena ny ratsy. Maro ny zavatra manahirana antsika sy mahatonga antsika ho feno fisalasalana ary indrindra mety mitady hanome tsiny an’Andriamanitra aza kanefa isika izao no apostôly, isika izao no Kristianina mpanara-dia an’i Kristy, isika izao no Kristy Mpiara-belona amin’ny olona araky ny tenintsika matetika. Tsy afenina tokoa fa mafy izao ady atrehina izao noho ny krizy maro lafy ary mitohy indrindra vokatry ny ranobe sy siklaonina ka maro ny voan’ny fakam-panahy samy mandeha samy mitady. Io indrindra no nampitandreman’I Papa antsika rehefa mandray fitenenana izy satria io fomba fisainana io dia mitondra antsika amin’ny fifanapotehana, amin’ny faharavana tanteraka. Izany tokoa ve no lalana?......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY FIAKARAN'I JESOA KRISTY AN-DANITRA

Nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.


Ry Kristianina havana, faly sy ravo isika mianakavy amin'izao andro ankalazantsika ny fiakaran'ny Tompo izao satria nisy havantsika tafita. Rehefa misy havantsika tafita na eo amin'ny fanadinana na eo amin'ny fiainana dia mifampiarahaba isika. Ka androany olo araiky amintsika, iray lio amintsika, iray rà amintsika no tafita ka mifampiarahaba satria tafita i Jesoa lohan'ny Eglizy ary isika no Eglizy fianakaviamben'Andriamanitra, Olo Araiky amintsika. Niakatra any an-danitra i Jesoa, any izany no hitoerantsika rehetra. Efapolo andro izao no nihiboka ny Apostoly. Isika koa efa ho roa volana izao no niatrika ny vokadratsin’ny siklaonina ary tena mbola sahirana raha tsy hiresaka afa-tsy ny mikasika ny lalana fotsiny isika. Maro ny very hevitra toa tsy misy farany izy ity ary toa mihasarotra aza. Nampianaran'i Jesoa tamin’ireo Apostoly fa mpiara-belona amintsika izy. Tanteraka ara-bakiteny ny voalazany tamin’izy ireo. Tsara ny mampahatsiahy fa efa taona maro taty aoriana no nanoratana ny Evanjely sy ireo Boky ao amin’ny Testamenta Vaovao........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY PAKA FAHA-6 TAONA B2024

« Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany » (Jo. 15: 13)


Ry Kristianina havana, araky ny nantitranterintsika isaky ny Alahady amin’izao ankalazantsika ny vanim-potoanan’ny Paka izao dia misy toetran’i Jesoa manokana atolotry ny Eglizy amintsika amin’ny alalan’ireo vakiteny mba hivelomantsika ny maha-Kristianina antsika. Satria ny Kristianina dia avy amin’ny teny hoe Kristy ka ireo toetran’i Jesoa asongadin’ireo tenin’Andriamanitra no hivelomantsika mandritra ny herinandro, fa indrindra hivelomantsika mandritra ny fiainantsika ka hahaizantsika mampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba hahatonga antsika ho Eglizy Olona velona, ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA, ho génération mpanorina eo amin’ny fiainantsika. Ho fahazavana sy fanasina tokoa isika amin’ny alalan’ny fanorenantsika izany Eglizy Olona Velona feno fahafoizana izany ka hifampitsimbina sy hifanasoa hikatsaka ny soa iombonana......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY PAKA FAHA-5 TAONA B2024

« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be » (Jo. 15: 5)


Ry Kristianina havana, amin’izao Paka izao, araky ny efa voalazantsika dia mampisongadina ny toetran’i Jesoa anankiray ireo vakiteny atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady. Tamin’ny Alahady lasa teo dia i Jesoa Mpiandry Ondry Tsara no nankalazaintsika, tamin’ny Alahady fahatelo dia I Jesoa Mpiara-belona amintsika, ny Alahady faharoa dia I Jesoa Endriky ny Famindram-pon’Andriamanitra eo anivontsika, ny Alahadin’ny Paka kosa dia I Jesoa Aina Vaovao.
Amin’izao Alahady fahadimy amin’ny Paka izao dia I Jesoa Foto-boaloboka, I Jesoa Voaloboka marimarina kokoa ary isika no rantsany. Io no asongadin’ny vakiteny androany. Isika no rantsana, sampana mitoetra sy mifikitra Aminy. Tsy mila ambara fa sedra niainantsika tamin’ny herinandro masina teo iny tamin’ny fandalovan’ny siklaonina na rivo-doza iny dia manosika antsika hitoetra ao amin’I Jesoa raha tsy izany zary sampana maina ary maty isika......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny