FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 MANDAVANTAONA B2021

« Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana » (Mk. 5: 34)

Ry Kristianina havana, omaly isika no niaraka nankalaza ny fetim- pirenentsika. Ao anatin’izao fotoana mangidy izao no hibanjinintsika ny fiainan’ny firenentsika. Milaza miaramahita fa tsy mbola vita ny ady, mbola manjaka indrisy ny fahantrana izay tena mikiky antsika. Mananatra antsika sahady ny tenin’Andriamanitra izay atolotry ny Eglizy amin’izao Alahady faha-13 izao fa indrindra ny taratasin’I Md Paoly amin’ny vakiteny faharoa. Mbola hiverenantsika lalindalina rehefa avy eo. Izao Alahady tsotra faha-13 mandavantaona izao ihany koa no alahady amaranantsika an’ity volana Jiona volan’ny Fo Masin’I Jesoa ity ary anombohantsika ihany koa ny fanjava satserdotaly ny mois sacerdotal, volana manandanja ho antsika eto amin’ny diosezy satria fotoana hivorian’ny pretra rehetra eto amin’ny diosezy. Entintsika am-bavaka mba hizotra izany fihaonana izany......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-12 MANDAVANTAONA B 2021

ANDRIAMANITRA NO VONJINTSIKA SY ARONTSIKA….

Ry Kristianina havana, tsy mbola vita ny « ady » ary tsy mbola vita ny « dia ». Mbola tena ao anatin’ny KORONTANAVIRUS isika izao. Tsy mbola tafita ny ala ka tsy afaka misioka. Io Evanjely io no novakian’i Papa François tamin’ny taon-dasa teo amin’ny kianjan’i Md Piera raha niantso vavaka isika. Nohariny amin’izay nitranga tamin’ireo Apostoly ny zavatra iainantsika izao. Tsy nisalasa izy nilaza fa ny TRANOBEN’ANDRIAMANITRA io sambo voafofon’ny rivo-mahery ka mitady ho rendrika. Niantso vonjy tamin’i Jesoa ny mpianatra satria nahita an’i Jesoa matory. Very fanahy mbola velona isika amin’izao ary maro no mitady hanome tsiny an’Andriamanitra. Misy ihany koa ny milaza fa ozona avy amin’Andriamanitra…. Andeha ho dinihintsika ny Tenin’Andriamanitra ahafahantsika hahafantatra ny sitrak’Andriamanitra. Torolalana amin’izany ny « vavaka lehibe » nataon’i Papa tamin’ny 27 Mars 2020. Tsara ny manamarika araka ny efa averimberintsika fa rehefa mandavantaona tahaka izao dia mitohy vakiteny ary amin’ny taona B dia ny Evanjelin’i Md Marka no vakiantsika. Raha velona ny finoantsika. Mialoka amintsika ny olona maro. Izany no dikany hoe : EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA ZARY TABERNAKLA VELONA. Mialoka amintsika ny manodidina izany tena Baba isika ka matoky antsika ny manodidina. Raha atao teny hafa izany dia ny hoe raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra no hanao ny asantsika.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA 11 - NY FO MASIN’I JESOA TAONA B 2021

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika no niara-nibanjina fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivontsika. Raha ny marina dia tokony nanao prôsesio isika namakivaky ny tanana sady nanambarantsika ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa mpiara-belona amintsika no nitalahoantsika an’Andriamanitra Be Famindram-po handrotsaka ny tsodranony. Nataontsika an’eritreritra, am-panahy io dia mivavaka” namakivavky ny tanànantsika. Azo lazaina fa fanehoam-pinoana lehibe no ataontsika ka matoky isika fa tsy havelan’Andriamanitra isika. Mamelona antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa Izy. Izany fankalazana izany koa dia maniraka antsika ho Eokaristia......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VATANA SY RAN'I KRISTY - TAONA B 2021

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika niara-nankalaza ny Trinite Masina izay maniraka antsika hibanjina ny fiombonan’ny Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Izany fibanjinana izany dia antso ho antsika tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin’ny Trinite Masina isika. Io no asongadin’I Papa ao amin’ny Ansiklika FRATELLI TUTTI, izay manasa antsika hiroso amin’ny fanorenana ny maha OLO ARAIKY ISIKA JIABY fianakaviam-ben-janahary, fianakaviam-ben’Andriamanitra. Tsy ho tanteraka izany raha tsy mivelona ny fahafoizana isika, raha tsy miaina ny fanompoana ao anatin’ny fahamarinana, marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Izany no nahatonga antsika milaza fa ilaina ny fihavanana ho voadio araka ny Evanjely izany hoe zary “fihavanana évangélisé”.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TRINITE MASINA TAONA B 2021

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo niara-nankalaza ny Pantekôty isika. Amin’izao andro izao sarotra tena mavesatra izao no nankalazantsika ny Pantekoty. Araka ny averimberintsika dia tena maniry Pantekoty vaovao mihitsy isika. Maniry “depart vaovao”, fiaingana vaovao hahatonga antsika araka ny annexe 3 ho “FIANAKAVIANA “EGLIZY KELY” MIFAMPITSIMBINA, MIFANASOA MIKATSAKA NY SOA IOMBONANA ka tanteraka amin’izay ny hiaka, ny antso vonjy nataon’I Papa tao amin’ny Ansikilika FRATELLI TUTTi, ho OLO ARAIKY ISIKA JIABY zary FIANAKAVIAN-JANAHARY, FIANAKAVIAMBEN’ANDRIAMANITRA.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny