FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA -5 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Didy vaovao no omeko anareo, dia izao : Mifankatiava » (Jo. 13 : 34) »

 
Ry Kristianina havana, araky ny efa naverimberintsika, isaky ny Alahady dia atolotry ny Eglizy amin’ny alalan’ireo vakiteny ny endrik’i Kristy, ny toe-piainany sy ny toe-panahiny izay ho sakafom-panahintsika sy ho banjinintsika ary indrindra hiainantsika ka hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA, zary ho mpiara-belona amin’olona satria isika izao no Kristy velona, Kristianina mpanara-dia an’i Kristy. Izany ny vokatry ny Paka ka hahatonga antsika ho EOV manorina ETA dia ilay tranobe iombonana ka hahatonga antsika ho taranaka mpanorina hizara sy hamafy fanantenana ary ny fiadanana. Azontsika ognona tsara ny anton’ny hanaovantsika izao Sinaody izao mba hahaizantsika hamahatra tsara amin’ny finoantsika na dia tsy lavorary fa efa miroso amin’ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro........[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -3 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Dia nanatona i Jesoa, nandray ny mofo, sy nanome azy ireo » (Jo. 21 : 13)»


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny Alahady fankalazana ny Paka isika. Isaky ny Alahady dia omen’ny Eglizy lohahevitra iray isika hibanjinantsika ny toetran’i Kristy mba hianarantsika hiaina ny toetrany ka hahatonga antsika ho Kristianina, Kristy mpiara-belona amin’olona, HO OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA miatrika ny zava-misy fa indrindra izao sinaody. Raha OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA ISIKA dia irahina hanova ny rafi-pahotana mangeja antsika, hanova azy ho rafi-pivelomana mitondra antsika hanana fivelarana, fivelaran’ny zanak’Andriamanitra araka ny naharian’Andriamanitra antsika hatramin’ny voalohany. Izany no mahatonga antsika manambara fa ny Paka mira FAHARIANA VAOVAO. Vokatr’io fahariana vaovao io no mahatonga antsika ho “GENERATION MPANORINA”......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -2 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana » (Jo. 20 : 23) »

 
Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paka isika izao. Namakivaky ny havaloana masina isika nanomboka ny Alatsinainy amin’ny Paka ka tonga amin’izao Alahady faharoan’ny Paka izao izay antsoina hoe “Quasimodo” izany hoe mbola pakas satria mitantara ny fitsanganan’I Jesoa ho velona. Izy miseho amin’ny mpiantra.
Antritantrerin’ny tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy ho sakafo mamelona antsika ny fototry ny finoantsika dia I Jesoa nandresy ny ratsy ka nitsangan-ko velona. Tafatsangan-ko velona tokoa ny Tompo, Aleloia. Ny Aleloia dia fankalazana ny fandresen’Andriamanitra. Tian’ny Eglizy ho tsapantsika mandritra izao vanimpotoan’ny Paka ireo toe-panay fototra hivelomantsika ny finoan’ny Paka mba haha-OLON-DEHIBEN’NY FINOANA ANTSIKA.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA D 2022

Nitsanga-ko velona aho ka tafaraka aminao indray


Ry Kristianina havana, an-kafaliana an-karavoana tokoa no anolorana ny fiarahabana, ny firarian-tsoa amin'izao Paka izao, raha misy ny fankalazana ho antsika Kristianina dia ny Paka no farantampony satria ao no fototry ny fiainantsika sy ny finoantsika dia i Kristy tafatsanga-ko velona. Araka ny voalazan’i Md Paoly : « raha tsy nitsangana i Kristy dia foana ny finoantsika… » ‘I Ko 15, 17. Noho izany rehetra izany dia faly manolotra ny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra tsy ankanavaka na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristianina na tsy kristianina fa fototry ny fiainana maha-olombelona no ankalazaintsika amin'izao Paka izao, nandresy ny fahafatesana i Kristy. Fantantsika fa io fahafatesana io no olana faran-tampony amintsika, misy la clé sy vaha-olana izy ankehitriny satria nandresy ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa izany tokoa no tena olana amintsika olombelona ary mitady vahaolana mikasika ny fahafatesana io isika olombelona. Iray ihany ny "solution" dia i Kristy tafatsangan-ko velona......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA - TAONA D 2022

" Dia fara fitiavana no nataony taminy "

 
Ry Kristianina havana, izao Alakamisy Masina izao no anombohantsika ny Hateloana Masina izay mitondra antsika amin’ny fankalazana ny paka izay antsointsika hoe Tridiuum Pascal, telo andro hankalazantsika ny famonjena antsika ka hiampitantsika miaraka amin’i Jesoa amin’ny fiainana vaovao, fahariana vaovao, olombaovao, FIAINGANA VAOVAO hoy isika amin’izao Sinaody izao. Izany no ankalazaintsika amin’ny Asabotsy masina rehefa avy namakivaky izao karemy izao izay niadiantsika tamin’ny ratsy, ady amin’ny fahotana izay manapotika ny fiainantsika, ADY AMIN’NY RAFI-PAHOTANA , hoy isika raha mandinika ny fiainantsika. Rafi-pahotana satria maro ny tsy mahatsapa ka mihevitra fa “normaly”. Nefa indrisy tena manapotika antsika vokatry ny lojikan’izao tontolo izao. Raha lojika tokoa dia tokony hitondra amin’ny tsara nefa indrisy milaza miara-mahita isika fa noho io lojikan’izao tontolo izao izay “mikolokolo” fahafatesana. Misy ny tokoa fahotana vokatry ny rafitra efa mipetraka ka manapotika mihintsy ny fiaraha-monina misy antsika. Ireny no tsy maintsy tilintsika, tsy maintsy sivantsika amin’izao Herinandro Masina mitondra antsika amin’ny Paka, amin’izao Sinaody izao. Ady amin’ireny ratsy rehetra ireny no tsy maintsy ataontsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny