FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FANKALAZANA VATANA AMAN-DRAN'I KRISTY

« Dia nihinana izy rehetra ka voky » (Lk. 9: 17)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny Trinite Masina Andriamanitra tokana olona telo isika, isika jiaby dia oloaraiky ao amin’ny Trinite Masina, Fratelli Tutti hoy ny Papa François, Mpiray Tompo isika Jiaby. Sambatra isika mahalala fa anisan’ny Trinite Masina tsy noho ny fahamendrehantsika fa noho ny Famindrampon’Andrimanitra sy Fitiavany izay mibaribary tamin’ny fahafoizan’i Jesoa ny ainy teo amin’ny hazofijaliana. Nampihavanin’i Jesoa isika ka rava ny efitrefitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra, efitrefitra mampisaraka antsika samy isika, efitrefitra mampisaraka antsika amin’ny zava-boary. Olom-baovao ao amin’ny Trinite Masina isika ka irahina hanorina ny Tranobe Iombonana. Izany ny antom-pisian’ny Sinaody ataontsika izao: Eglizy Olona Velo Velomin’ny Batemy miombona, mandray an-tanana, irahina ho Tabernakla velona. Io no départ vaovao andrasana amintsika jiaby.....[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ALAHADY FANKALAZANA NY TRINITE MASINA TAONA D2022

« Fa rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny Pantekôty tamin’ny fomba manokana tany Andapa. Isaorana Andriamanitra. Lazaintsika fa tsy tanjona fa dingana lehibe. Départ vaovao hoy isika. Pantekôty Vaovao eto amin’ny diosezy. Ka amin’ny maha Pantekôty dia maniraka antsika hiroso amin’ny lalindalina koa. Raha tadidintsika dia enga anie ny fankalazana notanterahantsika nahatsapantsika ny asan’ny Fanahy Masina izay mampiombona antsika
amin’Andriamanitra ka mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra ao amin’ny Trinité Masina. Izany no ankalazantsika rehefa mandray ny batemy isika satria mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, ho fahariana vaovao.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY PANTEKOTY TAONA D 2022

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)


Ry Kristianina havana, mitodika any Andapa ny fo amam-panahintsika Olo Araiky Jiaby eto amin’ny diosezy satria mivory any ny Voatokana Jiaby eto amin’ny diosezy. Mivory any koa ireo solontenantsika jiaby miatrika ny famaranana ny sinaody iombonana eran-tany hanomezana ny
fehin-kevitra hoentina any Tana sady hanomezana ny fitaovana entina miasa «INSTRUMENTUM LABORIS» amin’ny sinaody faha-7 dingana voalohany : Fianakaviana Eglizy kely miara-mivavaka, miara-mandalina ny finoana. Azo lazaina fa tena Pantekoty tokoa izay iainantsika any Andapa. Eglizy
miara-dia miombona mandray an-tanana ka irahina ho misionera tahaka tamin’ny Pantekoty voalohany. Manantena àry isika EOV mba hivelona io Pantekoty Vaovao hanaovantsika eo amin’ny diosezy «nouveau départ» io tokoa......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -7 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Mba ho iray izy rehetra, tahaka Anao, Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao »


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza manetriketrika an’i Kristy niakatra any an-danitra manambara tanteraka fa nandresy tokoa Izy ary ny lanitra koa no tanjona ho antsika. Raha miresaka ny lanitra isika eto aoka hazava amintsika fa tsy hoe “lanitra” eo ambonin’ny lohantsika fa ilay toerana misy an’Andriamanitra ka hiaina ao anatin’ny fahasambarana sy fiadanana satria miara-miaina amin’Ilay hany Masina. Voalazan’i Md Paoly amintsika fa izay misy an’i Kristy no katsaho ary ny misy an’i Kristy dia any an-danitra toerana hasambarana ka izany ny mahatonga antsika milaza sy mino fa any ambony izy, any no misy ny fahasambarana. Ny lanitra dia ny fiombonana amin’Andriamanitra. Masina izay miombona amin’Andriamanitra.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY FANKALAZANA NY NIAKARAN'NY TOMPO - TAONA D 2022

« Raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy, ka nakarina ho any an-danitra »


Ry Kristianina havana, efapolo andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka, nankalazantsika ny nitsanganan’i Jesoa ho velona, izy izay tsy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hanapotika ny fahotana ao am-pasana. Nalevina izy ka nalevina niaraka Aminy ny fahotana Nitondra fiainam-baovao ho antsika izy ka nahatonga antsika ho zava-boahary vaovao, ho Eglizy Olona Velona tokoa imanorina Eglizy Tranon’Andriamanitra dia ilay tranobe iombonantsika nolazain’ny Papa Ray masina tamin’ny Karemy. Fa noho ny fahotantsika dia potika ny tontolom-piainantsika satria tsy voakolokolontsika noho ny fitiavan-tena noterentsika manaraka ny sitrapontsika ka lasa fahavalo ny zava- boahary ary izany no mahatonga antsika ho sahirana.........[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny