DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS PR LA 58ème JOURNÉE MONDIALE DE VOCATIONS

Chers frères et sœurs !

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (cf. Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous ». Saint Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu..........[lire la suite]

23/04/2021

HAFATRY NY PAPA FRANSOA HO AN’NY ANDRO FAHA- 58 MANERAN-TANY NY FIANTSOAN’ANDTRA

Masindahy Josefa: ny nofin’ny fiantsoan’Andriamanitra Rahalahy sy anabavy malala!

Tamin’ny 8 desambra lasa teo, nandritra ny tsingerin-taona faha-150 n’ny fanambarana ny maha-mpiaro ny Eglizy maneran-tany an’i Md Josefa, no nanombohan’ny taona natokana ho azy (jereo: Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 desambra 2020). Ho ahy manokana, dia nanoratra ny Taratasy apostolika Patris corde aho, « hampitomboana ny fitiavana an’ity Olomasina lehibe ity ». Satria manko sady fitaratra miezinezina ho antsika izy, no « mifandraika mivantana amin’ny maha-olona antsika ny fiainany ». Tsy mba nanaitra na nanintona teto ivelany i Md Josefa, tsy mba nanana fanomezam-pahasoavana manokana izy, tsy nanaitra ny mason’izay nifanena taminy izy. Tsy olo-malaza nampitolagaga izy: tsy nampita na dia teny iray naloaky ny vavany ny Evanjely, nefa nahavita zavatra nigagana teo imason’Andriamanitra tamin’ny fiainany andavanadro......[Tsindrio eto hamaky ny tohiny]

23/04/2021

INTERVIEW avec Mgr Benjamin : 15 ans RADIO FANIRY et fête bx Lucien Botovasoa

Hankalaza ny fetin'i Ramose Lucien BOTOVASOA Olontsambatra ny Eglizy ny 17 avril 2021 ho avy izao. Tsy sarahina amin'izany koa ny famaranana ny fankalazana ny faha 15 taona nijoroan'ny Radio Faniry 105.4 FM ato amin'ny Diosezin'Antsiranana. Harahinao eto ny resadresaka nifanaovana tamin'i Son Excellence Monseigneur Marc Benjamin RAMAROSON mahakasika an'ireo fankalazana roa sosona ireo.

16/04/2021

17 AVRIL - FÊTE DE BIENHEUREUX LUCIEN BOTOVASOA

Nous fêterons le bienheureux Lucien Botovasoa le 17 avril, le martyre malagasy père de famille et franciscain séculier, mort décapité le 14 avril 1947 pendant l'insurrection liée à l'indépendance de Madagascar.
Dans le pays, la figure de Lucien Botovasoa, père de famille malgache mort en donnant sa vie pour les autres à l'exemple du Christ qu'il a toujours voulu imiter reste un exemple pour toute la population de la grande île.  

Voici les liens de lecture et des prières pour ce jour de fête

 

- ..messe malagasy  

-..messe en français

-..messe en latin

-...OFFICE

15/04/2021

INTERVIEW avec Mgr Benjamin : 15 ans d'épiscopat

13/04/2021

CONFERENCE - Fampianaran'i Eveka ny taonan'i Md Jozefa

15/04/2021

TARATASY EZAKA OLOARAIKY ATSIKA JIABY - manomboka ny Paka hatramin'ny 15 août

An-kafaliana sy an-karavoana no anolorako fiarahabana sy firarian-tsoa omban-tsodrano ho antsika “Olo Araiky Jiaby Fratelli Tutti” amin’izao Paka 2021 izao. Tsy mihambahamba aho ny milaza fa tena Paka Manokana ity Paka ity satria iarahantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fankalazana an’i Kristy tafatsangan-ko velona izany hoe hanambarantsika amin’ny feo manakoako ny fandreseny ny ratsy ary matoky isika fa anisan’ny ratsy resy ity KORONTANAVIRUS ITY. Joyeuses Pâques isika jiaby Aleloia ! [Tsindrio eto hamaky ny taratasy......]

09/04/2021

Ho antsika Olo Araiky Jiaby EOV

 Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no ampandrenesanantsika Olo Araiky Jiaby EOV fa nantsoin’ny Ray hody any Aminy ny Alatsinainy 29 mars 2021, rehefa nahazo ny Sakramenta fanomen’ny Eglizy ny zanany i Mompera FANIVANA Jean Michel ( 06 Juillet 1962- 29 Mars 2021) rehefa nivahiny 59taona teto an-tany, ary 29 taona naha Pretra azy (16 Août 1992). Nahavita ny pakany izy niaraka amin’I Jesoa no tompoiny sy ny toriny tamim-pinoana, tamim-panantena ary tamim-pitiavana ka matoky isika fa ny Famindrampon’Andriamanitra hitsena azy ary izy hivavaka ho antsika mbola mivahiny eto antany  

Ankinintsika ambavaka izao voina manjo antsika izao.  Hifampivavaka miaraka amin’i Masina Maria, Md Josefa Ray Mpiaron’ny Eglizy Erantany sy Olts Lucien Botovasoa

29/03/2021

Le Pape invite à un Carême d’espérance vive et de charité active

À quelques jours de l’entrée en Carême, mercredi des Cendres 17 février, le message du Pape François pour cette période de jeûne et de prière a été rendu public, vendredi 12 février. Intitulé «Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18) Le Carême: un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité», il expose la manière dont chaque fidèle doit renouveler ces trois vertus théologales suivant le modèle du Christ.

14/02/2021

HAFATRY NY PAPA RAY MASINA KAREMY 2021

« Amin’izao fotoam-pibebahana izao dia manavao ny finoantsika isika, manovo ilay "ranovelon’"ny fanantenana sy mandray amin’ny fo misokatra ny fitiavan’Andriamanitra izay manova antsika ho mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin’i Kristy. Hanavao ny toky nomena tamin’ny Batemy isika amin’ny alin’ny Paka, mba hateraka indray ka ho tonga lehilahy sy vehivavy vaovao, noho ny asan’ny Fanahy Masina….. »  

   

Mirary Karemy Masina mitondra antsika hiakatra ho an’i Jerosalema hanaovantsika « départ vaovao » ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA

14/02/2021