FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FANKALAZANA NY VATANA SY NY RAN'I KRISTY _ TAONA A2023

Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra


Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny misterin'ny Trinite masina. Nantitranterintsika fa tsy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dàlana amintsika ny Andriamanitsika, nambaran’i Kristy, fa Andriamanitra mpiara-belona amintsika ny Trinite masina. Marina fa mistery lehibe tokoa ny Trinite Masina ary sarotra takarina ny heviny kanefa mampibaribary fa ny lahatr'Andriamanitra ho antsika olombelona dia ny ho iray Aminy, ho fianakaviana iray Aminy, ho olo araiky Aminy ho Fratelli Tutti hoy ny Papa François ka ny fibanjinantsika ny Trinite masina dia mampiditra antsika ho anisan'izany olo araiky ao amin’Andriamanitra izany. Tsy lavitra izany rehetra izany fa eo anivontsika, entintsika amin'ny fiainana andavanandro......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY TRINITE MASINA _ TAONA A2023

Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao

 
Ry Kristianina havana, miditra amin'ny vanim-potoana mandavantaona isika manomboka amin'izao Alahady ankalazantsika ny Trinite Masina izao. Miditra amin'ny fiainana andavanandro, miditra amin’ny ivelomana ny maha EOV MISIONERA ANTSIKA, manorina ETA miezaka ho “tabernakla velona” mamafy fiadanana sy fanantenana fa indrindra miatrika izao krizy mafy mikiky antsika izao ka ny tena loza dia maro no sahy mamono konsiansy. Sambatra isika Kristianina hoy ny eveka antsoina tsy hanaraka ny rivotra mitsoka amin’izao : Vao mainka miantso antsika kristianina hatrany izao zava-misy sarotra iainantsika izao mba hijoro amin’ny finoana maha kristianina antsika, haneho eo amin’ny fiainantsika fa olona nahazo fampianarana sy fahasoavana isika. Hasehontsika fa na mafy toy izao aza ny fiainana dia azo atao hatrany ny mijoro amin’ny ny finoana, ny manao ny marina sy miaro azy, ny manaja ny fihavanana sy mitandrina ny didin’Andriamanitra......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PANTEKÔTY TAONA A2023

MPANKAHERY SY MPANAZAVA ARY MPAMPIHAVANA, NY FANAHY MASINA


Ry Kristianina havana, amin'izao Pantekôty izao dia azo lazaina fa fankalazana ny fahaterahantsika vita batemy, izany hoe sady mahatsiaro ny nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, maha anisan’ny Fratelli Tutti, amin’ny maha-anisan’ny Oloaraiky antsika Jiaby antsika izany hoe mankalaza ny fahaterahan'ny Eglizy. Araka ny averimberintsika matetika ny fankalazana tsy hoe fahatsiarovana fotsiny fa noho ny asan'ny Fanahy masina izay ankalazaintsika androany rahateo ny fetiny, dia miditra tanteraka amin' izany fankalazana izany isika, mivelona izay ankalazaina.
Raha misy teny naverimberintsika tamin’ny Fankalazana ny Fiakaran’i Jesoa any an-danitra dia ny hoe : PANTEKOTY VAOVAO HO AN’NY DIOSEZY, DEPART VAOVAO AORIAN’IZAO KRIZY IZAO… niantso vavaka hasivinianandro isika mialoha izao Pantekoty izao hahatsiarovana ny confiniment fihibohana nataon’ireo Apostoly miaraka tamin’i Masina Maria. Nampitovintsika amin’ny krizy niainan’ireo apostoly izao krizy mikiky antsika izao ka tena mila vavaka satria maro ny olona no « very fanahy mbola velona ».......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA - 7 NY PAKA TAONA A2023

NY FIAINANA MANDRAKIZAY DIA NY MAHALALA AN’ANDRIAMANITRA


Ry Kristianina havana, marina mandalo fotoan-tsarotra ny fiainantsika. Samy naheno ny hafatra na ny avy amin’ny Commission Justice et paix na ilay hafatra avy Fivondronamben’ny Eveka dia manasongadina fa ao anatin’ny Krizy marolafy isika izay mitady hanapotika ny fiainantsika. Hoy indrindra ny Eveka milaza izany : « miharihary ny fahantrana lalina sy amin’ny lafiny maro izay mampikaikaika tokoa hatraiza hatraiza. Saika ny lafiny rehetra mihitsy no isehoan’ny fahantrana mahazo antsika, na ara-toe-karena izany na ara-piaraha-monina na ara-pitondran-tena sy toe-tsaina, ara-tontolo iainana ... Miova tsikelikely hatramin’ny kolontsaina izay manefy ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary ny fomba fifandraisana. Ary miova hatramin’ny fihainoana ny feon’ny fieritreretana izay mihavana tsikelikely amin’ny vono olona sy herisetra, fitsaram-bahoaka, kolikoly, fanariana ny zaza nateraka, halatra mason’ny varira sy taolam-paty, doro tanety sy fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ny fidorohana zava-mahadomelina sns.......[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY FANKALAZANA NY FIAKARAN'I JESOA ANDANITRA

Nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.


Ry Kristianina havana, faly sy ravo isika mianakavy amin'izao andro ankalazantsika ny fiakaran'ny Tompo izao satria nisy havantsika tafita, nisy iray lio amintsika tafita. Rehefa misy havantsika tafita tokoa na eo amin'ny fanadinana na eo amin'ny fiainana dia mifampiarahaba ny mpianakavy . Ka androany olo araiky amintsika, iray lio amintsika, iray rà amintsika no tafita ka mifampiarahaba isika satria tafita i Jesoa lohan'ny Eglizy ary isika no vatany, Eglizy fianakaviamben'Andriamanitra, Olo Araiky isika Jiaby. Niakatra any an-danitra i Jesoa, any izany no hitoerantsika rehetra. Efapolo andro izao no nihiboka ny Apostoly. Marina tokoa isika koa nanao expérience ny fihibohana tamin’ny fotoanan’ny Korontanavirus. Sahirana isika tamin’izany. Tsy afenina tsy misy intsony ny fihibohana fa ny krizy eo ary indraidray toa mafimafy.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny