FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FIAVIANA FAHAROA - TAONA B2020

" Dia niseho tany an’efitra i Joany Batista nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka " (Mk. 1, 4)


Ry Kristianina havana, raha tadidintsika tsara tamin’ny Alahady lasa teo izay nanombohantsika ny Fiaviana dia nantintraterintsika fa mitaky toe-panahy ny fiainana ny Fiaviana izay manana fomba fisehoana telo. Ny voalohany dia izay niainana tamin’ny fiandrasana ny Mesia izay ankalazaintsika amin’ny Noely ny fahatongavany. Rehefa miresaka ny hoe fankalazana, noho ny asan’ny Fanahy Masina isika dia sady mahatsiaro no entanin’izany Fanahy izany ka mivelona ny fiomanana ny fahatongavana. Izany no antony anoloran’ny Eglizy izao vanim-potoanan’ny Avent na Fiaviana izao mba hamelombelona sy hivelomantsika ary hidirantsika amin’ny fahatongavan’i Mesia.
Misy akony manokana ho antsika ity Avent ity satria noho ny KORONTANAVIRUS dia maniry isika mba ho PANTEKOTY VAOVAO, HO DEPART VAOVAO, ho FIAINGANA VAOVAO aorian’izao. Miainga eo anivon’ny Fianakaviana Eglizy kely mifototra amin’ny vavaka sy fandalinam-pinoana izany DEPART VAOVAO IZANY HAHATONGA ANTSIKA HO EOV MISIONERZA ZARY TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVIANA VOALOHANY - TAONA B2020

« Mitandrema, miambena, ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian’ny fotoana » (Mk. 13: 33)

 
Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo no nankalazantsika tamin’ny fomba manetriketrika an’i Kristy Mpanjakan’izao rehetra izao, Mpanjaka tokoa i Kristy ary tsy araky ny hevitr’izao tontolo izao. Ny mpanjaka amin’izao tontolo izao dia matetika mpanjakazaka, mpamoritra, manilikilika izay mitovy hevitra aminy. Tena Mpanjaka tokoa I Kristy ary mihoatra noho izany aza satria Andriamanitra Izy. Mpanjakan’izao rehetra izao, Mpanjaka mikolokolo anefa izy, Mpanjaka manompo, Mpanjaka manasoa ny olony sy ny vahoakany ary mitondra azy hivelona ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra. Izy no Mpiandry ondry tsara mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny. Izany no maha-modely Azy amin’ny mpanjaka rehetra sy ny mpitondra rehetra na ara-nofo na ara-panahy, ary aminizay manana andraikitra rehetra. Nifampiarahaba isika tamin’ny fankalazana an’i Kristy Mpanjaka satria famaranana ny taona litorjika izany. Milaza miara-mahita fa tena taona hafahafa ho an’ny rehetra iny taona iny noho ny KORONTANAVIRUS. Miatrika ity taona litorjika vaovao ity isika olo Araiky. Mifampiarahaba sy mifampirary soa isika isika amin’izao fanombohan’ny taona izao mba ho taona masina, ho taom-pahasoavana mba ho tena Départ vaovao tokoa ity taona ity......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-34 mandavantaona - Fetin'i KRISTY MPANJAKA

« Avia hianareo, ry nohasoavin’ny Raiko, handova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay
nahariana izao tontolo izao » (Mt. 25, 34)


Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no ankalazana manetriketrika an’i Kristy mpanjakan’izao tontolo izao sady hamaranana ny taona litorjika taona A. Mamarana ny taona isika Kristianina katolika ka miditra amin’ny taona litorjika vaovao manomboka amin’ny herinandro ho avy. Koa faly miarahaba antsika jiaby satria nahavita an’iny taona litorjika, taona A iny isika ary isaorantsika an’Andriamanitra noho izany satria tena navesatra ity taona ity. TAONAN’NY KORONATANAVIRUS. Nahavita azy isika. Sambatra isika fa nomen’Andriamanitra tombon’andro ka miara-misaotra azy ary manohy mivavaka mba ho vita tanteraka ity KORONTANAVIRUS ity ka HANAO DEPART VAOVAO FIAINGANA VAOVAO mba HO EOV MISIONERA ZARY TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-33 mandavantaona A2020

AHAZOANA HASAMBARANA NY MIASA AMIN-KERIM-PO

Ry Kristianina havana, mamaramparana ny taona litorjika isika ka ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika dia hanampy antsika handinika ny fiafaran’izao fiainantsika izao satria isika izay nohariana dia misy fiafarany ka hanomana an’izany farany izany no irin’ny Eglizy ampianarina antsika amin’ny alalan’ireo vakiteny arosony amintsika amin’izao Alahady faha 33 mandavantaona izao mba hanampy antsika bebe kokoa ho EOV MISIONERA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA, ho Kristy mpiara-belona amin’ireo manodidina antsika. Arakaraky ny fiheverantsika izany fiafarana izany no entintsika hamolavolana an’izao fiainana izao, raha isika mieritreritra fa tsy misy antenaina aorian’izao fiainana izao dia aza gaga àry isika fa ny fahendren’izao tontolo izao no entintsika mamolavola ny fiainantsika andavanandro, izany hoe hanararaotra isika noho ny fitiavan-tena ka hanapotika sy hanilikilika ny hafa. Fa raha ny fiainan-ko avy izay fantatsika fa tsy fiafarana fa fidirana amin’ny tena fiainana iombonana amin’Andriamanitra kosa dia miomana isika ary izay sahady ny antitranterin’ny vakiteny tamintsika tamin’ny Alahady lasa teo raha nandinika ny virjiny adala sy ny virjiny hendry isika.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-32 mandavantaona A2020

ITY TANY ITY FANDALOVAM-BAHINY

Ry Kristianina havana, efa manakaiky ny famaranana ny taona litorjika izay mampianatra antsika hahay hibanjina sahady ny hoavy, hahay hiomana amin'izay hoavy izay satria fandalovana tokoa ity tany ity. Tsy ity no fiafarantsika fa fiomanantsika amin'ny tena fiainana ary fantantsika fa amin'ny maha-voaary antsika dia tsy maintsy misy fiafarana. Andriamanitra irery izay mpahary no tsy misy fiafarana ka noho izany dia misy farany isika olombelona. Izany indrindra no tian'ny Eglizy ho tsapantsika ka amin'izao Alahady faha-32 mandavantaona izao dia ampianarany isika amin'ny alalan'ireo vakiteny handalina tsaratsara kokoa ary hifikitra amin'izay tena fahendrena marina dia ny fahendrena izay tsy inona fa ny fahaizantsika mijery ny hoavy. Fahendrena tena mifanohitra amin’ny lojikan’izao tontolo izao satria ny azy dia ny fijerena ny anio ary io no andrafetana ny fiainana. Izay tokoa no aoka ho tsara fantatra miankina ny fiheveranao ny ho avy no handaminanao ny anio.
Raha ohatra ka matoky ianao fa tsy misy ny ho avy dia tsy mahagaga raha manararaotra au maximum izao andro izao ianao.....[......]

Tsindrio hihaino ny toriteny