FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

07 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 27 TSOTRA TAONA B

“ Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona "

Amin’izao Alahady tsotra faha 27 mandavantaona izao dia anatin’ny volana oktobra isika izay hibanjinantsika sy handalinantsika miaraka amin’i Masina Maria amin’ny alalan’ny raozery ireo mistery efatra ny mistrin’ny famojena dia ny misterin’ny fahatongavana ho nofo, mistery faharoa mistery famirapiratana fahazavana, mistery izay I Md Papa Joany Paoly faharoa no namorona, mistery ibanjinantsika ny asam-pamonjena notanterahan’I Jesoa rehefa nitoriteny izy, fahatelo mistery mampalahelo ibanjinantsika ny fanolorantenan’I Jesoa ho fanavotantantsika ary fahaefatra ny mistrery be voninahitra izay maneho ny fitsanganan-ko velona. ....[.....]

30 septambra 2018 - ALAHADY FAHA 26 TSOTRA TAONA B

“ Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika » (Mk. 9: 39)

Tamin’ny Alahady faha 25 tsotra mandavantaona lasa teo isika nanantitrantitra ireo toetra fototra lehibe  nahatonga an’i Jesoa nanambara fa tsy maintsy manana ny toetran’ny zazakely isika eo amin’ny fifandraisantsika andavanandro sy nilazany koa fa izay te ho lehibe aminareo aoka izy ho tahaka ny zazakely ary ho vonona hanompo satria izany no làlana hahafahana miroso lalindalina kokoa amin’izay fiainana sy fiombonana amin’Andriamanitra. Averintsika vetivety ireo toetry ny zazakely tsara anana : fitokosina an’Andriamanitra, fahatsorana mitondra amin’ny marina mandrakariva, fahadiovampo. Amin’izao Alahady faha 26 mandavantaona izao rehefa mijery ny zava-misy isika dia mety milaza hoe ahoana àry hanatanterahana an’izany fiovana ho toy ny zazakely izany ? ......[........]

09 septambra 2018 - ALAHADY FAHA 23 TSOTRA TAONA B

“« Tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampalady ny marenina Izy sy nampiteny ny moana » (Mk. 7: 37)

Ry Kristianina havana, misy fotoana eo amin’ny fiainantsika maro ny zavatra mifamahofaho sy manahirana ary mahakivy ka very fanahy mbola velona isika miatrika ireny zava-misy mikiky ny fiainantsika mampitebiteby antsika ireny. Tsy Andriamanitra lavitra nefa ny Andriamanintsika fa akaiky sy miara-dàlana amintsika mandrakariva ary nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika sy mikarakara ary mikolokolo antsika ny Andriamanintsika. Izany ny tian’ireo vakiteny telo asongadina amin’izao Alahady faha 23 tsotra mandavantaona handalinantsika ny finoantsika .....[.......]

02 septambre 2018 - ALAHADY FAHA 22 TSOTRA TAONA B

“Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin’ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin’ny olona no mahaloto azy » (Mk. 7: 15)

raha nifaranantsika tamin’ny Alahady faha 21 tsotra mandavantaona lasa teo ny fandalinana ny evanjelin’i Md Joany 6 dia ny fandalinana ny Eokaristia miainga avy aimn’ny famantarana nataon’i Jesoa tamin’ny fampitomboana ny mofo ka nanambarany fa Izy tokoa no Mofon’aina mahavelona sy Rà loharano mamelona antsika ka izay misotro ny ràny sy mihinana ny nofony dia hanana ny fiainana mandrakizay. Amin’izao Alahady tsotra faha 22 mandavantaona izao dia miverina amin’ny Evanjelin’i Md Marka isika izay vakiana mandritra izao taona B izao ka mifanojo tsara ary manohy ny fampianarana nataon’i Jesoa nohalalinintsika mikasika ny Eokaristia. Tsy maintsy manara-dia azy isika ka izany indrindra ny lohahevitra aroson’ny Eglizy androany : “Tsy mora tokoa ny manaraka an’I Jesoa” fa tsy maintsy mitondra ny hazofijaliana, tsy maintsy misy fijaliana.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

26 aogositra 2018 - ALAHADY FAHA 21 TSOTRA TAONA B

“Tompo ô, hankany amin’iza àry izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ”.

Mbola tohizantsika ny fandalinana ny Eokaristia miainga amin’ny Evanjely Joany 6 izay manambara ny famantarana nataon’i Jesoa dia ny fampitomboana ny mofo ka niainga avy amin’izany izy no nampianatra ny fanorenana ny Eokaristia loharano sy  fototra ny fiainantsika. Maro ireo tsy nahazo ny fampianarana nataon'i Kristy ka nihemontra ka tsy niaraka aminy intson. 

Amin’ny Evanjely androany Alahady faha 21 tsotra mandavantaona i Md Piera no nisolo vava ireo mpianatra rehefa nanontany I Jesoa hoe ary ianareo mba ahoana, te-hiala koa ? namaly i Piera nanao hoe “hankany amin’iza izahay ianao no manana ny teny fiainana ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao no ilay masin’Andriamanitra”, fiekem-pinoana izany ary mahatonga antsika ho iray ao amin’i Jesoa sy mahatonga antsika taranaka mpanorina satria mitoetra ao amin’i Jesoa sady itoreran’i Jesoa, finoana izany. Ny finoana tokoa no mampiombona amin’i Jesoa fa tsy zavatra hafa n’oviana n’oviana.

Ny fiainana sy fitoerana amin’i Jesoa no tena finoana, hifikitra sy hiaraka amin’i Jesoa ka mahatonga an’ireo ho Jesoa velona sy mpiara-belona amin’olona amin’izao fotoana izao. Fampianarana lehibe ho antsika ny voalazan’i Piera sy ny fiekem-pinoana nataony.....[........]