FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY - FAHATELO PAKA - TAONA B

« Araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo » (Lk. 24: 46)

Tamin’ny Alahady lasa isika nibanjina ny vokatry ny Paka dia ny famindrampon’Andriamanitra miara-belona amintsika tsy iza fa i Jesoa Kristy izay nizara ny fiadanana vokatry ny famindrampon’Andriamanitra. Amin’izao Alahady fahatelo ny Paka izao dia any Vohipeno ny fo amam-panahintsika tsirairay, miombona amin’ny diosezin’i Farafangana, miombona amin’ny Eglizy eran’i Madagsikara, miombona amin’ny Eglizy eran-tany mankalaza sy misaotra an’Andriamanitra satria mibaribary eo anivon’ny fiainantsika tokoa izany famindrampon’Andriamanitra izany. Ny voninahitr’Andriamanitra no ankalazaintsika amin’ny fanambarana olontsambatra an’i Ramose Lucien Botovasoa. Manana modely isika izao ka miara- misaotra sy mankalaza ny famindram-po sy ny fitiavan’Andriamanitra nasehony tamin’ny alalan’olontsambatra......[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHAROA PAKA - TAONA B

« Ho aminareo anie ny fiadanana ! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » (Jo. 20: 21)

Nandresy ny ratsy rehetra i Jesoa ary ny fahafatesana no farantampon’ny ratsy. Eo anivontsika nefa i jesoa nandresy fa tsy hoe lavitra antsika, miara-miaina amintsika izy ary indrindra mitondra ny ainy izay aim-baovaon’ny Paka ho antsika. Izany no tian’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao Alahady faharoa fankalazana ny Paka izao. Mahery tokoa ny finoana ka mitondra fanantenana ary mamelona ny fitiavana mba hahafahantsika mivelona ny fiadanana andrandraintsika, sy ny hasambarana tiantsika ho tanteraka ary izany no ambaran’i Jesoa isaky ny miseho izy rehefa tafatsangan-ko velona
“ Homba anareo anie ny fiadanana”. Fiadanana tsy araky ny hevitr’izao tontolo izao .....[........]

ALAHADY PAKA - TAONA B - 2018

« Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana, ka niara-nihazakazaka izy roa lahy » 

Ankafaliana sy ankaravoana  omban-tsodrano no iarahantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra amin’izao Paka ankalazantsika an’i Kristy tafatsangan-ko velona izao. Paka fandalovana araka ny naverimbreintsika matetika nandritra ny karemy fiomanantsika amin’ny Paka, “Ady sy Dia” no làlana nandalovantsika, “Ady” amin’ny ratsy dia ny fahotana  manapotika ny fiainantsika ary “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy. Tonga inty ny fotoana, nandresy tamin’ny ady i Kristy, niara-maty taminy amin’ny fahotana isika dia niara-mitsangana aminy koa amin’ny fandresena ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao.....[.........]

ASABOTSY MASINA - TAONA B

Efa nitsangan-ko velona i Jesoa Nazareanina, Ilay nofantsihana tamin’ny Hazofijaliana

Rehefa nangina isika toa resy nandinika ny fahatesana omaly Zomà masina, amin’izao fiaretan-tory izao kosa izay ankalazantsika sahady ny fitsanganan-ko velona dia faly mitotorebika isika fa nandresy ny tompontsika amin’izao alina masina izao.
Alina tomaratra soa no fiantsoantsika ity alina miavaka ity izay entintsika miandry ny Paka fandalovana.
Misy fizarana efatra ny fankalazana izao alina masina izao, manambara ny “passage” ny fiaretan-tory ataontsika, miala amin’ny fahatesana ka miditra amin’ny fiainam-baovao......[.......]

ZOMA MASINA - TAONA B

Nianatra ny Fanekena Izy, ka tonga fototry ny famonjena ho an’izay manaiky Azy

Mbola ao anatin’ny hateloana masina isika. Omaly isika no nankalaza sy nandinika ary niaraka niditra tamin’i Jesoa amin’izao hateloana masina izao tamin’ny fankalazana ny Alakamisy masina izay nanorenan’i Jesoa ny famonjena antsika. Tanteraka izany famonjena izany raha nanolotra ny aina tamin’ny alalan’ny vatana sy ràny izy tamin’ny Eokaristia sy nanasa ny tongotry ny mpianany anambarany fa io no làlam-pamonjena dia ny fanompoana ary nilaza izy ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Izany indrindra no tanteraka amin’izao zoma masina izao ka mangina ny tany fa mahatsiaro ny fijaliana sy nahafatesan’ny Tompo izay foto-kevitra lehibe ankalazaintsika androany rahateo. Toa resy isika satria maty tokoa ny tompontsika nefa ny ankalazaintsika dia tsy ny fahafatesana mankany amin’ny faharesena sy fahaverezana fa fahafatesana manambara fandresena ny ratsy, fandresena ny fahotana......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny