FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-2 MANDAVANTAONA A2023

I KRISTY NO ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA


Ry Kristianina havamalala, miombona amin’ny diosezin’Ambanja isika anio amin’ny fanamasinana an’i Mgr Donatien Randriamalala ho Evekan’ny diosezy. Mahavariana fa ny tenin’Andriamanitra androany miresaka mikasika ny vôkasiona. Entintsika am-bavaka i Mgr sy ny diosezy mba ho feno ny Fanahy Masina ka ho tahaka an’i Joany Batista hitarika ny olona hihaona amin’i Jesoa.
Tamin’ny alahady lasa teo isika nankalaza ny batemin’i Jesoa izay nampahatsiaro ny batemintsika : vita batemy ka irahina, izay koa no mampiditra antsika amin’ny vanim-potoana mandavantaona mahatonga antsika hivelona ny batemy fa indrindra amin’izao FANANTANTERAHANTSIKA NY SINAODY TAPANY FAHAROA IZAO : FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARO NY TONTOLO IAINANA......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY BATEMIN'NY TOMPO

I JESOA NATAO BATEMY: TANDINDON’NY BATEMINTSIKA

 
Ry Kristianina havana, androany isika no mankalaza ny batemin’ny Tompo, amin’izao Alahady manaraka ny nisehoan’ny Tompo dia ny Epifania ary Alahady mamarana ny vanim-potoan’ny Noely izay nandinihantsika sy nibanjinantsika an’I Jesoa eto anivontsika. Nivoaka ny Trinite masina izy, nirahin’Andriamanitra Ray ilay zanany lahitokana dia I Jesoa, tonga eto anivontsika izy, nitondra ny fiadanana sy fanantenana. Tsy hoe sarisarin’olombelona izy fa tena olombelona natera-behivavy, izay no nibanjinantsika ny Teny tonga nofo ary miara-dàlana amintsika izy mamakivaky izao taona vaovao izao sy ny taona manaraka rehetra ary ny taona teo aloha koa aza. Raha ny saintsika olombeloa tokoa dia tsy ho takatsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY EPIFANIA TAONA A 2023

“ Izaotontoloizao no irin’Andriamanitra ho Eglizyfianakaviany ”


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Noely isika, Andriamanitra eo anivontsika, Andriamanitra miseho amintsika. Amin’izao Epifania fankalazana ny nisehoan’ny Tompo izao dia mbola anatin’ny Noely. Tsy afenina fa somary mikorontana ny kalendrie ka anio alahady ny Epifania ary rahampitso no mankalaza ny Batemin’ny Tompo isika.
Niseho tamin’ny vahoakany izy Tompo dia ilay vahoaka feno fahamarinana, fanetren-tena sy fahatsoram-po dia i Maria sy Josefa izay fianakaviana voafidy hiainany ny maha-olombelona azy ary ireo mpiandry ondry nanambaran’ny anjely fa misy zaza teraka ao Betlehema, ny anarany atao hoe Emanoela......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA - TAONAA2023

RENIN’ANDRIAMANITRA SY MPANJAKA VA VIN’NY FIADANANA I MASINA MARIA

Ry Kristianina havana, mbola anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely isika amin'izao andro voalohany taona "1er janvier" izay ankalazantsika an'i Masina Maria Renin'Andriamanitra ka an-karavoana sy an-kafaliana no iarahabana antsika olo araiky jiaby. Izao voalohan-taona izao dia fankalazana telo sosona no ataontsika :
Andro voalohany Janoary, voalohan'ny taona araka ny"calendrier civil" fa araka ny calendrier liturgique dia efa nankalazaintsika izany tamin'ny Alahady voalohan'ny Fiaviana taorian'ny fankalazantsika an'i Kristy mpanjaka ary nanatanterahantsika ny Sinaody tapany voalohany ary nampiditra antsika amin’ny Sinaody tapany faharoa : FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARO NY TONTOLO IAINANA. Azo lazaina fa izao taombaovao izao no hanampy antsika hiroso lalindalina kokoa amin’ny dinika fa indrindra amin’ny fantanterahana ny ezaka hivelomana io sinaody tapany faharoa io. Ny hafatr’I Papa amin’izao 1 janvier tokoa dia mampitodika antsika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA

Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny

Ry Kristianina havana, mankalaza manokana ny Fianakaviana Masina isika androany dia ny fianakaviana nisy an'i Jesoa, Maria ary Josefa. Fianakaviana masina no iantsoana azy satria eo anivony ilay Masina dia i Jesoa. Tsara tokoa ny mamerina manazava fa ny atao hoe “masina” dia izay miombona amin’Andriamanitra izay hany masina. Masina ny Fianakaviana tao Nazareta satria miombona tanteraka amin’i Jesoa izay nifidy an’i Maria sy Md Josefa ho ray aman-dreny.
Tsy misalasala isika àry milaza fa raha eo anivon'ny fiainantsika tokoa i Jesoa, raha eo anivon'ny fianakaviana i Jesoa dia ho masina ny fianakaviantsika tsirairay ary izany no mahatonga antsika milaza fa “Eglizy kely” ny fianakaviana. Eglizy satria misy an'i Jesoa, Eglizy satria hiarahantsika mivavaka, Eglizy satria handalinantsika ny finoana amin'ny maha Kristianina antsika, Eglizy satria hijoroantsika vavolombelona manambara tahaka ny fianakaviana masina fa eo anivony i Jesoa.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny