FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-5 NY KAREMY TAONA A2023

KRISTY NO FIAINANA SY FANANGANANA HO VELONA

Ry Kristianina havana, izao Alahady fahadimy amin'ny karemy izao no atokantsika iarahana manao pelerinajy, fivahiniana masina hiakatra eny amin’ny la montagne. Eny amin’ny “montagne de français” ho antsika eto andrenivohitry ny diosezy, hiaraka hiakatra any an-tendrombohitra isika, hiaraka handinika ny làlan'ny hazo fijaliana, hiaraka hivavaka mba hihavao tokoa ka hahafahantsika hiaraka hitsangana amin’I Kristy raha miara-maty Aminy amin'ny fahotana izany hoe hampiakatra ny fiainantsika mba tsy hirefarefa amin'ny tany. Nanaiky ho fahotana i Jesoa na dia tsy mpanota aza mba
hanavotra antsika ao anatin'ny fahotana ka hahazoantsika fiainam-baovao ao Aminy, izy tokoa ilay miara-belona amintsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 NY KAREMY TAONA A2023

NY FINOANA AN'I KRISTY NO FAHAZAVANA VAOVAO

 
Ry Kristianina havana, mizotra hatrany ny DIA ary miatrika hatrany ny ADY isika, Alahady fahaefatra amin'ny karemy izao. Raha ny marina dia anio 19 Mars no mankalaza an’I Md Josefa ny Eglizy nefa noho anio alahady fahaefatra amin’ny Karemy dia natao rahampitso ny fankalazana.Aoka tsapantsika ihany koa fa izao 19 Mars izao ihany koa mampiditra antsika amin’ny fhasivinianandro manomanana antsika amin’ny 25 Mars ary ny herinandron’ny fivorian’I Mompera eto amin’ny diosezy izany hoe ny messe chrismale.
Ny tsara resahana amin’izao ankatokon’ny fankalazana an’I Md Josefa dia ireo toetrany satria raha mampirisika antsika hankalaza ireo Olomasina ny Eglizy dia tiany isika sady hatsiaro no hianatra izay niaina isika......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 NY KAREMY TAONA A2023

MAHATOKY ANDRIAMANITRA

Ry Kristianina havana, manomboka amin’izao Alahady fahatelon’ny karemy izao dia ny Evanjely nosoratan’i Md Joany no vakintsika isan’Alahady fa indrindra ireo Evanjely izay famantarana mifandray akaiky amin’ny batemy. Handinika bebe kokoa mikasika ny batemy isika manomboka izao. Inona ny antony? Ny Paka no loharano sy fototra ny fiainantsika kristianina ka ny batemy no Paka ho antsika. Izany hoe fandalovana isika, miala amin’ny fahafatesana miditra amin’ny fiainana. Araka izany ny Alahady fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy dia handinihantsika ireo famantarana ao amin’ny Evanjelin’I Md Joany izay ahitana ny fanazavana ataon’i Jesoa mikasika an’ireo famantarana ireo. Aoka àry hitamberina ao an-tsaintsika ny Sinaody tapany voalohany izay nandinihintsika ny FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARA-MIVAVAKA, MANDALINA NY FINOANA ka anisan’ny sakramenta lehibe nasongadintsika ny Batemy......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAROA NY KAREMY TAONA A2023

VOAANTSO HO AN’NY FANANTENANA ISIKA

Ry Kristianina havana, mitodika any Addis-Abeba Etiopia ny fo amam-panahintsika amin’izao alahady faharoa ny Karemy izao. Anio tokoa no mamarana ny dingana kontinentalin’ny Sinaody Eran-tany faha-16. Enga anie hisogadina tokoa amin’ny fehin-kevitra entina any
Roma ny maha-Eglizy Fianakaviam-ben’Andriamanitra ny Eglizy aty Afrika miara-dia mandray an-tanana ka zary Misionera araka ny hafatry ny Papa Md Paoly faha 6 raha nanao visite pastorale taty Afrika izy tamin’ny 1975 : ianareo afrikanina izao no misionera ho anareo afrikanina.
Tsara koa ny manamarika fa ny litorjia dia entin’ny Eglizy hampianatra antsika hivelona ny finoana, ilay finoana
ankalazaina amin'ny alalan'ny litorjia ka hitondra amin’ny finoana iainana entina eo amin’ny fiainana andavandro ijoroana vavolombelon’ny finoana inoana ka hahatonga Misionera.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA LAVENONA TAONA A 2023

Ny Rainao izaymahitanymiafina no hamalysoaanao.


Ry Kristianina havana, amin'izao Alarobia fanosorana ny lavenona izao no vanim-potoana lehibe entintsika miomana amin'ny Paka izay fandalovana, miala amin'ny ratsy miditra amin'ny tsara, miala amin'ny fahafatesana miditra amin'ny fiainana, miala amin'ny fahotana miditra ao amin'ny fiadanana ary dia atombontsika androany Alarobia mamarana ny volana febroary ka mampiditra antsika koa tsy ho ela amin’ny volana Martsa, volan'I Md Josefa volana izay iatrehantsika ny pelerinajy eny amin’ny La Montagne des Français sy fanatanterahana ihany koa ny Messe Chrismale.
Tanisaina izany rehetra izany satria tena vanim-potoana lehibe tokoa ny miantomboka amin’izao fa indrindra ao anatin’ny fantanterahana ny Sinaody Tapany Faharoa. Aoka hararaotintsika ny volan’I Md Josefa handray azy ho modely amin’izao fanaovantsika ny Sinaody sady indrindra amin’izao fiomanana ny Paka amin’izao vanim-potoan’ny Karemy izao......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny