FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-32 MANDAVANTAONA D2022

Tsy mba Andriamanitry ny maty Izy fa Andriamanitry ny velona. 

 
Ry Kristianina havana, tamin'ny voalohan'ny volana novambra isika no nahatsiaro ireo havantsika efa ao amin'ny fahasoavana sy fiadanana eo anivon’ny Trinité masina izany no dikan’ny fankalazana ny fetin'ny Olomasina. Isan’andro isika mahatsiaro ireo Olomasina hita amin'ny kalandrié fa ny 01 novambra dia natokan'ny Eglizy ho andro manokana hahatsiarovantsika ireo olomasina rehetra. Ny hoe masina dia manambara fiombonana amin'Andriamanitra satria Izy irery no hany masina, izy no manamasina antsika : fiainana misy an'Andriamanitra sy miombona aminy izany hoe fampitraofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny 02 novambra kosa isika dia nivavaka manokana sy nandinika ny fiainan-ko avy ary ny anjara toeran'ny fahafatesana. Notsipihintsika tamin'io koa fa arakaraky ny fieritreretantsika ny fahafatesana no hanatanterahantsika izay atao sy hivelomantsika ny fiainantsika andavanandro. Raha fiafarana na fahalevonana ny fandraisantsika ny fahafatesana dia tsy mahagaga àry raha ny fahendren'izao tontolo izao no manentana ny fiainantsika raha hitantsika fa mifarana amin’ity fiainana ity ny fiainana. Fahendrena moa no ilazana azy fa ny raha ny tena fahendrena tsy mitondra amin'ny fahafatesana nefa izao tontolo izao mitondra amin'ny fahafatesana........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-31 MANDAVANTAONA D2022

“Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak’i Abrahama koa ity lehilahy ity, fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’olona”.


Ry Kristianina havana, izao alahady faha-31 mandavan-taona izao no andro mialoha ny famaranana ny volan'ny raozery, rahampitso ny 31 oktobra. Hiditra amin’ny volana Novambra isika izany, andro vitsy sisa dia hanatanteraka ny tapany voalohany amin’ny FIARAHAN-DIA AMIN’IZAO SINAODY FAHA-7 IZAO. Volana Novambra mampiditra antsika ihany koa amin’ny TAOM- PIKATROHANA PASTORALY. Tena anatin’nykihon-dalana tokoa isika. Tandremo àry sao ho diso lalina isika ary tandremo koa sao ho diso ady hatrehina fa “ady sady dia” ny fiainana hoy isika.
Tamin'ny Alahady lasa teo isika nandinika ny toe-panahy lehibe amin'ny maha mpivavaka, Kristianina mpanara-dia an'i Kristy antsika, tsy inona izany toe-panahy izany fa misongadina be dia be ao amin'i Masina Maria dia ny fanetren-tena. Io no hanampy antsika hiaina ny toe-panahy tena Kristianina fa tsy ho tahaka an'ilay Farisianina izay nirehareha nipoerapoera satria nihevitra ny tenany ho nahavita zavatra.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 MANDAVANTAONA D2022

 Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko fa mpanota aho!’


Ry Kristianina havana, efa manakaiky tokoa ny fankalazana ny Sinaody. Araka ny efa nasongadintsika dia atolotry ny Eglizy amin’ny alalan’ny vakiteny fandalinana ny mikasika ny finoana sy vavaka. Ireo ihany koa no fototra ny dinika ataontsika amin’izao Sinaody izao. Manampy antsika amin’ny fiarahan-dia ataontsika miroso amin’ny Sinaody izany. Isaorana Andriamanitra. Anjarantsika ny manararaotra mikatroka amin’ny dinika ataontsika, amin’ny fifampitraohofana iarahantsika manao.
Izao Alahady faha-30 mandavantaona izao sady amin’izao volana Rozery izao no iarahantsika mitalaho amin’I Masina Maria ireo fahasoavana maro samy hafa mba hahatonga antsika ho tabernakla velona mpamafy famindram-po tahaka azy eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Efa nohazavaintsika koa rahateo ny mikasika ny fivavahana, marina mila mivavaka isika ary mila an’izay fahasoavan’Andriamanitra izay fa ny marina ihany koa dia Andriamanitra mila antsika mba handray ny sitrapony ka afaka hizara ny sitrapony eo amin’ny mpiara-belona.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

01 N0VAMBRA - FANKALAZANA NY OLOMASINA REHETRA

Ry Kristianina havana, amin’izao voalohan’ny volana novambra izao no ankalazan’ny Eglizy amin’ny fomba manetriketrika ireo olomasina rehetra. Ny antony dia tsotra ihany satria tsy izay voasoratra ao amin’ny kalandrie mahazatra antsika ihany no olomasina fa izay miombona amin’Andriamanitra nandritra ny fiainany. Izay niainany teto ihany koa no iainany any an-koatra ka miombom-piainana miaraka amin’ny anjely midera an’Andriamanitra ireo havantsika olomasina sady reharehantsika satria tody soa aman-tsara any izy ireo no sady voninahitr’Andriamanitra. Izany tokoa no anton’ireny fankalazana ireny, ny fankalazana ny olomasina dia ny fankalazana ny voninahitr’Andriamanitra satria ireo olomasina ireo tsy hoe izy ireo no mendrika fa nandray an’Andriamanitra izy ireo, nantsoin’Andriamanitra hiombona Aminy ka nomen’Andriamanitra fahasoavana manokana ho fanehoana ny voninahiny satria ny antony voalohany indrindra ny fiainan’olomasina dia fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Masina tokoa izay miombona amin’Andriamanitra......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-29 MANDAVANTAONA D2022

Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy ?


Ry Kristianina havana lazaintsika matetika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra. Amin’izao isika manomana akaiky dia akaiky ny fanatanterahana ny Sinaody faha-7 ho antsika izao dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady tato ho ato avy amin’ireo Vakiteny ny fandalinana mikasika ny FINOANA izay fototra lehibe amin’ny dinika ataontsika : FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARA-MIVAVAKA MANDALINA NY FINOANA. Misaotra an’Andriamanitra isika noho izany. Anjarantsika no miroso lalindalina satria efa asehon’Andriamanitra antsika ny sitrany.
Tamin’ny Alahady lasa teo isika nibanjina manokana ny finoana izay nahitantsika taratra ny zava-niseho tamin’i Naàmana ilay Jeneraly Sirianina raha niditra tao amin’ny ranon’ny Joridany izy ka nadio ary afaka ny aretin-kodiny, niverina tamin’ny toe-batany teo aloha izy. Izany ny asan’ny fahasoavan’Andriamanitra vokatry ny finoana.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny