FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

06 Aogositra 2017 - FANKALAZANA NY FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao dia Alahady faha-18 mandavantaona fa noho izy mifanojo amin'izao daty 06 aogositra izao izay ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fiovan'ny Tompo tarehy teo an-tendrombohitra, dia izay fankalazana izay no tsaroantsika manokana anio ary mifanaraka tsara amin'izao fandalinam-pinoana ataontsika amin'izao taona hibanjinantsika manokana an'i Kristy mpiara-belona amintsika ary irintsika mba isika ihany koa ho tonga Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika.... [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

30 Jolay 2017 - ALAHADY FAHA 17 MANDAVANTAONA A

Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny fotom-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao ...[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

23 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 16 - MANDAVANTAONA A

MAHANDRY ANDRIAMANITRA ARY MAMINDRA FO

Amin’izao Alahady faha 16 mandavantaona izao dia mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra manambara fa Andriamanitra maharitra tokoa izy, mamindra fo, mahandry, tsy mivadika amin’ny fanekeny. Ray mpamindra fo Andriamanitra, izy no mitondra antsika amin’ny fiainana feno famindram-po. Ray ny Andriamanintsika ary tsy misy miafiana aminy ny momba antsika, Ray be fitiavana sy famindram-po izy ary indrindra tsy manana fitsara mitanila, ny hahasoa antsika no tadiaviny, aoka ary hahatoky azy isika. Izany no tian’i Jesoa ambara momba ny fanoharana mikasika ny ahi-dratsy sy ny voatsara ao amin’ny Evanjely ka anoharany momba ny fanjakan’ny lanitra....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

16 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 15 - MANDAVANTAONA A

NOKENDREN’ANDRIAMANITRA HISY VOKANY EO AMIN’NY FIAINANTSIKA, NY TENINY

Ry Kristianina havana, tsy hoe mandeha anjambany antsika raha zary Kristy eo anivon'ny mpiara-belona amintsika fa natao ho fahazavana sy fanasina ka ny tenin'Andriamanitra no manilo ny fiainantsika, izy no jiro manentana ny fiainantsika.
Izany no lohahevi-dehibe androany Alahady faha 15 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izay hirosoantsika lalindalina kokoa amin'ny maha-Kristy mpiara-belona amin’olona antsika tsirairay ....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

09 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 14 - MANDAVANTAONA A

I JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY

Ry Kristianina havana, isaky ny Alahady mandritra ny  mandavantaona dia toetra anankiray no omen'ny Eglizy antsika amin'ny alalan'ireo vakiteny izay henointsika ny Alahady ka halalinintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona.   
 Amin'izao Alahady faha-14 mandavantaona izao, toetra anankiray ao amin'i Jesoa indray no ianarantsika ary alohan'izy ianarantsika azy dia i Jesoa mihintsy no miantso antsika mba hiombona aminy ka lazainy hoe : "Mankanesa aty amiko ianareo izay manana enta-mavesatra fa hanamaivana anareo aho ary tsy misy mahalala ny Ray hafa tsy ny zanaka ihany, hanamaivana anareo aho, ento ny jiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho dia hahita fiadanana ianareo".....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny