FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAKAMISY FANKALAZANA NY FIAKARAN'I KRISTY AN-DANITRA

Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana » (Jo. 17: 17)

Ry Kristianina havana, efapolo andro izao isika no niara-nankalaza ny Paka izany hoe i Jesoa nandresy ny ratsy ary isika niaraka Aminy. Izany no dikan’ny batemy sy ny fanavaozana ny toky nataontsika tamin’ny Batemy niarahantsika nanao tamin’ny Asabotsy masina. Paka manana endrika manokana, hoy isika, satria tao anatin’ny krizy maro lafy entin’ity KORONTANAVIRUS ity. Paka fandalovana anefa ka nanosika ao anatin’ny ady sady dia atrehina izany krizy izany hanao safidy vokatry ny fiovam-penitra mahery vaika ny fomba fitondran-tena “chargement radical de comportement”. Manantena isika ary mino fa hiroso amin’ny “depart vaovao” isika na dia mavesatra aza ny voka-dratsy entin’ity areti-mandoza ity. Hiroso isika EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA hanorina ny fianakaviam-ben’Andriamanitra OLO ARAIKY ISIKA JIABY, FRATELLI TUTTI. Tanteraka izany raha samy mahafoy isika,.........[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA ENINA NY PAKA TAONA B 2021

« Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany » (Jo. 15: 13)

Ry Kristianina havana, araky ny nantitranterintsika isaky ny Alahady amin’izao ankalazantsika ny vanim-potoanan’ny Paka izao dia misy toetran’i Jesoa manokana atolotry ny Eglizy amintsika amin’ny alalan’ireo vakiteny mba hivelomantsika ny maha-Kristianina antsika. Satria ny Kristianina dia avy amin’ny teny hoe Kristy ka ireo toetran’i Jesoa asongadin’ireo tenin’Andriamanitra no hivelomantsika mandritra ny herinandro, fa indrindra hivelomantsika mandritra ny fiainantsika ka hahaizantsika mampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba hahatonga antsika ho Eglizy Olona velona, ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA, ho génération mpanorina eo amin’ny fiainantsika. Ho fahazavana sy fanasina tokoa isika amin’ny alalan’ny fanorenantsika izany Eglizy Olona Velona izany feno fahafoizana ka hifampitsimbina sy hifanasoa hikatsaka ny soa iombonana. Amin’izao Alahady faha-enina ny Paka izao àry dia ny fitiavana nampianaran’I Jesoa sy niainany no tian’ny Eglizy ho tsapantsika sy ho halalinintsika ary hivelomantsika eo amin’ny fiainana

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHADIMY NY PAKA TAONA B 2021

« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be » (Jo. 15: 5)

Ry Kristianina havana, amin’izao Paka izao, araky ny efa voalazantsika dia mampisongadina ny toetran’i Jesoa anankiray ireo vakiteny atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady. Tamin’ny Alahady lasa teo dia i Jesoa Mpiandry Ondry Tsara no nankalazaintsika, tamin’ny Alahady fahatelo dia I Jesoa Mpiara-belona amintsika, ny Alahady faharoa dia I Jesoa Endriky ny Famindram-pon’Andriamanitra eo anivontsika, ny Alahadin’ny Paka kosa dia I Jesoa Aina Vaovao. Amin’izao Alahady fahadimy amin’ny Paka izao dia I Jesoa Foto-boaloboka, I Jesoa Voaloboka marimarina kokoa ary isika no rantsany. Io no asongadin’ny vakiteny androany. Isika no rantsana, sampana mitoetra sy mifikitra Aminy. Tsy mila ambara fa izao zava-doza iainantsika izao, izao KORONTANAVIRUS izao dia manosika antsika hitoetra ao amin’I Jesoa raha tsy izany zary sampana maina ary maty. Mety tsy ho azontsika loatra ny fanoharana an’i Jesoa foto-boaloboka satria tsy maro amintsika no efa nahita voaloboka. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia i Jesoa no kakazo anankiray ka isika no rantsany.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

1er MAI - FETIN'i MD JOZEFA MPIASA

Nitso-drano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe: miteraha maro, mitomboa, mamenoa ny tany, ka mizakà azy; ary … Hitan’Andriamanitra fa tsara izany….

Ao anatin’izao jobilin’i Md Josefa Mpiaron’ny Eglizy Eran-tany izao, izany hoe izao tontolo izao ary miatrika izao ady mafy izao dia ity KORONTANAVIRUS ity no mankalaza an’i Md Josefa Mpiasa isika. Aoka ho ao an-tsaintsika ireo toetr’i Md Josefa izay tian’i Papa hianarantsika ka hahatonga antsika ho Baba, Ho Ray, ho Ray aman-dreny tahaka an’i Md Josefa dia tsy inona fa i Md Josefa ilay lehilahy Marina ka nomen’Andriamanitra ho vadin’i Masina Maria ho Ray Mpitaiza an’i Jesoa. Mila izany tokoa izao androntsika izao. Mila olona marina. Mila raim-pianakaviana marina ny fianakaviana miatrika izao KORONTANAVIRUS izao, manambara ny marina, tsy mivadibadika fa tokam-pilana. Enga anie ny ray aman-dreny rehetra ho « marina » tokoa ka hahatonga ny fianakaviana, « eglizy kely » mifampitsimbina, mifanasoa mikatsaka ny soa iombonana miara-manorina ny FRATELLI TUTTT = OLO ARAIKY ISIKA JIABY.....[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAEFATRA NY PAKA TAONA B 2021

“Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy Aho no fantatry ny Ahy” (Lk 24, 35-48)

Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Paka tanteraka isika ary raha mahatsikaritra isika mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotry ny Paka amintsika izany ka hitoerantsika ao amin’i Jesoa sy hitoeran’i Jesoa tafatsangan-ko velona ao amintsika dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa ho fankaherezana antsika hiroso lalindalina kokoa eo anivon’ny fiainana hizara ny hafalian’ny Paka. Efa nampahatsiahivintsika teto io tamin’ny Alahady lasa. Alahadin’ny Paka mibanjina an’I Jesoa nandresy ny ratsy rehetra nitsangan-ko velona. Izy no Aina velona amintsika zanak’Andriamanitra ka mahatonga antsika ho EOV. Alahady faha-2, I Jesoa Famindrampon’Andriamanitra velona. Alahady faha-3, Jesoa miara-belona amintsika mizara ny manta sy ny masaka. Tsy matoatoa sanatria I Jesoa nitsangan-ko velona fa olona velona miaraka misakafo amintsika. Alahady faha-4, Jesoa Mpiandry ondry tsara mahalala antsika ondriny ; mamelona sy mitsimbina.....[ tsindrio eto hamaky ny tohiny]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny