FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-23 mandavantaona A2020

NY KRISTIANINA TSY MIFAMPIJERY ARINA AN-TAVA

Ry Kristianina havana, indro fa tena ao anatin’ny volana septambra isika. Isaorana Andriamanitra fa na dia tsy mbola resintsika tanteraka aza ity KORONTANAVIRUS ity dia azo lazaina fa efa mahita mangirana isika, manomboka mazava ny lalan-kombana. Ady sady dia tokoa ny fiaianana : ady tamin’ity KORONANAVIRY fa dia kosa mankany amin’ny fiainambavoaoa. Aoka anefa tsy hiraviravin-tanana isika ka ho varimbariana. Izao indrindra ny fotoana ilàna ny fitandremantsika IREO MESURES BARRIERE REHETRA. Matoky ny fahendrentsika aho. Ao anatin’izany koa anefa no handalinantsika ny finoana araka ny voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo. Tsy maintsy miezaka isika mameno ireo SADJOA SAOTA. Ao anatin’ny fanjavan’ny pretra rahateo isika izao. Aoka hoentintsika am-bavaka izao fihaonana izao mba ho SENAKLA tokoa, izany hoe ho faniraham-baovao taorian’izay ady sy dia mafy izay. Mila DEPART VAOVAO ISIKA MBA HO EOV MISIONERA TOKOA, HO VITA BATEMY IRAHINA MBA HO TABERNAKLA VELONA.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-22 mandavantaona A2020

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA

Ry Kristianina havana tamin'ny Alahady lasa faha-21 mandavantaona isika dia niaraka tamin’i Piera nanambara ny finoantsika, ny fifikirantsika amin’i Jesoa ao anatin’izao adim-piainana sarotra aterak’izao KORONTANAVIRUS izao. Tsy tany malemy anorenampangady anefa hoy isika ny finoana fa tany lonaka iasan’ny fahasoavan’Andriamanitra. Porofon’izany sady modely no mpivavaka ho antsika I Victoire Rasoamanarivo izay nankalazaintsika ny fetiny. Mino isika fa Izy sy ireo Olomasina sy Olontsambatra Malagasy razambentsika hivavaka ho antsika ka ho resy ity fahavalo tsy hita maso KORONTANAVIRUS ity. Ho tanteraka tokoa amin’izay ny ventin-kevitra amin’izao Alahady faha-22 izao hoe :

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA izany hoe ho tanteraka ny nofintsika dia ny LALAN’NY HAFALIANA eny amin’ny la Montagne des français!!! Dia zary EOV MISIONERA ISIKA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA tahaka an’i Masina Maria, tahaka an’i Victoire Rasaoamanarivo Olontsambatra.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-21 mandavantaona A2020

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra ny mifankahery isika eo am-piatrehana izao KORONTANAVIRUS. Aoka isika hanamafy ny finoantsika fa tsy Jesoa, tsy Andriamanitra velively no matory fa ny finoantsika no mila fohazina. Izao indrindra ny vanimpotoana handalinana ny finoana, fotoana hanaovana ezaka hamenoana ny sadjoa faha 2. Raha ny tokony ho izy dia mamarana ny fanjava ho an’ny pretra isika (mois sacerdotal) ka nankalaza ny Eokarisita Fanamasinana izay nampiditra antsika tamin’ny Jobily faha-100 taonan’ny FET ary ny fankalazana ny Kongesy Eokaristika nandraisantsika ny teny faneva hoe : “ NY TENY TONGA NOFO, NOFO TONGA MOFO, MOFO TONGA AINA ZARAINA MBA HO EOV MISIONERA VITA BATEMY KA ZARY TABERNAKLA”.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-20 mandavantaona A2020

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra iny dia faly sy ravo tokoa satria nisy havantsika tafita. Izany koa no miandry antsika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona tahaka ny niveloman'i Masina Maria ny finoany, izy no ohatra voalohany ho antsika amin'ny fiombonam-po tanteraka amin'i Kristy. Tsy ity KORONTANANAVIRUS ITY tokoa no mandresy fa I Kristy ka I Masina Maria no porofo mitoka amin’ny tenda. Misaotra Andriamanitra ary matoky anao izay Masina Maria satria Reny ka sady hikolokolo no hampandresy anay. Merci Maman Maria. Amin'izao Alahady faha-20 mandavantaona izao dia azo lazaina fa mbola manohy an'izany fifaliana sy firavoana izany isika satria ireo vakiteny izay aroson'ny Eglizy androany dia handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika, hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHIANA ZARY TABERNAKLA VELONA......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny Nampiakarina any an-danitra

Mankalaza ny Tompo ny fanahiko

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady teo faha-19 taona mandavantaona namaritra tsara isika fa ady sady dia ny fiainana fa indrindra isika miatrika an’ity KORONTANAVIRUS ITY nefa afaka namakivaky ny onjam-piainana isika satria i Jesoa Kristy no mitantana antsika tahaka nitantanany an’i Piera izay namakivaky ny onjan-dranomasina rehefa niantso an’i Piera hanatona azy i Jesoa Miantso antsika sy maniraka antsika koa i Kristy amin’izao vanim-potoana iainantsika izao satria isika no Kristy mpiara-belona, taranaka manorina ny fiainana araky ny sitrak’Andriamanitra fa tsy taranaka mandrava ary ho tody soa amantsara isika amin’ny fikarakarantsika ny tranobe iombonana ka afaka hivelona sy hivelatra anatin’ity tranobe ity ka hahita ny tena fampandrosoana marina dia ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny olona manontolo na dia aza ny korontana maro isankarazany. Matoky isika fa noho ny asan’ny Fanahy Masina dia zary EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA eo anivon’ny olona sahirantsina mafy......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny