FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHAROA NY KAREMY TAONA B2024

« Tonga nanjelanjelatra sady fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany » (Mk. 9: 2)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady faharoan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika fa raha miara-mitoetra amin’i Jesoa isika ary itoeran’i Jesoa ny fiainantsika dia asehony amintsika fa afaka mihavao ary mety mamiratra aza. Izany no antenaintsika sy irintsika entin’ny fankalazan’ny Kongresy Eokaristika KEN 2024 miainga amin’ireo fijanonana isan-karazany toy ny pelerinajy eny amin’ny Montagne des Français, ny messe chrismale sy ny ordination, ireo zaikabe ataon’ny fikambanana sy firohotana eo amin’ny diosezy toy ny kongresin’ny Rozery, ny kongresy Afafi-fet, ny chapitre généralin’ny Masera CIM de Diego-Suarez, laretiretin’ny pretra sns… Ireny fijanonana ireny dia hitondra antsika eny amin’ny “Tendrombohitry ny fiovan-tarehy” ka hahatonga an’I Jesoa fihavanana hanasitrana an’izao tontolo izao… mpiray tampo isika jiaby ka hifampitsimbina sy hifanasoa …....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VOALOHANY KAREMY TAONA B2024

« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely » (Mk. 1: 15)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady voalohan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika amin’ny alalan’ireo vakiteny ireo fa izao fizorantsika mankany amin’ny Paka mandritra ny 40 andro izao no iezahantsika miala amin’ny fiainana tsizarizary izay mandrendrika antsika amin’ny fahotana ka hitondra antsika kosa amin’ny fiainam-baovao amin’ny Paka ka Jesoa Fihavanana handresy ny fahotana, handresy ny fahafatesana, nitsangan-ko velona hampihavana antsika amin’ny Ray, hampihavana antsika samy isika, hampihavana antsika amin’ny zava-boary ka hanaovantsika “départ vaovao”, fiaingana vaovao hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VAOVAO HIZARA NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA HO MPAMAFY FIADANANA SY FANANTENANA ......[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA NY LAVENONA TAONA B2024

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao.


Ry Kristianina havana, amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka, Paka izay midika fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona. Izy no Fihavanantsika. Mampihavana an’izao rehetra
izao. Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana Aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanak’Andriamanitra isika ka miditra amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra. Vokatry ny SAFIDY nentin’ny FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA (changement radical de comportement) ka mitondra antsika amin’ny NOUVEAU DEPART, FIAINGANA VAOVAO ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Izany no irintsika amin’izao Paka 2024 izao ..........[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ALAHADY FAHA-6 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy.


Ry Kristianina havana, matetika averimberina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika ny manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hampiely ny Vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany.
Androany ao anatin’izao taonan’ny vavaka, fiomanana amin’ny taon-jobilin’ny fanantenana amin’ny Taona 2025 izao no miaraka mankalaza ny andron’ny marary. Ny 11 février no natokan’I Papa Md Joany Paoly II, efa 32 taona lasa izay, ho andron’ny marary. Maninona no nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “Notre-Dame de Lourdes” izay niseho tao Lourdes (Frantsa) efa 160 taona mahery lasa izay ho andron’ny marary? Ny antony dia tsotra : Toerana fanaovan’ny marary pelerinajy. Maro izy ireo no tonga ao Lourdes, maro ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo ......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy” Mk. 1, 29-39


Ry Kristianina havana, tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina izay tsy iza fa I Jesoa satria Izy no Fahazavana ary isika vita batemy voatokana na relijiozy na tsia, izany hoe isika EOV MISIONERA JIABY VITA BATEMY KA IRAHINA zary Kristy mpiara-belona amin’olona. Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika fa indrindra amin’izao fotoan-tsarotra diavintsika izao. Mila “repères” ny olona satria very “fanahy mbola velona”, very “identité” noho izao krizy marolafo manjo antsika izao. Izany no mahatonga manatanteraka an’izao Sinaody faha 7 izay eo amin’ny fijanona faha 3 isika ary ao anatin’izany mba hampan-dreheitra ny fontsika tahaka ireo Mpianatra tany Emaosy dia miroso amin’ny fivahianina masina lehibe isika amin’ny fanatanterahana ny KONGRESY EOKARISTIKA NASIONALY KEN 2024. Taonan’ny vavaka rahateo ity taona 2024 araka ny nanokafan’I Papa azy tamin’ny Alahadin’ny Tenin’Andriamanitra teo. Nanasa antsika izy mba ho taona hanaovana pelerinajy manomana ny taon-jobilin’ny Fanantenana amin’ny 2025 ka hiantsoana antsika jiaby ho mpivahin’ny Fanantenana......[.......]

 

Tsindrio eto hhihaino ny toriteny