FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

11 novambra 2018 - ALAHADY FAHA 32 TSOTRA TAONA B

« Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena mahantra io no nandatsaka be indrindra tamin’izay rehetra nandatsaka tao amin’ny fandatsahan-drakitra » (Mk. 12: 43)

Ry Kristianina havana, raha tamin’ny Alahady lasa teo isika nandinika ny fitsipika volamena mba ialantsika amin’ilay fivavahana ety ivelany sy ny fanatanterahana fitsipika fotsiny izay nanomezan’i Jesoa tsiny an’ireo mpanora-dalàna sy farisiana tamin’ny fotoanandrony, amin’izao Alahady faha 32 mandavantaona izao dia miditra lalindalina amin’izany fandinihana ny fitsipika volamena izany isika. Nilaza i Jesoa “Mihainoa ry Israely, ny Tompo Andriamanintsika no Tompo Andriamanitra tokana ka tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao, amin’ny fanahinao, amin’ny sainao ary herinao manontolo”, izany no didy voalohany, ny faharoa mitovy amin’izany : “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao” ....[.......]

04 novambra 2018 - ALAHADY FAHA 31 TSOTRA TAONA B

Izany no didy voalohany ary ny faharoa dia mitovy aminy ihany koa

Ry Kristianina havana, rehefa nandinika momba ny fiainan-ko avy isika tamin’ny fankalazana ny fetin’ny olomasina rehetra sy ny fibanjinantsika ireo havantsika nialoha làlana antsika tamin’ny 02 novambra teo, izao Alahady voalohany amin’ny volana novambra izao kosa, izay volana eo ny fiainam-pirenentsika Malagasy, dia atolotry ny Eglizy amintsika ny vakiteny telo izay azo lazaina fa mametraka ny fototra maha Kristianina antsika sy ny anjara toeran’ny fivavahana amin’ny fiainantsika andavanandro ary mifanaraka tsara amin’ny fehin-kevitra nasongadina tamin’ny filankevitra pastôraly nataontsika ka nametrahantsika ny hoe aoka ho taranaka mpanorina isika, ho Eglizy Olona Velona sy Eglizy Tranon’Andriamanitra isika. Izany indrindra no lohahevitra tian’ny Eglizy ho dinihantsika dia ny Fitiavana .....[.......]

 

01 novambra 2018 Fankalazana ireo olomasina

Ry Kristianina havana, amin’izao voalohan’ny volana novambra izao no ankalazan’ny Eglizy amin’ny fomba manetriketrika ireo olomasina rehetra. Ny antony dia tsotra ihany satria tsy izay voasoratra ao amin’ny kalandrie mahazatra antsika ihany no olomasina fa izay miombona amin’Andriamanitra nandritra ny fiainany ka izay niainany teto ihany koa no iainany any ankoatra ka miombom-piainana miaraka amin’ny anjely midera an’Andriamanitra ireo havantsika olomasina sady reharehantsika satria tody soa aman-tsara any izy no sady voninahitr’Andriamanitra ....[....]

28 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 30 TSOTRA TAONA B

  « Matokia! mitsangàna, fa antsoiny hianao » (Mk. 10, 49)

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no mamarana ny volana oktobra volan’ny raozery sy volan’ny misiona ka miaraka amin’i Masina Maria isika mitalaho ny fahasoavan’Andriamanitra handresy ny ratsy ka miroso amin’ny fiainam-baovao hahatonga antsika ho taranaka mpanorina tokoa.  Tahaka an’ilay jamba voalaza ao amin’ny Evanjely ny tontolom-piainansika sy ny tontolo iainantsika ary ny tontolom-pinoanatsika ka very fanahy mbola velona isika tsy hitantsika izay aleha. Niantso ilay jamba nikiaka sy nivavaka nanao tamin’i Jesoa hoe “ Ry Jesoa zanak’i Davida ô mamindra fo aminay”. Nositranin’i Jesoa ilay jamba “ Mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Maniraka ansika mitsangana i Jesoa hijoro ho taranaka mpanorina tokoa .....[....]

21 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 29 TSOTRA TAONA B

« Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro » (Mk. 10, 45)

Ry Kristianina havana, efa roa alahady izao no anatin’ny volan’ny raozery isika ka amin’izao Alahady faha 29 tsotra mandavantaona izao dia mbola manohy ny fibanjinana ireo misterin’ny fanavotana antsika olombelona isika izay iarahantsika amin’i Masina Maria dia ny mistery mampalahelo, mistery  fahazavana, ny mistery fitsanganan-ko velona ary ny mistery be voninahitra.
Ny toetrantsika olombelona anankiray indray manapotika ny fiainantsika no asongadin’ny tenin’Andriamanitra indrindra ny vakiteny voalohany bokin’Izaia mpaminany sy ny evanjely tsy  inona fa ny fitadiavantsika voninanahitra......[....]