FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-18 MANDAVANTAONA B2021

Handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo Aho

Ry Kristianina havana, miroso ny fiarahan-diantsika. Miara-dalana tokoa isika amin’izao sinaoda izao. Tsy irery isika fa miara-dalana amintsika i Kristy. Tsy miafina fa tsy mandeha ho azy ny fanatanterahana ny sinaody. Henontsika ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amin’izao Alahady tsotra mandavan-taona izao. Maro no tsy mbola fola-kevitra ary misy aza no mametraka fanontaniana. Tsy zava-boavao izany zava-mitranga izany. Navotan’ny Tompo tamin’ny fanandevozana tany Ejipta ny vahoaka. Nefa rentsika fa nimonomona tamin’i Moizy sy Aarona izy ireo raha mafimafy ny fiainana tany an’efitra. Inona no nahatonga azy ireo hanana izany fihetsika izany ? Anisan’ny antony nahatonga ny vahoaka Israely nivadika tamin’Andriamanitra ny fanadinoana ireo zava-mahagaga sy mahatalanjona nataony. Toa vahoaka be fanadinoana, mafy fo, tsy natoky sy tsy niankina tamin’ny Tompo. Efa nasehon’ny Tompo tamin’ny fahagagana nanasarahany roa ny ranomasina mena ny heriny. Tamin’izay dia nandia tany maina ny vahoaka Israely .....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-17 MANDAVANTAONA B2021

Velomin’Andriamanitra amin’ny mofo avy aminy isika

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo Alahady tsotra faha-16 mandavantaona no nanamasinantsika ireo pretra izay manamarika ny fidirantsika amin’ny sinaody, hoy isika. Mbola hisy fotoana hamakafakana ireo dinika maro samihafa tsy maintsy hiatrehantsika an’izany sinaody izany, izany hoe ny fankalazana ny sinaody. Mbola hisy fanokafana ny fanombohana hidirantsika amin’ny fiarahana mamakivaky ny lalan’ny sinaody ka amin’izay isika no manoratra ny lohahevitra, ny fomba entina miasa sy kalendrie hiainana ary indrindra ny vavaka hanentanana antsika. Ny zava-dehibe dia samy fola-kevitra isika fa mila manao “nouveau départ”, Pantekoty vaovao isika tolagna ka hiroso mba ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Ny faniriana sy ny tanjona dia mba hiroso ho génération Mpanorina tokoa manorina Fianakavian-janahary, ho fianakaviamben’Andriamanitra isika Jiaby ho FRATELLI TUTTI ho OLO ARAIKY ISIKA JIABY......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 MANDAVANTAONA B2021

« Ary nony nivoaka avy tao antsambo i Jesoa dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy » (Mk. 6: 34)

Ry Kristianina havana, izao Alahady tsotra faha-16 mandavantaona izao no no hanamasinantsika ireo pretra izay manamarika ny fidirantsika amin’ny sinaoda. Mbola hisy fotoana hamakafakana ireo dinika maro samihafa tsy maintsy hiatrehantsika an’izany sinaody izany, izany hoe ny fankalazana ny sinaody. Mbola hisy fanokafana ny fanombohana hidirantsika amin’ny fiarahana mamakivavaky ny lalan’ny sinaody ka amin’izay isika ny manoratra ny lohahevitra, ny fomba entina miasa sy kalendrie hiainana ary indrindra ny vavaka hanentana antsika. Ny zavadehibe dia samy folan-kevitra isika fa mila manao “nouveau départ”, Pantekoty vaovao isika tolagna ka hiroso mba ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA......[...........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-15 MANDAVANTAONA B2021

« NOFIDIN’ANDRIAMANITRA ISIKA MBA HIRAHINY”

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady tsotra faha-14 mandavantaona lasa teo isika nibanjina an’i Jesoa teo anivon’ny mpiray tanindrazana aminy kanefa tsy nahay nandray azy izy ireo na dia nitolagaga aza tamin’ny fahaizany niteny ka nahatonga an’i Kristy nanambara fa tsy misy mpaminany tsy henin-kaja hafa tsy amin’ny taniny sy ny fianakaviany ihany. Araka ny voalazan’ny Evanjely ao amin’i Md Marka dia tsy nanao famantarana firy i Jesoa tamin’ny tanindrazany. Izany zava-niseho tamin’i Jesoa izany dia mety mitranga koa amin’ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga antsika madini-tena fa na dia maro aza ny fanenjehana sy fanaratsiana dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona isika, mijoro ho EOV fa indrindra amin’izao andro sarotra diavintsika izao noho ity KORONTANAVIRUS ity. Mitodika any Tsiroamandidy ny Eglizy eto Madagasikara. Any Tsiroanimandidy tokoa amin’ity Alahady 11 Jolay ity izay andro ahatsiarovana an’I Md Dominique Mpanorina Fikambanana no hanamasinana ho Eveka an’I P Gabriel. Mahazo Eveka ny diosezin’I Tsiroamandidy rehefa niandry ny Mpiandry ondry nandritra ny taona maromaro. Manantena isika fa tsy ho ela koa ireo diosezy tsy mbola manana eveka ary indrisy aty amin’ny Prôvensy eklesiastika avaratra no diosezy kamboty. Manentana antsika hanao vavaka totoafo mba ho tendren’I Papa tsy ho ela ireo eveka ireo.......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 MANDAVANTAONA B2021

« NA OSA AZA ISIKA EO I KRISTY HO HERINTSIKA… »

Ry Kristianina havana mitohy hatrany ny dia na dia eo aza ny ady amin’ity KORONTANAVIRUS ity izay mitady hanapotika hatrany ny fiainantsika manontolo. Krizy maro lafy, hoy isika, fa tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny. Raha ny Evanjely tamin’ny Alahady lasa teo no jerena dia maro ireo olona natoky sy nino an'i Jesoa ho Andriamanitra, ka nahazo fanasitranana sy ny fahasoavana tamin'ny fanahy amam-batana. Matokisa hatrany isika fa na dia mila ho rendrika aza isika « na osa sy malemy aza isika fa raha eo anivontsika i Jesoa dia izy no herintsika ». Izany no fotokevitra amin’izao Alahady faha 14 mandavantaona izao. Matetika diso fomba fijery isika. Matetika tokoa isika fa isika no mila an’Andriamanitra fa indrindra rehefa tojo fahasahiranana. Raha ny marina Andriamanitra no mila antsika. Izany hoe mila antsika mino azy Izy mba ahafahana manatantanteraka amin’ny alalantsika ny sitrapony ary tokana ny sitrapony dia isika ho voavonjy, ho sambatra. Izany ihany koa ny dikan’ny fivavahana. Raha ny tena marina mivavaka isika satria ilain’Andriamanitra hatoky Azy ka ahafahany miasa amin’ny alalantsika......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny