FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY SAMPANKAZO - TAONA B 2024

Tsy nafeniko tamin’ireo nandatsa Ahy ny tavako, ary fantatro fa tsy ho menatra Aho.


Ry Kristianina havana, hatramin’ny nanombohan’ny karemy no nanomana ny fontsika tamin’ny ezaka maro samihafa isika ho fanoherana ny ratsy mba hanaovana ny soa misimisy kokoa. Ady sady Dia no nametrahantsika ny làlana nianantsika an’izao karemy izao. “Ady” amin’ny ratsy rehetra izay mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia ny fanapotehana, ny famonoana, na amin’ny teny ataontsika amin’ny mpiara-belona aza izany na amin’ny eritreri-dratsintsika, na amin’ny adidy tsy vitantsika, na amin’ny fanapotehina ny tontolo iainana ka hitantsika ny vokany. “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy Ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha mamakivaky ny fiainana miaraka Aminy isika ka miara-maty Aminy amin’ny fahotana dia hiara-hitsangana Aminy koa miditra amin’ny fiainam-baovao. Io fidirantsika amin’ny fiainam-baovao io no lazaintsika “DEPART VAOVAO”, fiaingana vaovao hirosoantsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Mitaky safidy matotra io firosoantsika io. Izany no ataontsika amin’ity herinandro masina ity ka iarahantsika amin’I Jesoa. Tanteraka izany raha vonona isika hanao “changement radical de comportement”, fiovam-penitra mahery vaika ny fitondran-tena” ka fitondran-tena maneho ny maha zanak’Andriamanitra. Izany ny Paka, ny vokatry ny fankalazana ny Paka raha tsy izany dia hetsika ety ivelany fotsiny......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 NY KAREMY TAONA B2024

« Tompoko, mba te hahita an’i Jesoa izahay » (Jo. 12: 21)


Ry Kristianina havana, Alahady fahadimy amin’ny karemy isika izao, izany hoe efa tena akaiky dia akaiky ny fankalazana ny Paka. Alahadin’ny Sampankazo amin’ny Alahady ho avy izao izany hoe mampiditra antsika amin’ny Herinandro Masina. Raha ny marina dia Alahady atokantsika ihany koa amin’ny pelerinajy na ny fivahiniana masina eny amin’ny ‘la montagne” arakaraky ny toerana misy antsika. Fivahinianana izay entintsika mandinika bebe kokoa ny tampon’ny kalivery mba hiara-mifantsika amin’i Kristy isika mandevina ny ratsy rehetra ka hiaraka hitsangana Aminy ka hanaovantsika départ vaovao hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Ao amin’ny fianakaviana Eglizy kely no anombohantsika mivelona ny Paka ka ho fianakaviana eglizy mifampitsimbina, mifanasoa mikatsaka ny soa iombonana hitondra amin’ny fivelaran’ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 NY KAREMY TAONA B2024

Naniraka ny Zanany mba hamonjy an’izao tontolo izao Andriamanitra


Ry Kristianina havana, tonga amin’ny ivon’ny DIA sy ny ADY isika amin’izao karemy 40 andro irosoantsika tsikelikely amin’ny fiainam-baovao izay andrandraintsika amin’ny Paka izao hanaovantsika “nouveau départ”, fiaingana vaovao vokatry NY FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA NY FITONDRAN-TENA entanin’ny safidy matotra hametraka an’I Jesoa ho ivon’ny fiainana sy eo anivon’ny fiainana, ho ivon’ny FIANAKAVIANA “EGLIZY KELY” ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA fa indrindra amin’izao isika miatrika ny Sinaody faha-7 fijanonana faha-3 ary indrindra indrindra amin’izao taonan’ny vavaka ary eo am-panatanterahana ny KONGRESY EOKARISTIKA NASIONALY KEN 2024 izao
Amin’izao Alahady faha-4 ny karemy izao dia abaribarin’Andriamanitra amintsika fa na dia manao akory ny toetrantsika na korontan-dava ny fiainantsika vokatry ny KRIZY LAVARENY dia tonga nanolotra ny ainy i Kristy ary vonona Izy hanavotra antsika sy hanolotra ny fahasoavany, handrindra ny zava-drehetra fa anjarantsika kosa ny miditra sy manaiky handray ny fahasoavana avy Aminy, fahasoavana izay omeny maimaim-poana. Tonga tokoa I Jesoa ho FIHAVANANTSIKA mba hampirindra amin’ny laonina indray ny fifandraisana rehetra mandrafitra ny mahaolona izay indrisy potika noho ny fahotantsika......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 NY KAREMY TAONA B2024

« Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana » (Jo. 2: 19)

Ry Kristianina havana, izao Alahady fahatelon’ny karemy izao, dia azo lazaina fa tena miditra tanteraka amin’ny fiomanana akaiky ny Paka isika raha ireo vakiteny aroson’ny eglizy no jerena sy dinihina. Mibaribary fa tena “ady” tokoa no atrehina mba hampisy ny safidy mitondra amin’ny “départ vaovao”. Io safidy io no “ady” satria mandrirotra hatrany ny lojikan’izao tontolo izao sy ny forongony ka mitondra korontana sy fifangaroan-javatra. Tsy herisetra na oviana na oviana no lalana. Tsy maintsy misy “rupture” anefa, izany hoe “fisarahana”. Io fisarahana io no mamparary nefa tsy maintsy tanterahina mba hahasitrana. Io ilay lazaintsika hoe mila “fiovam-penitra mahery vaika” izao androntsika izao raha tiantsika hanao “nouveau départ” isika. Io no “ady” satria mamolaka antsika hiala amin’ny fahazaran-dratsy ka mampiditra amin’ny fiainam-baovao. Miroso tokoa àry isika amin’ny Ady sy Dia izay mitondra antsika amin’ny Paka, paka mira fandalovana (passage). Miala amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy isika ka miditra amin’ny fiainam-baovao miaraka Aminy koa. Izy nandresy ny fahafatesana no hankalazaintsika amin’ny Paka [.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAROA NY KAREMY TAONA B2024

« Tonga nanjelanjelatra sady fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany » (Mk. 9: 2)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faharoan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika fa raha miara-mitoetra amin’i Jesoa isika ary itoeran’i Jesoa ny fiainantsika dia asehony amintsika fa afaka mihavao ary mety mamiratra aza. Izany no antenaintsika sy irintsika entin’ny fankalazan’ny Kongresy Eokaristika KEN 2024 miainga amin’ireo fijanonana isan-karazany toy ny pelerinajy eny amin’ny Montagne des Français, ny messe chrismale sy ny ordination, ireo zaikabe ataon’ny fikambanana sy firohotana eo amin’ny diosezy toy ny kongresin’ny Rozery, ny kongresy Afafi-fet, ny chapitre généralin’ny Masera CIM de Diego-Suarez, laretiretin’ny pretra sns… Ireny fijanonana ireny dia hitondra antsika eny amin’ny “Tendrombohitry ny fiovan-tarehy” ka hahatonga an’I Jesoa fihavanana hanasitrana an’izao tontolo izao… mpiray tampo isika jiaby ka hifampitsimbina sy hifanasoa …....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny