FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-33 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

AHAZOANA HASAMBARANA NY MIASA AMIN-KERIM-PO

 
Ry Kristianina havana, efa voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo fa ankoatry volana novambra volana ahatsiarovana ireo havantsika nialoha lalana antsika dia efa mamaramparana ny taona litorjika isika ka tsy mahagaga raha ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika dia entina hanampy antsika handinika ny fiafaran’ny fiainantsika satria isika izay nohariana dia misy fiafarany hoy isika tamin’ny farany. Noho izany hanomana an’izany farany izany no irin’ny Eglizy ampianarina antsika amin’ny alalan’ireo vakiteny arosony amintsika amin’izao Alahady faha-33 mandavantaona izao mba hanampy antsika bebe kokoa ho Kristy mpiara-belona amin’ireo manodidina antsika, mba ho EOV tokoa isika ho EGLIZY VELONA VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA HO TABERNAKLA. Aoka hazava amintsika ilay teny averimberintsika ary nolazaintsika, aoka tsy ho slogan fa tena iainana : ANIO NY HO AVY FA TSY AMARAY.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-32 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

ITY TANY ITY FANDALOVAM-BAHINY

 
Ry Kristianina havana, efa manakaiky ny famaranana ny taona litorjika izay mampianatra antsika hahay hibanjina sahady ny hoavy, hahay hiomana amin'izay hoavy izay satria fandalovana tokoa ity tany ity. IMBETSAKA IZAHO NO MILAZA FA ANIO NY HO AVY FA TSY RAHAMPITSO izany hoe araka ny fiainantsika amin’izao no fiainantsika amin’ny ho avy. Ny hira ataontsika matetika rahateo dia anehoantsika izany: ny entim-belona no enti-maty, ny entim-belona no hitsarana…Tsy ity fiainana ity izany no fiafarantsika fa fiomanantsika amin'ny tena fiainana ary fantantsika fa amin'ny maha-voaary antsika dia tsy maintsy misy fiafarana. Andriamanitra irery izay mpahary no tsy misy fiafarana ka noho izany dia misy farany isika olombelona. Izany indrindra no tian'ny Eglizy ho tsapantsika amin'izao Alahady faha-32 mandavantaona izao. Ampianaran’ny Eglizy àry isika amin'ny alalan'ireo vakiteny handalina tsaratsara kokoa izay voalaza izay ary hifikitra amin'izay tena fahendrena marina dia ny fahendrena izay tsy inona fa ny fahaizantsika mijery ny hoavy. Izany no mahatonga antsika matetika mamerimberina hoe niany ny hoavy fa tsy amaray.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-31 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

TOETRA MAHITSY SY MANETRY TENA NO ILAINA HANOMPOANA NY EGLIZY

Ry Kristianina havana, miroso hatrany tokoa isika amin’izao fiaingana vaovao izao, izao depart vaovao izao ao anatin’ny Pantekoty Vaovao ka hahatonga antsika hivelona ny teny fanevan’ ny Sinaody faha-7 EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DIA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA, TABERNAKLA VELONA. Isaorana Andriamanitra fa nahavita ny fijanonana roa isika izao ka miroso hatrany ny dia. Ny fijanonana voalohany no nandinihantsika ny “fianakaviana Eglizy kely miaramivavaka miara-mandalina ny finoana”. Ny fijanonana faharoa vao natrehintsika kosa izay tena miditra lalina amin’ny fiainantsika dia ny Eglizy kely miara-manaja, miaro, mikolokolo ny zava boahary......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

01 NOVAMBRA FETIN'OLOMASINA TAONA A2023

Fankalazana ireo olomasina

Ry Kristianina havana, vao avy no namarana ny volan'ny raozery isika izay nibanjinantsika ny misterin'ny famonjena antsika : misterin'ny fahatongavana ho nofo, misterin'ny famirapiratan'ny fahazavana, misterin'ny fijaliana izay nibanjinantsika an'i Jesoa manolotra ny ainy ho fanavotana antsika ary ny mistery be voninahitra izay hibanjinantsika miaraka amin'i Masina Maria ny fiainan-ko avy izay andrasantsika. Nandritra izay volana Oktobra volan'ny Rozery ihany koa no nandalinantsika ny volan'ny misiona ka namakafakantsika ny maha EOV MISIONERA ANTSIKA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA araka ny hafatr'I Papa hoe "Inty aho ka iraho". Volana oktobra izay nidirantsika amin'ny TAONA PASTORALY VAOVAO KA HANAOVANTSIKA DEPART VAOVAO AO ANATIN'NY PANTEKOTY VAOVAO. ARY INDRINDRA VOLANA NIROSOANTSIKA TAMIN’NY FIJANONANA FAHAROA NY SINAODY FAHA-7 KA NANDALINANTSIKA NY FIFANDRAISANTSIKA AMIN’NY TONTOLO IAINANA KA NANDRAISANTSIKA TOROLALANA MAFONJA HAMPIHARINA EO NOHO EO, HITSINJOVANA NY IVO EZAKA SY LAVITR’EZAKA HAHATONGA ANTSIKA HIHAVANA INDRAY AMIN’NY ZAVA-BOARY HAHATONGA HO MPIARO, HO MPANORINA, HO MPIKOLOKOLO FA TSY SANATRIA HO MPANDRAVA....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-30 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA NO MAHA-KRISTIANINA


Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady faha-30 taona mandavantaona izao dia sady Alahady hamaranantsika ny volan'ny raozery no volan’ny misiona. Mbola ao am-pontsika ny fankalazana ny Sinaody ary ao an-tsaintsika ireo fehin-kevitra maniraka antsika hiroso amin’ny lalindalina kokoa ka hahatonga antsika ho EGLIZY OLO VELONA MIARA-DALANA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA MISIONERA ZARY TABERNAKLA VELONA.
Ny foto-kevitra lehibe aroson'ny Eglizy ho saintsainintsika sy ho halalinintsika ary hivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka hahatonga antsika hanana fiainana mirindra, araka ny averimberina amintsika hahay hampitraotra ny fiainana andavanandro sy ny finoana hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona dia fivelomana tokoa ny identitén-tsika, ny maha-kristianina antsika.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny