DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

MESSAGE POUR LA PAIX DU PAPE FRANCOIS

Message pour la paix du pape François pour la 55e Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2022

Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable 1. «Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix» (Is 52, 7) Ces paroles du prophète Isaïe expriment la consolation, le soupir de soulagement d'un peuple exilé, épuisé par la violence et les sévices, exposé à l'indignité et à la mort. Le prophète Baruch s’interrogeait : « Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ?» (3, 10-11). Pour ces gens, l'avènement du messager de paix signifiait l’espérance d'une renaissance sur les décombres de l'histoire, le début d'un avenir radieux......[ lire la suite]

30/12/2021

HAFATR’I PAPA FRANSOA fankalazana ny ANDRO faha-55 maneran-TANY NY FIADANA

HAFATR’I PAPA FRANSOA
AMIN’NY fankalazana ny ANDRO faha-55 maneran-TANY HO AN’NY FIADANANA

1 janoary 2022

 

“Fifampiresahana eo amin’ny olona rehetra, ny fanabeazana sy ny asa: fitaovana entina manorina ny fiadanana maharitra”

 

  1. “Endrey ny hatsaran’ny famindran’ilay iraka eny an-tendrombohitra, izay mitory ny vaovao mahafaly dia ny fiadanana” (Iz 52,7)

            Milaza fampiononana ireo tenin’i Izaia mpaminany ireo, sento mampitony an’ireo vahoaka voasesi-tany, reraka noho ireo herisetra sy fanandevozana ary saron’ny fahafaham-baraka sy ny fahafatesana mihitsy aza. Nametram-panontaniana i Baroka mpaminany: “Ahoana sy ahoana ange, ry Israely, ity ianao no aty amin’ny tanim-pahavalo; ka reraka aty amin’ny tanin’ny firenen-kafa, sy mandoto tena amin’ny maty ka atao ho anisan’izay efa tafiditra any amin’ny Seoly?” (3, 10-11). Ho an’ireo olona ireo dia midika ho fahaterahan’ny fanantenana ao anatin’ny fotoan-tsarotry ny tantara ny hafatr’ilay iraka mitory fiadanana ary fiantombohan’ny hoavy mamirapiratra......[ tsindrio eto hamaky ny tohiny]

30/12/2021

VOEUX 2022

VOEUX 2022VOEUX 2022 [2.123 Kb]
22/12/2021

MESSAGE DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE MADAGASCAR - NOVEMBRE 2021

« VOUS SEREZ MON PEUPLE, JE SERAI VOTRE DIEU » (Jr 30 :22).

 A tous les catholiques de Madagascar

Au peuple malagasy et à toutes les personnes de bonne volonté, Que la paix soit avec vous !


Chers frères et soeurs,
Nous, évêques de Madagascar, nous sommes réunis comme d’habitude à Antananarivo du 3 au 12 novembre 2021 et nous vous remettons le message suivant :
1. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu origine de toutes choses par son amour et par ce qu’il prodigue à son peuple. En effet, depuis quelques mois, à la fin de l'urgence sanitaire, notre quotidien commence à revenir à la normale nous permettant de vivre mieux. Cela révèle que Dieu ne nous abandonne pas et que l'épidémie de Covid 19 n'a pas le dernier mot.  [ lire la suite....]

18/11/2021

HAFATRY NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA - NOVAMBRA 2021

 “Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo” (Jr 30,22)

Ho an’ny mpino katolika manerana ny Nosy
Ho an’ny vahoaka malagasy sy ny olona tsara sitrapo rehetra, Homba anareo anie ny Fiadanana!


Ry havana,
Nivory ara-potoana teto Antananarivo izahay Eveka ny 03 ka hatramin’ny 12 novambra 2021 ka manao izao hafatra izao :
1. Voalohany indrindra dia misaotra an’Andriamanitra Mpandahatra ny zavatra rehetra isika noho ny fitiavany sy ny fitantanany ny fiainantsika vahoakany. Volana vitsivitsy lasa tokoa izay, hatramin’ny nahafoana ny hamehana ara-pahasalamana dia nanomboka niverina amin’ny laoniny ny fiainana andavanandro ka mba afaka niaina kely isika. Maneho izany fa tsy mandao antsika Andriamanitra ary tsy tompon’ny teny farany ny valan’aretina Covid 19. Isaorana isika rehetra tamin’ny fanehoam-pinoana sy fitokisana ka nahay nifanohana niatrika ny mafy manoloana ireo fitsapana isan-karazany nolalovan’ny zanak’olombelona....[ Tsindrio eto hamaky ny tohiny......]

18/11/2021

MESSAGE DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE MADAGASCAR

« L’Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité » (Jn 16,13)

À tous les fidèles catholiques, Au peuple malagasy et aux gens de bonne volonté, La paix soit avec vous ! Chers frères et sœurs, Nous, Évêques de Madagascar, étions heureux d’avoir pu nous réunir par « vidéoconférence » pour partager des nouvelles et réfléchir ensemble. Nous rendons grâce à Dieu car notre foi reste solide malgré les épreuves qui auraient pu perturber notre vie de fils de Dieu. En tant que successeurs des Apôtres, en ce temps fort de la Pentecôte 2021, nous, vos Evêques, nous souhaitons vous adresser ce message qui est dans la continuité de la mission confiée à l’Église qui est à la fois Mère, Enseignante et Prophète.

Cliquer ici pour lire la suite

04/06/2021

HAFATRY NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA

“Ny Fanahy Fahamarinana no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra” (Jo 13, 20)

Ho an’ny mpino katolika manerana ny Nosy Ho an’ny vahoaka malagasy sy ny tsara sitrapo rehetra, Homba anareo anie ny Fiadanana! Ry havana, Hafaliana ho anay Evekan’i Madagasikara ny nihaona tamin’ny alalan’ny « vidéoconférence », nifampizara vaovao sy nifampidinidinika. Isaorana Andriamanitra fa mafy orina ny finoantsika na dia eo aza ny fitsapana manohintohina ny fiainana ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Amin’izao Pantekôty 2021 izao dia tianay Raiamandreninareo ny mitondra hafatra amin’ny maha-dimbin’ny Apostoly anay, manohy ny iraka nankinina amin’ny Eglizy Reny, sady Mpampianatra no Mpaminany

Tsindrio eto hamaky ny tohiny

 

28/05/2021

PANTEKÔTY - HAFATRY NY ARSEVEKA MGR BENJAMIN RAMAROSON

HO ANTSIKA EOV VITA BATEMY REHETRA PRETRA, VOATOKANA, LAHIKA: TOLAGNA HOMBA ANTSIKA MIANAKAVY ANIE NY FIADANAN’NY TOMPO

“TSY ISIKA FA NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA MIARAKA AMINTSIKA....”

Noho ianareo nandray ny teny tamin’ny fahoriana be (KORONTANAVIRUS) sy tamin’ny hafaliana avy amin’ny Fanahy Masina (PANTEKOTY VAOVAO), dia tonga nanahaka ny Tompo ianareo, ka tonga fakàn-tahaka ho an’ny mpino rehetra…” (1Tes 1, 6)
Marina fa mbola nampitomboina 15 andro manaraka indray ny hamehana ara-pahasalamana nefa tsy afenina fa misy vokatra azo… Isaorana Andriamanitra…

Tsindrio eto hamaky ny hafatra

28/05/2021

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS PR LA 58ème JOURNÉE MONDIALE DE VOCATIONS

Chers frères et sœurs !

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (cf. Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous ». Saint Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu..........[lire la suite]

23/04/2021

HAFATRY NY PAPA FRANSOA HO AN’NY ANDRO FAHA- 58 MANERAN-TANY NY FIANTSOAN’ANDTRA

Masindahy Josefa: ny nofin’ny fiantsoan’Andriamanitra Rahalahy sy anabavy malala!

Tamin’ny 8 desambra lasa teo, nandritra ny tsingerin-taona faha-150 n’ny fanambarana ny maha-mpiaro ny Eglizy maneran-tany an’i Md Josefa, no nanombohan’ny taona natokana ho azy (jereo: Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 desambra 2020). Ho ahy manokana, dia nanoratra ny Taratasy apostolika Patris corde aho, « hampitomboana ny fitiavana an’ity Olomasina lehibe ity ». Satria manko sady fitaratra miezinezina ho antsika izy, no « mifandraika mivantana amin’ny maha-olona antsika ny fiainany ». Tsy mba nanaitra na nanintona teto ivelany i Md Josefa, tsy mba nanana fanomezam-pahasoavana manokana izy, tsy nanaitra ny mason’izay nifanena taminy izy. Tsy olo-malaza nampitolagaga izy: tsy nampita na dia teny iray naloaky ny vavany ny Evanjely, nefa nahavita zavatra nigagana teo imason’Andriamanitra tamin’ny fiainany andavanadro......[Tsindrio eto hamaky ny tohiny]

23/04/2021