FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady faha 17 Aprily 2016 - ALAHADY FAHA-EFATRA PAKA - TAONA D

Ry kristianina havana, anio alahady faha-4 amin'ny Paka, raha mahatsikaritra ianareo dia isaky ny Alahady anankiray dia misy endrik'i Jesoa asongadin'ireo vakiteny, ny endrik'i Jesoa famindrampo ary indrindra amin'izao taona masina ny famindrampo izao. Ny vakiteny tamin'ny Paka dia fantantsika fa i Jesoa nitsangan-ko velona ka niaraka tamin'ny mpianatra tany Emaosy, ary izy miara-dàlana amintsika tokoa. Ny Alahady faharoan'ny Paka sady Alahady ny famindrampo rahateo, misongadina izany famindrampon'Andriamanitra izany. I Jesoa no endriky ny famindrampon'Andriamanitra ka i Tomà izay sarotra nino dia nahatsapa fa famindrampo tokoa Andriamanitra ka tsy nisalasala nilaza hoe "Tompoko sy Andriamanitro", dia isika koa niaraka tamin'i Tomà tamin'iny Alahady faharoa ny Paka iny nanambara ny fiekem-pinoantsika. Ny Alahady fahatelo kosa tsapantsika fa eo anivon'ny fiainantsika Andriamanitra, tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika na dia eo aza ny haizin'ny fiainantsika tahaka ny nanjo an'i Piera sy ireo namany. Raha tsy miaraka amin'ny Tompo isika dia tsy mamokatra, inona tokoa moa no nitranga ? Teo ny Tompo ary niteny tamin'i Piera : "alatsaho ny haratonao", dia namokatra ny fiainany, Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny.....

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 10 Aprily 2016 - ALAHADY FAHA TELO PAKA - TAONA D

Ry kristianina havana, anio alahady faha telo amin'ny paka  miditra amin'ny Paka, miditra amin'ny fiainana andavanandro isika, ary izay no asain'ireo vakiteny ho saisainintsika, ho raisintsika amin'izao Alahady izao. Tsy mitsahatra isika mamerina fa eo anivontsika tokoa i Jesoa ary i Jesoa velona, olona velona miara-dàlana amintsika, miatrika ny fiainantsika. Miaraka amin'i Jesoa isika, izay no tian'ny Eglizy ho tsapantsika amin'ireo vakiteny voafidy amin'izao fotoan'ny Paka izao. Eo anivontsika tokoa i Jesoa nitsangan-ko velona, i Jesoa zanak'Andriamanitra ary na dia mafy aza ny fiainantsika afaka mandresy ny ratsy miaraka aminy isika ka afaka manorina tany vao sy lanitra vao araka ny hira ataontsika : "Ô nivoha ny varavaran'ny lanitra teo anatrehan'ny Tompo". Isika olombelona nieritreritra, nanonofy mba hahazo an'izay lanitra vao izay dia tanteraka izany raha miditra ao amin'i Jesoa isika ary ny fon'i Jesoa afindrany amintsika. Izay koa no antenaintsika sy irintsika fa indrindra amin'izao taona masina ny famindrampo izao....Tsindrio eto hamaky ny toriteny...

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 03 Aprily 2016 - ALAHADY FAHAROA PAKA - TAONA D

Ry kristianina havana, mbola anatin'ny havaloana ankalazantsika ny Paka isika izao ary mbola anatin'ny hafaliana an'izay fankalazana ny Paka izay. Tian'ny Eglizy ho tsapantsika fa i Jesoa dia velona eto anivontsika, tsy hoe velona mitovy amin'ny angatra na matoatoa fa velona tokoa, nefa velona tsy hoe vatana hitantsika izao fa velona mameno an'izao rehetra izao. Izay ilay vatana fanahin'ny fitsanganan-ko velona. Izay no miandry antsika ihany koa rehefa tonga ny fitsanganan-ko velona. Fa ny tena zava-dehibe dia entanin'ny finoana isika ka eto anivontsika tokoa i Jesoa nandresy ny ratsy ary  indrindra fa mbola anatin'ny havaloana isika. Alahady faharoa ny Paka araka ny fantantsika fa nofidin'ny Papa Md Joany Paoly II ho Alahady FAMINDRAMPON'ANDRIAMANITRA satria mbola mibanjina izay famindrampon'Andriamanitra izay isika ary indrindra anatin'ny taona masina ny famindrampo. I Jesoa nitsangan-ko velona no endriky ny famindrampon'Andriamanitra izay ary tsy lavitra ny famindrampon'Andriamanitra, tsy misy fetra izay mitondra famonjena ho antsika ao amin'i Jesoa izay fa eo anivontsika. Mila masom-pinoana anefa izany......Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 27 Marsa 2016 - PAKA - Taona D

Ry Kristianina havana, ankafaliana ankaravoana tokoa no anolorana ny fiarahabana, ny firariantsoa amin'izao Paka izao, raha misy ny fankalazana ho antsika Kristianina dia ny Paka no farantampony satria ao no fototry ny fiainantsika sy ny finoantsika dia i Kristy tafatsanga-ko velona ka faly manolotra ny fiarahabana sy firariantsoa ho antsika rehetra tsy ankanavaka na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristianina na tsy kristianina fa fototry ny fiainana maha-olombelona no ankalazaintsika amin'izao Paka izao, nandresy ny fahafatesana i Kristy. Fantantsika fa io fahafatesana io no olana farantampony amintsika, misy la clé sy vaha-olana izy ankehitriny satria nandresy ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa izany tokoa no tena olana amintsika olombelona ary mitady vaha-olana mikasika ny fahafatesana io isika olombelona. Iray ihany  ny "solution" dia i Kristy tafatsanga-ko  velona........Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 20 Marsa 2016 - SAMPAKAZO - Taona D

Asaina ary isika ry Kristianina havana fa indrindra amin’ny alalan’ny Evanjelin’i Md Lioka
(Lk. 22, 14 - 23, 56) amin’izao taona D izao mba handinika bebe kokoa ny tantaram-pijalian’i Jesoa, mba ho tafiditra lalina ao am-pontsika tsirairay avy ny tantaram-pamonjena ho antsika izay.
Araka ny lazaintsika matetika, ny fankalazana ho antsika dia tsy hoe fahatsiarovana fotsiny, tsy hoe mibanjina fotsiny ny tantaram-pijalian’i Kristy isika fa noho ny asan’ny fanahy masina dia maninteraka amin’ny fiainantsika manontolo izay tantaram-pamonjena izay ka zary hiainantsika sy hivelomantsika tanteraka. Azo lazaina fa io ny farantampony satria mampibaribary ny famindrampon’ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny famonjena atsika izay eo anivontsika tokoa.
Hitantsika fa Andriamanitra dia tia antsika, be famindrampo izy ka naniraka an’i Jesoa zanany. Jesoa no endriky ny famindrampon’ Andriamanitra, izy ilay eo anivontsika mandrakariva. Izay no ankalazaintsika amin’izao herinandro masina lehibe izao, amin’izao fidiran’i Jesoa ao Jerosalema izao ka samia ary isika mibanjina an’io tantaram-pamonjena atsika io izay anehoan’i Jesoa izay fitiavany farantampony.....Tsindrio eto hamaky ny tohin'ny toriteny

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny