FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY 25 desambra 2022 - Fankalazana ny Noely

« Tamin’ny voalohany ny Teny, aryny Teny dia tao amin’Andriamamtra, ary Andriamanitra ny Teny »
(Jo. 1, 1)


Ry Kristianina havana, na dia efa natao tamin'ny fomba manetriketrika ny fiarahabana tamin'ny alina mialoha ny Noely dia an-kafaliana, an-karavoana no amerenana ny firarian-tsoa sy ny fiarahabana. Tahaka ny fary lava vaniny tokoa ny firarian-tsoa fa indrindra amin'izao fankalazana manetriketrika ny Noely izao ary hafaliana no amerenana azy amintsika olo araiky jiaby. Bonne et sainte fête de Nôel antsika jiaby e, enga anie ho Noely hitondra fiadanana tanteraka izao Noely 2022 izao. Tanteraka eo anivon'ny fiainantsika izany fiadanan'ny Noely izany raha manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVAIANA FAHA_4 TAONA A22

"Indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka Zazalahy, ary ny Anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe: amintsika Andriamanitra”

Ry Kristianina havana raha afaka andro vitsivitsy dia hiaraka hankalaza ny fetin'ny Noely isika, anio tokoa moa ny Alahady faha-4 fiavian'ny Tompo. Matetika isika namerimberina fa ny fankalazana ho antsika dia midika zavatra lalina satria tsy hoe mahatsiaro fotsiny isika fa ny Noely dia Andriamanitra eto amintsika, Emanoela no anarany. Tsy hoe "anniversaire"n'i Jesoa no ankalazaintsika fa noho ny asan'ny Fanahy masina dia mahatsiaro ilay fiaviana tamin'izany fotoana izany isika no sady mivelona no miaina an'izany fotoan-dehibe nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho olombelona ka izao Alahady faha-4 izao dia mialoha an'izany fankalazana izany......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVAIANA FAHA_3 TAONA A22


Ianao va ilayho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?

Ry Kristianina havana, mahavariana ny fandaharan’Andriamanitra fa mifanaraka tsara amin’izao Sinaody miara-dia tapany faharoa tanterahintsika izao. Izany tokoa mitohy hatrany ny diantsika mankany amin'ny Noely ary azo lazaina fa efa misasaka ny làlana.
Ny tenin'Andriamanitra dia efa mampitsinjo antsika sahady amin'izay andrasantsika amin’zay Noely izay amin'izao Alahady fahatelo fiaviana izao. Antsoina tokoa izao Alahady fahatelo izao ho “Alahadin’ny hafaliana” satria miverimberina matetika amin'ireo vakiteny androany ny resaka hafaliana, izay manentana antsika sahady amin'ny hafaliana entin'ny Noely. Izany koa no andrasantsika amin’izao dingana faharoa amin’ny Sinaody izao raha voahaja ny zavaboary maitso, mitondra fanantenana.
Hafaliana ny antsika raha mandray an'i Jesoa izay tonga eto anivontsika......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVIANA FAHA-2 TAONA A 2022

 "Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan’ny lanitra.”

Ry kristianina havana, mitohy ny diantsika mamakivaky ny vanim-potoana manokana lehibe hiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny Tompo. Amin'izao Alahady faharoa ny Fiaviana izao, ny vakiteny dia mampitodika antsika amin'ny modely anankiray dia i Joany Batista.
Raha nisy tokoa ny olona niomana sy nampiomana ny fiavian'ny Tompo dia i Joany Batista, izy no mpaminany farany ary tsy misy ny mpaminany lehibe toa azy hoy i Jesoa.
Ny mpaminany dia mandray ny sitrak'Andriamanitra sy manambara azy mba hiveloman’ny mpiara-belona araka ny sitrak’Andriamanitra. Araka izany dia lavitra ny fomba fiheveran’ny maro ny atao Mpaminany. Ho an’ny maro dia izay nahazo “fahasoavana manokana” sy mahafantatra ny ho avy. Tena manalavitra ny hevitry ny atao mpaminany io fisainany io......[.......]

  

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY 1 Fiavian'ny TOMPO - TAONA A "

"Koa aoka ary ho vonona koa ianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona”


Ry kristianina havana, avy nankalaza ny famaranana ny Sinaody faha-7 tapany voalohany isika ka mbola mitamberina ao an-tsaintsika ireny fankalazana maro natao nankalazana an'izany ary miaraka misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fahasoavana rehetra noraisintsika. Tsy tanjona anefa izy ireny fa indrindra araka ny voalazantsika hoe tapany voalohany fa dingana sarobidy amin’izao fiarahantsika dia, Sinaody, izao. Manao depart vaovao, hoy isika, ahafahantsika miroso lalindalina kokoa hahatonga antsika ho EOV, Eglizy Olo velomin’ny Batemy, miombona, miara-dalana, mandray an-tanana irahina ho tabernakla velona.
Ny fankalazana tokoa no mifarana fa ny fiainana azy dia manomboka amin'izao araka ny torolalana nosoritana amintsika ireny. Italahoantsika mandrakariva ny Fanahy Masina hahatonga antsika ho fianakaviana “eglizy kely” miara-mivavaka mandalina ny finoana......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny