FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-3 KAREMY TAONA B 2021

« Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana » (Jo. 2: 19)

 
Ry Kristianina havana, izao Alahady fahatelon’ny karemy izao, dia azo lazaina fa tena miditra tanteraka amin’ny fiomanana akaiky ny Paka isika raha ireo vakiteny aroson’ny eglizy no jrena sy dinihina. Mibaribary fa tena “ady” tokoa no atrehina mba hampisy ny safidy mitondra amin’ny “départ vaovao”. Io safidy io no “ady” satria mandrirotra hatrany ny lojikan’izao tontolo izao sy ny forongony ka mitondra korontana sy fifangaroan-javatra. Tsy herisetra na oviana na oviana no lalana. Tsy maintsy misy “rupture” anefa, izany hoe “fisarahana”. Io fisarahana io no mamparary nefa tsy maintsy tanterahina mba hahasitrana. Io ilay lazaintsika hoe mila “fiovam-penitra mahery vaika” izao androntsika izao raha tiantsika hanao “nouveau départ” isika. Io no “ady” satria mamolaka antsika hiala amin’ny fahazaran-dratsy ka mampiditra amin’ny fiainam-baovao.......[..........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-2 KAREMY TAONA B 2021

Tonga nanjelanjelatra sady fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany » (Mk. 9: 2)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faharoan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika fa raha miara-mitoetra amin’i Jesoa isika ary itoeran’i Jesoa ny fiainantsika dia asehony amintsika àry amin’ny alalan’ny vakiteny telo fa indrindra ny evanjely fa misy voka-tsoa tokoa ny fiainantsika, miova ho tsara ary mamirapiratra aza. Izany no fanantenana tian’I Papa hananantsika. Ny finoana no ahafahantsika mifikitra amin’io fanantenana “rano velona” voalazan’I Papa io. Io ihany koa ilay lazain’I Md Paoly mikasika ny finoan’ i Abrahama : “Nino izy, fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza, ka tonga rain'ny firenena maro, araka ny voalaza taminy hoe: Ho tahaka izany ny taranakao. Rom 4, 18......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VOALOHANY KAREMY TAONA B 2021

« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely » (Mk. 1: 15)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady voalohan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika amin’ny alalan’ireo vakiteny fa izao fizorantsika mankany amin’ny Paka mandritra ny 40 andro izao no iezahantsika miala amin’ny fiainana tsizarizary izay mandrendrika antsika amin’ny fahotana ka hitondra antsika kosa amin’ny fiainam-baovao amin’ny Paka ka hanaovantsika “départ vaovao”, fiaingana vaovao ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VAOVAO HIZARA NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA HO MPAMAFY FIADANANA SY FANANTENANA. Raha miara-maty amin’i Kristy isika dia hiaraka hitsangana Aminy koa. “Ady sady Dia” ny fiainana maha zanak’Andriamanitra antsika ka ny fifikirana amin’Andriamanitra sy ny fiombonana amin’i Kristy no hery ho antsika......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA LAVENONA TAONA B 2021

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao.

 
Ry Kristianina havana, amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka izay midika hoe fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona.
Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana Aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanak’Andriamanitra ka miditra amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra. Vokatry ny SAFIDY nentin’ny FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA (changement radical de comportement) ka mitondra antsika amin’ny NOUVEAU DEPART, FIAINGANA VAOVAO ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Izany no irintsika amin’izao Paka 2021 izao. Paka MANDRESY ITY KORONTANAVIRUS ITY......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-6 MANDAVANTAONA B2021

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy

Ry Kristianina havana, matetika averimberina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika ny manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hampiely ny Vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany. Tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no niaraka nankalaza ny andron’ny marary. Ny 11 février no natokan’I Papa Md Joany Paoly II, efa 29 taona lasa izay, ho andron’ny marary. Maninona no nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “NotreDame de Lourdes” izay niseho tao Lourdes (Frantsa) efa 160 taona lasa izay ho andron’ny marary? Ny antony dia tsotra : Toerana fanaovan’ny marary pelerinajy. Maro izy ireo no tonga ao Lourdes, maro ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo. Maro ny mahazo fahasitranana ary maro ireo manao fivahiniana masina ao Lourdes na Kristianina na tsy Kristianina......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny