FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-13 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA


Ry Kristianina havana, averimberintsika matetika fa izao vanim-potoana mandavan-taona izao no entintsika hanamafy ny fandalinam-pinoana fa indrindra amin'izao isika miatrika ny Sinaody faha-7 izao. Araka ny averimberintsika koa tsy hoe manao Sinaody par étape isika fa étapen’ny sinaody, raha atao amin’ny teny hafa, dingan’ny sinaody. Sinaody iray ihany no ataontsika mba ahafahantsika mamehy aza tsara ary hitondra antsika amin’ny Pantekoty vaovao no andalinantsika araka ny station. Ny vakiteny koa manasa antsika handalina ny finoana satria vakiteny mitohy ho an’ny Evanjely sy amin’ny vakiteny faharoa fa ny vakiteny voalohany no safidiana mifanaraka amin’ny Evanjely. Ny tanjona fa indrindra amin’ny Sinaody dia ny hahatonga antsika ho Tabernakla velona tahaka an’I Masina Maria mitondra an’I Jesoa eo anivon’ny Mpiara-belona izany hoe hahatonga antsika no Kristy mpiara-belona amin'olona......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-12 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

MAHATOKY ANDRIAMANITRA KA RESEO NY TAHOTRA


Ry Kristianina havana, avy nankalaza tamin’ny fomba manetriketrika ny Fankalazana ny Fo Masin’I Jesoa Mpiaron’ny diosezintsika isika izay mampiditra tanteraka antsika amin’ny vanim-potoana mandavantaona. Efa natombotsika tamin’ny alahady lasa teo sy notsipihintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra. Ny Evanjely sy ireo vakiteny dia miresaka ny vôkasiona. Nohararaotintsika ny nandalina mikasika ny atao “vôkasiona” miainga avy amin’ireo Tenin’Andriamanitra. Nilaina izany amin’izao isika miatrika ny Sinaody faha 7 izao. Io fivelomana ny “vôkasiona” io indrindra no averintsika matetika mba hahatonga antsika hivelona ny vôkasiona naharian’Andriamanitra antsika hatramin’ny voalohany. Anisan’ny manampy antsika amin’izany ireny vavaka diabe prôsesio nataontsika ireny. Ny vôkasiontsika tokoa dia ho Olo Araiky Isika, ho Fianakaviam-ben’Andriamanitra ka zary EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DIA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA HO TABERNAKLA VELONA.......[........]

 

Tsinddrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-11 MANDAVANTAONA TAONA A2023

«Raha nahita ity vahoaka marobe i Jesoa, dia onena azy ireo satria nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry»


Manomboka ny mandavan-taona isika ka ny Tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy dia entina hanampy antsika handalina ny finoana mba hivahatra tsara ao amin’I Kristy isika ka ho kristianina tokoa, ho Kristy Mpiara-belona amin’ny olona. Izany no tanjon’izao Sinaody iarahantsika miatrika izao hahatonga antsika ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA MISIONERA ZARY TABERNAKLA VELONA.
Tsy mahagaga àry raha mandinika ny Tenin'Andriamanitra henontsika isika no mahatsapa tsara amin’izao fanombohan’ny vanim-potoana mandavan-taona ao aorian’ny Paka izao fa mitaona antsika handinika lalindalina kokoa mikasika ny vôkasiona. Mety gaga isika fa vôkasiona no ampiasaina eto. Ny antony dia tsotra satria tsy fiantsoan’Andriamanitra fotsiny ny resaka eto fa sady antson’Andriamanitra no valy avy amintsika ary ireo no manosika antsika hanana fiainana mifanaraka amin’ny antso. Mazava ho azy hafa ny fiainan’ny voatokana ary hafa ny fiainan’ny mpanambady. Izay rehetra izay no atao hoe Vôkasiona........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ZOMA FANKALAZANA NY FO MASIN'I JESOA

Mankanesa atý amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho.


Ry Kristianina havana, fotoan-dehibe ho antsika tokoa ity andro anio ity satria miaraka amin'ny Eglizy maneran-tany isika olo araiky ato amin'ny diosezy izay faly mifampiarahaba manokana satria andro ankalazantsika ny Fo masin'i Jesoa mpiaro antsika eto amin'ny Katedraly fa indrindra amin’izao vanim-potoana tena mavesatra ho antsika mianakavy noho ity krizy maro lafy ity izao.
Amin’ny Alahady anefa no hankalazantsika ny Fo Masin’I Jesoa amin’ny fomba manetriketrika fa eran'ny diosezy miaraka amin’ny Eglizy eran-tany dia ny Zomà no fankalazana ny Fo masin'i Jesoa ka an-kafaliana sy an-karavoana no iarahabana antsika mianakavy niany fankalazana ny Fo masin'i Jesoa mpiaro ny diosezintsika izao........[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY VATANA SY NY RAN'I KRISTY _ TAONA A2023

Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra


Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny misterin'ny Trinite masina. Nantitranterintsika fa tsy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dàlana amintsika ny Andriamanitsika, nambaran’i Kristy, fa Andriamanitra mpiara-belona amintsika ny Trinite masina. Marina fa mistery lehibe tokoa ny Trinite Masina ary sarotra takarina ny heviny kanefa mampibaribary fa ny lahatr'Andriamanitra ho antsika olombelona dia ny ho iray Aminy, ho fianakaviana iray Aminy, ho olo araiky Aminy ho Fratelli Tutti hoy ny Papa François ka ny fibanjinantsika ny Trinite masina dia mampiditra antsika ho anisan'izany olo araiky ao amin’Andriamanitra izany. Tsy lavitra izany rehetra izany fa eo anivontsika, entintsika amin'ny fiainana andavanandro......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny