FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 MANDAVANTAONA D2022

Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko fa mpanota aho!’


Ry Kristianina havana, efa manakaiky tokoa ny fankalazana ny Sinaody. Araka ny efa nasongadintsika dia atolotry ny Eglizy amin’ny alalan’ny vakiteny fandalinana ny mikasika ny finoana sy vavaka. Ireo ihany koa no fototra ny dinika ataontsika amin’izao Sinaody izao. Manampy antsika amin’ny fiarahan-dia ataontsika miroso amin’ny Sinaody izany. Isaorana Andriamanitra. Anjarantsika ny manararaotra mikatroka amin’ny dinika ataontsika, amin’ny fifampitraohofana iarahantsika manao.
Izao Alahady faha-30 mandavantaona izao sady amin’izao volana Rozery izao no iarahantsika mitalaho amin’I Masina Maria ireo fahasoavana maro samy hafa mba hahatonga antsika ho tabernakla velona mpamafy famindram-po tahaka azy eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Efa nohazavaintsika koa rahateo ny mikasika ny fivavahana, marina mila mivavaka isika ary mila an’izay fahasoavan’Andriamanitra izay fa ny marina ihany koa dia Andriamanitra mila antsika mba handray ny sitrapony ka afaka hizara ny sitrapony eo amin’ny mpiara-belona.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-28 MANDAVANTAONA D2022

“Mitsangàna, ary mandehàna, fa ny finoanao no nahavonjy anao”.


Ry Kristianina havana ao anatin’ny volana oktobra izay ibanjinantsika manokana ny maha-misionera antsika sy ny maha-iraka antsika isika. Vita batemy aho ka irahina ho vavolombelona eo anivon’ny mpiara-belona. Ny volana oktobra no ibanjinantsika koa amin’ny alalan’ny fanaovana ny raozery ny misterin’ny famonjena antsika iarahana amin’i Masina Maria. Izany no maha-misionera antsika, manorina EOV sy ETA ka manitatra ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fitoriana ny Vaovao mahafaly izay mahatonga antsika Kristianina, ho Kristy mpiara-belona amin’ireo manodidina antsika ka ho génération mpanorina. Ao anatin’izany indrindra isika no manomana akaiky dia akaiky ny fankalazana ny Sinaody faha-7 tapany voalohany : EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY, MIARA-DIA, MIOMBONA, MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Amin’izao tapany voalohany izao indrindra dia mifantoka amin’ny Fianakaviana Eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana isika.......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-27 MANDAVANTAONA D2022

NY OLONA MANAM-PINOANA TSY MIANDRY VALISOA EO NOHO EO

 
Ry Kristianina havana, tamin’ny alahady lasa teo ny andron’ny lahika izay nandalinantsika manokana ny adidy miandry antsika amin’izao Sinaody faha-7 izao. Tany Lourdes niaraka tamin’ireo Zanaky ny diosezy any ivelany aho ary niaraka tamin’izy ireo namakafaka mikasika ny anjara toeran’izy ireo eo anivon’ny diosezy niaviany. Raha tena marina mba ho Eglizy velona velomin’ny Batemy, miara-dalana miombona mandray an-tanana irahina ho Misionera ho Tabernakla velona dia nihaino, nitandregny azy ireo ny amin’ny fahitana an’izany Fianakaviana Eglizy kely miara-mivavaka mandalina finoana izany. Nasaiko izy ireo mba handefa ny vokatry ny dinika natao amin’ny fifampitraofana any Vohemar izay efa tsy ela intsony ny hanaovantsika azy. Miroso isika. Tsy irery isika amin’izany satria ao anatin’ny volana Rozery isika izao ka miaraka amin’I Masina Maria, miaraka amin’I Mb Terezy kely......[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-26 MANDAVANTAONA D2022

Ry olon’Andriamanitra, katsaho ny fahamarinana,ny fahazotoa-mivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy


Ry kristianina havana, nandinika manokana araky ny fampianaran’ny Eglizy ny mikasika ny harena isika tamin’ny Alahady lasa teo, tsy ny harena no ratsy ary anisan’ireo tsy maintsy katsahina izy. Ny tsara tsy maintsy tsipihina eto dia avy aiza io harena? Fomba ahoana ny fampiasaina azy? Ary toe-panahy ahoana no entina mivelona satria raha ny harena no zary Andriamanitra dia tsy mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Eglizy. Raha lainga sy fitapitaka ary risoriso no nanangonana harena dia tsy azo ekena. Raha entinao hanilikilihana ny hafa dia tsy azo eken’ny ny Eglizy ihany koa. Raha fintinina dia tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Eglizy sy sitrak’Andriamanitra ny fomba nahazoana ny harena, ny fomba hampiasana ny harena ary ny tanjona ho tratrarina amin’ny harena. Naverimberina tamintsika ary natao ho teny faneva sy filamatra eo anivon’ny sekoly katolika izay manabe amin’ny lafiny rehetra ny maha-olona sy maha-zanak’Andriamanitra ny hoe : “Harena ny harena raha mamokatra ary mamokatra ho an’ny besinimaro”......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-25 MANDAVANTAONA D2022

Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo”.


Ry kristianina havana, efa manakaiky ny fankalazana ny famaranana ny dingana voalohany amin’ny Sinaody faha-7 atrehintsika eto amin’ny diosezy ka hararaotintsika hatrany ny fifampitrahofantsika isaky ny Alahady tahaka izao hiarahan’ny fianakaviana Eglizy kely mivavaka sy mandalina ny finoana fa indrindra moa amin’ny mandavantaona dia mitohy ny vakiteny ka manosika amin’ny fandalinam-pinoana hahatonga antsika ho EOV manorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy hahatonga antsika mpanorina tokoa araka ny lohahevitry ny Sinaody Eglizy Olo velona velomin’ny Batemy miombona miara-dia mandray an-tanana irahina ho Tabernakla velona.
Tsy hadino koa ny vokatry ny sinaody iombonana ka mbola mandalina azy ihany koa isika mba hahatonga antsika hanao “depart vaovao” tokoa.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny