FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FANKALAZANA NY PANTEKÔTY - Taona A20

MPANKAHERY SY MPANAZAVA ARY MPAMPIHAVANA, NY FANAHY MASINA


Ry Kristianina havana, amin'izao Pantekôty izao dia azo lazaina fa fankalazana ny fahaterahantsika vita batemy, izany hoe sady mahatsiaro ny nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra sy olo araiky ao amin'Andriamanitra isika no mankalaza ny fahaterahan'ny Eglizy. Araka ny averimberintsika matetika ny fankalazana tsy hoe fahatsiarovana fotsiny fa noho ny asan'ny Fanahy masina izay ankalazaintsika androany, dia miditra tanteraka amin' izany fankalazana izany isika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-7 PAKA Taona A20

NY FIAINANA MANDRAKIZAY DIA NY MAHALALA AN’ANDRIAMANITRA


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin'ny hafalian'ny Paka isika izao na dia mbola miatrika an’ity fahavalo tsy hita maso ity izay tena manapotika tokoa satria zary “fahavalo avokoa izay manodidina”.  Miseho izany satria tsy afaka mifandray tanana ny rehetra….. Matoky anefa isika fa nandresy tokoa I Jesoa ka hopotehin’ny Fanahy Masina io “fahavalo tsy hita maso” io. Tamin'ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny fiakaran'i Jesoa any an-danitra izany hoe nankalaza fa nisy havantsika tafita ary dia mbola anatin'ny hafalian’izany isika amin'izao Alahady fahafiton’ny Paka izao. Efa manampy antsika hiroso bebe kokoa amin'ny fandalinana an'i Jesoa Mpiara-belona izany fibanjinana an’I Jesoa tafita izany. Tena niavaka tokoa ho antsika teto amin’ny diosezy ny fankalazana ny Fiakaran’I Jesoa satria nankalazana ny fanamasinana ny Menaka Masina sy ny Fanavaozana ny Tokim-panompoana nataon’ny pretra eto amin’ny diosezintsika.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY FANKALAZANA NY FIAKARAN'I KRISTY AN-DANITRA Taona 20

Nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.


Ry Kristianina havana, faly sy ravo isika mianakavy amin'izao andro ankalazantsika ny fiakaran'ny Tompo izao satria nisy havantsika tafita. Rehefa misy havantsika tafita na eo amin'ny fanadinana na eo amin'ny fiainana dia mifampiarahaba isika. Ka androany olo araiky amintsika, iray lio amintsika, iray rà amintsika no tafita ka mifampiarahaba satria tafita i Jesoa lohan'ny Eglizy ary isika no Eglizy fianakaviamben'Andriamanitra, Olo Araiky amintsika. Niakatra any an-danitra i Jesoa, any izany no hitoerantsika rehetra. Efapolo andro izao no nihiboka ny Apostoly. Isika koa efa ho roa volana izao no nihiboka anatin’ny confinement. Maro ny very hevitra toa tsy misy farany izy ity ary toa mihasarotra aza. Nampianaran'i Jesoa tamin’ireo Apostoly fa mpiara-belona amintsika izy. Tanteraka ara-bakiteny ny voalazany tamin’izy ireo.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-6 PAKA Taona A20

Tsy havelako ho kamboty ianareo, fa hankaty aminareo aho

Ry Kristianina havana, efa herinandro maromaro isika no nivelona ny hafalian'ny Paka na dia ao anatin’ny fihibohana aza satria tsy ny coronavirus no faran-teny fa I Kristy nandresy ny ratsy, Alpha sy Omega. Mitohy hatrany diantsika satria I Jesoa Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana no banjinintsika tamin’ny alahady lasa teo dia miara-dalana amintsika tokoa, mpiara-belona amintsika eto anivontsika mamelona. Andriamanitra Famindram-po tokoa izy ka matoky isika fa ho resy ity fahavalo ity. Noho izany na dia eo aza izao sedra izao dia manenika ny fiainantsika ny hafalian’ny Paka vokatry ny fiadanan’I Kristy......[......]

 

 

ALAHADY FAHA-3 TSOTRA MANDAVANTAONA TAONA A2020

MASOANDRO BE LOHATAONA I KRISTY KA TSY MIFIDY OLON-KOSOAVINA 

Ry Kristianina havamalala, tena anatin’ny mandavantaona isika izao, hivelona izay nankalazaintsika tamin’ny noely isika izany hoe Andriamanitra eto anivontsika. Izany no antitranterin’ireo vakiteny telo amin’izao Alahady faha-3 mandavantaona izao, mananatra antsika mba hibebaka tokoa, ohatra velona amintsika amin’izany i Md Paoly izay nankalazantsika tamin’ny 25 janoary ny fibebahany, niara nankalaza izany ny eglizy rehetra maneran-tany  ary isika eto amin’ny diosezy dia mampahatsiaro antsika ny 6 taona lasa izay nankalazantsika sy nanombohantsika ny làlan’i Damasy, làlana niarahantsika rehetra hiroso amin’ny fiaraha-miasa amin’i Kristy dia isika tolagna telo : lahika, voatokana ary ny pretra. Mbola izany koa no iezahantsika ho tanterahina amin’ity taona ity, tahaka an’i Md Paoly teny amin’ny làlan’i Damasy ka niova tanteraka ny fiainany noho izy nanaiky ny antson’i Kristy, izy izay Saoly lasa Paoly satria nihaona tamin’i Jesoa izy.....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny