FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-24 MANDAVANTAONA B2021

Avy ao Jesoa sy ny mpianany, dia nankany amin'ny vohitra manodidina an'i Sezarean'i Filipo, ary teny an-dàlana dia nanontany ny mpianany izy nanao hoe: Ataon'ny olona ho iza moa aho?


Ry Kristianina havana malala, andro sarobidy ho antsika ity andro ity, andro mialoha ny fankalazana ny Fanandratana ny Hazofijaliana satria niany isika no handray fahasoavan-dehibe amin’ny alalan’ny fanamasinana ho pretra sy diakra ireto havantsika. Manambara fa mitohy hatrany ny vanim-potoana hirosoantsika amin’ny « départ vaovao » ao anatin’ny Pantekoty Vaovao, omban’ny Fahasoavan’Andriamanitra. Anisan’izany fahasoavana raisintsika ny fametrahana ireo Masera nialoha lalana miandry ny fitsanganan-ko velona ao amin’ny fasana vaovao niaraka tamin’ny voadin’ireo zandriny, zanany. Izany no manaporofo fa Olo Araiky ao amin’Andriamanitra Isika Jiaby araka ny fiekem-pinoana ataontsika « Izaho mino ny fiombonan’ny Olomasina… ». Ataoko fa mazava amintsika tsara amin’izao ny dikan’ny litanian’ny Olomasina amin’ny fanamasinana sy amin’ny voady...[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-23 MANDAVANTAONA B2021

« Tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampalady ny marenina Izy sy nampiteny ny moana » (Mk. 7: 37)“

Ry Kristianina havana, anio alahady faha-05 n’ny volana septambra no idirantsika amin’izao fanjava vaovao izao ary mitondra amin’ny fanokafana amin’ny fankalazana ny faha-120 taonan’ny eglizy trano Masina Misely Arkanjely eny Joffre Ville ary indrindra hanokafantsika ny SINAODA ka hiarahantsika mamakivaky ny fiainantsika izany hoe HIARA-DALANA isika handinika ny fiainantsika mba hahafahantsika manao “départ vaovao” ao anatin’ny Pantekoty vaovao. Misy fotoana eo amin’ny fiainantsika iatrehana zavatra maro mifamahofaho sy manahirana ary mahakivy ka very fanahy mbola velona isika miatrika ireny zava-misy mikiky ny fiainantsika mampitebiteby antsika ireny. Lazaina izany fa indrindra isika miatrika izao fiainana mangidy amin’ny maro izao. Izany indrindra anefa no mahatonga antsika entanin’ny finoana, sy fanantenana ary fitiavana araka ny averimberintsika : OLOM-PINOANA ISIKA, OLON’NY FANANTENANA, OLOMPITIAVANA manatanteraka izao SINAODA izao mba hanome aim-baovao entanin’ny Fanahy Masina ka ahafahantsika miroso ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-22 MANDAVANTAONA B2021

“Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin’ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin’ny olona no mahaloto azy » (Mk. 7: 15) 

Ry Kristianina havana, nofaranantsika tamin’ny Alahady faha-21 tsotra mandavantaona lasa teo ny fandalinana ny evanjelin’i Md Joany toko faha-6 izay azo lazaina ho fandalinana mikasika ny Eokaristia miainga avy aimn’ny famantarana nataon’i Jesoa tamin’ny fampitomboana ny mofo ka nanambarany fa Izy tokoa no Mofon’aina mahavelona sy Rà loharano mamelona antsika ka izay misotro ny ràny sy mihinana ny nofony dia hanana ny fiainana mandrakizay. Maro ny tafintohina araka ny voalazantsika : tao ireo vahoaka izay mijery ny zavatra manaitra ety ivelany, tao ihany koa ireo liana nihaino ny fampianarana fa tsy latsa-paka ka tafintohina, tao koa ireo Jody mifikitra amin’ny fomban-drazana, tao ihany koa ireo nilaza ho mpianatra satria efa nandray ny fampianaran’I Jesoa ; izy ireo no niaiky fa tsy mbola nisy olon-kendry mahay miteny toa azy, nefa nahatsapa fa tsy mahazaka ny fampianarany. I Piera sy ireo Apôstôly namany irery ihany no nisafidy sy natoky fa i Jesoa no tena Teny mahavelona.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-21 MANDAVANTAONA B2021

“Tompo ô, hankany amin’iza àry izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ”.

Ry Kristianina havana, raha tamin’ny alahady lasa teo nankalaza an’I Masina Nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra isia, dia omaly kosa niara-nankalaza an’I Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra. Fahasoavan-dehibe ho antsika izany rehetra. Noho ny fankalazana an’I Masina Maria Nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra dia niato kely ny fandalinantsika ny toko faha 6n’I Md Joany. Tohizantsika indray ny fandalinantsika azy izany hoe ny fandalinana ny Eokaristia miainga amin’ny Evanjely Joany toko faha-6 izay manambara ny famantarana nataon’I Jesoa dia ny fampitomboana ny mofo ka niainga avy amin’izany Izy no nampianatra ny fanorenana ny Eokaristia loharano sy fototra ny fiainantsika. Anatin’izao fiainantsika miatrika an’ity KORONTANAVIRUS ity izao sy amin’izao fiomanana akaiky ny fidirantsika amin’ny Sinaoda izao isika miaraka amin’ireo fanamasinana sy fankalazana ny faha-120n’ny eglizy trano eny offre Ville no mihaino ny fampianarana lalina atolotr’I Jesoa. Henontsika tsara fa tafintohina tamin’ny fampianaran’i Jesoa ireo Jody......[....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

15 AOGOSITRA – Fankalazana an’i MASINA MARIA NAMPIAKARINA ANY AN-DANITRA

Nanao zava-dehibe tamiko ilay Mahefa; nasandrany ireo manetry tena.


Raha ny marina Alahady faha 20 mandavantaona izao alahady izao nefa noho izy mifanindra amin’ny fankalzana lehibe dia ny faha 15 aogositra izany hoe miombona ny Eglizy eran-tany mankalaza amin’ny fomba manetriketrika ny Nampakarina an’i Masina Maria any an-danitra. Fety lehibe ho an’ny Eglizy izany satria ny fidiran’i Masina Maria ao amin’ny voninahitr’Andriamanitra no ankalazaintsika anio. Tsara marihina fa hafa ny fomba fiteny raha hilaza an’i Jesoa nitsangan-ko velona sy niakatra any an-danitra. Fa Masina Maria kosa lazaina hoe Nampakarina any an-danitra izany hoe tsy vokatry ny famendrehan’i Masina fa vokatry ny fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa Zanany no ampakarana azy. Finoana no andraisantsika an’izany satria i Masina Maria no Renin’i Jesoa ary i Jesoa dia zanak’Andriamanitra ka noho izany dia Renin’Andriamanitra i Maria. Ao amin’ny voninahitry ny zanany izany i Masina Maria ary fanomezam-pahasoavana manokana avy amin’i Jesoa zanany.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny