FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-5 KAREMY TAONA B 2021

« Tompoko, mba te hahita an’i Jesoa izahay » (Jo. 12: 21)

 
Ry Kristianina havana, Alahady fahadimy amin’ny karemy isika izao izany hoe efa tena akaiky ny fankalazana ny Paka. Alahadin’ny Sampankazo amin’ny Alahady ho avy izao izany hoe mampiditra antsika amin’ny Herinandro Masina. Raha ny marina dia Alahady atokantsika ihany koa amin’ny pelerinajy na ny fivahiniana masina eny amin’ny ‘la montagne” arakaraky ny toerana misy antsika. Fivahinianana izay entintsika mandinika bebe kokoa ny tampon’ny kalivery mba hiara-mifantsika amin’i Kristy isika mandevina ny ratsy rehetra ka hiaraka hitsangana Aminy ka hanaovantsika départ vaovao hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Ao amin’ny fianakaviana Eglizy no anombohantsika mivelona ny Paka ka ho fianakaviana eglizy mifampitsimbina, mifanasoa mikatsaka ny soa iombonana hitondra amin’ny fivelaran’ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra.....[..........]

 

Tsindrio teo hihaino ny toriteny

19 MARSA - FETIN'I MD JOZEFA VADIN'I MARIA

Ry Kristianina havana, manana ny akony manokana ity fankalazana an’I Md Josefa amin’ity taona ity satria ao anatin’ny Taona masina natokan’i Papa ho fiombonana manokana amin’’I Md Josefa Mpiaro ny Eglizy Erantany izany hoe Mpiaro an’izao tontolo izao. Ny antony dia tamin’ny 8 desambra 1870 raha nanambara ho foto-pinoana (dogma) I Masina Maria notorontoroina tsy azon-keloka dia nambaran’I Papa Pie faha-9 ho Ray Mpiahy sy Mpiaro ny Eglizy Eran-tany I Md Josefa. Feno 150 taona io fanambarana io. Mankalaza ny Jobilin’izany isika ka nanoratra taratasy fanentanana mikasika an’izay fankalazana izay I Papa François “Patris Corde” izany hoe FON-DRAY. Ny lohateny dia manambara ny tanjona tian’I Papa ho tratrarina ary tiany ho tsapantsika. Marary izao tontolo izao noho ity krizy ity, noho ity KORONTANAVIRUS ity. Tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny no atrehintsika izao, hoy ny Papa, fa krizy marolafy ary tena “FANDRAVANA” mihitsy ka ny fianakaviana no tena mitondra faisana. Izany ihany koa no mahatonga azy miantso taonan’ny fianakaviana ho fankalazana ny faha-5 taonan’ny fampirishiana apostolika “hafalian’ny fitiavana”........[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 KAREMY TAONA B 2021

Naniraka ny Zanany mba hamonjy an’izao tontolo izao Andriamanitra

 
Ry Kristianina havana, tonga amin’ny ivon’ny DIA sy ny ADY isika amin’izao karemy 40 andro irosoantsika tsikelikely amin’ny fiainam-baovao izay andrandraintsika amin’ny Paka izao hanaovantsika “nouveau départ”, fiaingana vaovao vokatry NY FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA NY FITONDRAN-TENA entanin’ny safidy matotra hametraka an’I Jesoa ho ivon’ny fiainana sy eo anivon’ny fiainana, ho ivon’ny FIANAKAVIANA “EGLIZY KELY” ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA.
Amin’izao Alahady faha-4 ny karemy izao dia abaribarin’Andriamanitra amintsika fa na dia manao akory ny toetrantsika na korontan-dava ny fiainantsika vokatry ny KORONTANAVIRUS dia tonga nanolotra ny ainy i Kristy ary vonona Izy hanavotra antsika sy hanolotra ny fahasoavany, handrindra ny zava-drehetra fa anjarantsika kosa ny miditra sy manaiky handray ny fahasoavana avy Aminy, fahasoavana izay omeny maimaim-poana.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 KAREMY TAONA B 2021

« Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana » (Jo. 2: 19)

 
Ry Kristianina havana, izao Alahady fahatelon’ny karemy izao, dia azo lazaina fa tena miditra tanteraka amin’ny fiomanana akaiky ny Paka isika raha ireo vakiteny aroson’ny eglizy no jrena sy dinihina. Mibaribary fa tena “ady” tokoa no atrehina mba hampisy ny safidy mitondra amin’ny “départ vaovao”. Io safidy io no “ady” satria mandrirotra hatrany ny lojikan’izao tontolo izao sy ny forongony ka mitondra korontana sy fifangaroan-javatra. Tsy herisetra na oviana na oviana no lalana. Tsy maintsy misy “rupture” anefa, izany hoe “fisarahana”. Io fisarahana io no mamparary nefa tsy maintsy tanterahina mba hahasitrana. Io ilay lazaintsika hoe mila “fiovam-penitra mahery vaika” izao androntsika izao raha tiantsika hanao “nouveau départ” isika. Io no “ady” satria mamolaka antsika hiala amin’ny fahazaran-dratsy ka mampiditra amin’ny fiainam-baovao.......[..........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-2 KAREMY TAONA B 2021

Tonga nanjelanjelatra sady fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany » (Mk. 9: 2)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faharoan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika fa raha miara-mitoetra amin’i Jesoa isika ary itoeran’i Jesoa ny fiainantsika dia asehony amintsika àry amin’ny alalan’ny vakiteny telo fa indrindra ny evanjely fa misy voka-tsoa tokoa ny fiainantsika, miova ho tsara ary mamirapiratra aza. Izany no fanantenana tian’I Papa hananantsika. Ny finoana no ahafahantsika mifikitra amin’io fanantenana “rano velona” voalazan’I Papa io. Io ihany koa ilay lazain’I Md Paoly mikasika ny finoan’ i Abrahama : “Nino izy, fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza, ka tonga rain'ny firenena maro, araka ny voalaza taminy hoe: Ho tahaka izany ny taranakao. Rom 4, 18......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny