FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

15 AOGOSITRA - FANKALAZANA NAMPAKARINA AN'I MASINA MARIA AN-DANITRA

Nanao zava-dehibe tamiko ilay Mahefa; nasandrany ireo manetry tena.


Ny faha 15 aogositra dia miombona ny Eglizy eran-tany mankalaza amin’ny fomba manetriketrika ny Nampakarina an’i Masina Maria any an-danitra. Fety lehibe ho an’ny Eglizy izany satria ny fidiran’i Masina Maria ao amin’ny voninahitr’Andriamanitra no ankalazaintsika anio. Tsara marihina fa hafa ny fomba fiteny raha hilaza an’i Jesoa nitsangan-ko velona sy niakatra any an-danitra. Fa Masina Maria kosa lazaina hoe Nampakarina any an-danitra izany hoe tsy vokatry ny famendrehan’i Masina fa vokatry ny fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa Zanany no ampakarana azy. Finoana no andraisantsika an’izany satria i Masina Maria no Renin’i Jesoa ary i Jesoa dia zanak’Andriamanitra ka noho izany dia Renin’Andriamanitra i Maria. Ao amin’ny voninahitry ny zanany izany i Masina Maria ary fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa zanany........[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-19 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

MAMPATOKY NY MANATONA AN’I JESOA MPAMONJY


Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia nankalaza an'i Jesoa niova tarehy teo an- tendrombohitra isika izay andro namaranana koa ny JMJ ka nanirahan’I Papa François an'ireo tanora maro be tany Lisbone mba ho tahaka an’I Masina Maria ho “Tabernakla velona”, “Mitsangana miainga malaky” hitondra an’I Jesoa, ho Kristy Mpiara-belona , ho "génération" mpanorina fa "tsy mpandrava" . Araka izany dia hitantsika fa mifanaraka tanteraka amin’ny Sinaody fa indrindra izao dingana faharoa izao dia Fianakaviana Eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana izao. Mila génération mpanorina isika mba handova ny tany dia ity tranobe iombonana ity, ho voakolokolo satria napetrak'Andriamanitra ho karakaraintsika, fanamby ho antsika tokoa izany ka hivelomantsika ny maha Kristy mpiara-belona amin'ny olona antsika, ho mpanorina isika fa tsy hoe sanatria ho mpandrava na mpanapotika, ho taranaka mpandova ny tany, ho taranaka mpanorina, manatsara sy mandavorary ny fiainana ary i Kristy no modely ho antsika amin'izany.......[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY 06 AOGOSITRA - FANKALAZANA NY FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ny Tavany namirapiratra tahaka ny masoandro.


Ry Kristianina havana, izao Alahady izao dia Alahady faha-18 mandavantaona fa noho izy mifanojo amin'izao daty 06 aogositra izao izay ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fiovan'ny Tompo tarehy teo an-tendrombohitra, dia izay fankalazana izay no tsaroantsika manokana anio. Tsara ihany koa ny mampahatsiahy fa anio ny fanirahana an’ireo tanora marobe mitraotro aty Lisbonne toerana anaovana ny JMJ. Araka ny efa naverina matetika amintsika, ny lohahevitra dia I Maria nijoro nandeha haingana…. Azo lazaina àry fa mifanaraka amin’izao fankalazana ny Fiovan’ny Tompo tarehy anio izao izany lohahevitra izany satria manantena isika fa ireo tanora teto Lisbone, noho ny Fahasoavan’Andriamanitra, dia nifanojo tamin’I Jesoa ka niova, nibebaka ka tahaka an’I Maria vonona hijoro ary hiainga miala eto hitondra an’I Jesoa hanavao izao rehetra izao fa indrindra ny fifandraisana amin’ny lafiny telo izay mandrafitra ny mahaolona isika ka hivelona indray ny vôkasiontsika olombelona araka ny naharian’Andriamanitra antsika dia ny fifandraisana amin’ny zava-boaary.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-17 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

I JESOA ILAY VATOSOA SAROBIDY


Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha-vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha- monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny foto-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao. Nahatsapa an'izany ny Mpanjaka Salomona henontsika tamin'ny vakiteny voalohany androany fa ny faharitan-tsaina sy fahendrena tena izy dia tovozina ao amin'Andriamanitra fa tsy eo anivon'ny herin-tsaina na vokatry ny harena fotsiny. Ny tena harena marina dia ny fahendrena izay manampy ny olona hanana ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-16 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

MAHANDRY ANDRIAMANITRA ARY MAMINDRA FO


Ry Kristianina havana, ao anatin’ny fanatanterahana ny Sinaody isika ary miomana amin’ny fanamasinana ireo diakra ho pretra eto amin’ny diosezy ka izao indrindra no fotoana tsy maintsy anaovantsika vavaka totoafo mba hihavao tokoa ny fo amam-panahintsika fa indrindra ny lohahevitra dinihintsika amin’izao fijanonana faharoa, dingana faharoa dia ny hoe “Eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana izao”. Naverimberintsika fa io ny vôkasiontsika tamin’ny nahariana antsika, raha tiantsika hiarina indray ity Tranobe Iombonana efa robaka ity dia tsy maintsy mivelona indray io vôkasiontsika io isika. Mitaky fiovam-penitra mahery vaika mitondra antsika hanana toetra manambara halemem-panahy, manambara fahatsoram-po. Ho sambatra isika amin’izany satria ho tonga diosezy maintso ny diosezintsika, ity faritra misy antsika ity. Zary diosezy feno fanantenana ny diosezintsika, ka ho feno fanantenana koa ny ho avy.
Izany tokoa ny manamarina ny teny faneva na slogan averimberintsika tsy amaray ny ho avy fa niany......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny