FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-3 TSOTRA MANDAVANTAONA TAONA A2020

MASOANDRO BE LOHATAONA I KRISTY KA TSY MIFIDY OLON-KOSOAVINA 

Ry Kristianina havamalala, tena anatin’ny mandavantaona isika izao, hivelona izay nankalazaintsika tamin’ny noely isika izany hoe Andriamanitra eto anivontsika. Izany no antitranterin’ireo vakiteny telo amin’izao Alahady faha-3 mandavantaona izao, mananatra antsika mba hibebaka tokoa, ohatra velona amintsika amin’izany i Md Paoly izay nankalazantsika tamin’ny 25 janoary ny fibebahany, niara nankalaza izany ny eglizy rehetra maneran-tany  ary isika eto amin’ny diosezy dia mampahatsiaro antsika ny 6 taona lasa izay nankalazantsika sy nanombohantsika ny làlan’i Damasy, làlana niarahantsika rehetra hiroso amin’ny fiaraha-miasa amin’i Kristy dia isika tolagna telo : lahika, voatokana ary ny pretra. Mbola izany koa no iezahantsika ho tanterahina amin’ity taona ity, tahaka an’i Md Paoly teny amin’ny làlan’i Damasy ka niova tanteraka ny fiainany noho izy nanaiky ny antson’i Kristy, izy izay Saoly lasa Paoly satria nihaona tamin’i Jesoa izy.....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ALAHADY FAHA-2 TSOTRA MANDAVANTAONA TAONA A2020

I KRISTY NO ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA

Ry Kristianina havamalala, tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny batemin’i Jesoa izay nampahatsiaro ny batemintsika isika : vita batemy ka irahina, izay koa no mampiditra antsika amin’ny vanimpotoana mandavantaona mahatonga antsika hivelona ny batemy fa indrindra amin’izao taona masina ny misiona izao ka mahatonga antsika hirahina, EOV misionera, taona mitondra antsika araka ny averimberintsika matetika amin’ny fankalazana fankalazana ny faha 100 taona FET AFAFI, izany hoe 100 taona ny FET nivelona ny batemy ka nitondra izany amin’ny mpiara-belona, mitondra antsika koa amin’ny fankalazana ny kongresy eokaristika. Eokaristia anorenantsika ny finoantsika, ny finoana no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, fanomezan’Andriamanitra ny finoana ka isika no mandray azy, mamaly azy, rehefa mandray azy dia ho tahaka ny voalaza amin’ny tenin’Andriamanitra androany, i Md Joany Batista no manolotra sy manoro ireo mpianany sy ireo tonga teo aminy fa io Jesoa, io Kristy izay midika mpamonjy, mesia, izy no zanak’Andriamanitra,.... [......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY BATEMY NY TOMPO

  1. I JESOA NATAO BATEMY TANDINDON’NY BATEMINTSIKA

Ry Kristianina havana, androany isika no mankalaza ny batemin’ny Tompo, amin’izao Alahady manaraka ny nisehoan’ny Tompo dia ny Epifania ary Alahady mamarana ny vanim-potoan’ny noely izay nandinihinatsika sy nibanjinantsika an’I Jesoa eto anivontsika. Nivoaka ny Trinite masina izy, nirahin’Andriamanitra Ray ilay zanany lahitokana dia I Jesoa, tonga eto anivontsika izy, nitondra ny fiadanana sy fanantenana. Tsy hoe sarisarin’olombelona izy fa tena olombelona natera-behivavy, izay no nibanjinintsika ny teny tonga nofo ary miara-dàlana amintsika izy mamakivaky izao taona vaovao izao sy ny taona manaraka rehetra ary ny taona teo aloha koa aza.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

01 JANOARY - FANKALAZANA AN'I MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA

RENIN’ANDRIAMANITRA SY MPANJAKAVAVIN’NY FIADANANA I MASINA MARIA

Ry Kristianina havana, ho antsika kristianina katolika dia efa nifampiarahaba sy nifampirary soa ny taom-baovao isika taorian’ny fankalazana  an’I Kristy Mpanjaka dia tamin’ny alahady voalohany fiaviana no nanombohantsika ny taombaovao litorjika ka efa mamakivaky ny taona vaovao isika amin’izao kanefa araky ny averimberintsika matetika na dia tsy anisan’izao tontolo izao ny kristianina dia eo anivon’izao tontolo izao ho famantaram-pamonjena sy mizara ny manta sy ny masaka amin’ny vahoaka manodidina azy ka ankaravoana no iarahabako antsika jiaby oloaraiky amin’izao voalohany volana janoary fankalazana an’I Masina Maria Renin’Andriamanitra. Izao no andro ho firariantsoa, amin’ny maha Ray aman-dReny ny tena dia ankafaliana no angatahiko ny tsodranon’Andriamanitra ho antsika tsirairay. Ny vakiteny voalohany androany dia manamafy an’izany ao amin’ny bokin’ny fanisana “Hitahy anao sy hiaro anao anie ny Tompo. Hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindra fo aminao anie ny Tompo. Hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao anie ny Tompo.......[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

29 Desambra 2019 - ALAHADY NY FIANAKAVIANA MASINA - TAONA A19

Mifohaza ianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny

Ry Kristianina havamalala, mbola anatin’ny fankalazana ny noely isika ary mbola manakoako ny hiran’ny noely ka ankafaliana sy ankaravoana tokoa no anolorako ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho antsika oloaraiky jiaby amin’izao alahady fankalazan’ny Fianakaviana Masina izao. Mirary soa ho antsika, EOV vita batemy ka hirahina fa indrindra amin’izao taona masina ny misiona izao hanirahana antsika miomana  ny faha 100 taona FET sy ny kongresy eokaristika.
Miroso hatrany tokoa ny Dia, ny Teny tonga Nofo izay ankalazaintsika izao ary ny Nofo tonga Mofo, ny Mofo tonga Aina ka mahatonga antsika tokoa entanin’ny ain’Andriamanitra izay mibaribary tamin’ny fankalazantsika ny noely. Aim-baovao entin’ny noely tokoa no entintsika hifampizarana amin’izao vanimpotoana fankalazana ny noely izao. Ary anatin’izany no hankalazan’ny Eglizy amin’ny fomba manetriketrika ny fetin’ny fianakaviana masina.....[......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny