DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

FILAZANA MANJO

Mbola ao anatin’ny vanim-potoan’ny Paka isika ka amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no ampandrenesana antsika EOV Jiaby , fa nantsoin'ny Ray hody any Aminy, ny Alatsinainy 24 avril 2023, i Mompera TIANA DOLIN, 

27/04/2023

7ème Synode - Message lors de la célébration de la clôture et de l'ouverture

Message lors de la célébration de la clôture de la première année du 7ème Synode du diocèse et de l’ouverture de la deuxième année
Ce n’est pas nous mais la grâce de Dieu avec nous

03/02/2023

7EME SYNODE DIOCESAIN PREMIERE ETAPE Vohémar

Le samedi 19 Novembre 2022 la veille du Christ Roi est marquée d’une pierre blanche pour le diocèse d’Antsiranana. En effet c’est la date prévue pour la clôture de la première étape du Synode diocésain 7ème du genre. 

03/02/2023

LES NOUVEAUX COOPERANTS

Arrivés mi-octobre, nous sommes la nouvelle famille de coopérants qui prenons la suite de Barthélémy et Anne-Charlotte. Nous nous appelons Geoffroy et Hélène, et nous avons trois garçons de 1 à 4 ans.

03/02/2023

EOV DIASPORA - Pèlerinage LOURDES 2022

Du 23 au 23 septembre 2022, EOV Diaspora Europe était en pèlerinage avec Mgr Benjamain Ramaroson

03/02/2023

MBA HAINAO NDRAIKY ?

Famintinana ny niandohan'ny EOV DIASPORA any Eropa

03/02/2023

FILAZANA MANJO

Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no ampandrenesana antsika rehetra, fa nantsoin'ny Ray hody any Aminy, ny Alahady faha 11 Desambra 2022, i Mompera ANDRIANJAKA Francisco, 
16/12/2022

NY LINEAMENTA 2 ho Entintsika manohy ny Sinaody

Fanontaniana-tarikevitra enti-miasa @Sinaody (Lineamenta)

Lohahevitry ny Sinaody :
« Eglizy Ôlo, Velomin’ny Batemy, ho Tabernakla velona »


Ho Antsika EOV JIABY
Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan’ny Tompo
« Potika ny tany, ny tranobe iombonana simba, miharobaka, vokatry ny fitondran-tena tsy am-piheverana ka mitaky fiovam-penitra mahery vaika, hanova ny zava-misy atrehina amin’izao. Aoka ho tonga saina tokoa isika satria ny tanjona dia ny fahatsiarovan-tena, ny fahasahiana manova ho fangirifirian’ny tena ny zava-mitranga eo amin’ny tontolo manodidina, ny fiaikena fa misy anjara biriky azon’ny tsirairay entina.
Noho ny fahalotoan’ny rivotra, noho ny tontolom-piainana mikolokolo loto, noho ny fiovaovan’ny toetr’andro dia potika ny tranobe iombonana ka miharatsy ny fiainan’ny taranak’olombelona… » (Papa Fransoa).......[vakina eto ny tohiny]

05/12/2022

HAFATRY NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA

“Indro aho eo aminareo mandrakariva mandrapahatongan’ny faran’izao tontolo izao” (Mt 28, 20)


Ry havana malala,
Tafavory teto Antananarivo izahay Eveka Raiamandreninareo tamin’ity herinandro ity, taorian’ny fitsidihana nataonay tany Roma niaraka tamin’ny Papa Fransoà sy ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny ao Vatikana ka te hampita hafatra fohy ho anareo rehetra ary te hamelombelona indray ny fanantenana sy ny hafaliana amin’izao hanombohantsika ny vanim-potoanan’ny Fiavian’ny Tompo (Avent) izao, hiomanana amin’ny Noely ary hidirantsika mankany amin’ny taona vaovao 2023......(tohiny)

05/12/2022

FEHIN-KEVITRA TAMIN’NY FIVORIANA ARA-POTOANA NATAON’I JUSTICE ET PAIX MADAGASIKA

Antanimena, 22-25 Novambra 2022


Ho an’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga eto amin’ny firenena,
Ho an’ny vahoaka malagasy sy ireo olona tsara sitrapo.
Homba anareo mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompo !
Izahay 26 mianadahy avy, pretra sy lahika, solontenan’i Justice et Paix avy amin’ny Diosezy rehetra manerana an’i Madagasikara izay tarihan’i Monsenera Benjamin Marc RAMAROSON, eveka mpiahy ny Vaomiera, noho ny iraka ampanaovin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, dia nanantanteraka fivoriana ara-potoana faharoa teto Antanimena ny 22 ka hatramin’ny 25 Novambra 2022. Ny fivoriana moa dia niompana amin’ny zavamisy momba ny zon’ireo zaza sy olona tsy manana Sora-pahaterahana, ny momba ny fananan-tany sy ny harena an-kibon’ny tany, ary indrindra ny olana ateraky ny tsy fisian’ny fandriampahalemana manerana ny Nosy.......(tohiny)

05/12/2022