FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FIAVAIANA FAHA_4 TAONA A22

"Indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka Zazalahy, ary ny Anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe: amintsika Andriamanitra”

Ry Kristianina havana raha afaka andro vitsivitsy dia hiaraka hankalaza ny fetin'ny Noely isika, anio tokoa moa ny Alahady faha-4 fiavian'ny Tompo. Matetika isika namerimberina fa ny fankalazana ho antsika dia midika zavatra lalina satria tsy hoe mahatsiaro fotsiny isika fa ny Noely dia Andriamanitra eto amintsika, Emanoela no anarany. Tsy hoe "anniversaire"n'i Jesoa no ankalazaintsika fa noho ny asan'ny Fanahy masina dia mahatsiaro ilay fiaviana tamin'izany fotoana izany isika no sady mivelona no miaina an'izany fotoan-dehibe nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho olombelona ka izao Alahady faha-4 izao dia mialoha an'izany fankalazana izany......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVAIANA FAHA_3 TAONA A22


Ianao va ilayho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?

Ry Kristianina havana, mahavariana ny fandaharan’Andriamanitra fa mifanaraka tsara amin’izao Sinaody miara-dia tapany faharoa tanterahintsika izao. Izany tokoa mitohy hatrany ny diantsika mankany amin'ny Noely ary azo lazaina fa efa misasaka ny làlana.
Ny tenin'Andriamanitra dia efa mampitsinjo antsika sahady amin'izay andrasantsika amin’zay Noely izay amin'izao Alahady fahatelo fiaviana izao. Antsoina tokoa izao Alahady fahatelo izao ho “Alahadin’ny hafaliana” satria miverimberina matetika amin'ireo vakiteny androany ny resaka hafaliana, izay manentana antsika sahady amin'ny hafaliana entin'ny Noely. Izany koa no andrasantsika amin’izao dingana faharoa amin’ny Sinaody izao raha voahaja ny zavaboary maitso, mitondra fanantenana.
Hafaliana ny antsika raha mandray an'i Jesoa izay tonga eto anivontsika......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVIANA FAHA-2 TAONA A 2022

 "Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan’ny lanitra.”

Ry kristianina havana, mitohy ny diantsika mamakivaky ny vanim-potoana manokana lehibe hiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny Tompo. Amin'izao Alahady faharoa ny Fiaviana izao, ny vakiteny dia mampitodika antsika amin'ny modely anankiray dia i Joany Batista.
Raha nisy tokoa ny olona niomana sy nampiomana ny fiavian'ny Tompo dia i Joany Batista, izy no mpaminany farany ary tsy misy ny mpaminany lehibe toa azy hoy i Jesoa.
Ny mpaminany dia mandray ny sitrak'Andriamanitra sy manambara azy mba hiveloman’ny mpiara-belona araka ny sitrak’Andriamanitra. Araka izany dia lavitra ny fomba fiheveran’ny maro ny atao Mpaminany. Ho an’ny maro dia izay nahazo “fahasoavana manokana” sy mahafantatra ny ho avy. Tena manalavitra ny hevitry ny atao mpaminany io fisainany io......[.......]

  

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY 1 Fiavian'ny TOMPO - TAONA A "

"Koa aoka ary ho vonona koa ianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona”


Ry kristianina havana, avy nankalaza ny famaranana ny Sinaody faha-7 tapany voalohany isika ka mbola mitamberina ao an-tsaintsika ireny fankalazana maro natao nankalazana an'izany ary miaraka misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fahasoavana rehetra noraisintsika. Tsy tanjona anefa izy ireny fa indrindra araka ny voalazantsika hoe tapany voalohany fa dingana sarobidy amin’izao fiarahantsika dia, Sinaody, izao. Manao depart vaovao, hoy isika, ahafahantsika miroso lalindalina kokoa hahatonga antsika ho EOV, Eglizy Olo velomin’ny Batemy, miombona, miara-dalana, mandray an-tanana irahina ho tabernakla velona.
Ny fankalazana tokoa no mifarana fa ny fiainana azy dia manomboka amin'izao araka ny torolalana nosoritana amintsika ireny. Italahoantsika mandrakariva ny Fanahy Masina hahatonga antsika ho fianakaviana “eglizy kely” miara-mivavaka mandalina ny finoana......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-34 FANKALAZANA AN'I KRISTY MPANJAKA

“Lazaiko marina aminao fa anio dia hihaona amiko any am-paradisa ianao”.

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady, faha-34 mandavantaona izao, dia famaranana ny taona litorjika no sady ankalazan'ny Eglizy an'i Kristy Mpanjaka. Misy akony manokana ho antsika EOV eto amin’ny diosezy ity fankalazana an’I Kristy Mpanjaka ity satria omaly isika no namarana ny Sinaody tapany voalohany ka nanolorana an’ireo tolo-kevitra maromaro entina hanaovantsika TOROLALANA PASTORALY HIVELOMANTSIKA NY VAVAKA SY NY FINOANA KA HAHATONGA ANTSIKA HO EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA.
Miara-misaotra an’Andriamanitra isika fa tanteraka soa aman-tsara ny fifampitrahofana teto Vohemar. Samy nahatsapa isika fa fa Pantekoty vaovao ho antsika ka hirosoantsika hanao fiaingana vaovao : DEPART VAOVAO......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny