FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 mandavantaona A2020

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA

Ry Kristianina havana, alohan’ny fandalinana miainga amin’ny tenin’Andriamanitra dia an-kafaliana an-karavoana no iarahabana antsika tsiraikiraiky satria tamin’ny zoma 26 jiona teo isika no niaranankalaza ny fetim-pirenentsika. Feno 6o taona ny fahaleovantena. Ao anatin’izao valan’aretina izao nefa izany fankalazantsika izany. Mafy ny manjo ny maro. Maro tokoa ny very fanahy mbola velona. Maro ny manontany hoe mbola ho afaka ihany ve? Izao indrindra isika no tsy maintsy manamafy ny vavaka ametrahantsika ny fitokisantsika amin’Andriamanitra. Hoy I Md Joany Paoly faharoa raha niatrika fotoan-tsarotra ny firenena polonais tamin’ny taona  1980. Matokisa, hoy izy, fa tsy maintsy mandresy Andriamanitra ary raha misy fandresena dia tsy maintsy mandalo amin’I Masina Maria izany. Matoky koa isika fa ho resy ity coronavirus ity ary ho fandresentsika azy dia handalo amin’I Notre de la Route isika. Faharoa ho resy ny fahavalon’I Pologne hoy ny Papa tamin’izay raha mipetraka tsara ny fifarimbonana marina. Averin’I Papa François io amin’izao. Aoka , hoy izy, hiezaka isika hametraka fifarimbonana firaisan-kina amin’ny fampanjakana ny fifamindram-po sy fifamelankeloka. Tsy resy izay mamela heloka na malemy fa manasoa ny hafa. Io indrindra ny fotokevitra amin’izao alahady faha 13 izao....[....Lire la suite]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-12 mandavantaona A2020


MAHATOKY ANDRIAMANITRA KA RESEO NY TAHOTRA

Ry Kristianina havana, tapitra tamin'ny fankalazantsika tamin'ny fomba manetriketrika ny Sakramenta Masina fankalazana ny Vatana sy Ra masin'i Kristy, ireo vanim-potoana manokana manambara fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika. Raha ny sitratsika tokoa dia tamin’ny alalan’ny prosesio vavaka mandeha no nanehoantsika an’izay maha anivontsika an’Andriamanitra. Nefa indrisy tsy afaka isika. Na dia izany aza anefa araka ny averimberintsika dia isika EOV MISIONERA, TABERNAKLA VELONA no eo anivon’ny fiarahamonina mamafy famindram-po, mamafy fiadanana, mamafy fanantenana na eo aza ity valan’aretina ity na eo aza ity “fahavalo tsy hita maso” ity.
Izany rehetra no mampiditra antsika tanteraka amin’ny mandavan-taona izay fotoana handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin’ny olona eo amin’ny fiainana andavanandro. Izao Alahady faha-12 mandavan-taona izao no alahady voalohany iatrehantsika izao areti-mandoza izao ka anehoantsika ny finoana sy ivelomantsika ny maha Kristy mpiara-belona amin'olona antsika.....[.....lire la suite]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FETIN'NY FO MASIN'I JESOA - Taona A2020


Mankanesa atý amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho.

Ry Kristianina havana, fotoan-dehibe ho antsika tokoa ity andro anio ity satria miaraka amin'ny Eglizy maneran-tany isika olo araiky ato amin'ny diosezy izay faly mifampiarahaba manokana satria andro ankalazantsika ny Fo masin'i Jesoa mpiaro antsika eto amin'ny Katedraly fa indrindra amin’izao vanim-potoana tena mavesatra ho antsika mianakavy noho ity areti-mandoza ity.  Amin’ny Alahady anefa no hankalazantsika ny Fo Masin’I Jesoa amin’ny fomba manetriketrika fa eran'ny diosezy miaraka amin’ny Eglizy eran-tany dia ny Zomà no fankalazana ny Fo masin'i Jesoa ka an-kafaliana sy an-karavoana no iarahabana antsika mianakavy niany  fankalazana ny Fo masin'i Jesoa mpiaro ny diosezintsika izao....[....Lire la suite ]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY VATANA MASIN’I KRISTY - Taona A 20

Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra

Ry Kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny misterin'ny Trinite masina. Nantitranterintsika fa tsy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dàlana amintsika i Kristy, mpiara-belona amintsika ny Trinite masina. Marina fa mistery lehibe tokoa ny Trinite Masina ary sarotra takarina ny heviny kanefa mampibaribary fa ny lahatr'Andriamanitra ho antsika olombelona dia ny ho iray Aminy, ho fianakaviana iray Aminy, ho olo araiky Aminy ka ny fibanjinantsika ny Trinite masina dia mampiditra antsika ho anisan'izany olo araiky ao amin’Andriamanitra izany. Tsy lavitra izany rehetra izany fa eo anivontsika, entintsika amin'ny fiainana andavanandro. Izany no nahatonga antsika nilaza fa tena MODELY HO ANTSIKA TOKOA NY TRINITE MASINA. Nampitandrina antsika aho fa misy “modèle piraté” dia “andriamanitra vola”.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TRINITE MASINA - Taona A2020

Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao

 
Ry Kristianina havana, miditra amin'ny vanim-potoana mandavantaona isika manomboka amin'izao Alahady ankalazantsika ny Trinite Masina izao. Miditra amin'ny fiainana andavanandro, miditra amin’ny fivelomanana ny maha EOV MISIONERA ANTSIKA manorina ETA miezaka ho “tabernakla velona” fa indrindra miatrika izao areti-mandoza  izao. Izao indrindra ny vanim-potoana fampitrahaofana ny fiainana sy ny finoana, tsy mahagaga àry raha taritin'ny Eglizy isika amin'izao Alahady izao hibanjina ny Trinite Masina izay Loharano sy fototry ny fiainantsika. Tamin'ny Alahady lasa teo, Alahady ny Pantekôty no nanambarana fa miditra ao anatin'ny fianakaviamben'Andriamanitra tokoa isika, olo araiky ao amin'Andriamanita isika. Izao Alahady manaraka ny Pantekôty izao no handalanintsika ny finoana hivelomantsika  ny maha-kristianina antsika vokatry ny batemy ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ny manodidina antsika.  Entanin'ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ny Trinite Masina.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny