FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady faha 29 Mey 2016 - VATANA AMAN-DRA MASIN'I KRISTY - TAONA D

Alahady izao dia mankalaza ny Sakramenta masina ny Vatana aman-dRan'i Kristy isika. Sakramenta dia famantarana hita maso sy ren'ny vatantsika mampahazo ny fahasoavana. Hain'Andriamanitra ny mahatsara sy mahasoa atsika raha manam-pinoana isika. Ny finoana anefa tsy tany malemy hanorenam-pangady ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka hampamokatra sy hanitarany ny fanjakany. Raha misy tokoa ny finoantsika dia hain'Andriamanitra ny manova ny fiainantsika izay ao anatin'ny hery setra sy vonoan'olona, ao anatin'ny fitapitaka sy lainga izao. Raha ao amintsika Andriamanitra dia ho tany lonaka tokoa ity tanànantsika ity,  ilay Eglizy fiombonana, ilay Eglizy fototra sy iraka ary ilay fianakaviana Eglizy kely dia hanjary Fo mitepo ka hanome aina an'ity tanànantsika ity. ...Tsy hoe hanao fanjakazakana na fireharehana isika haneho hoe izahay mahavita an'izao, izahay manana an'izao... Tsy izany ny Eglizin'i Kristy fa ao anaty fanetrentena, ao anatin'ny fanompoana [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 22 Mey 2016 - ALAHADY TRINITE MASINA - TAONA D

Anio ary  Alahady fankalazana ny Trinité Masina, matetika ireo mpandalina dia sahirana amin'ny fanatoroana an'izany misterin'ny Trinité Masina izany : Andriamanitra tokana fa olona telo. Raha ny tena marina anefa ny fisainantsika dia tsy hahatakatra ny misterin'Andriamanitra na oviana na oviana fa i Jesoa no manambara amintsika izany misterin'Andriamanitra izany. Kanefa na eo aza izany rehetra izany fantaro fa ilay Andriamanitra tokana olona telo tsy mikombona fa mivelatra ary tokana no lahatr'Andriamanitra dia isika ho fianakaviana iray ao aminy tahaka izy tokana ao amin'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia isika ho Olona Araiky ao aminy. Izany hoe na dia eo aza ny fahasamihafana, samy manana ny maha-izy azy ny Ray, samy manana ny maha-izy azy ny Zanaka, samy manana ny maha-izy azy ny Fanahy Masina kanefa iray ihany izy ireo ao amin'ny Trinité Masina fa tsy mizarazara : Olo Araiky. Izany koa no tian'Andriamanitra hiainantsika, marina fa samy manana ny maha-izy azy isika tsirairay nefa dia antsoin'Andriamanitra ho iray ao aminy satria ny tadiaviny dia isika hiombona aminy tanteraka ... [......]

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 15 Mey 2016 - ALAHADY PENTEKÔTY - TAONA D

Ahoana no hahafantarana fa miasa ny Fanahy masina ?
Ny Fanahy masina dia mampiombona fa ny Fanahy ratsy kosa mampisaraka. Fantaro izany fa raha misaratsaraka isika na eo anivon'ny Eglizy kely na eo anivon'ny Eglizy fiombonana na Eglizy iraka, na Eglizy fototra, na eo anivon'ny diosezy, dia asan'ny demony izany hoe tsy mihevitra ny hafa fa mitady hanao ny hafa ho fitaovana mandrakariva, tsy manompo ianao fa mampiasa ny hafa ho fitaovana hazahoanao ny soa ho anao fotsiny fa tsy ho an'ny hafa. Raha ny Fanahy masina no miasa aminao dia fantaro fa Fanahy mampiombona mampihavana izany hoe mikatsaka ny tsara mandrakariva. Efa voalazako matetika ny hoe : "Aza manaratsy fa miezaka manatsara" izay ny mpampihavana, izay ny pentekôty sy ny Fanahy masina niasa tao amin'ireo Apôstôly  [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady faha 08 Mey 2016 - ALAHADY FAHA-FITO PAKA - TAONA D

VAVAKA nataon'i Jesoa mba ho iray tokoa isika rehetra hiombona ao aminy tokoa isika, izy no mampivondrona atsika. "Tahaka ny maha iray atsika amin'ny Ray no aoka hampiray azy ireo koa" izay no vavaka nataony ho antsika satria izy  no mampivondrona tokoa ary izy no mampiombona atsika ao aminy. Io vavaka nataon'i Jesoa io no iombonantsika aminy tokoa, tahaka ny fiombonany izy sy ny Ray no aoka hampiombona atsika, izy izany no mampiombona atsika. Tahaka ny nanirahan'ny Ray azy no anirahany atsika. Io fiombonana io ihany koa izany no maha-Eglizy ny Eglizy no sady famantarana farantampony amin'ny maha mpianany atsika. Izay no hahafantaran'izao tontolo izao fa mpianany tokoa isika. Hoy ny Philosophe anankiray raha nanambara rehefa nanontaniana ny finoana Kristianina izy, zavatra anankiroa no hahatonga ahy hino anareo Kristianina satria tsy mpivavaka ilay Philosophe : raha mivondrona sy mifankatia tokoa ianareo ka maneho an'izay fiombonana izay, raha mizara hafaliana..[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alakamisy 05 Mey 2016 - Fankalazana ny Fiakaran'ny TOMPO - Taona D

Marina fa ny andron'ny pantekôty no azo lazaina fa ny andro nahaterahan'ny Eglizy rehefa nidinan'ny Fanahy masina ireo Apostôly kanefa azo lazaina ihany koa fa amin''ny fanirahana napetrak'i Jesoa amin'ny andro fankalazana ny niakarany amboninahitra any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra Ray no mampibaribary an'izay famonjena nentin'i Kristy izay ary dia tanteraka eo anivon'ny Eglizy  ary ny Eglizy no nametrahan'i Jesoa hanohy ny asam-pamonjena izany hoe isika izao olo araiky amin'i Jesoa no hitondra an'izay famonjena sy hafalian'ny vaovao mahafaly izay. Tsy tian'i Jesoa hibanjina ny lanitra isika satria ny lanitra dia io fiainantsika io raha miaraka aminy isika, raha avelantsika hiasa ao amintsika ny Fanahy masina, izany no dikan'ny "ascension" androany  [.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny