FAMPIANARANA EVEKA - CATÉCHÈSE

Famangiana Pastoraly Paroasy NOTRE-DAME Assomption ny faha 27 - 29 Mey 2016

Ny Alahady ny SAKRAMENTA MASINA ny faha 29 Mey 2016 no namaranan'i Eveka Mgr Benjamin Ramaroson ny famangiana Pastoraly tao amin'ny paroasy NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION Tanambao Antsiranana. Tamin'ny andro faharoa ny Asabotsy dia nampianatra izy ny amin'ny tokony handalinantsika ny finoana amin'ny fidirantsika amin'ny vanim-potoana mandavan-taona izao. Ireo vakiteny atolotrin'ny Eglizy amintsika dia i Jesoa mampianatra atsika, manoro antsika ny lalan-kombana.

Ny fampianarana momba ny Sakramenta masina kosa no nataony ny Alahady famaranana ny famangiana pastoraly izay nifanojo indrindra tamin'ny andro nanaovana procession teto Antsiranana :Mila famantarana ny olombelona ka ny Sakramenta Masina, ny Eokaristia Vatana sy Ran'i Kristy dia manambara fa eo anivontsika Andriamanitra, Andriamanitra tsy lavitra ny Andriamanintsika.

- Fampianarana Asabotsy 28 Mey, hihaino tsindrio eto

- Fampianarana Asabotsy 28 Mey, hamaky tsindrio eto

-Toriteny Alahady 29 Mey, hamaky tsindrio eto

07/06/2016

Famangiana Pastoraly tao ACUA ny faha 20 - 22 Mey 2016

Ny Alahady TRINITE MASINA ny faha 22 Mey 2016 no namaranana ny famangiana Pastoraly tao amin'ny Aumônerie Catholique Universitaire Antsiranana. Fa  tsy isika fa ny fahasoavany no miaraka amintsika ary indrindra matetika aho miteny hoe tsy kisendrasendra fa atoron'Andriamanitra amintsika ny sitrany, tsy inona fa izao famangiana pastoraly izao dia ao anatin'ny fankalazana ny Trinité Masina izay fiombonann'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina na samy hafa izy ireo, hafa ny Ray, hafa ny Zanaka, hafa ny Fanahy Masina nefa Olo Araiky izy ireo. 

Nanentana ny eveka mba ho tahaka izany koa isika na samihafa fiaviana : misy ny avy any Antsinanana, avy any Andrefana, avy any Avaratra sy Atsimo nefa natambatra ho iray isika, harena anankiray izay. Harena ny olona satria misy vatana, misy tanana, misy saina sy FO nefa mitambatra ho iray. Tahaka izany koa isika ao amin'ny Trinité Masina, harena io fahasamihafantsika io toy izay ho zary source de violence na division. " La différence est une richesse" raha fantantsika ny manararaotra an'izany.....[tohiny .....]

 

06/06/2016

SAMBAVA - Fihaonana Voatokana - Pantekôty 15 Mey 2016

Tany Sambava no natao ny fihaonan'ireo voatokana ato amin'ny diosezy tamin'ity taona 2016 ity, ny faha-13 ka hatramin'ny 15 Mey lasa teo. Sorona masina lehibe no nentina namaranana ny fihaonana niaraka tamin'ireo kristianina faritra SAVA tamin'ny Alahady fankalazana ny Pantekôty.

Nampianatra ny Eveka ny tsara ho fantatra mikasika ny Fanahy, aoka hazava amintsika ny mahasamihafa ny Fanahy Masina sy ny fanahin'ny tromba.

- Ny fanahin'ny tromba tsy maintsy tompoina ary tanterahinao ny sitrapony, manompo izay tratrin'ny tromba, voafatopatotra. Ireo fady tsy maintsy tanterahina hatramin'ny lokon'ny lamba atao aza.
- Ny Fanahy Masina manafaka izany hoe ː Ny fivavahantsika dia i Kristy nandresy nefa tsy mpanjakazaka, manompo i Kristy, izy Andriamanitra no manompo atsika, izay no nidinany avy any an-danitra, tonga izy hanompo atsika mba ho soa, hihatsara, hiala amin'ireo ratsy mamatopatotra atsika fa indrindra ny fahotana, ny demony izay mamatotra fa ny Fanahy Masina manafaka. Izay no ankalazaintsika anio.
Antenaiko fa hanampy atsika izay fanazavana izay, mba tsy hisabàka isika no sady mamonjy tromba no mamonjy lamesa. Aza afangaro fa rehefa mifangaro dia mikorontana.
Anio mankalaza ny FANAHY MASINA isika, ahoana ary ny hahafantarana fa ny FANAHY MASINA no tonga amiko ?” [.......]

 

06/06/2016

Famangiana Pastoraly tao SIRAMA ny faha 08 ka hatramin'ny 10 Aprily 2016

Ny Alahady fahatelo amin'ny fankalazana ny Paka ny faha 10 Aprily 2016 no namaranana ny famangiana Pastoraly tao Sirama. 
Izao famangiana pastoraly izao, I Jesoa no mamangy atsika, izy no ilay mpiandry ondry tsara izay mivolagna amintsika, hoy ny tenin'ny Arseveka rehefa manao fitsidihana pastoraly izy. 

 

Sombiny tamin’ny toritenin’i Mgr Arseveka Benjamin Ramoroson :

Inona ny zava-dehibe ataontsika ?
Alatsaho ny haratonareo hoy i Jesoa dia namokatra, ary tena mahavariana fa samy nahita ireo mpianatra ireo fa i Jesoa io fa tsy nahasahy niteny izy ireo fa ny Tompo io. Tsy ny fitafatafana eran’ny tsena ny zava-dehibe fa isika miasa ho an’ny Tompo ary mamokatra ho an’ny Tompo ary izay no maha Eglizy “pilote” anareo. Mbola nanatona koa i Jesoa nangataka hoe ; “omeo sakafo aho” nefa izy no nampamokatra. Izay i Jesoa Eokaristia ho antsika, izay no Andriamanintsika. Nefa izy no tompon’ny zava-drehetra fa ny tadiaviny dia isika ho sambatra ao aminy ary hampamokatra ny fiainantsika. Raha mamokatra ny fiainantsika, raha Eglizy “pilote” ianareo dia fantaro ary fa tahaka ny nataony tamin’i Piera no ataony aminareo tsirairay, ataony amintsika tsirairay “moa ve tia ahy ianao ?”

Mametraka fanontaniana ho atsika koa Andriamanitra

Andro pantekôty, androm-pahasoavana ho antsika eto androany, manontany atsika tsirairay manomboka amin’ny tenako ka hatramin’ny ankizy madinika jiaby manontany Andriamanitra hoe  moa ve tia ahy ianao ? izay ny dikan’ny fiekem-pinoana hiarahantsika manao rehefa avy eo, manavao an’izany atsika tahaka an’i Piera. Mamaly ary isika fa tiako ianao.
Fantaro ary ry Kristianina havana fa tsy “je t”aime, tiatiako anao” io. Tsy fitiavana mikombona fa tahaka ny nitiavan’ny Ray ahy, jereo ny hazo fijaliana, fahano ny zanakondriko fahano ny reniondriko.


Iza ary ireo ondry ?
Tsy iza fa ireo akaikinao indrindra, ireo miaraka aminao andavanandro, io no tsy maintsy fahanana dia fahanana an’i Jesoa.

Io no valin’ny fanontanianareo tamiko omaly hoe; “Ahoana ny atao an’ireo manohitra ny fivavahana, ny mbola tsy mino, ny mbola tsy mivavaka?“
Fahano an’i Jesoa izy ireo. Tsy maintsy misy “valeur” kokoa ny zavatra omentsika an’ireo manodidina atsika, raha tsy misy “valeur” dia fantaro fa tsy hanaitra an’izy ireo....

Tsindrio eto hamaky ny toriteny rehetra

03/05/2016

TARATASY FANENTANANA ATSIKA JIABY TSAIKY MADINIKY

Ho tohin'ny taratasy pastoraly laharana faha-telo, toro-làlana avy amin'i Arseveka Ray aman-dReny tamin'ny septambra 2014, 
”TSY TONGA MBA HO TOMPOINA FA HANOMPO….” (Mk 10, 45), ho antsika Vita Batemy jiaby sy ny olona tsara sitra-po rehetra, Olo Araiky ato amin’ny Diosezy, efa voasoratra fa ho hisy taratasy manokana atolotra ny isan-tsokajiny hanazavàna izay andrasana amintsika tsirairay mikasika ny maha-misionera antsika, dia indro ary ny taratasy fanentanana ny tsaiky madiniky zary misioneran'ny famindrampon'Andriamanitra :

 

TARATASY FANENTANANA ATSIKA JIABY TSAIKY MADINIKY
NIHINTSIKA OLOBE, NIHINTSIKA MPANABE
« Nisy tsaiky madiniky maromaro nandesigny tami-nany biaka
hamitrahan’ny tagnana ndrêky hivavahany nihindrô. Fa nandrara irô mare ny ampianatra-nany.
Kê nivolagna tamin-drô i Jesoa : « Avotsôra tsaiky aby io fa k’aza raràna tsy hagnatono Zaho ; fa
ny mira irô kony izy nihin’ny fanjakan’ny Lanitry. » Lêra baka namêtraka tanana tamin-drô i
Jesoa nanohy dia-nany. (Mt 19, 13 – 15).
Araka izay volagn’i Jesoa izay, Izy fo eky mikaiky ny tsaiky hagnatono Izy. Ah zalahy ! Teky
fitiavana bebe tamin’i Jesoa ankitigny anarô tsaiky jiaby ê ! Anarô tsaiky, tegna tian’i Jesoa ankitigny. Mety
araraotinarô zegny tombom-pitiavagna anarô zegny. Mandao magnatono Izy, k’aza misalasala !
Fanontaniana : Ino mà avian’i Jesoa mankatia ny tsaiky ?
Ravoravo zaho indrindra amin’ny fidiran’ny Diosezy amin’ny fahatsiôtampolo (60)
taogno vaovao kê mandefa volagna aminarô Tsaiky tsaraikaraiky amin’ny Taogno
Masignin’ny Famindrampo iziô ity izaho. Misiôneran’ny Famindrampo ankitiny anarô
tsaiky. Tia hagnano zaka nataon’i Jesoa tamindrô tsaiky fanôjy Izy Babanarô. Kê k’aza
mavozo anarô magnatono Jesoa fôtiny magnabiana fò-nany aminarô Izy. Mikaiky anarô
Izy hanjary Apôstôlin’ny Fo-nany Masiny. Hanjary Misiôneran’ny Famindrampo.
Mibiagna aminarô tsaiky ny tsiôtampolo taogno vaovao. Fôtotro itsanganan’ny
tsiôtampolo taogno vaovao anarô… Kê izikà tsara ny fôtotro hirafitry tsara ny
diosezintsika. Tsara ny fôtotro izikà magnabiagna fonarô amin’ny Fo Masign’i Jesoa anarô
kê manjary Apôstôlin’ny Fo Masign’i Jesoa, hanjary Misiôneran’ny Famindrampo.
Miambigny anarô tsaiky hiroso amin’ny lalindalina kê hanjary ho Apôstôlin’ny Fo Masign’i
Jesoa, hanjary Misiôneran’ny Famindrampo. « Iniany baka ny ho avy fa tsy amaray izikà
mirotsaka atsika Tsaiky jiaby! »

 

Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny HAFATRA

02/03/2016