FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-17 MANDAVANTAONA D2022

Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava,dia hahita; mandondona, dia hovohaina

 
Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa faha-16 mandavantaona isika nibanjina sy nandinika ny mety hivelomantsika ny finoana ka ho tany lonaka hiasan'Andriamanitra ka hampivelatra azy sy hampamokatra azy izany hoe hahatonga antsika ho fanasina sy ho fahazavana eo anivon'ny fiainantsika. Raha ataontsika amin’ny teny hafa ka ampifanarahantsika amin’ny teny fanevan’ny Sinaody dia zary Olon-dehibe amin’ny finoana isika. Ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA, MIARA-DALANA, IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Raha tamin’ny Alahady teo dia no nibanjinantsika ny fomba handraisana sy hifandraisana amin'ny manodidina antsika ka ny fomba nandraisan'i Maria sy Marta an'i Jesoa no nodinihintsika ary notsipihintsika tsara fa mifameno ny fandraisan’i Maria sy Marta an’i Jesoa. I Maria nihaino an’i Jesoa. Fahaiza-mihaino, mihaino « amin’ny sofin’ny fo » hoy isika no fototry ny fahombiazan’ny Sinaody.....[.......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 MANDAVANTAONA D2022

Nandray Azy tao an-tranony i Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra.

 
Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo nandinika, nandalina sy nibanjina ny tena votoatin'ny fiainantsika isika fa indrindra amin'izao fandalinam-pinoana mandavantaona ataontsika izao dia ny fitiavana izay nasongadintsika tsara fa tsy sentosento ary lavitra ny fihatsaram-belatsihy fa mila fahafoizana, mila an'izay fitsaboana tahaka an'ilay Samaritana nikarakara an'ilay maratra ary tsy iza io Samaritana io fa i Jesoa izay nitondra tany amin’ny tranom-bahiny ary nilaza tamin'ny tompon-trano mba hikarakara ilay marary. Izay tokoa no natolotr'i Jesoa amintsika izao, isika sy ny Eglizy no
tompon-trano tsy maintsy mikolokolo fa indrindra amin’izao andro sarotra izao......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-15 MANDAVANTAONA D2022

“Mandehana àry, ka manaova toy izany koa”.


Ry kristianina havana, miroso hatrany isika. Miatrika ny Mois Sacerdotal ny pretrantsika. Anisan’ny dinihin’izy ireo manokana ny vokatry ny Sinaody faha-7 mba ahafahantsika miatrika ny Sinaody any Vohemar. Entintsika am-bavaka izy ireo mba ny Fanahy Masina no hanilo azy fa indrindra hiatrika ny laretirety izy.
Amin'izao Alahady faha-15 mandavantaona izao dia aoka ho tsarovantsika fa eo anivon'ny dia sady ady no tsy ivelomantsika ny finoantsika isika araka ny voalazantsika matetika. Ady amin’ny ratsy izay mitady handrendrika antsika amin’ny alalan’ny rafi-potoana mikiky antsika fa dia mitondra antsika amin’ny fivelaram-piainana anatin’ny rafi-pivelomana ny maha-zanak’Andriamanitra. Aza adino koa fa ny finoana dia tsy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mitondra antsika amin’ny fiainana mamokatra ho antsika sy ireo manodidina atsika ka mahatonga atsika ho fanasina sy fahazavana. Izany no tanjona ny ezaka rehetra iarahantsika manao amin’izao Sinaody izao ka hahatonga antsika ho EGLIZY VELONA VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA TABERNAKLA VELONA......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 MANDAVANTAONA D2022

Hitoetra ao amin’izany trano izany ny Fiadanana lazainareo


Ry Kristianina havana, araky ny averimberintsika matetika ny fotoana litorjika mandavantaona ohatrizao dia fotoana fandalinam-pinoana fa indrindra ao anatin’izao Sinaody faha- 7 izay efa hamarana ny dingana voalohany isika izay niarahantsika nanao tamin’ny Eglizy eran-tany. Marina tokoa izao ny fotoana tsara. Katolika aho mandalina ny finoako, Katolika aho mandray an-tànana ny finoako amin’ny alalan’ny hasim-pinoana sy firosoana ao anatin’ny vaomieran’asa sy fikambanana masina na ny firohotana. Katolika aho ka mankalaza ny finoako amin’ny alalan’ny litorjia, ka mahatonga ahy ho “TABERNAKLA VELONA” mamafy fiadanana sy fanantenana. Miroso manorina ny Trano Be Iombonana izay hita fa tena potika ankehitriny. Miroso miala amin’ny rafi-pahotana fa miroso manorina rafi-pivelomana hahitan’ny rehetra fivelarana ny mahaolona sy olona manontolo.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 MANDAVANTAONA D2022

IZAY MANARA-DIA AN’I JESOA NO TENA OLONA AFAKA….

 
Ry Kristianina havana, ao anatin’ny mandavan-taona isika ary atolotry ny Eglizy ho banjinintsika ny vôkasiona mba ahafahantsika tsirairay handinika ny vôkasiontsika. Indrindra miatrika izao sinaody izao isika ary manomana ireo fanamasinana sy voady eto anivon’ny diosezintsika. Samia àry samy mandini-tena ary indrindra fa manana adidy amin’ny vôkasion’ny hafa ianao. Izany indrindra no hafatra ao amin’ny vakiteny voalohany.
Ny tantaran’ny fiantsoan’i Elizea ho mpaminany mandimby an’i Elia no rentsika tamin’ny vakiteny voalohany. Andriamanitra no miantso, mifidy azy ho mpitondra ny hafany. Tamin’ny alalan’i Elia no nifìdianan’ny Tompo azy: Hosory ho mpaminany handimby anao i Elizea zanak’i Safata, avy any Abela Meholà. Fantatry ny Tompo tsara ny momba azy : sady mpamboly no mpiandry omby ; avy amin’ny fiianakaviana manana ny ampy tamin’ny fotoan’androny......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny