FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-15 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NOKENDREN’ANDRIAMANITRA HISY VOKANY EO AMIN’NY FIAINANTSIKA, NY TENINY

Ry Kristianina havana, mandeha hatrany fiainana na dia eo aza ity krizy marolafy mikiky ny fiainantsika ity. Sahirana tokoa isika rehetra. Mitaky firaisan-kina bebe kokoa izao krizy izao. Mitaky fifarimbonana na solidarité. Io ny fihavanana hiainana fa tsy resaka fotsiny. Tsy hoe mandeha anjambany isika amin’izany rehetra satria miara-dalana miatrika izao Sinaody izao mba EOV EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DIA MANDRAY AN-TANANA ZARY MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Miatrika ny dingana faharoa isika izao. Raha Kristy Mpiara-belona eo anivon'ny fiaraha-monina misy antsika ka tonga fahazavana sy fanasina fa eo ny Tenin'Andriamanitra manilo antsika, manilo ny fiainantsika, Izy no jiro maninteraka ny fiainantsika dia afaka mametraka rafitra manampy antsika hiatrika izao krizy izao.
Raha ny lohahevi-dehibe androany Alahady faha-15 mandavantaona dia manampy antsika handinika ny zava-misy ka manosika antsika handalina ny finoantsika bebe kokoa........[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-14 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

I JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY


Ry Kristianina havana, isaky ny Alahady mandritra ny vaninandro mandavantaona dia manome toetra anankiray antsika ny Eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny izay henointsika ny Alahady ka halalinintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona, hahatonga antsika ho EOV, Eglizy Olo Velo miombona miara-dalana mandray an-tanana irahina ho Misionera, ho Tabernakla Velona.
Ny fanaovana asa soa, ny fandraisana ny vahiny, ny fandraisana ny hafa no nohalalinintsika tamin'ny Alahady faha-13 lasa teo mba hahatonga antsika ho Kristy eo anivon'ny mpiara-belona amintsika, hahatonga antsika ho fanasina amin'ireo mpiara-belona amintsika.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-13 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA


Ry Kristianina havana, averimberintsika matetika fa izao vanim-potoana mandavan-taona izao no entintsika hanamafy ny fandalinam-pinoana fa indrindra amin'izao isika miatrika ny Sinaody faha-7 izao. Araka ny averimberintsika koa tsy hoe manao Sinaody par étape isika fa étapen’ny sinaody, raha atao amin’ny teny hafa, dingan’ny sinaody. Sinaody iray ihany no ataontsika mba ahafahantsika mamehy aza tsara ary hitondra antsika amin’ny Pantekoty vaovao no andalinantsika araka ny station. Ny vakiteny koa manasa antsika handalina ny finoana satria vakiteny mitohy ho an’ny Evanjely sy amin’ny vakiteny faharoa fa ny vakiteny voalohany no safidiana mifanaraka amin’ny Evanjely. Ny tanjona fa indrindra amin’ny Sinaody dia ny hahatonga antsika ho Tabernakla velona tahaka an’I Masina Maria mitondra an’I Jesoa eo anivon’ny Mpiara-belona izany hoe hahatonga antsika no Kristy mpiara-belona amin'olona......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-12 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

MAHATOKY ANDRIAMANITRA KA RESEO NY TAHOTRA


Ry Kristianina havana, avy nankalaza tamin’ny fomba manetriketrika ny Fankalazana ny Fo Masin’I Jesoa Mpiaron’ny diosezintsika isika izay mampiditra tanteraka antsika amin’ny vanim-potoana mandavantaona. Efa natombotsika tamin’ny alahady lasa teo sy notsipihintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra. Ny Evanjely sy ireo vakiteny dia miresaka ny vôkasiona. Nohararaotintsika ny nandalina mikasika ny atao “vôkasiona” miainga avy amin’ireo Tenin’Andriamanitra. Nilaina izany amin’izao isika miatrika ny Sinaody faha 7 izao. Io fivelomana ny “vôkasiona” io indrindra no averintsika matetika mba hahatonga antsika hivelona ny vôkasiona naharian’Andriamanitra antsika hatramin’ny voalohany. Anisan’ny manampy antsika amin’izany ireny vavaka diabe prôsesio nataontsika ireny. Ny vôkasiontsika tokoa dia ho Olo Araiky Isika, ho Fianakaviam-ben’Andriamanitra ka zary EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DIA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA HO TABERNAKLA VELONA.......[........]

 

Tsinddrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-11 MANDAVANTAONA TAONA A2023

«Raha nahita ity vahoaka marobe i Jesoa, dia onena azy ireo satria nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry»


Manomboka ny mandavan-taona isika ka ny Tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy dia entina hanampy antsika handalina ny finoana mba hivahatra tsara ao amin’I Kristy isika ka ho kristianina tokoa, ho Kristy Mpiara-belona amin’ny olona. Izany no tanjon’izao Sinaody iarahantsika miatrika izao hahatonga antsika ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA MISIONERA ZARY TABERNAKLA VELONA.
Tsy mahagaga àry raha mandinika ny Tenin'Andriamanitra henontsika isika no mahatsapa tsara amin’izao fanombohan’ny vanim-potoana mandavan-taona ao aorian’ny Paka izao fa mitaona antsika handinika lalindalina kokoa mikasika ny vôkasiona. Mety gaga isika fa vôkasiona no ampiasaina eto. Ny antony dia tsotra satria tsy fiantsoan’Andriamanitra fotsiny ny resaka eto fa sady antson’Andriamanitra no valy avy amintsika ary ireo no manosika antsika hanana fiainana mifanaraka amin’ny antso. Mazava ho azy hafa ny fiainan’ny voatokana ary hafa ny fiainan’ny mpanambady. Izay rehetra izay no atao hoe Vôkasiona........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny