FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

05 novambra 2017 - ALAHADY FAHA 31 MANDAVANTAONA A

TOETRA MAHITSY SY MANETRY TENA NO ILAINA HANOMPOANA NY FIANGONANA

Miroso hatrany isika hivelona ny teny fanevan'izao taonan'ny fandalinam-pinoana izao dia ny hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona ka ho zary fanasina sy fahazavana fa indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay mitaky tokoa ho vavolombelona fa tsy mpitoriteny. Manana ohatra velona isika amin'izany dia i Kristy, manana ny toetra maha-Andriamanitra azy izy kanefa nataony tsinontsinona izany, nietry tena izy ary naneho izany tamy mpiara-belona.
Ny foto-kevitra tian'ny Eglizy ho raisintsika amin'izao Alahady faha 31 mandavantaona izao dia tsy inona fa toetra mibaribary ao amin'i Kristy dia toetra feno fahamarinana sy mahitsy fo ary feno fanetren-tena ka ilaina tokoa raha te ho mpanompo tahaka an'i Kristy isika...[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

01 novambra 2017 - Fetin'ireo olomasina

Tamin'ny Alahady lasa teo, faha 30 mandavataona no namaranantsika ny volan'ny raozery izay nibanjinantsika ny misterin'ny famonjena antsika : misterin'ny fahatongavana ho nofo, misterin'ny famirapiratan'ny fahazavana, misterin'ny fijaliana izay nibanjinantsika an'i Jesoa manolotra ny ainy ho fanavotana antsika ary ny mistery be voninahitra izay hibanjinantsika miaraka amin'i Masina Maria ny fiainan-koavy izay andrasantsika. Androany izay mampiditra antsika amin'ny volana novambra ka hatsarovantsika ireo nialoha làlana antsika indrindra mampahatsiaro antsika fa any an-danitra no tena fiainana....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

29 oktobra 2017 - ALAHADY FAHA 30 MANDAVANTAONA A

TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA NO MAHA-KRISTIANINA ANTSIKA

Izao Alahady faha 30 mandavantaona iizao dia ny fototry ny fiainantsika tokoa no antintranterin'ireo tenin'Andriamanitra androany dia ilay lazaina amin'ny fomba matetika hoe ; ny didiy roa lehibe izay mifamatotra sy mifameno ary mifampitohy dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izany no maha Kristianina antsika, maha mpiara-dàlana amin'i Kristy ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona. Ny hafatra androany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana, vokatr'izany dia isika ihany koa manaja ny hafa ary manaja ny tontolo iainantsika. Hiezaka tokoa isika araky ny averintsika matetika ho generation mpanorina fa tsy mpandrava isika raha manatanteraka io hafatra aroson'ny Eglizy ho antsika anio io....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

22 oktobra 2017 - ALAHADY FAHA 29 MANDAVANTAONA A

NY ANDRIAMANITSIKA: MIZANA BE TSY MIANGATRA

Amin'ity fiainana ADY sady DIA ity dia tsy maintsy misy safidy ataontsika raha tsy izany dia rendrika isika, revo tanteraka ao anatin’izany Ady izany ary tsy ho tody amin'ny tiantsika aleha dia ny fiainana mandrakizay. 
Ry Kristianina havana ny fototry ny fampianarana amin'izao Alahady faha 29 mandavantaona izao dia ny fanontaniana hoe : iza no fidintsika, iza no manentana ny fiainantsika, ary hevitr'iza no arahintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ny hevitr'izao tontolo izao ve sa Andriamanitra ? Dia ambaran'i Jesoa amin'io hevitra sy amin'ny fampianarana io ny tiany ambara amin'ny hoe iza no arahintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Iza no tompointsika satria izay tompoina no andoavana “hetra” ......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

15 oktobra 2017 - ALAHADY FAHA 28 MANDAVANTAONA A

ANTSOIN’NY TOMPO HANKEO AMIN’NY FANASANY ISIKA

Amin'izao Alahady faha 28 mandavantaona izao dia antsoin'Andriamanitra isika amin'ny fanasana lehibe iombonana aminy ka hazahoantsika ny tena hasambarana ary efa mampitsinjo antsika sahady amin'ny fiafarantsika koa. Averimberintsika matetika fa ady sady dia ny fiainana, ADY amin'ireo fakam-panahy manapotika sy mitady handrendrika antsika, tsy hahaizantsika mandavorary ny fiainantsika, tsy hahazoantsika ny tena fiadanana sy ny hasambarana, DIA mankany amin'ny tena fiainana, dia ny fiainana maha zanak'Andriamanitra ka hanasan'ny Tompo antsika ankehitriny ..[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny