FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY - FAHAROA PAKA - TAONA B

« Ho aminareo anie ny fiadanana ! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » (Jo. 20: 21)

Nandresy ny ratsy rehetra i Jesoa ary ny fahafatesana no farantampon’ny ratsy. Eo anivontsika nefa i jesoa nandresy fa tsy hoe lavitra antsika, miara-miaina amintsika izy ary indrindra mitondra ny ainy izay aim-baovaon’ny Paka ho antsika. Izany no tian’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao Alahady faharoa fankalazana ny Paka izao. Mahery tokoa ny finoana ka mitondra fanantenana ary mamelona ny fitiavana mba hahafahantsika mivelona ny fiadanana andrandraintsika, sy ny hasambarana tiantsika ho tanteraka ary izany no ambaran’i Jesoa isaky ny miseho izy rehefa tafatsangan-ko velona
“ Homba anareo anie ny fiadanana”. Fiadanana tsy araky ny hevitr’izao tontolo izao .....[........]

ALAHADY PAKA - TAONA B - 2018

« Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana, ka niara-nihazakazaka izy roa lahy » 

Ankafaliana sy ankaravoana  omban-tsodrano no iarahantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra amin’izao Paka ankalazantsika an’i Kristy tafatsangan-ko velona izao. Paka fandalovana araka ny naverimbreintsika matetika nandritra ny karemy fiomanantsika amin’ny Paka, “Ady sy Dia” no làlana nandalovantsika, “Ady” amin’ny ratsy dia ny fahotana  manapotika ny fiainantsika ary “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy. Tonga inty ny fotoana, nandresy tamin’ny ady i Kristy, niara-maty taminy amin’ny fahotana isika dia niara-mitsangana aminy koa amin’ny fandresena ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao.....[.........]

ASABOTSY MASINA - TAONA B

Efa nitsangan-ko velona i Jesoa Nazareanina, Ilay nofantsihana tamin’ny Hazofijaliana

Rehefa nangina isika toa resy nandinika ny fahatesana omaly Zomà masina, amin’izao fiaretan-tory izao kosa izay ankalazantsika sahady ny fitsanganan-ko velona dia faly mitotorebika isika fa nandresy ny tompontsika amin’izao alina masina izao.
Alina tomaratra soa no fiantsoantsika ity alina miavaka ity izay entintsika miandry ny Paka fandalovana.
Misy fizarana efatra ny fankalazana izao alina masina izao, manambara ny “passage” ny fiaretan-tory ataontsika, miala amin’ny fahatesana ka miditra amin’ny fiainam-baovao......[.......]

ZOMA MASINA - TAONA B

Nianatra ny Fanekena Izy, ka tonga fototry ny famonjena ho an’izay manaiky Azy

Mbola ao anatin’ny hateloana masina isika. Omaly isika no nankalaza sy nandinika ary niaraka niditra tamin’i Jesoa amin’izao hateloana masina izao tamin’ny fankalazana ny Alakamisy masina izay nanorenan’i Jesoa ny famonjena antsika. Tanteraka izany famonjena izany raha nanolotra ny aina tamin’ny alalan’ny vatana sy ràny izy tamin’ny Eokaristia sy nanasa ny tongotry ny mpianany anambarany fa io no làlam-pamonjena dia ny fanompoana ary nilaza izy ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Izany indrindra no tanteraka amin’izao zoma masina izao ka mangina ny tany fa mahatsiaro ny fijaliana sy nahafatesan’ny Tompo izay foto-kevitra lehibe ankalazaintsika androany rahateo. Toa resy isika satria maty tokoa ny tompontsika nefa ny ankalazaintsika dia tsy ny fahafatesana mankany amin’ny faharesena sy fahaverezana fa fahafatesana manambara fandresena ny ratsy, fandresena ny fahotana......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA - TAONA B

Dia fara fitiavana no nataony taminy

Ry Kristianina havana, manomboka amin’izao alakamisy masina hariva izao ny fankalazana ataontsika izay mahazatra antsoina hoe “Tridium Pascal” izany hoe ny hateloana hankalazana ny Paka. Ho antsika ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no fiainana izay ankalazaintsika ary izany no ataontsika amin’ny litorjia  izay asan’Andriamanitra satria miaina izay ankalazaintsika isika. Andro lehibe ho antsika androany satria mankalaza ny Paka isika mandritra ny hateloana. Paka izay midika  fandalovana ka miala amin’ny fiainana tsizarizary mitondra amin’ny fahafatesana mba hiditra amin’ny fiadanana lavorary.  Ny evanjely androany mampahatsiahy antsika ny sakafo farany niarahan’i Jesoa tamin’ny mpianany ary tian’ny Eglizy ho tsapantsika lalina tokoa ny fihetsika nataon’I Jesoa raha nanasa ny tongotry ny mpianany izy izay manambara fa i Jesoa dia maneho manontolo ny fahavononany hanompo ary izany no làlana hahafahantsika mampiova hihatsara ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra izay mihapotika sy ny fifandraisantsika amin’ny namantsika sy ireo manodidina antsika ary amin’ny tontolo iainantsika ....[..........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny