FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

19 aogositra 2018 - ALAHADY FAHA 20 TSOTRA TAONA B

“TENA FIHINANA NY NOFOKO, TENA FISOTRO NY RAKO”

Amin’izao Alahady faha-20 tsotra mandavantaona izao dia manohy ny fampianarany i Jesoa ary momba ny mofon’aina ny voalaza amin’ny Evanjely androany Joany toko faha-6. Nisy fimonomononana sy fanafintohinana teo amin’ny jody raha nilaza izany i Jesoa. Nilaza tokoa I Jesoa fa mofo velona avy any an-danitra Izy. Tsy mahagaga raha nimonomonona ny vahoaka jody nandre ny tenin’i Jesoa ary toy izany koa isika raha tamin’ny toeran’izy ireo satria fantatr’izy ireo tsara ny fiavian’i Jesoa sy ny fianakaviany. Io indrindra ny fidirana amin’ny misterin’ny fahatongavana ho nofo sy ny misterin’ny fanavotana izay ankalazaintsika tanteraka amin’ny Eokaristia, izany no banjinintsika eo amin’ny Eokaristia, i Jesoa teraka tonga nofo eo anivontsika. Ny Eokaristia no mampisantatra antsika amin’ny fiainan-koavy sy mampiditra antsika amin’ny misterin’ny fanavotana......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

15 aogositra - Fankalazana nampakiarina any an-danitra an'i Masina Maria

Nanao zava-dehibe tamiko ilay Mahefa; nasandrany ireo manetry tena.

Izao faha 15 aogositra izao no iarahan’ny Eglizy eran-tany mankalaza amin’ny fomba manetriketrika ny nampiakarina an’i Masina Maria any an-danitra. Fety lehibe ho an’ny Eglizy izany satria ny fidiran’i Masina Maria ao amin’ny voninahitr’Andriamanitra no ankalazaintsika anio. Tsara marihina fa hafa ny fomba fiteny raha hilaza an’i Jesoa  nitsangan-ko velona sy niakatra any an-danitra.  Fa Masina Maria kosa  lazaina hoe Nampakarina any an-danitra izany hoe tsy vokatry ny famendrehan’i Masina fa vokatry ny fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa zanany no ampakarana azy. Finoana no andraisantsika an’izany satria i Masina Maria no Renin’i Jesoa ary i Jesoa dia zanak’Andriamanitra ka noho izany dia Renin’Andriamanitra i Maria. Ao amin’ny voninahitry ny zanany izany i Masina Maria ary fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa zanany, avy amin’ny famonjena nentin’i Jesoa izany ka i Masina Maria no nisantatra azy tahaka ny fandraisany an’i Jesoa tao ambohoka raha nitondra azy ho eo amin’izao tontolo izao izy vokatry ny asan’ny Fanahy Masina.....[......]

 

Tsindrio eto hiihaino ny toriteny

15 Jolay 2018 - ALAHADY FAHA-15 TSOTRA - TAONA B

« NOFIDIN’ANDRIAMANITRA ISIKA MBA HIRAHINY”


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady tsotra faha-14 mandavantaona lasa teo isika nibanjina an’i Jesoa teo anivon’ny mpiray tanindrazana aminy kanefa tsy nahay nandray azy izy ireo na dia nitolagaga aza tamin’ny fahaizany niteny ka nahatonga an’i Kristy nanambara fa tsy misy mpaminany tsy heninkaja hafa tsy amin’ny taniny sy ny fianakaviany ihany. Araka ny voalazan’ny Evanjely ao amin’i Md Marka dia tsy nanao famantarana firy i Jesoa tamin’ny tanindrazany. Izany dia mitranga koa amin’ny fiainantsika andavanandro ka nahatonga antsika nandinika na dia maro aza ny fanenjehana sy fanaratsiana dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona isika ary manana modely isika amin’izany dia ny olontsambatra Lucien Botovasoa.
Fantantsika ny nanjo azy. Maninona ary isika no tsy maintsy mijoro ho martiry ? [.......]

 

 

01 Jolay 2018 - ALAHADY FAHA-13 TSOTRA - TAONA B

« Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana » (Mk. 5: 34)

Izao Alahady tsotra faha-13 mandavantaona izao no anombohantsika ny volana jolay izay volana manandanja ho antsika eto amin’ny diosezy satria fotoana hivorian’ny pretra rehetra antsointsika hoe “mois sacerdotal”. Miavaka ny volana jolay amin’ity taona ity satria ny 16 ka hatramin’ny 21 jolay no hivoriantsika eto Antsiranana renivohitry ny diosezy mikasika ny filankevitra pastôraly amin’izao 60 taonan’ny arsidiosezy izao ka hidirantsika amin’ny ezaka vaovao hahatonga antsika ho génération mpanorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy Eglizy Olona Velona, hahatonga antsika hiroso amin’ny lalindalina kokoa ny amin’ny fiainam-pinoana araky ny averintsika matetika amin’izao fotoana mandavantaona izao. Fandalinam-pinoana hahatonga antsika hitoetra bebe kokoa ao amin’i Jesoa sy itoerany koa ka hamokatra voa tsara ary ho feno hafaliana sy fiadanana....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

24 Jiona 2018 - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'I JOANY BATISTA - TAONA B

Ho inona re, ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.”

Ry Kristianina havana, raha ny marina dia Alahady faha-12 tsotra mandavantaona izao Alahady 24 jiona izao fa mifanojo amin’ny daty ankalazana amin’ny fomba manetriketrika ny nahaterahan’i Joany Batista ka ny fankazalazana no tanterahantsika fa tsy ny alahady tsotra.
Ny vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao 24 jiona izao dia  manampy antsika hibanjina bebe kokoa an’ i Joany Batista izay mpaminany lehibe tokoa ary izany no niantsoan’i Jesoa azy ka ny fahaterahany no dinihintsika androany. Mifanojo koa izany amin’ny fandalinam-pinoana ataontsika araka ny efa naverintsika matetika fa izao mandavantaona izao fa indrindra ny fiomanantsika amin’ny filankevitra pastôraly efa akaiky izao, ny fandalinam-pinoana no hahafahantsika mijery, mamakafaka sy mampiditra am-po ary mivelona ny finoana ka hahaizantsika ny fampitrahaofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary misy modely arahina amin’izany isika dia i Md Joany Batista.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny