FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

31 marsa 2019 - ALAHADY FAHA-4 KAREMY - TAONA D

« Ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy » (Lk. 15: 2)

Amin’izao Alahady faha efatra amin’ny Karemy izao, manambara fa efa akaiky tokoa ny Paka, I Jesoa nandalo tamin’ny ratsy indrindra dia ny fahafatesana nefa nitsangan-ko velona. Raha miara-maty aminy amin’ny fahotana isika dia hitsangana hiaraka aminy. Paka hitondra aim-baovao ka hanova ny fifandraisantsika samy antsika, ny fifandraisantsika amin’ny zava-boahary, ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Ny fanoharana ataon’I Jesoa amintsika amin’ny Evanjely androany Lk 15, izay matetika fintinintsika amin’ny hoe tantanran’ny zaza mpandany. Ny tena ny tena lohateny marina anefa dia Andriamanitra tsy lany fitiava ka manambara fa Andriamanitra Ray be famindrampo, izany no tian’ I Kristy ambara amintsika eto. Na manao akory na manao akory ny toetrantsika, Andriamanitra tsy lany famindrampo.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

24 marsa 2019 - ALAHADY FAHATELO KAREMY - TAONA D

" Indro efa telo taona izay no tonga nitady voa amin’ity aviavy ity aho "

Amin’izao Alahady fahatelo ny karemy dia ambaran’ireo vakiteny fa tsy ho tanteraka na oviana no oviana izany fiovam-penitra antenaintsika sy andrandraintsika izany ka hahatonga antsika EOV (Eglizy Olona Velona) manorina ETA (Eglizy Tranon’Andriamanitra) ka ho taranaka mpanorina tokoa.  raha tsy mibebaka isika. Tsy ho tanteraka ilay Paka andrandraintsika amin’izao taona 2019 izao raha tsy mibebaka isika miala amin’ny fahotana manpotika ny fiainana hoy ny Papa. Ho Paka hitondra fihavaozana tokoa ho antsika amin’ny fiainana andavanandro, amin’ny fiainam-pianakaviana, amin’ny fiainan’ny Eglizy fiombonana, amin’ny Eglizy fototra, Eglizy iraka, amin’izao Paka vaovao ka entintsika hanorenana tontolom-piainana vaovao hahatonga antsika hanana fivelarana amin’ny tontolo iainantsika sy amin’ny tontolom-pinoana.....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

17 marsa 2019 - ALAHADY FAHAROA KAREMY - TAONA D

« Raha mbola nivavaka Izy, dia niova toetra ny Tarehiny » (Lk. 9: 29)

Nasongandintsika tamin’ny Alahady voalohany Karemy lasa teo fa Ady sady Dia ny fiainana izay hitondra antsika amin’ny fankalazana an’i Kristy nitsangan-ko velona. Ady amin’ny ratsy hampivelatra antsika ka hahatonga ho Zanak’Andriamanitra miaraka amin’I Kristy nandresy ny ratsy. Sady Dia mankany amin’ny fiainana tsara misy an’Andriamanitra. Ady amin’ny fahotana araka ny voalazan’i Papa amin’izao karemy izao fa ny fahotana no mahatonga antsika tsy mivelona ny maha zanak’Andriamanitra antsika ary manapotika ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ka noho izany potika ny tontolom-pinoana Hitantsika izany amintsika amin’ireny fifangaroan’ny fiainantsika ireny.......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

10 marsa 2019 - ALAHADY VOALOHANY KAREMY - TAONA D

« Tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona, fa ny teny rehetra avy amin’Andriamanitra » 

Amin’izao Alahady voalohan’ny Karemy izao dia apetraky ny Eglizy mazava amin’ny alalan’ireo vakiteny fa ADY sady DIA ny fiainana. Averimberintsika matetika izany teny izany ary io tokoa no fiainam-pinoantsika. Izao Karemy izao dia fivelomantsika izany finoana izany satria ny fototry ny finoantsika dia ny fitsanganan’i Jesoa ho velona izay hankalazaintsika amin’ny Paka. Izao no fotoana antenaintsika sy iainantsika izany finoana izany, tsy tany malemy anorenam-pangady ny finoana fa tany lonaka iasan’ny fahasoavan’Andriamanitra ka hamokatra be araky ny sitrak’Andriamanitra  isika ary sitrany ny hahavelona sy hahasambatra antsika .....[.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny teny

ALAROBIA LAVENONA 06 marsa 2019

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao

Amin’izao Alarobia fanosorana ny lavenona izao no hanombohantsika ny fotoanandro hiomanantsika sy hivelomantsika ny misterin’ny famonjena antsika mitondra antsika amin’ny fankalazana ny Paka. Fotoana izay hamakivakiantsika mandritra ny 40 andro ny karemy handalinana ny finoantsika, katolika aho ka halaliniko izay inoako. Ny isa 40 dia fiombonantsika amin’ilay 40 taona namakivakian’ny vahoakan’Israely ny tany efitra, “désert” tany karakaina mampatahotra satria tsy fantatra izay hiafarana, hainandro tsy misy rano ka manjary mahita zavatra maro tsy tokony ho hita ny fandalovana azy, maro ny fakampanahy sedraina .....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny