FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

14 aprily 2019 - ALAHADY SAMPANKAZO - TAONA D

" Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie any amin’ny avo indrindra "

 

Ry Kristianina havana, izao Alahadin’ny sampankazo izao no mampiditra antsika amin’ny herinandro masina izay ankalazantsika ny famonjena antsika dia Andriamanitra nanaiky hanavotra antsika, nanaiky nanolotra ny ainy ho antsika, nanaiky ho faty hanafaka antsika amin’ny fahotana. Masina izay miombona amn’Andriamanitra. Masina izao herinandro izao satria mampiombona amn’Andriamanitra. Masina isika satria miombona amin’Andriamanitra. Araraoty ary izao herinandro masina izao iombonantsika bebe kokoa amin’Andriamanitra. Maro ny famantarana hibanjinintsika mandritra izao herinandro masina izao hanampy antsika mamelombelona ny finoantsika ary ny finoana no hahaizantsika mandray izao herinandro izao ho masina ka mitondra antsika amin’ny Paka izay hahatonga antsika ho zava- boahary vaovao ao amin’Andriamanitra.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

07 aprily 2019 - ALAHADY FAHA-4 KAREMY - TAONA D

« Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany »

Efa manakaiky dia akaiky tokoa ny fankalazantsika ny Paka, roa Alahady sisa dia mankalaza ny paka isika ary amin’ny alahady hoavy dia hankalaza ny sampankazo izay mampiditra antsika amin’ny herinandro lehibe, ny herinandro masina. Izao Alahady izao amin’ny toerana maro dia alahady fanaovana pelerinajy izay handinihantsika ny lakroan’i Kristy, miombona amin’I Jesoa amin’ny làlan’ny hazo fijaliana lehibe. Miakatra eny amin’ny la montagne isika manao pelerinajy, entintsika hiakatra ny fiainantsika fa tsy hirefarefa amin’ny tany izay feno lainga sy fitapitaka ary herisetra. Izany rehetra izany no nahafaty an’I Jesoa teo ambony hazofijaliana noho ny etraketrakantsika olombelona....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

31 marsa 2019 - ALAHADY FAHA-4 KAREMY - TAONA D

« Ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy » (Lk. 15: 2)

Amin’izao Alahady faha efatra amin’ny Karemy izao, manambara fa efa akaiky tokoa ny Paka, I Jesoa nandalo tamin’ny ratsy indrindra dia ny fahafatesana nefa nitsangan-ko velona. Raha miara-maty aminy amin’ny fahotana isika dia hitsangana hiaraka aminy. Paka hitondra aim-baovao ka hanova ny fifandraisantsika samy antsika, ny fifandraisantsika amin’ny zava-boahary, ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Ny fanoharana ataon’I Jesoa amintsika amin’ny Evanjely androany Lk 15, izay matetika fintinintsika amin’ny hoe tantanran’ny zaza mpandany. Ny tena ny tena lohateny marina anefa dia Andriamanitra tsy lany fitiava ka manambara fa Andriamanitra Ray be famindrampo, izany no tian’ I Kristy ambara amintsika eto. Na manao akory na manao akory ny toetrantsika, Andriamanitra tsy lany famindrampo.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

24 marsa 2019 - ALAHADY FAHATELO KAREMY - TAONA D

" Indro efa telo taona izay no tonga nitady voa amin’ity aviavy ity aho "

Amin’izao Alahady fahatelo ny karemy dia ambaran’ireo vakiteny fa tsy ho tanteraka na oviana no oviana izany fiovam-penitra antenaintsika sy andrandraintsika izany ka hahatonga antsika EOV (Eglizy Olona Velona) manorina ETA (Eglizy Tranon’Andriamanitra) ka ho taranaka mpanorina tokoa.  raha tsy mibebaka isika. Tsy ho tanteraka ilay Paka andrandraintsika amin’izao taona 2019 izao raha tsy mibebaka isika miala amin’ny fahotana manpotika ny fiainana hoy ny Papa. Ho Paka hitondra fihavaozana tokoa ho antsika amin’ny fiainana andavanandro, amin’ny fiainam-pianakaviana, amin’ny fiainan’ny Eglizy fiombonana, amin’ny Eglizy fototra, Eglizy iraka, amin’izao Paka vaovao ka entintsika hanorenana tontolom-piainana vaovao hahatonga antsika hanana fivelarana amin’ny tontolo iainantsika sy amin’ny tontolom-pinoana.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

17 marsa 2019 - ALAHADY FAHAROA KAREMY - TAONA D

« Raha mbola nivavaka Izy, dia niova toetra ny Tarehiny » (Lk. 9: 29)

Nasongandintsika tamin’ny Alahady voalohany Karemy lasa teo fa Ady sady Dia ny fiainana izay hitondra antsika amin’ny fankalazana an’i Kristy nitsangan-ko velona. Ady amin’ny ratsy hampivelatra antsika ka hahatonga ho Zanak’Andriamanitra miaraka amin’I Kristy nandresy ny ratsy. Sady Dia mankany amin’ny fiainana tsara misy an’Andriamanitra. Ady amin’ny fahotana araka ny voalazan’i Papa amin’izao karemy izao fa ny fahotana no mahatonga antsika tsy mivelona ny maha zanak’Andriamanitra antsika ary manapotika ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ka noho izany potika ny tontolom-pinoana Hitantsika izany amintsika amin’ireny fifangaroan’ny fiainantsika ireny.......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny