FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-34 FANKALAZANA AN'I KRISTY MPANJAKA

“Lazaiko marina aminao fa anio dia hihaona amiko any am-paradisa ianao”.

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady, faha-34 mandavantaona izao, dia famaranana ny taona litorjika no sady ankalazan'ny Eglizy an'i Kristy Mpanjaka. Misy akony manokana ho antsika EOV eto amin’ny diosezy ity fankalazana an’I Kristy Mpanjaka ity satria omaly isika no namarana ny Sinaody tapany voalohany ka nanolorana an’ireo tolo-kevitra maromaro entina hanaovantsika TOROLALANA PASTORALY HIVELOMANTSIKA NY VAVAKA SY NY FINOANA KA HAHATONGA ANTSIKA HO EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA.
Miara-misaotra an’Andriamanitra isika fa tanteraka soa aman-tsara ny fifampitrahofana teto Vohemar. Samy nahatsapa isika fa fa Pantekoty vaovao ho antsika ka hirosoantsika hanao fiaingana vaovao : DEPART VAOVAO......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-33 MANDAVANTAONA D2022

HO AVY NY FARANDRO ARY HOTSARAIN’ANDRIAMANITRA ISIKA


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika dia nandinika bebe kokoa ny ho avy, fiainan-ko avy, ny fitsanganan-ko velona ary araka ny naverimberintska fa arakaraky ny fieretretantsika ny hoavy sy fiheverantsika ny fahafatesana no hamolavolantsika ny fiainantsika andavanandro. Raha ny fihevitr'izao tontolo izao no entintsika mamaritra ny fiainan-ko avy izany hoe ny fiafarana, ny fahalevonana dia tsy mahagaga raha manaraotra ity fiainantsika ity hanaovana ny rendrarendra rehetra. Ny fahendren'izao tontolo izao no mibaiko ny fiainantsika ka mahatonga ny fahafatesana manjaka amin'izao androntsika izao: ny herisetra, ny fitapitaka, ny lainga, ny herin'ny haizina izay manapotika ny aina ka ny fahafatesana no eo anivon'ny fiainantsika. Vantany vao mihaino radio isika na mamaky gazety na mijery fahitalavitra dia mahatsapa isika fa fahafatesana no hita matetika satria ny fahendren'izao tontolo izao no andrafetana ny fiainantsika......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-32 MANDAVANTAONA D2022

Tsy mba Andriamanitry ny maty Izy fa Andriamanitry ny velona. 

 
Ry Kristianina havana, tamin'ny voalohan'ny volana novambra isika no nahatsiaro ireo havantsika efa ao amin'ny fahasoavana sy fiadanana eo anivon’ny Trinité masina izany no dikan’ny fankalazana ny fetin'ny Olomasina. Isan’andro isika mahatsiaro ireo Olomasina hita amin'ny kalandrié fa ny 01 novambra dia natokan'ny Eglizy ho andro manokana hahatsiarovantsika ireo olomasina rehetra. Ny hoe masina dia manambara fiombonana amin'Andriamanitra satria Izy irery no hany masina, izy no manamasina antsika : fiainana misy an'Andriamanitra sy miombona aminy izany hoe fampitraofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny 02 novambra kosa isika dia nivavaka manokana sy nandinika ny fiainan-ko avy ary ny anjara toeran'ny fahafatesana. Notsipihintsika tamin'io koa fa arakaraky ny fieritreretantsika ny fahafatesana no hanatanterahantsika izay atao sy hivelomantsika ny fiainantsika andavanandro. Raha fiafarana na fahalevonana ny fandraisantsika ny fahafatesana dia tsy mahagaga àry raha ny fahendren'izao tontolo izao no manentana ny fiainantsika raha hitantsika fa mifarana amin’ity fiainana ity ny fiainana. Fahendrena moa no ilazana azy fa ny raha ny tena fahendrena tsy mitondra amin'ny fahafatesana nefa izao tontolo izao mitondra amin'ny fahafatesana........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-31 MANDAVANTAONA D2022

“Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak’i Abrahama koa ity lehilahy ity, fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’olona”.


Ry Kristianina havana, izao alahady faha-31 mandavan-taona izao no andro mialoha ny famaranana ny volan'ny raozery, rahampitso ny 31 oktobra. Hiditra amin’ny volana Novambra isika izany, andro vitsy sisa dia hanatanteraka ny tapany voalohany amin’ny FIARAHAN-DIA AMIN’IZAO SINAODY FAHA-7 IZAO. Volana Novambra mampiditra antsika ihany koa amin’ny TAOM- PIKATROHANA PASTORALY. Tena anatin’nykihon-dalana tokoa isika. Tandremo àry sao ho diso lalina isika ary tandremo koa sao ho diso ady hatrehina fa “ady sady dia” ny fiainana hoy isika.
Tamin'ny Alahady lasa teo isika nandinika ny toe-panahy lehibe amin'ny maha mpivavaka, Kristianina mpanara-dia an'i Kristy antsika, tsy inona izany toe-panahy izany fa misongadina be dia be ao amin'i Masina Maria dia ny fanetren-tena. Io no hanampy antsika hiaina ny toe-panahy tena Kristianina fa tsy ho tahaka an'ilay Farisianina izay nirehareha nipoerapoera satria nihevitra ny tenany ho nahavita zavatra.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 MANDAVANTAONA D2022

 Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko fa mpanota aho!’


Ry Kristianina havana, efa manakaiky tokoa ny fankalazana ny Sinaody. Araka ny efa nasongadintsika dia atolotry ny Eglizy amin’ny alalan’ny vakiteny fandalinana ny mikasika ny finoana sy vavaka. Ireo ihany koa no fototra ny dinika ataontsika amin’izao Sinaody izao. Manampy antsika amin’ny fiarahan-dia ataontsika miroso amin’ny Sinaody izany. Isaorana Andriamanitra. Anjarantsika ny manararaotra mikatroka amin’ny dinika ataontsika, amin’ny fifampitraohofana iarahantsika manao.
Izao Alahady faha-30 mandavantaona izao sady amin’izao volana Rozery izao no iarahantsika mitalaho amin’I Masina Maria ireo fahasoavana maro samy hafa mba hahatonga antsika ho tabernakla velona mpamafy famindram-po tahaka azy eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Efa nohazavaintsika koa rahateo ny mikasika ny fivavahana, marina mila mivavaka isika ary mila an’izay fahasoavan’Andriamanitra izay fa ny marina ihany koa dia Andriamanitra mila antsika mba handray ny sitrapony ka afaka hizara ny sitrapony eo amin’ny mpiara-belona.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny