FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA TAONA 2023

FIANAKAVIANA MIFANKATIA, LANITRA ETY AN-TANY


Ry Kristianina havana, anio Alahady mamarana ny taona no alahady manaraka ny Noely, Alahady ahatsiarovana manokana ny Fianakaviana masina. Somebiseby isika amin’izao famaranana ny taona 2023 izao mikofoka manomana ny fety ny maro na dia tsy miafina fa tena ao anatin’ny krizy mafy. Ao anatin’izany indrindra no aoka tsy hanadino ny fototry ny fiainantsika raha mahatsiaro izao fetin’ny Fianakaviana masina izao. Masina ny fianakaviana tao Nazareta satria fianakaviana misy an’i Jesoa izay nankalazaintsika tamin’ny Noely, Andriamanitra eto amintsika. Raha eo anivon’ny fianakaviana tsirairay i Jesoa dia masina ny fianakaviana satria misy an’Andriamanitra ka na dia miatrika zavatra maro mety manahirana aza eo amin’ny fiainana dia matanjaka satria mitambatra amin’Andriamanitra ka feno fitiavana. Azonareo onogna amin’izao ny nanaovako hira setrin’ny Ranombavaka nandritra ny Fiaviana amin’ny toerana nanaovana visite pastorale : MANDROSOA AO AN-TRANONAY IANAO RY JESOA ….[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY MPAMONJY

Tonga nofo ny Teny ary nonina tety amintsika.


Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana tokoa ny anolorana ny fiarahabana sy ny firarian-tsoa ombam-bavaka ho antsika ao anatin’izao fankalazana ny Noely izao. Arahabaina isika oloaraiky jiaby tratrin’izao Noely izao. Arahabaina isika EOV MISIONERA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Matoa eto anivontsika i Jesoa amin’izao Noely izao dia satria hanavao ny zava-drehetra nikorontana, hitondra aina sy fivelomana, raha isika olombelona tratry ny fahotana tamin’ny fototra ary voasariky ny fakam-panahy ka mifanapotika dia miantso antsika àry Izy Andriamanitra amin’izao Noely izao hanokatra ny fontsika handray an’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika mba ho ivon’ny fianantsika Izy, mba ho génération mpanorina tokoa isika sy ho mpandavorary, hitoetra ao Aminy tokoa isika ary Izy hitoetra amintsika dia hamokatra be isika ary ho feno ny hafaliantsika. Raha Izy mitoetra eo amintsika dia hamokatra be isika. Matoa ny fiainantsika izao tsy mamokatra dia satria tsy mitoetra ao amintsika i Kristy ilay Mesia tonga eto anivontsika......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA EFATRA FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B2023

« Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao, ka hiteraka Zazalahy, ary Jesoa no hataonao Anarany » (Lk. 1: 30)


Ry Kristianina havana, Alahady faha-efatra amin’ny Fiaviana izao Alahady mialoha ny fankalazana ny Noely izao. Noho izany, antomotra dia antomotra ny fankalazantsika ny nahaterahan’ny Tompo. Ary tsy vita ny hoe antomotra fa anio hariva ny fankalazana ny sasankalina. Faly sahady isika mifampiarahaba fa samy tonga soa aman-tsara amin’izao androm-pahasoavana izao.
Tsy afenina fa araka ny naverimberintsika dia Fiaviana manokana ity Avent ity noho ny fiomanantsika amin’ny fijanonana faha-3 amin’ny Sinaody faha-7 ary amin’ny fiatrehantsika ny Kongresy Eokaristika Iombonan’ny Nosy KNE 2024. Nanomana tokoa isika araka izany mba hivelomantsika ireo lohahevitry ny Fijanonana faha-3 izay mifameno tanteraka amin’ny KEN 2024 izany hoe : FIHAVANANA HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO MPIRAY TAMPO ISIKA JIABY KA VONONA HIFAMPITSIMBINA HIFANASOA HIKATSAKA MANDRAKARIVA NY SOA IOMBONANA.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAROA FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B 2023

« Dia niseho tany an’efitra i Joany Batista nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka » (Mk. 1, 4)


Ry Kristianina havana, raha tadidintsika tsara tamin’ny Alahady lasa teo izay nanombohantsika ny Fiaviana dia nantintraterintsika fa mitaky toe-panahy ny fiainana ny Fiaviana izay manana fomba fisehoana telo. Ny voalohany dia izay niainana tamin’ny fiandrasana ny Mesia izay ankalazaintsika amin’ny Noely ny fahatongavany. Rehefa miresaka ny hoe fankalazana isika, noho ny asan’ny Fanahy Masina, dia sady mahatsiaro no entanin’izany Fanahy izany ka mivelona ny fiomanana ny fahatongavana. Izany no antony anoloran’ny Eglizy an’izao vanim-potoanan’ny Avent na Fiaviana izao mba hamelombelona sy hivelomantsika ary hidirantsika amin’ny fahatongavan’ny Mesia.......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VOALOHANY FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B2023

« Mitandrema, miambena, ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian’ny fotoana » (Mk. 13: 33)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo no nankalazantsika tamin’ny fomba manetriketrika an’i Kristy Mpanjakan’izao rehetra izao, Mpanjaka tokoa i Kristy fa tsy araky ny hevitr’izao tontolo izao satria ny mpanjakan’izao tontolo izao dia mpanjaka mitady voninahitra, mirehareha, mamoritra aza rehefa tsy mitovy hevitra aminy. I Jesoa kosa Mpanjaka mikolokolo, manompo, manasoa antsika sy mitondra antsika amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra hahitana fivelarana marina. Izy izay Mpiandry ondry tsara mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny ary dia izany no modely ho an’ny mpanjaka rehetra sy ny mpitondra rehetra na ara-nofo na ara-panahy, ho an’izay manana andraikitra rehetra. Nifampiarahaba isika tamin’ny fankalazana an’i Kristy Mpanjaka satria famaranana ny taona litorjika izany......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny