FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-24 MANDAVANTAONA D2022

Hisy hafaliana lehibe any an-danitra amin’ny mpanota iray mibebaka

 
Ry kristianina havana, raha Alahady maromaro izay no nandalinantsika sy nibanjinantsika fa raha te ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra, Fratelli Tutti, Mpiray tampo ao amin’ny Tompo, raha te-ho Olo araiky Isika Jiaby ao amin'ny Trinite masina dia tsy maintsy miditra amin'ny varavarana tery, tsy maintsy misy fahafoizana. Tsy mandeha ho azy ny finoana, hoy isika, tsy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany ka io asan’ny fahasoavan’Andriamanitra io no tsy maintsy varavarana èty satria safidy no ataontsika ka mila fahafoizana. Tsy azo atao ny misabaka ka mitaky toe-panahy izany fahafoizana izany, mila fanetren-tena sy halemem-panahy ary fahatsorana lavitry ny fitsaraham-belatsihy izay heverin’ny maro ankehitriny “normaly”. Tsy afenina koa fa eo anatrehan’ny hetraketrak’izao tontolo izao izay toa mahomby raha jerena ety ivelany dia misy fotoana mila ho kivy isika ka amin'izao Alahady faha-24 mandavantaona izao dia asongadin'ireo vakiteny amintsika fa Ray aman-dReny tsy mahafoy zanaka tokoa Andriamanitra...[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-23 MANDAVANTAONA D2022

Na iza na iza tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mendrika ho mpianatro.

 

Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo nampisongadina fa raha te-hiditra ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra isika, ho olo araiky ao aminy ho Fratelli Tutti ka Mpiray Tampo ao Aminy dia tsy maintsy manahaka an'i Jesoa, Izy izay Andriamanitra dia nanaiky nanetry tena nidina farany ambany hoy Md Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipiana. Natitranterintsika fa tsy maintsy manana fanetren-tena sy halemem-panahy ary fahatsorana isika ary izay ny fanahafana an'i Kristy. Amin'izao Alahady faha-23 mandavantaona izao dia miombona amin'ireo hohamasinana pretra any Andapa amin’ny herin’ny niany. Enga anie hanahaka an’I Kristy izy ireo ka ho tanteraka amin’izy ireo tokoa ny foto-kevitra amin’izao alahady izao : “Izay tia mahafoy”. Mitaky fanetren-tena sy halemem-panahy ny fanarahan-dia an’I Jesoa....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-22 MANDAVANTAONA D2022

Izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.


Ry kristianina havana, tamin'ny Alahady lasa teo dia natintraterin'i Kristy amintsika fa tsy maintsy miditra amin'ny varavarana ety isika raha te-hiditra amin'ny fianakaviamben'Andriamanitra, ho olo araiky ao amin'Andriamanitra. Araka ny antiranterintsika fa izay safidy izay no ambaran'i Jesoa amin'izay varavarana ety tsy maintsy hidirantsika izay. Mila toetra manokana izany hahatonga antsika ho Olo Araiky ao amin'ny Trinité masina. Izany koa ry Kristianina havana amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao ny votoatin'ireo tenin'Andriamanitra izay halalinintsika fa indrindra moa anatin'ny mandavantaona fandalinam-pinoana isika izao ary indrindra miatrika izao Sinaody faha-7 izao izay efa akaiky dia akaiky ny famaranana ny dingana voalohany. Ny faniriantsika dia ny ho EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA, MIARA-DIA, MANDRAY AN-TANANA KA ZARY MISIONERA TABERNAKLA VELONA......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-21 MANDAVANTAONA D2022

Hisy olona avy any Atsinanana sy avy any Andrefanahipetraka hihinana eo amin’ny Fanjakan’Andriamanitra


Ry kristianina havana, raha tamin'ny herinandro lasa isika nandinika sy nibanjina an'i Masina Maria nampakarina any an-danitra vatana sy fanahy ary any tokoa no toerana iombonantsika dia olo araiky amin'ny Trinité Masina tokoa isika. Ny fampianarana androany Alahady faha-21 mandavantaona izao dia manatitrantitra fa sady noharian'Andriamanitra ho fianakaviana iray eto an-tany isika no fianakaviana iray any an-danitra. Io ilay averimberintsika Olo Araiky isika Jiaby ary am-panetren-tena no ilazana azy fa nohamafisin’ny Papa tamin’ny Antsikilikany Fratelli Tutti izany.
Ny vakiteny voalohany dia manambara amintsika fa antsoin'Andriamanitra hiverina sy hiombona aminy ny firenena rehetra ho Olo araiky ao aminy na ny avy atsimo, na ny avy avaratra, na ny avy antsinanana na ny avy andrefana dia hiombona ho iray ao amin'Andriamanitra ary izay ny voninahitr'Andriamanitra : isika ho Olo Araiky ao Aminy......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

15 AOGOSITRA - FANKALAZANA NAMPAKARANA AN'I MASINA MARIA AN-DANITRA

MASINA NAMPAKARINA VATANA SY FANAHY ANY AN-DANITRA


Ry Kristianina havana, omaly Alahady, Alahady tsotra faha-20 mandavantaona dia nolazaintsika fa na dia somary manahirana aza ny Tenin’Andriamanitra dia nasongadintsika fa mitaky safidy ny fiainana ary io safidy io no afo, motro mandoro manavaka ny ratsy ka mametraka antsika amin’ny tena lalana. Aoka tsy ho varimbariana tokoa isika fa mila safidy matotra izao fiainana izao fa ady sady dia ny fiainana. Aoka hitodika sy hifikitra mandrakariva amin’i Kristy izay hany harena sarobidy. Miantso antsika sy maniraka antsika koa i Kristy amin’izao vanim-potoana iainantsika izao satria isika no Kristy mpiara-belona, taranaka manorina ny fiainana araky ny sitrak’Andriamanitra fa tsy taranaka mandrava. Izany no ezaka tanterahantsika amin’izao sinaody izao. Ho tody soa aman-tsara isika amin’ny fikarakarantsika ny tranobe iombonana ka afaka hivelona sy hivelatra anatin’ity tranobe ity ary hahita ny tena fampandrosoana marina dia ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny olona manontolo........[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny