FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-2 NY PAKA TAONA A2023

"Sambatra izay tsy nahita ka nino”.


Ry Kristianina havana, izao Alahady manaraka ny Paka izao no antsoina amin’ny teny latina hoe "Quasimodo". Mbola Paka ihany koa ho antsika satria ny Paka dia tsy inona fa i Kristy nitsangan-ko velona. Ity Alahady faharoan'ny Paka ity no andrenesantsika ny Evanjely mikasika an'i Md Tomà izay nanambara hoe "Tompoko sy Andriamanitro". Tahaka an’i Md Tomà isika tsirairay avy rehefa miaiky ny fahalementsika ka manaiky an'i Kristy sy miaina ny famindrampon'Andriamanitra.
Nantsoin'i Papa Md Joany Paoly II ho Alahadin’ny Famindram-pon’Andriamanitra ity Alahady faharoa amin’ny Paka ity nanomboka tamin'ny 30 aprily 2000, andro nananganana ho olomasina an'i Mb Faustine izay nambaran’ny Fo masin’i Jesoa hampibaribary ny famindrampon’Andriamanitra......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA A2023

NITSANGAN-KO VELONA TOKOA I JESOA


Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana ary am-pitiavana no anolorana ny fiarahabana sy ny firarian-tsoa ho antsika olo araiky jiaby, ho antsika mianakavy, ho antsika eglizy kely, eglizy fiombonana, eglizy fototra, eglizy iraka, isika diosezy jiaby, isika Fianakaviamben’Andriamanitra, Isika Olo Araiky Jiaby, Fratelli Tutti ary izay rehetra afaka mamaky izao hafatra sy fampianarana amin’izao andron’ny Paka izao. Nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo Aleloia. Tamin’ny Alahadin’ny sampankazo isika no nanomboka ny dingana lehibe rehefa avy nanao ny ezaky ny karemy dia tsy inona fa ny fidirantsika ao Jerosalema izany hoe i Jesoa mpiara-belona amintsika ka miaraka Aminy isika miditra ao Jerosalema. Paka misy dikany manokana izao Paka 2023 izao. Voalohany, ao anatin’ny Sinaody dingana faharoa isika. Araka ny averimberintsika tsy hoe Sinaody par étapes fa étapes du synode izany hoe mifameno sy mifaningotra ireo dingana tanterahantsika. Nahavita dingana faharoa isika nandinika ny finoana.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ZOMA MASINA TAONA A2023

Noratraina Izy noho ny fahotantsika

Ry Kristianina havana, ny Zoma masina no hibanjinantsika bebe kokoa ny fijalian’ny Tompontsika. Marina fa isan’andro isika rehefa manao ny famantarana ny hazofijaliana dia mibanjina ny fijalian’ny Tompo sy mandray ny vokatry ny fijaliana dia ny dinam-pitiavana izay tanteraka tamin’ny alalan’i Jesoa sy ilay fampihavanana ao amin’Andriamanitra Ray Trinite masina. Fampihavanana amintsika olombelona, fampihavanana amin’ny tontolo iainana, fahariana vaovao ny
dikan’ny fijaliana niainan’i Jesoa Tompontsika. Fantantsika nefa fa Izy izay tsy nanota nanaiky ho fahotana mba ho tanteraka ny dinam-pitiavana sy fanekem-pihavanana. Fahariana vaovao ho antsika ny fankatoavan’i Jesoa ny sitrak’Andriamanitra, izany no fototra amin’izao fankalazana ny Zoma masina izao. Noharian’Andriamanitra hitovy endrika Aminy isika. Tanteraka indray izany ankehitriny tamin’ny fanoloran’i Jesoa ny tenany teo amin’ny Lakroa.......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA TAONA A2023

Dia farafitiavana no nataony taminy…..


Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahadin'ny sampankazo dia nankalaza ny fidiran'i Jesoa tao Jerosalema isika izay manambara koa fa miditra amin'ny fiainantsika i Jesoa, mpiara-belona amintsika, miara-dalana amintsika fa indrindra amin’izao fanatanterahantsika ny Sinaody izao. Tsy afenina koa fa miatrika fitsapana mafy isika araka ilay Taratasy Fankaherezana nosoratan’ny Eveka sy ny pretra. Tsy Andriamanitra lavitra tokoa ny Andriamantsika fa Andriamanitra miara-miaina amintsika ka tsy mamela antsika ho irery. Izany indrindra no banjinintsika amin’izao hateloana masina izao. I Jesoa tokoa ilay Famonjena antsika. Izy afaka manova ny fiainantsika tsizarizary ho fiainana mendrika ny Zanak’Andriamanitra: Jesoa miara-dàlana sy mpiara-belona amintsika, miditra amin'ny fiainantsika no Paka ho antsika...........[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY SAMPANKAZO TAONA A2023

FANDINIHANA NY FIJALIAN'NY TOMPO

Ry Kristianina havana, miditra amin’ilay herinandro lehibe amin’ny tantaram-pamonjena antsika isika amin’izao Alahady fahatsiarovana ny nidiran’i Jesoa tamim-boninahitra tao Jerosalema izao izany hoe ny Alahadin’ny Sampankazo araka ny mahazatra antsika. Araky ny averimberina matetika amintsika dia tsy hoe mahatsiaro fotsiny ny zavatra nitranga tamin’izany fotoana izany isika rehefa mankalaza fa noho ny fanentanan’ny Fanahy masina dia mivelona azy ary dia izany no irin’ny Eglizy sy anentanany antsika amin’izao Herinandro masina izao. Misy akony manokana izao fankalazana ny fototry ny Misterin’ny Famonjena antsika amin’izao fiatrehantsika ny Sinaody izao satria ny tanjona dia ny hahatonga antsika ho EOV, ho Eglizy Olo velomin’ny Batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana zary Misionera Tabernakla velona.
Koa izao fankalazantsika an’i Jesoa miditra ao Jerosalema izao no mahatonga antsika manambara fa ny Alahadin’ny sampankazo dia manambara ny fidiran’ireo olona tao Jerosalema nitondra sampakazo nitsena an’i Jesoa. Niara-dia tamin’i Jesoa izy ireo niditra tao Jerosalema sady nandray
azy ho mpanjaka.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny