FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAKAMISY MASINA TAONA B 2021

Dia fara fitiavana no nataony taminy

 
Ry Kristianina havana, manomboka amin’izao Alakamisy masina hariva izao ny fankalazana fanaontsika ka antsointsika mahazatra hoe “Tridium Pascal” izany hoe ny hateloana masina hankalazantsika ny Paka. Ho antsika ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no zary fiainana izay ankalazaintsika ary izany no ataontsika amin’ny litorjia izay asan’Andriamanitra satria miaina izay ankalazaintsika isika. Izao hateloana masina izao no maro fihetsika indrindra hanehoana io “asan’Andriamanitra”. Tsy sanatria manao teatra isika fa kosa noho ny Asan’ny Fanahy Masina dia manatanteraka ny tenin’I Kristy “Ataovy izao fahatsiarovana ahy”.
Andro lehibe ho antsika tokoa ity androany ity fa indrindra amin’izao andro sarotra atrehintsika izao KORONTANAVIRUS izao. Feno tebiteby isika mianakavy. Tsy Krizy ara-pahasalamana fotsiny fa krizy mandrava hatramin’ny fototra maha olona mihitsy araka ny fantatsika. Mampahatsiaro ny faharavana tamin’ny fahotana fototra.......[.........] 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY SAMPANKAZO TAONA B 2021

Tsy nafeniko tamin’ireo nandatsa Ahy ny tavako, ary fantatro fa tsy ho menatra Aho.


Ry Kristianina havana, hatramin’ny nanombohan’ny karemy no nanomana ny fontsika tamin’ny ezaka maro samihafa isika ho fanoherana ny ratsy mba hanaovana ny soa misimisy kokoa. Ady sady Dia no nametrahantsika ny làlana nianantsika an’izao karemy izao. “Ady” amin’ny ratsy rehetra izay mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia ny fanapotehana, ny famonoana, na amin’ny teny ataontsika amin’ny mpiara-belona aza izany na amin’ny eritreri-dratsintsika, na amin’ny adidy tsy vitantsika, na amin’ny fanapotehina ny tontolo iainana ka hitantsika ny vokany. “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy Ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha mamakivaky ny fiainana miaraka Aminy isika ka miara-maty Aminy amin’ny fahotana dia hiara-hitsangana Aminy koa miditra amin’ny fiainam-baovao. Io fidirantsika amin’ny fiainam-baovao io no lazaintsika “DEPART VAOVAO”, fiaingana vaovao hirosoantsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Mitaky safidy matotra io firosoantsika io. Izany no ataontsika amin’ity herinandro masina ity ka iarahantsika amin’I Jesoa.....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 KAREMY TAONA B 2021

« Tompoko, mba te hahita an’i Jesoa izahay » (Jo. 12: 21)

 
Ry Kristianina havana, Alahady fahadimy amin’ny karemy isika izao izany hoe efa tena akaiky ny fankalazana ny Paka. Alahadin’ny Sampankazo amin’ny Alahady ho avy izao izany hoe mampiditra antsika amin’ny Herinandro Masina. Raha ny marina dia Alahady atokantsika ihany koa amin’ny pelerinajy na ny fivahiniana masina eny amin’ny ‘la montagne” arakaraky ny toerana misy antsika. Fivahinianana izay entintsika mandinika bebe kokoa ny tampon’ny kalivery mba hiara-mifantsika amin’i Kristy isika mandevina ny ratsy rehetra ka hiaraka hitsangana Aminy ka hanaovantsika départ vaovao hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Ao amin’ny fianakaviana Eglizy no anombohantsika mivelona ny Paka ka ho fianakaviana eglizy mifampitsimbina, mifanasoa mikatsaka ny soa iombonana hitondra amin’ny fivelaran’ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra.....[..........]

 

Tsindrio teo hihaino ny toriteny

19 MARSA - FETIN'I MD JOZEFA VADIN'I MARIA

Ry Kristianina havana, manana ny akony manokana ity fankalazana an’I Md Josefa amin’ity taona ity satria ao anatin’ny Taona masina natokan’i Papa ho fiombonana manokana amin’’I Md Josefa Mpiaro ny Eglizy Erantany izany hoe Mpiaro an’izao tontolo izao. Ny antony dia tamin’ny 8 desambra 1870 raha nanambara ho foto-pinoana (dogma) I Masina Maria notorontoroina tsy azon-keloka dia nambaran’I Papa Pie faha-9 ho Ray Mpiahy sy Mpiaro ny Eglizy Eran-tany I Md Josefa. Feno 150 taona io fanambarana io. Mankalaza ny Jobilin’izany isika ka nanoratra taratasy fanentanana mikasika an’izay fankalazana izay I Papa François “Patris Corde” izany hoe FON-DRAY. Ny lohateny dia manambara ny tanjona tian’I Papa ho tratrarina ary tiany ho tsapantsika. Marary izao tontolo izao noho ity krizy ity, noho ity KORONTANAVIRUS ity. Tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny no atrehintsika izao, hoy ny Papa, fa krizy marolafy ary tena “FANDRAVANA” mihitsy ka ny fianakaviana no tena mitondra faisana. Izany ihany koa no mahatonga azy miantso taonan’ny fianakaviana ho fankalazana ny faha-5 taonan’ny fampirishiana apostolika “hafalian’ny fitiavana”........[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 KAREMY TAONA B 2021

Naniraka ny Zanany mba hamonjy an’izao tontolo izao Andriamanitra

 
Ry Kristianina havana, tonga amin’ny ivon’ny DIA sy ny ADY isika amin’izao karemy 40 andro irosoantsika tsikelikely amin’ny fiainam-baovao izay andrandraintsika amin’ny Paka izao hanaovantsika “nouveau départ”, fiaingana vaovao vokatry NY FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA NY FITONDRAN-TENA entanin’ny safidy matotra hametraka an’I Jesoa ho ivon’ny fiainana sy eo anivon’ny fiainana, ho ivon’ny FIANAKAVIANA “EGLIZY KELY” ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA.
Amin’izao Alahady faha-4 ny karemy izao dia abaribarin’Andriamanitra amintsika fa na dia manao akory ny toetrantsika na korontan-dava ny fiainantsika vokatry ny KORONTANAVIRUS dia tonga nanolotra ny ainy i Kristy ary vonona Izy hanavotra antsika sy hanolotra ny fahasoavany, handrindra ny zava-drehetra fa anjarantsika kosa ny miditra sy manaiky handray ny fahasoavana avy Aminy, fahasoavana izay omeny maimaim-poana.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny