FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

02 Jolay 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 13 - MANDAVANTAONA A

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA

Ry Kristianina havana, averimberintsika matetika  fa ny fandalinam-pinoana no iainantsika amin'izao vanim-potoana mandavantaona izao arak'ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika ary mba hivelomantsika satria efa nandray ny Fanahin'Andriamanitra isika taorianan'ny fetin'ny Pantekôty. Amin'izao Alahady faha-13 mandavantaona izao dia toetra anankiray tsy maintsy ananantsika mba hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'olona no ambaran'ireo vakiteny masina aroson'ny Eglizy amintsika : "Ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona". 
Ny zavatra tsy maintsy ho alalinintsika ary tsy maintsy hiainantsika dia mikasika ny fandraisana sy ny fahaizana mampiantrano an'izay rehetra manodidina antsika....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

25 Jiona 2017 - ALAHADY TSOTRA FAHA 12 - MANDAVANTAONA A

MAHATOKY ANDRIAMANITRA KA RESEO NY TAHOTRA

Ry Kristianina havana, tapitra tamin'ny fankalazantsika tamin'ny fomba manetriketrika ary nataontsika tanatin'ny procession ny fankalazana ny Vatana sy Ra masin'i Kristy sakramenta masina ireo vanimpotoana manokana ka miditra tanteraka amin’ny mandavantaona isika izao. Fotoana handalinantsika ny finoana. Alahady faha-12 mandavantaona izao, azo lazaina fa na manao akory ny adim-piainana tsy maintsy atrehina, na manao akory ny fiainana mety manahirana, na dia mety ho tonga aza ny hoe very fanahy mbola velona ka tsy ho hita intsony izay aleha dia fantaro fa tsy miova Andriamanitra, efa nanolotra an'i Jesoa izy ary  izy no làlana sy fahamarinana sy fiainana ka aoka tsy hatahotra isika hahatoky an'Andriamanitra ...[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Fankalazana ny naterahan'i Md Joany Batista sy Fetin'i Fo madion'i Maria

Ry Kristianina havana, androany 24 jiona dia fety roa sosona no ankalazain'ny Eglizy ary fety lehibe dia tsy inona fa ny fankalazana ny  nahaterahan’i Md Joany Batista ary ny fankalazana ny Fo madion'i Maria. Mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena no anoloran'ny Eglizy izany fety roa lehibe izany ary matetika isika no milaza fa tsy misy kisendrasendra fa tian'Andriamanitra hanampy antsika handinika bebe kokoa ny zavatra etrehintsika izany rehetra izany.
Angatahintsika amin'ny alalan'i Masina Maria, hangatahintsika amin'ny alalan'i Md Joany Batista mba hahaizantsika manao ENY tahaka an'i Masina Maria izany hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tahaka an'i Zakaria sy Elizabeta, tahaka an'i Joany Batista ka hahafahantsika mitondra an'i Jesoa amin’ireo mpiara-belona amintsika...[......]

 

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY FO MASIN'I JESOA - Zoma 23 Jiona 2017

Mankanesa atý amiko hianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho.

Enga anie izao fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa izao hanampy antsika ho feno fanentren-tena ka hahay hanompo ireo manodidina antsika fa indrindra ireo voahilika, ireo mahantra mitady famonjena ary maro ny fahantrana amin'izao andro iainantsika izao, ao ny ara-nofo, ao ny ara-tsaina izay mangenja ny maro amin'izao fotoana izao ary indrindra ao ny fahantrana ara-panahy ka enga anie ny fon'i Jesoa hanenika an'izao tontolo izao amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ny fontsika no zary fon'i Jesoa mitempo eo amin'ny mandodina antsika ka isika hilaza tahaka nataon'i Jesoa " Mankanesa aty amiko fa hanamaivana anareo aho", hanamaivana izay rehetra fijaliana sy fahoriana ny fiombonantsika amin'ny Fo masin'i Jesoa ka amin'izay hiasa amin'ny alalantsika tokoa ny Fon'i Jesoa ka isika no zary Kristy mpiara-belona amin'olona ....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 18 Jiona 2017 - Fankalazana VATANA SY RA MASIN'I KRISTY - taona A

Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra

Matetika ho fankalazantsika ny Eokaristia masina sady hanehoantsika ny finoantsika sy hamelombelona an'izany dia entintsika mamakivaky ny tanànantsika ny Sakramenta Masina anambarantsika fa ilay Sakramenta famantarana hita maso sy ren'ny sofintsika ka mampahazo ny fahasoavan'AndriamaNitra dia tsy sakramenta mihidy ao amin'ny tabernakla fa isika no zary tabernakla velona. Izany no antony anehoantsika amin'ny alalan'ny "procession" izay ataontsika mamakivaky ny tanàna misy antsika mba ho eo anivon'ny fiainantsika ary ho ivon'ny fiainantsika tokoa i Jesoa Kristy ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy tokoa no hizarantsika ny hafalian'ny Paka, hizarantsika ny vaovao mahafaly izay tsy inona fa Andriamanitra eo anivontsika Emanoela no anarany, Andriamanitra miara-belona amintsika...[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny