FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-28 mandavantaona A2020

ANTSOIN’NY TOMPO HANKEO AMIN’NY FANASANY ISIKA

Ry Kristianina havana, raha nahary antsika olombelona Andriamanitra dia nahary antsika ho sambatra. Ny vokasiontsika dia ny ho sambatra miaraka Aminy. Antsoin'Andriamanitra isika ho ao anatin’ny hasambarana miaraka Aminy, ho Olo Araiky sy fianakaviambe ao Aminy. Koa amin'izao Alahady faha-28 mandavantaona izao dia antsoiny isika amin'ny fanasana lehibe iombonana Aminy mba hahazahoantsika ny tena hasambarana ary efa mampitsinjo antsika sahady ny amin'ny fiafarantsika koa Izy. Tsarovy fa efa ao anatin’ny volana oktobra isika. Averimberintsika matetika fa ady sady dia ny fiainana, ADY amin'ireo fakam-panahy manapotika sy mitady handrendrika antsika, tsy ahaizantsika mandavorary ny fiainantsika, tsy ahazoantsika ny tena fiadanana sy ny hasambarana, DIA mankany amin'ny tena fiainana, dia ny fiainana maha zanak'Andriamanitra ka anasan'ny Tompo antsika ankehitriny. Ry Kristianina havana, aoka ho fantantsika fa ny lohahevitra momba ny fampakaram-bady dia lohahevitra lehibe ao amin'ny Baiboly fa indrindra ao amin'ny Testamenta Taloha. Ambaran'Andriamanitra ny fifandraisana sy ny fifampitondrana ao amin'ny fifanekem-pihavanana izay manambara fa iray aina Aminy isika, ka io fanasana io no manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-27 mandavantaona A2020

TANIMBOALOBOK’ANDRIAMANITRA ISIKA

Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika fa indrindra amin’izao volana oktobra volan'ny raozery izao hibanjina miaraka amin'i MASINA MARIA ireo misterin'ny famonjena antsika ka hahatonga antsika tokoa ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA, HO MPANORINA ETA vokatry ny “départ vaovao” nitaky fiovam-penitra mahery vaika, “changement radical” hoy ny Papa. Mitondra amin’ny fifandraisana vaovao amin’ny zava-boaary “lohataonan’ny fahariana”, hoy ny Papa, fifandraisana vaovao eo anivon’ny tontolom-piainantsika andavanandro ka hahatonga ny tena fivelaran’ny mahaolona sy mahaolona manontolo, fifandraisana vaovao eo anivon’ny tontolompinoana. Amin'izao Alahady faha-27 mandavan-taona izao dia, mampitodika antsika bebekokoa amin’io resaka fifandraisana io ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika, fifandraisana eo anivon’ny fiainantsika, eo anivon’ny firenentsika, eo anivon’ny fiaraha- monintsika, eo anivon’ity tanintsika ity. Tsy iza tokoa ny tanim-boalobok'Andriamanitra fa isika Olo Araiky ihany. Izany no lohahevitra tian'ny Eglizy ho banjinintsika ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona eo anivon'ny tanim-boaloboka izany.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-26 mandavantaona A2020

NY TOKY FITAKA, FA NY ATAO NO HITA

Ry Kristianina havana, miditra amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fandalinam-pinoana isika izay hitondra antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona hitondra ny hafalian'ny vaovao mahafaly sy hizara ny vaovao mahafaly eo amin'ny mpiara-belona ka ho vavolombelona manambara ny marina, mizara ny fifankatiavana, hampanjaka ny fihavanana marina ka hahatonga ny fiaraha-monintsika hitoeran'ny fiadanana ka ho lavitra antsika ireny hetraketraka sy fanapotehana ireny fa ho taranaka mamokatra voatsara isika ary ho taranaka manorina Eglizy velona ka ho vavolombelona eo anivon'ny fiaraha-monina tokoa. Amin'izao Alahady mamarina ny volana septembra, alahady ny lahika izay efa nanaovantsika fanentanana tamin’ny alahady lasa teo. Alahady ihany koa mampiditra antsika amin’ny volana oktobra volana oktobra izay ibanjinantsika manokana’i Masina Maria , oktobra voalan’ny Rozery. Manasa antsika hiombona amin’I Masina Maria mba ho tena départ vaovao entanin’ny Fanahy Masina ka ho Pantekoty Vaovao ho antsika tokoa ny taompikatrahoana pastôraly.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

14 septambra - Fankalazana ny FANANDRATANA NY LAKROA

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana

Ry Kristianina havana, amin'izao 14 septambra izao no ankalazan'ny Eglizy ny fanandratana ny lakroa, ny hazo fijalian'i Kristy. Asaina ary isika androany araky ny hafatra ao amin'ny Evanjely hibanjina ny lakroa izay loharanom-pamonjena ho antsika. Lazain'i Jesoa ao amin'ny Evanjely : "Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa ka ao aminy no loharanon'ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy". Finoana izany no hahatsapantsika fa ny lakroa no hanovozantsika tokoa ny tena fiainantsika ary ao no mivahatra sy mifototra ny fiainantsika manontolo ary dia izany no mahatonga antsika manao ny famantarana ny hazo fijaliana isaky ny mivavaka isika ary hanambarantsika ny finoantsika izany. Tsy hoe famantarana fotsiny ho antsika io ataontsika io ary izay no mahatonga ny Eglizy manokana an'ity andro anio ity 14 septambra hibanjinana sy handinihana ary handalinana manokana momba ny anjara toerana izay famantaram-pamonjena ho antsika izany.....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-24 mandavantaona A2020

IZAY MAMELA NO HAVELA

Ry Kristianina havana, rahampitso no mankalaza ny FANANDRATANA NY HAZOFIJALIANA isika, izany hoe ny loharano sy fototry ny fifamelan-keloka sy ny famindram-po. Mbola hiverenantsika bebe kokoa ny mikasika an’izay fa mino aho fa tadidintsika tsara ny fampianaran’I Papa François ilay Mpamafy fiadanana sy fanantenana. Matetika izy no mamerina hoe “raha maniry fandriampahalemana sy fiadanana isika dia aoka hamboly fifamelan-keloka ary famindram-po”. Mino aho fa mbola mahatsiaro ny fandalovan’I Papa isika. Iray taona izay no tonga teto amintsika izy namafy fanantenana sy fiadanana teto amintsika izy. Indrisy tsy afaka nigoka sy nandalina ireo fampianarana maro navelany isika satria tonga ity KORONTANAVIRUS ity. Izao misy ny fotoana raha ny marina nametrahantsika ireo vokatry ny fankalazana ny jobilin’ny FET sy Kongresy eokaristika. Matoky isika fa hisy ny fankalazana ary izay fihibohana izay nanampy antsika hanana ainga vaovao.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny