FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-29 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

 NY ANDRIAMANITSIKA: MIZANA BE TSY MIANGATRA

Ry Kristianina havana, avy niatrika ny Fijanonana faharoa na koa ny dingana faharoa amin’ny Sinaody isika. Nahatsapa isika fa maro ny zavatra mbola tsy maintsy halalinina mba hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA. Amintsika miresaka izao dia mikatroka koa ny any Roma, mivory mandinika mikasika ny Sinaody faha-16 handalinana ny maha-Eglizy miara-dia. Entintsika am-bavaka izany araka ny fangatahan’ireo Tompon’andraikitra. Ao anatin’ny volana oktobra, volan’ny mission izany rehetra izany no miseho. Tsy misy kisendrasendra hoy isika amin’ny Tompo fa ataon’izao rehetra izao hahasoa ireo izay tiany. Tiany tokoa isika satria amin’izao volana oktobra izao izany no handinihantsika manokana ny maha EOV MISIONERA antsika , ny maha Tabernakala velona antsika ary tsy irery isika fa miaraka amin’i Masina Maria ilay Misionera voalohany sy Mb Teresin’I jesoa Zazakely izay Mpiaro voalohan’ny misiona.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-28 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

ANTSOIN’NY TOMPO HANKEO AMIN’NY FANASANY ISIKA    Ry Kristianina havana, antsoin'Andriamanitra isika ho ao anatin’ny hasambarana miaraka Aminy, ho Olo Araiky sy fianakaviambe ao Aminy. Koa amin'izao Alahady faha-28 mandavantaona izao dia antsoiny isika amin'ny fanasana lehibe iombonana Aminy mba hahazahoantsika ny tena hasambarana ary efa mampitsinjo antsika sahady ny amin'ny fiafarantsika koa Izy.  Ry Kristianina havana inona tokoa moa no niainantsika nandritra ny fankalazana ny Sinaody dingana faha 2 na ny Fijanona faharoa nibanjinantsika ny “fianakaviana “Eglizy kely” miara-miaro sy mikoloko ny tontolo iaianana”. Ny fandalinana nataontsika dia  nanampy antsika hahatsapa ny vôkasiontsika hatramin’ny naharian’Andriamanitra antsika. Tsy inona fa noharian’Andriamanitra amin’ny hasambarana isika ka ny loharano sy fototra dia ny fivelomantsika indray ny fifandraisana amin’ny zava-boary, amintsika samy isika ary amin'Andriamanitra......[..........]   Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-27 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

TANIMBOALOBOK’ANDRIAMANITRA ISIKA    Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika fa indrindra amin’izao volana oktobra volan'ny raozery izao hibanjinantsika miaraka an'i MASINA MARIA ireo misterin'ny famonjena antsika ka hahatonga antsika tokoa ho Kristy mpiara-belona amin'olona hitondra ny famonjena. Aoka tsy hadino koa fa ny volan’ny oktobra dia volan’ny Misiona, volan’ny Iraka. Tsy isika no nifidy izao alahady izao ho fanirahana antsika nahavita ny fijanonana faharoa, ny dingana faharoa amin’izao Sinaody faha-7 izao. Isaorantsika Andriamanitra satria na dia maro aza ny tsy lavorary dia am-panetren-tena ihany koa no anambarantsika fa nahavita dingana isika ka afaka milaza fa EOV EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA…[......]   Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-26 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY TOKY FITAKA, FA NY ATAO NO HITA    Ry Kristianina havana, miditra amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fandalinam-pinoana isika satria ity herinandro ity no anatanterahantsika ny dingana faharoa amin’ny Sinaody ka ny lohahevitra halalinintsika dia ny hoe “FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARA-MIARO NY TONTOLO IAINANA SY MIKOLOKOLO NY ZAVA-BOAARY”. Araka ny  averimberina dia ny volana septambra iny no volana natokana hivavahana ho an’ny fiovana’ny toetr’andro sy ny firotsahana bebe kokoa amin’ny fiarovana sy ny fanorenana ny Tranobe Iombonana. Amin’ny 4 Oktobra no hamaranantsika io iray volana io fa ny fiainana kosa mitohy indrindra fa ny vokatry ny Sinaody izao. Matetika isika no milaza fa tsy misy kisendrasendra fa asehon’Andriamanitra amintsika tokoa ny sitrany. Sitrany izao fanatanterahantsika ny Sinaody izao ary iombonantsika amin’ny Eglizy Erantany satria amin’izao volana oktobra izao no miatrika ny dingana faha-3 ny Sinaody any Roma ny solontena avy eran’izao tontolo izao tahaka ireo solontenantsika avy amin’ny lafy valon’ny diosezy. ....[.......]   Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-25 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY FIHEVITR’ANDRIAMANITRA TSY FIHEVITSIKA 

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady faha-25 mandavantaona, Alahady mamarana ny volana septambra izao dia asain'ny Eglizy isika hibanjina manokana ny anjara toeran'ny lahika eo anivon'ny fiainana andavanandro, Alahady antsoina hoe andron'ny lahika. Marina fa andron'ny lahika ny andro rehetra fa tian'ny eglizy asongadina handalinana sy handinihana ny anjara toerany androany izany hoe ny maha-Apostoly ny lahika eo anivon'izao tontolo izao. Ny lahika dia ireo miaina eo anivon'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fiainany no anambarany ny Vaovao mahafaly ka hitondrany ny toe-panahy maha Kristianina araka ny vavakantsika momba ny fiantsoan'Andriamanitra. Tsara averintsika sy ampahatsiahivana amintsika : “Omeo apostoly lahika vonon-kamonjy ny namana izahay mba hampamirapiratra ny toe-panahy kristianina eran’ny tany rehetra, amin’ny fitiavam-bavaka, amin’ny fitiava-namana, amin’ny fandeferana omban-kerim-panahy, amin’ny asa sahanina, hampibaribary ny toe-tsainao Kristy mamelona azy”. ....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny