FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

1 JANOARY - MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA

ARAHABA RY FENO HASOAVANA

 

 
Ry Kristianina havana, amin’izao andro voalohany amin’ny taona vaovao 2021 izao dia mifampiarahaba isika no mifanolotra firarian-tsoa mba ho ny tsodranon’Andriamanitra sy ny fahasoavan’Andriamanitra no hanenika ny fiainantsika manontolo ka na dia eo aza ny zava- manahirana mety hitranga dia ho afaka hamakivaky ny taona isika noho ny fitahian’ny Tompo. “Tsy isika fa ny fahasoavan’Andriamanitra no miaraka amintsika” no entintsika manorina an’izao taom-baovao izao ka hitoetra ao amin’Andriamanitra tokoa isika. Raha misy tokoa taona tena nanahirana dia iny taona lasa 2020 izay samy miaiky fa tsy 20 sur 20. Maro ny korontana nentin’iny valan’aretintna iny ka nahatonga antsika niantso azy hoe KORONTANAVIRUS. Mino sy matoky fa tokana ny faniriantsika, ny fanirian’ny tsirairay dia ny mba ho tena TAOM-BAOVAO amin’ny lafiny rehetra ity taona 2021 ity. Iza no mahatonga antsika nametraka ho ny teny fanevantsika eto amin’ny diosezy amin’ny taom-pikatrohana vaovao : “DEPART VAOVAO FIAINGANA VAOVAO VOKATRY NY FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA CHANGEMENT RADICAL”. Mila fibebahana tokoa mba ho hisy ny fiovana.......[.........lire la suite]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA Taona B2020

FIANAKAVIANA MIFANKATIA, LANITRA ETY AN-TANY


Ry Kristianina havana, anio Alahady manaraka ny Noely no ahatsiarovana manokana ny Fianakaviana masina. Somebiseby isika amin’izao famaranana ny taona izao amin’ny fanomanana ny fety fa aoka tsy hanadino ny fototry ny fiainantsika raha mahatsiaro izao fetin’ny Fianakaviana masina izao. Masina ny fianakaviana satria misy an’i Jesoa izay nankalazaintsika tamin’ny Noely, Andriamanitra eto amintsika. Raha eo anivon’ny fianakaviana tsirairay i Jesoa dia masina ny fianakaviana satria misy an’Andriamanitra ka na dia miatrika zavatra maro mety manahirana aza eo amin’ny fiainana dia matanjaka satria mitambatra amin’Andriamanitra ka feno fitiavana.
Noharian’Andriamanitra hitovy endrika Aminy isika, ary fitiavana ny endrik’Andriamanitra ka io fitiavana io no eo anivontsika raha Andriamanitra eo anivontsika ka izany no maha lanitra ny fianakaviana mifankatia. Raha mandinika sy mibanjina an’izany rehetra izany isika amin’izao Alahady sady famaranana ny taona izao no fifanoloran’ny mpianakavy ny firarian-tsoa dia henontsika tsara amin’ny Vakiteny voalohany bokin’ny Jenezy fa i Abrahama nahazo tsodrano manokana
tamin’Andriamanitra satria nandray an’Andriamanitra izy, fantantsika ny sedra niainan’i Abrahama......[lire la suite]

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO

Tonga nofo ny Teny ary nonina tety amintsika.

Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana tokoa ny anolorana ny fiarahabana sy ny fiarian-tsoa ombam-bavaka ho antsika ao anatin’izao fankalazana ny Noely izao. Arahabaina isika oloaraiky jiaby tratrin’izao Noely izao. Arahabaina isika EOV MISIONERA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Matoa eto anivontsika i Jesoa amin’izao Noely izao dia satria hanavao ny zava-dretra nikorontana, hitondra aina sy fivelomana, raha isika olombelona tratry ny fahotana
tamin’ny fototra ary voasariky ny fakam-panahy ka mifanapotika dia miantso antsika àry Izy Andriamanitra amin’izao Noely izao hanokatra ny fontsika handray an’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika mba ho ivon’ny fianantsika Izy, mba ho génération mpanorina tokoa isika sy ho mpandavorary, hitoetra ao
Aminy tokoa isika ary Izy hitoetra amintsika dia hamokatra be isika ary ho feno ny hafaliantsika. Raha Izy mitoetra eo amintsika dia hamokatra be isika. Matoa ny fiainantsika izao tsy mamokatra dia satria tsy mitoetra ao amintsika i Kristy ilay Mesia tonga eto anivontsika......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA EFATRA FIAVIAN'NY TOMPO

« Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao, ka hiteraka Zazalahy, ary Jesoa no hataonao Anarany » (Lk. 1: 30)

Ry Kristianina havana, Alahady faha-efatra amin’ny Fiaviana izao Alahady mialoha ny fankalazana ny Noely izao. Noho izany, antomotra dia antomotra ny fankalazantsika ny nahaterahan’ny Tompo. Nanomana isika ary asain’ny Eglizy isika amin’izao Alahady mamaramparana izao hiomana bebe kokoa ka anomezan’ny Eglizy antsika fampianarana amin’ny alalan’ireo vakiteny amin’izao Alahady fahaefatra amin’ny fiaviana izao. Atolotry ny Eglizy antsika ireo olona nahay nandray an’i Kristy ilay mpamonjy antsika. Ny dikan’ny hoe Kristy dia Mesia izay midika mpamonjy. Tsara ny mampahatsiahy antsika mba samy hitandrina satria amin’izao fotoan-tsarotra diavintsika izao dia maro ny mampanantena famonjena na amin’ny alalan’ny politika izany, na resaka fivavahana na resaka tsara lahatra na amin’ny alalan’ny zavatra ataony ka mahasarika nefa mahavoafitaka. Aoka isika ry Kristianina havana fa indrindra amin’izao fiomanantsika amin’ny fankalazana ny Noely mba Vakiteny I : 2 Sam. 7, 1-5. 8b-11. 16 Tononkira : SALAMO 88 Vakiteny II : Rôm. 16, 25-27 Evanjely : Lk. 1, 26-38 tsy ho voasarika amin’ny zavatra manaitra ety ivelany fa hiditra amin’ny lalindalina ka handinika ary hahay hisivana aiza ny tena fototry ny fiainantsika, aiza ny tena hahitantsika ny lalam-pamonjena ?....[......]

 

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVIANA FAHATELO - TAONA B2020

Eo afovoanareo misy Olona anankiray izay tsy fantatrareo


Ry Kristianina havana, raha namakafaka isika tamin’ny Alahady lasa teo fa tsy maintsy miverina amin’ny Tompo isika, izay midika hoe manamboatra ny làlany, dia ny fiainantsika no tsy maintsy ho volavolaintsika mba hahaizantsika mandray ny Tompo. Io no lazaintsika FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA, CHANGEMENT RADICAL entintsika miatrika izao KORONTANAVIRUS IZAO ka mitondra antsika amin’ny DEPART VAOVAO. Izany tokoa ny vavaka sy ny faniriantsika entin’ity Noely 2020. Ny fahatongavan’ny Tompo hanova ny zava-drehetra eo amin’ny fiainantsika. Raha mandray ny Tompo tokoa isika dia voavoatrantsika ny làlana hidiran’ny Tompo eo amin’ny fiainantsika satria araka ny averimberintsika tsy manery antsika Andriamanitra, tiany ho soa sy ho tsara isika ary izay ny lahatra nahariany antsika raha nahary antsika hitovy endrika Aminy Izy. Tsy manery Izy fa miantso. Izao vanim-potoanan’ny Avent izao dia miantso antsika Andriamanitra hiverina ao Aminy. Mila fiomanana anefa izany......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny