FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY - TRINITE MASINA - TAONA B

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Amin’izao Alahady manaraka ny pantekôty izao dia antsoin’ny Eglizy hisondrotra lavidavitra kokoa isika dia ny hibanjina ny Trinite Masina (Ray, zanaka, Fanahy Masina) fototry ny fanorenana, izy no modely farantampony, izy no loharano nipoiran’ny fanorenana izany.
Ny lahatr’Andriamanitra tamin’ny voalohany dia isika ho fianakaviana iray ao aminy ka tsy mahagaga raha apetrak’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ho modely amin’ny fiainana rehetra ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny firaisan’ny Trinite Masina Ray Zanaka Fanahy masina. Samihafa izy ireo fa mitovy tanteraka, miray tanteraka, Andriamanitra tokana fa olona telo....[.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - PANTEKOTY - TAONA B

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)

50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ka mitsangana miaraka aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’ny fankalazana ny pantekôty izao.
Pantekôty midika dimampolo andro taorian’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ka nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ireo apôstôly izay natahotra ka nijanona tao amin’ny senakla. Niseho tamin’izy ireo matetika i Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra fa nampanantena ny fiavian’ny Fanahy Masina. Fanahy mampiombona azy ireo amin’i Kristy ka hahatonga azy ireo ho Kristianina marina tokoa, ho apôstôly hitory ny Vaovao Mahafaly.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHAFITO PAKA - TAONA B

« Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana »

Tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny niakaran’ny Tompo any an-danitra. Naniraka antsika izy hizara ny Vaovao Mahafaly eo anivon’izao tontolo izao na dia tsy anisan’izao tontolo izao aza isika, naniraka antsika hanambara ny fandresena ny ratsy. Maro ny zavatra manahirana antsika sy mahatonga antsika ho feno fisalasalana ary indrindra mety mitady hanome tsiny an’Andriamanitra aza nefa isika izao no apostôly, isika izao no Kristianina mpanara-dia an’i Kristy, isika izao no Kristy mpiara-belona amin’ny olona hoy isika matetika. Nandritra ny vanimpotoan’ny Paka dia nandinika ny toetran’i Jesoa isika, nasongadintsika isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa mba hivelomantsika tahaka azy ka androany Alahady fahafito izay manomana antsika amin’ny Pantekôty fandraisantsika ny Fanahy Masina izay mampiombona fa tsy mampikombona...[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHADIMY PAKA - TAONA B

 

« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be » (Jo. 15: 5)

Ry Kristianina havana, araky ny efa voalazantsika isaky ny Alahady amin’izao Paka izao dia mampisongadina ny toetran’i Jesoa anankiray ireo vakiteny atolotry ny Eglizy. Tamin’ny Alahady lasa teo dia i Jesoa Mpiandry Ondry Tsara no nankalazaintsika, tamin’ny Alahady fahatelo dia I Jesoa Mpiara-belona amintsika, ny Alahady faharoa dia I Jesoa Endriky ny Famindrampon’Andriamanitra eo anivontsika, ny Alahady ny Paka I Jesoa Aina Vaovao. Amin’izao Alahady fahadimy ny Paka izao dia I Jesoa Foto-boaloboka, I Jesoa Voaloboka ary isika no rantsany. Io no asongadin’ny vakiteny androany. Isika no rantsana, sampana mitoetra sy mifikitra aminy, mifanaraka tsara amin’ny fiomanantsika amin’ny filankevitra pastoraly ity Alahady fahadimy ity....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHA EFATRA PAKA - TAONA B

“Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy Aho no fantatry ny Ahy” (Lk 24, 35-48)

Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Paka tanteraka isika ary raha mahatsikaritra isika mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotry ny Paka amintsika izany ka itoerantsika ao amin’i Jesoa sy itoeran’i Jesoa tafatsangan-ko velona ao amintsika dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa ho fankaherezana antsika hiroso lalindalina kokoa eo anivon’ny fiainana hizara ny hafalian’ny Paka .....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny