FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

29 Desambra 2019 - ALAHADY NY FIANAKAVIANA MASINA - TAONA A19

Mifohaza ianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny

Ry Kristianina havamalala, mbola anatin’ny fankalazana ny noely isika ary mbola manakoako ny hiran’ny noely ka ankafaliana sy ankaravoana tokoa no anolorako ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho antsika oloaraiky jiaby amin’izao alahady fankalazan’ny Fianakaviana Masina izao. Mirary soa ho antsika, EOV vita batemy ka hirahina fa indrindra amin’izao taona masina ny misiona izao hanirahana antsika miomana  ny faha 100 taona FET sy ny kongresy eokaristika.
Miroso hatrany tokoa ny Dia, ny Teny tonga Nofo izay ankalazaintsika izao ary ny Nofo tonga Mofo, ny Mofo tonga Aina ka mahatonga antsika tokoa entanin’ny ain’Andriamanitra izay mibaribary tamin’ny fankalazantsika ny noely. Aim-baovao entin’ny noely tokoa no entintsika hifampizarana amin’izao vanimpotoana fankalazana ny noely izao. Ary anatin’izany no hankalazan’ny Eglizy amin’ny fomba manetriketrika ny fetin’ny fianakaviana masina.....[......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

25 Desambra 2019 - FANKALAZANA MANETRIKETRIKA NY NAHATERAHAN’NY TOMPO

MIANTSO ANTSIKA MBA HO IRAY TAM-PO AMINY NY ZANAK’ANDRIAMANITRA

Ry Kristianina havana, ankafaliana ankaravoana tokoa no anolorako ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho antsika oloaraiky jiaby amin’izao andron’ny noely izao. Fety lehibe ho antsika ary indrindra amin’izao taona masina ny misiona izao. I Jesoa Kristy ilay olona faharoa amin’ny Trinite masina no misionera voalohany satria izy no nirahin’Andriamanitra Ray ho eto anivontsika ka Andriamanitra eto anivontsika no ankalazaintsika amin’izao Noely izao, Emanoela no anarany. Faly sy ravo miarahaba antsika rehetra ary hidirantsika amin’ny fankalazana ny faha 100 taona FET sy ny kongresy eokaristika. Ny eokaristia dia noely isanandro, isaky ny mankalaza ny eokaristia isika dia Andriamanitra eo anivontsika. Tsy misy vaovao lehibe mihoatra izao ankalazaintsika androany izao dia Andriamanitra miaramonina amintsika.....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

22 Desambra 2019 - ALAHADY - FIAVIANA FAHA-4 - TAONA A19

 

“Ary ny anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe: amintsika Andriamanitra” (Mt 1, 18-24)

Ry Kristianina havana, akaiky dia akaiky tokoa ny hankalazantsika ny noely ka izao Alahady faha-4 amin’ny fiaviana izao dia mampiditra antsika tokoa amin’ny tontolon’ny noely, ny Teny tonga nofo araka ny averintsika matetika amin’izao fiomanantsika ny faha 100 taona ny FET fivondronan’ny eokaristika ny tanora sy irosoantsika amin’ny kongresy hanambrantsika ampinoana fa eo anivontsika tokoa Andriamanitra, izany ny Noely, Andriamanitra tonga manatona antsika, Izy Andriamanitra no misahirana miditra  ao anatin’ny tontolontsika Andriamanitra eo anivontsika, Emanoela, Andriamanitra miara-monina amintsika ny Andriamanintsika. Asain’ny Eglizy isika hibanjina ny fianakaviana tao Nazareta izay hahitantsika ny cheminement  na ny làlana izay nizoran’ny fianakaviana io handray an’I Jesoa....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

15 Desambra 2019 - ALAHADY - FIAVIANA FAHA-3 - TAONA A19

ANDRASO AMIM-PITOKIANA NY TOMPO

Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady fahatelo amin’ny fiavian’ny Tompo izao izay antsoina ihany koa alahadin’ny hafaliana satria arak’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amintsika,dia  efa azo lazaina fa feno hafaliana isika satria ilay fanantenana izay andrasantsika tokoa amin’izao fiaviana izao dia eo anivontsika ary izay indindra  no mahatonga an’I Md Paoly entanin’ny fanantenana izany fa hoavy tokoa ny fiadanana ary efa anivontsika ka milaza tsy ampisalsalana  “Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo, eny averiko indray mifalia satria efa akaiky ny Tompo”. Izany ny mahatonga ny litorjia manentana antsika na dia eo aza ny mety mavesatra na ny manahirana na ny sedra mety mitondra fahoriana amin’izao fiomanantsika ny fahatonganvan’ny Teny ho nofo izao, ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo tonga aina. Ny tapan’ny voalohany io no andrandraintsika amin’izao noely izao dia ny fahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho nofo ary tsapa sahady fa miezaka isika mihaona aminy fa ny marina tokoa dia Andriamanitra no manatona antsika izay no atao hoe “incarnation”, tonga nofo.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

08 Desambra - Masina Maria notorontorina tsy azon-keloka

Arahaba, ry ilay feno hasoavana, ny Tompo ao aminao

Ry Kristianina havana, raha ny marina dia omaly alahady 08 desambra no fankalazana manetriketrika ny Masina Maria notorontorinona tsy azon-keloka, mpiaro voalohany an’i Madagasikara kanefa izy latsaka ao anatin’ny Avent Alahady faharoa ka androany Alatsinainy ny Eglizy no mankalaza ny fety 08 desambra indrindra isika eto Madagasikara ka ankafaliana sy ankaravoana ny hitondrana ny firariantsoa, ny fiarahabana ho antsika tsirairay satria mpiaro antsika i Masina Maria virjiny, Immaculée Conception izay tamin’ny fotoan’andro efa ela no nofidiny ireo eveka ho mpiaro ny tanindrazantsika. Tsara raha miara misaotra an’Andriamanitra isika satria ny tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy amin’izao fotoana izao dia mampitodika antsika amin’ny batemy izay noraisintsika, vita batemy aho ka hirahina....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny