FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA -6 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo » (Jo. 14 : 27) »

Ry Kristianina havana, Alahady faha-6 amin’ny Paka izao ka tsy mahagaga raha mampitodika antsika sahady amin’ny aorian’ny Paka izany hoe ny hivelomantsika ny Paka ka ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amintsika nandritra izay Alahady dimy izay dia nentina nanampy antsika nandalina ny toe-panahin’i Kristy sy ny toe-piainan’i Kristy mpiandry ondry tsara, Kristy endriky ny famindram-po, Kristy velona eto amintsika, Kristy foto-boaloboka. Koa amin’izao ny vakiteny dia manampy antsika hiaina, hivelona ireo toe-panahy rehetra ireo ka hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA araka ny averimberintsika mandritra izao Sinaody izao. Mino aho fa efa manomboka ho takatsika tsara ny tanjon’ny Sinaody.
Tsy hoe hiady irery isika na hikombona rehefa eo anivon’izao tontolo na dia tsy anisan’izao tontolo izao fa nomen’i Jesoa ny Fanahiny Masina, ilay Fanahy izay niasa tao Aminy ka nampibaribary ny fiombonan’ny Trinite masina ka ho Olo Araiky tokoa, ho Ray, Zanaka, Fanahy Masina
......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -5 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Didy vaovao no omeko anareo, dia izao : Mifankatiava » (Jo. 13 : 34) »

 
Ry Kristianina havana, araky ny efa naverimberintsika, isaky ny Alahady dia atolotry ny Eglizy amin’ny alalan’ireo vakiteny ny endrik’i Kristy, ny toe-piainany sy ny toe-panahiny izay ho sakafom-panahintsika sy ho banjinintsika ary indrindra hiainantsika ka hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA, zary ho mpiara-belona amin’olona satria isika izao no Kristy velona, Kristianina mpanara-dia an’i Kristy. Izany ny vokatry ny Paka ka hahatonga antsika ho EOV manorina ETA dia ilay tranobe iombonana ka hahatonga antsika ho taranaka mpanorina hizara sy hamafy fanantenana ary ny fiadanana. Azontsika ognona tsara ny anton’ny hanaovantsika izao Sinaody izao mba hahaizantsika hamahatra tsara amin’ny finoantsika na dia tsy lavorary fa efa miroso amin’ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro........[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -3 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Dia nanatona i Jesoa, nandray ny mofo, sy nanome azy ireo » (Jo. 21 : 13)»


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny Alahady fankalazana ny Paka isika. Isaky ny Alahady dia omen’ny Eglizy lohahevitra iray isika hibanjinantsika ny toetran’i Kristy mba hianarantsika hiaina ny toetrany ka hahatonga antsika ho Kristianina, Kristy mpiara-belona amin’olona, HO OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA miatrika ny zava-misy fa indrindra izao sinaody. Raha OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA ISIKA dia irahina hanova ny rafi-pahotana mangeja antsika, hanova azy ho rafi-pivelomana mitondra antsika hanana fivelarana, fivelaran’ny zanak’Andriamanitra araka ny naharian’Andriamanitra antsika hatramin’ny voalohany. Izany no mahatonga antsika manambara fa ny Paka mira FAHARIANA VAOVAO. Vokatr’io fahariana vaovao io no mahatonga antsika ho “GENERATION MPANORINA”......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA -2 FANKALAZANA NY PAKA - TAONA D 2022

« Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana » (Jo. 20 : 23) »

 
Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paka isika izao. Namakivaky ny havaloana masina isika nanomboka ny Alatsinainy amin’ny Paka ka tonga amin’izao Alahady faharoan’ny Paka izao izay antsoina hoe “Quasimodo” izany hoe mbola pakas satria mitantara ny fitsanganan’I Jesoa ho velona. Izy miseho amin’ny mpiantra.
Antritantrerin’ny tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy ho sakafo mamelona antsika ny fototry ny finoantsika dia I Jesoa nandresy ny ratsy ka nitsangan-ko velona. Tafatsangan-ko velona tokoa ny Tompo, Aleloia. Ny Aleloia dia fankalazana ny fandresen’Andriamanitra. Tian’ny Eglizy ho tsapantsika mandritra izao vanimpotoan’ny Paka ireo toe-panay fototra hivelomantsika ny finoan’ny Paka mba haha-OLON-DEHIBEN’NY FINOANA ANTSIKA.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA D 2022

Nitsanga-ko velona aho ka tafaraka aminao indray


Ry Kristianina havana, an-kafaliana an-karavoana tokoa no anolorana ny fiarahabana, ny firarian-tsoa amin'izao Paka izao, raha misy ny fankalazana ho antsika Kristianina dia ny Paka no farantampony satria ao no fototry ny fiainantsika sy ny finoantsika dia i Kristy tafatsanga-ko velona. Araka ny voalazan’i Md Paoly : « raha tsy nitsangana i Kristy dia foana ny finoantsika… » ‘I Ko 15, 17. Noho izany rehetra izany dia faly manolotra ny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra tsy ankanavaka na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristianina na tsy kristianina fa fototry ny fiainana maha-olombelona no ankalazaintsika amin'izao Paka izao, nandresy ny fahafatesana i Kristy. Fantantsika fa io fahafatesana io no olana faran-tampony amintsika, misy la clé sy vaha-olana izy ankehitriny satria nandresy ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa izany tokoa no tena olana amintsika olombelona ary mitady vahaolana mikasika ny fahafatesana io isika olombelona. Iray ihany ny "solution" dia i Kristy tafatsangan-ko velona......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny