FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-26 MANDAVANTAONA D2022

Ry olon’Andriamanitra, katsaho ny fahamarinana,ny fahazotoa-mivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy


Ry kristianina havana, nandinika manokana araky ny fampianaran’ny Eglizy ny mikasika ny harena isika tamin’ny Alahady lasa teo, tsy ny harena no ratsy ary anisan’ireo tsy maintsy katsahina izy. Ny tsara tsy maintsy tsipihina eto dia avy aiza io harena? Fomba ahoana ny fampiasaina azy? Ary toe-panahy ahoana no entina mivelona satria raha ny harena no zary Andriamanitra dia tsy mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Eglizy. Raha lainga sy fitapitaka ary risoriso no nanangonana harena dia tsy azo ekena. Raha entinao hanilikilihana ny hafa dia tsy azo eken’ny ny Eglizy ihany koa. Raha fintinina dia tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Eglizy sy sitrak’Andriamanitra ny fomba nahazoana ny harena, ny fomba hampiasana ny harena ary ny tanjona ho tratrarina amin’ny harena. Naverimberina tamintsika ary natao ho teny faneva sy filamatra eo anivon’ny sekoly katolika izay manabe amin’ny lafiny rehetra ny maha-olona sy maha-zanak’Andriamanitra ny hoe : “Harena ny harena raha mamokatra ary mamokatra ho an’ny besinimaro”......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-25 MANDAVANTAONA D2022

Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo”.


Ry kristianina havana, efa manakaiky ny fankalazana ny famaranana ny dingana voalohany amin’ny Sinaody faha-7 atrehintsika eto amin’ny diosezy ka hararaotintsika hatrany ny fifampitrahofantsika isaky ny Alahady tahaka izao hiarahan’ny fianakaviana Eglizy kely mivavaka sy mandalina ny finoana fa indrindra moa amin’ny mandavantaona dia mitohy ny vakiteny ka manosika amin’ny fandalinam-pinoana hahatonga antsika ho EOV manorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy hahatonga antsika mpanorina tokoa araka ny lohahevitry ny Sinaody Eglizy Olo velona velomin’ny Batemy miombona miara-dia mandray an-tanana irahina ho Tabernakla velona.
Tsy hadino koa ny vokatry ny sinaody iombonana ka mbola mandalina azy ihany koa isika mba hahatonga antsika hanao “depart vaovao” tokoa.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-24 MANDAVANTAONA D2022

Hisy hafaliana lehibe any an-danitra amin’ny mpanota iray mibebaka

 
Ry kristianina havana, raha Alahady maromaro izay no nandalinantsika sy nibanjinantsika fa raha te ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra, Fratelli Tutti, Mpiray tampo ao amin’ny Tompo, raha te-ho Olo araiky Isika Jiaby ao amin'ny Trinite masina dia tsy maintsy miditra amin'ny varavarana tery, tsy maintsy misy fahafoizana. Tsy mandeha ho azy ny finoana, hoy isika, tsy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany ka io asan’ny fahasoavan’Andriamanitra io no tsy maintsy varavarana èty satria safidy no ataontsika ka mila fahafoizana. Tsy azo atao ny misabaka ka mitaky toe-panahy izany fahafoizana izany, mila fanetren-tena sy halemem-panahy ary fahatsorana lavitry ny fitsaraham-belatsihy izay heverin’ny maro ankehitriny “normaly”. Tsy afenina koa fa eo anatrehan’ny hetraketrak’izao tontolo izao izay toa mahomby raha jerena ety ivelany dia misy fotoana mila ho kivy isika ka amin'izao Alahady faha-24 mandavantaona izao dia asongadin'ireo vakiteny amintsika fa Ray aman-dReny tsy mahafoy zanaka tokoa Andriamanitra...[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-23 MANDAVANTAONA D2022

Na iza na iza tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mendrika ho mpianatro.

 

Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo nampisongadina fa raha te-hiditra ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra isika, ho olo araiky ao aminy ho Fratelli Tutti ka Mpiray Tampo ao Aminy dia tsy maintsy manahaka an'i Jesoa, Izy izay Andriamanitra dia nanaiky nanetry tena nidina farany ambany hoy Md Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipiana. Natitranterintsika fa tsy maintsy manana fanetren-tena sy halemem-panahy ary fahatsorana isika ary izay ny fanahafana an'i Kristy. Amin'izao Alahady faha-23 mandavantaona izao dia miombona amin'ireo hohamasinana pretra any Andapa amin’ny herin’ny niany. Enga anie hanahaka an’I Kristy izy ireo ka ho tanteraka amin’izy ireo tokoa ny foto-kevitra amin’izao alahady izao : “Izay tia mahafoy”. Mitaky fanetren-tena sy halemem-panahy ny fanarahan-dia an’I Jesoa....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-22 MANDAVANTAONA D2022

Izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.


Ry kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia natintraterin'i Kristy amintsika fa tsy maintsy miditra amin'ny varavarana ety isika raha te-hiditra amin'ny fianakaviamben'Andriamanitra, ho olo araiky ao amin'Andriamanitra. Araka ny antiranterintsika fa izay safidy izay no ambaran'i Jesoa amin'izay varavarana ety tsy maintsy hidirantsika izay. Mila toetra manokana izany hahatonga antsika ho Olo Araiky ao amin'ny Trinité masina. Izany koa ry Kristianina havana amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao ny votoatin'ireo tenin'Andriamanitra izay halalinintsika fa indrindra moa anatin'ny mandavantaona fandalinam-pinoana isika izao ary indrindra miatrika izao Sinaody faha-7 izao izay efa akaiky dia akaiky ny famaranana ny dingana voalohany. Ny faniriantsika dia ny ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA, MIARA-DIA, MANDRAY AN-TANANA KA ZARY MISIONERA TABERNAKLA VELONA......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny