FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-6 MANDAVANTAONA A2023

 TANO AO AM-PO NY DIDIN-JANAHARY, FA FOTOTRY NY SOA - TSY MISY "DÉLÉSTAGE" AO AMIN’I JESOA

Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faha-06 mandavataona izao dia mbola manohy ny fandalinam-pinoana isika satria izay rahateo ny maha mandavantaona azy. Ny toriteny teny an-tendrombohitra izay hahatonga antsika hivelona ny fahasambarana, hahatonga antsika ho fanasina sy fahazavana no mbola tohizantsika hodinihina. Mikasika ny fahendrena no voasongadina amin’izao Alahady faha-06 izao. Betsaka ny mitady izany fahendrena izany satria io no hahafantarana fa olona feno isika. Ny olon-kendry no afaka mitondra ny asan’Andriamanitra, ny olon-kendry no maneho amin’ny fiainana ny maha-olom-banona azy. Raha ny amin’ny sekoly, na ny fanabeazana no asian-teny eto amin'ny tanindrazantsika dia naka tena faneva isika efa fotoana maro ihany izay.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-5 MANDAVANTAONA A2023

Izaho no fahazavan’izao tontolo izao, hoy ny Tompo; izay manaraka Ahy no manana ny fahazavan’ny fiainana.


Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia nandinika manokana ny toriteny teny an-tendrombohitra isika ary azo lazaina fa io no sata fanorenana ny Fianakaviamben’Andriamanitra, Fratelli Tutti, Olo Araiky Isika Jiaby tahaka ny nanorenan’Andriamanitra ny vahoakany fahiny tany Sinai, nanoloran'Andriamanitra an'ireo teny folo. Ny fahasambarana valo nohalalinintsika dia sata fanorenana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra amin'izao nidirantsika amin'ny famonjena nentin'i Kristy izao. Izany no banjinintsika amin'izao fanatanterahantsika ny Sinaody ka handalinantsika ny finoantsika hahatonga antsika ho Eglizy Olo velomin’ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary Tabernakla velona, EOV MISIONERA. Vita batemy aho ka irahina”.Irahina hanorina ETA “EGLIZY TRANOBEN’ANDRIAMANITRA” hanavaozantsika ny tontolo iainana,

.......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY NANOLORANA NY TOMPO - 02 FEBROARY 2023

Ankehitriny ry Tompo vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao


Ry Kristianina havana, izao 02 febroary izao no ankalazantsika ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly izay antsointsika hoe fetin'ny Jiro masina. Fanamasinana ny jiro masina, izay mahatonga antsika rehefa manomboka ny lamesa manao ny fitondrana ny jiro ao amin'ny Eglizy. Nefa tsara ny mitadidy ary efa naverina matetika amintsika fa tsy manao "théatre" na fampisehoana isika raha manao izany fihetsika izany fa litorjia izany hoe asan'Andriamanitra ka mivelona izay ankalazaintsika isika. Tsy hoe mahatsiaro fotsiny fa noho ny asan'ny FANAHY MASINA ao amintsika dia sady mankalaza no mahatsiaro isika ka mivelona an'izay ankalazaina. Aoka àry tsy ho variana amin’ny zavatra ety ivelany isika fa ny ambaran’ny fihetsika sy ny zavatra ataontsika.
Androany dia mahatsiaro ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly isika, raha ny marina kokoa dia Izy no nanolotra ny tenany.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-4 MANDAVANTAONA A2023

SAMBATRA NY MAHANTRA FA AZY NY FANJAKAN’NY LANITRA

 
Ry Kristianina havana,efa voalaza hatramin’ny fanombohan’ izao vaninandro mandavantaona izao fa ny fandalinam-pinoana no atolotry ny Eglizy amintsika amin’ny alalan’ireo vakiteny mba hitoetra eo amin’ny fiainantsika tokoa i Jesoa. Hampivahatra ny finoana amin’ny fiainana no ezaka ataontsika amin’izao Sinaody fa indrindra ny tapany faharoa atrehintsika izao ka mahatonga antsika hanao asa fikolokoloana, fanajana sy fiarovana ny tontolo iainana mba ho tranobe iombonana ho lovain’ny taranaka fara aman-dimby izay tsy inona fa ity tanintsika ity. Tohizantsika ary hamafisintsika ny ezaka ataontsika ka zary “Kristy Mpiarabelona, miara-dàlana manavao ny fifandraisana isika”.
Nanomboka tamin’ny Alahady faha-2 mandavantaona dia nandinika isika ka nametra-panontaniana hoe : “Iza marina moa i Jesoa eo anivontsika ? Ary inona no mety vokatr’izay amin’ny fiainana andavanandro? Amin’ny sinaody ?”. Amin’izao Alahady faha-4 izao dia tohizantsika ny famakiana ny evanjelin’i Md Matio izay nanoratra manokana ho an’ny jody.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-2 MANDAVANTAONA A2023

I KRISTY NO ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA


Ry Kristianina havamalala, miombona amin’ny diosezin’Ambanja isika anio amin’ny fanamasinana an’i Mgr Donatien Randriamalala ho Evekan’ny diosezy. Mahavariana fa ny tenin’Andriamanitra androany miresaka mikasika ny vôkasiona. Entintsika am-bavaka i Mgr sy ny diosezy mba ho feno ny Fanahy Masina ka ho tahaka an’i Joany Batista hitarika ny olona hihaona amin’i Jesoa.
Tamin’ny alahady lasa teo isika nankalaza ny batemin’i Jesoa izay nampahatsiaro ny batemintsika : vita batemy ka irahina, izay koa no mampiditra antsika amin’ny vanim-potoana mandavantaona mahatonga antsika hivelona ny batemy fa indrindra amin’izao FANANTANTERAHANTSIKA NY SINAODY TAPANY FAHAROA IZAO : FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARO NY TONTOLO IAINANA......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny