FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-21 mandavantaona A2020

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra ny mifankahery isika eo am-piatrehana izao KORONTANAVIRUS. Aoka isika hanamafy ny finoantsika fa tsy Jesoa, tsy Andriamanitra velively no matory fa ny finoantsika no mila fohazina. Izao indrindra ny vanimpotoana handalinana ny finoana, fotoana hanaovana ezaka hamenoana ny sadjoa faha 2. Raha ny tokony ho izy dia mamarana ny fanjava ho an’ny pretra isika (mois sacerdotal) ka nankalaza ny Eokarisita Fanamasinana izay nampiditra antsika tamin’ny Jobily faha-100 taonan’ny FET ary ny fankalazana ny Kongesy Eokaristika nandraisantsika ny teny faneva hoe : “ NY TENY TONGA NOFO, NOFO TONGA MOFO, MOFO TONGA AINA ZARAINA MBA HO EOV MISIONERA VITA BATEMY KA ZARY TABERNAKLA”.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-20 mandavantaona A2020

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra iny dia faly sy ravo tokoa satria nisy havantsika tafita. Izany koa no miandry antsika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona tahaka ny niveloman'i Masina Maria ny finoany, izy no ohatra voalohany ho antsika amin'ny fiombonam-po tanteraka amin'i Kristy. Tsy ity KORONTANANAVIRUS ITY tokoa no mandresy fa I Kristy ka I Masina Maria no porofo mitoka amin’ny tenda. Misaotra Andriamanitra ary matoky anao izay Masina Maria satria Reny ka sady hikolokolo no hampandresy anay. Merci Maman Maria. Amin'izao Alahady faha-20 mandavantaona izao dia azo lazaina fa mbola manohy an'izany fifaliana sy firavoana izany isika satria ireo vakiteny izay aroson'ny Eglizy androany dia handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika, hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHIANA ZARY TABERNAKLA VELONA......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny Nampiakarina any an-danitra

Mankalaza ny Tompo ny fanahiko

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady teo faha-19 taona mandavantaona namaritra tsara isika fa ady sady dia ny fiainana fa indrindra isika miatrika an’ity KORONTANAVIRUS ITY nefa afaka namakivaky ny onjam-piainana isika satria i Jesoa Kristy no mitantana antsika tahaka nitantanany an’i Piera izay namakivaky ny onjan-dranomasina rehefa niantso an’i Piera hanatona azy i Jesoa Miantso antsika sy maniraka antsika koa i Kristy amin’izao vanim-potoana iainantsika izao satria isika no Kristy mpiara-belona, taranaka manorina ny fiainana araky ny sitrak’Andriamanitra fa tsy taranaka mandrava ary ho tody soa amantsara isika amin’ny fikarakarantsika ny tranobe iombonana ka afaka hivelona sy hivelatra anatin’ity tranobe ity ka hahita ny tena fampandrosoana marina dia ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny olona manontolo na dia aza ny korontana maro isankarazany. Matoky isika fa noho ny asan’ny Fanahy Masina dia zary EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA eo anivon’ny olona sahirantsina mafy......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-19 mandavantaona A2020

MAMPATOKY NY MANATONA AN’I JESOA MPAMONJY

Ry Kristianina havana, tamin'ny Alakamisy lasa teo dia nankalaza an'i Jesoa niova tarehy teo an-tendrombohitra isika izay mampiditra antsika amin’izao fanjava vaova izao ihany izay raha ny marina tokony ho fanjavan’ny pretrantsika eto amin’ny diosezy izao. Nefa indrisy noho izao KORONTANAVIRUS dia tsy tanteraka. Tena korontana tokoa no ateraka ity covid 19 ity. Na izany aza dia matoky isika fa ho resy ity fahavalo tsy hita maso ity. Maniry mandrakariva isika mba ho tahaka ny fitraohofan’I Jesoa tamin’ireo Mpianatra tany an-tendrombohitra izay fanjavan’ny pretra irintsika tsy ho ela ka hankahery azy ireo anie I Jesoa tahaka ny nankaherezany an’ireo mpianatra hiatrika ny fijaliany....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

06 Aogositra - FANKALAZANA NY NIOVAN’NY TOMPO TAREHY

Ity no Zanako malalako, henoy izy

Ry kristianina havana, amin'izao 06 aogositra izao no ankalazain'ny Eglizy ny fiovan'i Jesoa tarehy teny an-tendrombohitra ka anolorany amintsika sahady amin'ny fankalazana izany : Voalohany ny toetran'i Jesoa rehefa tafatsangan-ko velona izy, faharoa ny toetra miandry antsika, ary fahatelo dia tsy maintsy miombona ao amin'Andriamanitra Ray isika raha miaraka amin'i Jesoa ka miova tanteraka koa ny fiainantsika ary afaka mampiova. Raha misy vanim-potoana tena maha marinaireo voalaza rehetra ireo dia izao fotoana mavesatra atrehintsika izao. Tsarovy fa ny hanomana ny mpianatra hiatrika ny fijaliany no nitondran’i Jesoa azy ireo hivavaka tany an-tendrombohitra. Mitovy an’izany koa izao vanimpotoana atrehintsika an’ity KORONTANAVIRUS ity izao. Mafy ny manjo antsika. Mijaly ny maro. Miandrandra fiovana tokoa isika. Indro àry i Kristy manoro antsika ny lalana mba tsy havesatra ho antsika izao sedra mafy izao. Ireo vakiteny aroson'ny Eglizy amintsika androany dia manampy atsika tokoa tsy ho very “repères” na dia maro aza ny korontanin’ity covid 19 ity....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny