FAMPIANARANA EVEKA - CATÉCHÈSE

Famangiana Pastoraly tao Sambava ny faha 18 ka hatramin'ny 20 desambra 2015

Ny Alahady fahefatra amin'ny fiavian'ny Tompo ny faha 20 desambra no namaranana ny famangiana Pastoraly tao Sambava. 
Nizara roa ny fampianaran'i Arseveka Ray amandReny tamin'ny teny fampidirana nandritra ny sorona masina :

Natomboka taminy  fanazava indrindra mikasika ny logo ny famindrampon'Andriamanitra ny fampianarana.
Ary notohizana kosa famin'ny firesahana ny fiainana pastoraly ny misiona Sambava izay nasongadin'i Arseveka ireo zavatra telo tsapa fa tena nanaovantsika ezaka ka niarahabany ny kristianina ao amin'ny misionan'ny Sambava dia :

Ny voalohany izay zava-dehibe tokoa dia ny firaisankina anatin'ny misiona anankiroa ao Sambava (Centre sy Antanifotsy).Marina fa samy manana ny  fizarazarana hatramin’ny Eglizy fiombonana ka hatraty amin’ny Eglizy iraka, fa miezaka ny Kristianina ho tena Eglizy ary ao anatin’ny firaisankina. 

Ny faharoa azo asongadina amin’ny ezaka vita tato ho ato ary tokony hohalalinina, tsy tokony ho afapo amin’ny ezaka lehibe izay vita ato amin’ny Eglizy iraka roa ny fandraisana an-tànana : ao ny hasim-pinoana, ao ny rakitra araka ny tatitra rehetra, tohizina izay ary hamafisina.

Ny fahatelo mila ho hatsaraina bebe kokoa satria mbola maro ny tsy mety aminy kanefa efa nisy ny ezaka vita, tsy inona fa ny fandalinam-pinoana ny katesizy izany. Tokony atomboka any amin’ny Eglizy fiombonana. Nisy ny ezaka amin’ny fandalinam-pinoana porofon’izany roanjato mahery no manao konfirmasio.

Raha izay telo izay no misongadina ka anaovana bravo ny kristianina amin'ny misiona Sambava, ireto kosa ny indro kely ka mila ezaka bebe kokoa ka tena hanaovana ezaka tsy hoe amin’ity taona ity fotsiny fa ilaina hitohy :

- Ny voalohany fametrahana any amin’ny Eglizy fiombonana ireo rafitra rehetra
- Ny faharoa fandalinana ny taratasy pastoraly telo, taratasy manazava ny fianakaviana Eglizy kely izay no voalohany, ny faharoa dia Eglizy mandray an-tànana ny Eglizy velona, ary ny taratasy faha-telo ny maha-Eglizy ny Eglizy 
- Ny fanaovana programme manokana atao ho an’ireo tsaiky madiniky amin’ity taona ny famindrampo ity satria araka ny fantatrantsika natao ho misioneran’ny famindrampo ireo ankizy

 

Tsindrio eto hamaky ny zava-misy sy ny fampianarana  famangiana pastoraly tao SAMBAVA

 

 

 

 

02/03/2016

Famangiana Pastoraly tao Andapa ny 12 ka hatramin'ny 14 desambra 2015

Tamin'ny Alahady voalohany nanombohana amin'ny Eglizy Katokila eran-tany ny TAONA MASINA dia ny faha 13 desambra ny famangiana Pastoraly tao Andapa. Matetika ny eveka no milaza amintsika fa tsy mba misy zavatra kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa ataony izao rehetra izao mba hanampy atsika hifantoka bebe kokoa amin'izay finoana izay. Ny finoana tokoa no maha-voavonjy fa tsy misy zavatra hafa : na ny vola, na ny harena dia tsy hazahoana famonjena na oviana na oviana. Antintraterin'ny eveka Raiamandreny fa zava-dehibe ny pastoraly iombonana ato amin'ny diosezy ka tsara ary tsy maintsy haverina vakiana, fakafakaina, halalinina ireo taratasy pastoraly telo efa navoaka amin'ny diosezy nandritra ny roa taona zay : 

- ny voalohany izay nanambarantsika fa ny fototra pastoraly eto amin'ny diosezy dia miainga amin'ny FIANAKAVIANA EGLIZY KELY
- ny taratasy faharoa dia ny fanazavana ny mikasika ny hasim-pinoana, ny fanazavana ny rakitra, ahoana ny velontegnan'ny Eglizy, ahoana ny velontegnan'ny pretra
- ny fahatelo manazava bebe kokoa an'izay fandraisana an-tànana amin'ny lafiny rehetra izay, tsy inona izay fa manazava hoe inona marina ny atao hoe Eglizy ary manazava ny rafitra eto amin'ny Diosezy izay miainga any amin'ny fototra fa tsy miainga any amin'ny lohany.

 Tsara ho vakintsika ny taratasy telo ireo hahafahantsika, fa indrindra amin'izao faha-60 taona ny diosezintsika izao, mba hiroso lalindalina kokoa fa efa olombe, efa matoe ny olona 60 taona izany ka ilaina ny hirosoantsika lalindalina kokoa. Indrindra amin'izao taona masina izao indrindra no hanehoantsika an'izay

 

Tsindrio eto hamaky ny zava-misy sy ny fampianarana  famangiana pastoraly tao ANDAPA

Tsindrio eto hamaky ny toriteny  famangiana pastoraly tao ANDAPA

 

 

28/12/2015

Famangiana Pastoraly tao Ambilobe - Ny 23 ka hatramin'ny 25 oktobra 2015

Tamin'ny andro Alahady faha-25 oktobra, Alahady mamarana ny volan'ny raozery, ary mamarana ihany koa ny sinaodan'ny fianakaviana tany Roma no namaranana ny fitsidihana pastoraly tao Ambilobe. Feno zato taona no nanaovana batemy voalohany tao Ambilobe. Sarotra ny nanombohana azy, tahaka ny nahasarotra ny fitoriana ny vaovao mahafaly tamin'ny voalohany, tamin'ny niandohan'ny Eglizy tany Roma, sarotra koa ny tao Ambilobe. Isaorana an'Andriamanitra fa nisy firosoana amin'ny lalindalina kokoa sy ny ezaka goavana natao nefa mbola maro koa ny ezaka tsy maintsy atao satria na dia eo aza ny fanorenana Eglizy trano ao anatin'ny misionan'Ambilobe, dia ny fanorenana ny Eglizy olo no nantenanan'i Eveka manokana ny misiona :

1- Fametrahana rafitra tahaka ny manorina ny Eglizy trano no tsy maintsy ilana rafitra koa ny fanorenana  Eglizy olo. 

2 - Famakiana sy famakafakana ny taratasy pastoraly satria io no manome ny làlan-kombantsika eo amin’ny lafin’ny pastoraly mba tsy handeha fotsiny amin’izao isika fa misy làlan-kombana mazava

3 - Fiainana mba ho Eglizy Velona ny Eglizy olo zay arafitra satria :

- Velona ny Eglizy raha mivavaka
- Velona ny Eglizy mivavaka raha mandalina ny finoana
- Velona ny Eglizy raha mijoro ho vavolombelona
- Velona ny Eglizy,  raha manompo, ary izay no maha-Eglizy ny Eglizy, ary itahafany amin’i Kristy
- Velona ny Eglizy raha mandray an-tanana

Tsindrio eto hamaky ny zava-misy sy ny fampianarana  famangiana pastoraly tao Ambilobe

18/12/2015

Famangiana Pastoraly tao Amboangibe ny 15 ka hatramin'ny 18 oktobra 2015

Tamin'ny Alahady faha 18 oktobra 2015 andro ankalazana maneran-tany ny misiona no namaranan'i Eveka ny famangiana pastoraly tao Amboangibe

 "Avia, maniraka anao aho" no lohahevitra nentin'i Papa manentana antsika tamin'ny andron'ny misiona.
Izay teny faneva amin'ny andron'ny misiona izay koa no nentin'i Eveka nanentana ny misiona Amboangibe tamin'ny fampianarana nataony.

IRAKA ISIKA
Maro ny Eglizy trano fa ny Eglizy olo no tsy maintsy atao ezaka. Ny atao hoe Eglizy olo dia isika miaraka mivavaka.
Io no ezaka ataontsika hahatonga Eglizy velona satria ny trano tsy misy aina fa isika izay miainga any amin’ny fianakaviana ny Eglizy kely

- Velona ny Eglizy raha mivavaka

- Velona ny Eglizy raha mandalim-pinoana

- Velona ny Eglizy raha mijoro vavolombelona

- Eglizy velona isika raha manompo

- Eglizy velona raha mahay mandray an-tànana

Tsindrio eto hamaky ny zava-misy sy ny fampianarana  famangiana pastoraly tao Amboangibe

28/12/2015

Famangiana pastoraly tao Vohemar ny 02 ka hatramin'ny 04 oktobra

 

Sady nankalaza ny faha 100 taonan'ny misionan'ny Vohemar no famangiana pastoraly koa ny fandalovan'i Eveka nandritra ny telo andro ny 02 ka hatramin'ny 04 oktobra lasa teo.
Anisany hafatra namafisin'ny Eveka Ray amandReny tsara ny hoe EGLIZY VELONA isika raha EGLIZY MISIONERA :

- Eglizy velona isika raha isika tsaiky jiaby zary misioneran'ny famindrampon'Andriamanitra.

- Eglizy velona isika raha ny tanora jiaby zary misioneran'ny fanentanana (génération Makarios)

- Eglizy velona isika raha ny Olombe, ny Ray aman-dReny zary misioneran'ny fifankatiavana.

- Eglizy velona isika raha ny voatokana rehetra, Eveka, Pretra sy Relijiozy lehilahy sy vehivavy zary misioneran'ny fanompoana.

 

Toriteny nandritra ny sorona masina Alahady 04 oktobra, tsindrio eto

 

Fahasoavana ombam-pahasoavana, teo koa ny fanamasinana diakra efatra mirahalahy

Vakiteny sy Toriteny nandritra ny sorona masina Asabotsy 03 oktobra, tsindrio eto 

28/11/2015