FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-24 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

IZAY MAMELA NO HAVELA  

Ry Kristianina havana, araky ny averimberintsika fa indrindra taorian'ny pantekôty ary amin'izao mandavantaona izao dia entanin'ny Fanahy Masina isika ka zary Kristy velona, Kristy mpiara-belona amin'olona ka isaky ny Alahady raha nahatsikaritra tsara isika dia misy toetra anankiray ao amin'i Kristy asongadina araka ny lohahevitra atolotry ny Eglizy hodinihintsika na koa toetra antitranterin'i Kristy ka hahatonga antsika ho mpianany tokoa sy hahatonga antsika ho mpiara-belona amin'olona eo amin'ny fiainantsika anivon'izao tontolo izao na dia tsy anisan'izao tontolo izao aza. Amin'izao Alahady mandavantaona faha-24 izao dia toetra anankiray izay azo lazaina fa takin'i Kristy ho an'ny mpianany satria tsy hoe nampianarin'i Kristy fotsiny fa niainany ary azo lazaina fa toetra hahafahantsika mampijoro, manorina ny Eglizy olona satria izany no tanjona ho antsika eo anivon'izao tontolo izao ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-23 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY KRISTIANINA TSY MIFAMPIJERY ARINA AN-TAVA


Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika mamerimberina fa izao vanim-potoana mandavantaona dia fotoana hibanjina bebe kokoa ny toetran'i Kristy mba hanampy antsika ho kristianina satria ny teny hoe kristianina avy amin’i Kristy, hahatonga antsika ho Kristy Mpiarabelona, ho olon-dehibe amin’ny finoana. Io indrindra no tanjona tiantsika ho tratrarina amin’izao Sinaody izao ka entanina isika Jiaby hiroso lalindalina kokoa fa indrindra amin’izao dingana faharoa izao dia ny Fianakaviana Eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana. Ny fototry ny fandalinam-pinoana dia i Kristy ka ny toetrany no banjinintsika hahatonga antsika Kristy velona eo anivon’ireo manodidina antsika. Fanahafana an'i Kristy no iezahantsika, haka tahaka an'i Kristy isika amin'ny fiainantsika manontolo, amin'ny toetrantsika ka izay no iezahantsika hivelomantsika ny maha EOV antsika ka hahatonga antsika ho Eglizy Olo velomin’ny Batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana ka irahina ho Misionera ho Tabernakla Velona. Ny toetra anankiray hafa indray no atolotry ny vakiteny amintsika androany.........[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-22 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA


Ry Kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa faha-21 mandavantaona no ao anatin’ny vanim-potoana andalinantsika ny finoana isika ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona eo anivon'izao tontolo izao sy eo anivon'ny mpiara-belona dia mbola mitohy izany amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao. Tsy mandeha ho azy ny fijoroana manambara ny finoana, izay maha Kristy mpiara-belona satria raha nitondra ny famonjena i Kristy dia tsy arak'izao endrik'izao tontolo izao ny famonjena entiny eo anivontsika mba hahatonga antsika koa handray an'izany famonjena izany ka hahatonga ny hafa hahay handray ny famonjena. Nidina farany ambany Izy araky ny voalazan'i Md Paoly amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina, na dia nanana ny toetra maha-Andriamanitra azy izy dia nataony tsinontsinona izany fa nietry ho farany ambany izy.....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-21 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

I KRISTY NO lORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFANNY EGLIZY

Ry Kristianina havana, averimberina amintsika matetika amin'izao fotoananny fandalinam- pinoana izao, amin’izao fotoana etrehintsika ny Sinaody izao fa isika EOV no Kristy mpiara- belona amin'olona, Tabernakla velona tahaka an’i Masina Maria izay nitsangana nandeha haingana namonjy an’I Mb Elizabeta. Isika EOV no irahina hitondra hazavana sy fanasina amin'ireo manodidina antsika mba hahafantaran'ny olona fa làlana sy fahamarinana ary fiainana tokoa i Jesoa. Raha izao tontolo very “fanahy mbola velona”, isika kosa Tsy very fa manana "répère" amin'ny làlana handehanana ary manana tanjona dia ny fivelaran'ny fiainana mifototra amin'ny fahamarinana. Nohamafisintsika koa amin’izao isika miatrika ny tapan’ny faharoa amin’ny Sinaody izao fa ny fifandraisana dia anisan’ny maha-olona ka no banjinntsika manokana ny fifandraisana amin’ny zava-boary. Notsipihintsika fa misy fifandraisana lalina amin’ny finoana io fikolokoloana sy fiarovana ny zavaboary io. Mibaribary izany rehefa mankalaza ny Eokaristia isika.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-20 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

 

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra lasa teo ary dia faly sy ravo satria nisy havantsika tafita. Izany koa ny miandry antsika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona tahaka ny niveloman'i Masina Maria ny finoana ary izy no ohatra voalohany ho antsika amin'ny fiombonam-po tanteraka amin'i Kristy.

Vanim-potoana lehibe ho antsika ihany koa iny 15 Août satria nanamasinana an’ireo Zanatsika telo mirahalahy. Niaraka tamin’I Maria izy ireo nanao “ENY”. Fantatsika ny “eny’n’I Masina Maria. Nanao “eny” tamin’ny filazan’ny Arkanjely Gabriely izy ary tsy “eny” indray mandeha fa isan-teteky hatramin’ny teo am-pototry ny hazofijaliana. Satria ny “eny” dia fiombonam-piainana tanteraka tamin’I Jesoa Zanany. Ahoana ny fisehoan’izay “eny” izay? Tahaka ny an’I Jesoa tamin’ny fanompoana.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny