FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHADIMY NY PAKA TAONA B 2021

« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be » (Jo. 15: 5)

Ry Kristianina havana, amin’izao Paka izao, araky ny efa voalazantsika dia mampisongadina ny toetran’i Jesoa anankiray ireo vakiteny atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady. Tamin’ny Alahady lasa teo dia i Jesoa Mpiandry Ondry Tsara no nankalazaintsika, tamin’ny Alahady fahatelo dia I Jesoa Mpiara-belona amintsika, ny Alahady faharoa dia I Jesoa Endriky ny Famindram-pon’Andriamanitra eo anivontsika, ny Alahadin’ny Paka kosa dia I Jesoa Aina Vaovao. Amin’izao Alahady fahadimy amin’ny Paka izao dia I Jesoa Foto-boaloboka, I Jesoa Voaloboka marimarina kokoa ary isika no rantsany. Io no asongadin’ny vakiteny androany. Isika no rantsana, sampana mitoetra sy mifikitra Aminy. Tsy mila ambara fa izao zava-doza iainantsika izao, izao KORONTANAVIRUS izao dia manosika antsika hitoetra ao amin’I Jesoa raha tsy izany zary sampana maina ary maty. Mety tsy ho azontsika loatra ny fanoharana an’i Jesoa foto-boaloboka satria tsy maro amintsika no efa nahita voaloboka. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia i Jesoa no kakazo anankiray ka isika no rantsany.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

1er MAI - FETIN'i MD JOZEFA MPIASA

Nitso-drano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe: miteraha maro, mitomboa, mamenoa ny tany, ka mizakà azy; ary … Hitan’Andriamanitra fa tsara izany….

Ao anatin’izao jobilin’i Md Josefa Mpiaron’ny Eglizy Eran-tany izao, izany hoe izao tontolo izao ary miatrika izao ady mafy izao dia ity KORONTANAVIRUS ity no mankalaza an’i Md Josefa Mpiasa isika. Aoka ho ao an-tsaintsika ireo toetr’i Md Josefa izay tian’i Papa hianarantsika ka hahatonga antsika ho Baba, Ho Ray, ho Ray aman-dreny tahaka an’i Md Josefa dia tsy inona fa i Md Josefa ilay lehilahy Marina ka nomen’Andriamanitra ho vadin’i Masina Maria ho Ray Mpitaiza an’i Jesoa. Mila izany tokoa izao androntsika izao. Mila olona marina. Mila raim-pianakaviana marina ny fianakaviana miatrika izao KORONTANAVIRUS izao, manambara ny marina, tsy mivadibadika fa tokam-pilana. Enga anie ny ray aman-dreny rehetra ho « marina » tokoa ka hahatonga ny fianakaviana, « eglizy kely » mifampitsimbina, mifanasoa mikatsaka ny soa iombonana miara-manorina ny FRATELLI TUTTT = OLO ARAIKY ISIKA JIABY.....[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAEFATRA NY PAKA TAONA B 2021

“Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy Aho no fantatry ny Ahy” (Lk 24, 35-48)

Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Paka tanteraka isika ary raha mahatsikaritra isika mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotry ny Paka amintsika izany ka hitoerantsika ao amin’i Jesoa sy hitoeran’i Jesoa tafatsangan-ko velona ao amintsika dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa ho fankaherezana antsika hiroso lalindalina kokoa eo anivon’ny fiainana hizara ny hafalian’ny Paka. Efa nampahatsiahivintsika teto io tamin’ny Alahady lasa. Alahadin’ny Paka mibanjina an’I Jesoa nandresy ny ratsy rehetra nitsangan-ko velona. Izy no Aina velona amintsika zanak’Andriamanitra ka mahatonga antsika ho EOV. Alahady faha-2, I Jesoa Famindrampon’Andriamanitra velona. Alahady faha-3, Jesoa miara-belona amintsika mizara ny manta sy ny masaka. Tsy matoatoa sanatria I Jesoa nitsangan-ko velona fa olona velona miaraka misakafo amintsika. Alahady faha-4, Jesoa Mpiandry ondry tsara mahalala antsika ondriny ; mamelona sy mitsimbina.....[ tsindrio eto hamaky ny tohiny]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHATELO NY PAKA TAONA B 2021

« Araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsanganko velona amin’ny andro fahatelo » (Lk. 24: 46)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa isika dia nibanjina ny vokatry ny Paka, ny famindram-pon’Andriamanitra. Miara-belona amintsika i Jesoa Kristy izay nizara ny fiadanana vokatry ny famindram-pon’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa isaky ny alahady dia misy toetr’Andriamanitra tian’ny Eglizy asongadina mba hanampy antsika ivelona bebe kokoa izao Paka izao. Tamin’ny Alahady lasa dia ny FAMINDRAMPO no banjinintsika. Amin’izao Alahady izao Andriamanitra MIARA-BELONA AMINTSIKA MIZARA NY MANTA SY NY MASAKA. Tsy azontsika hadinoina ihany koa izao daty izao na dia eo aza ity KORONTANAVIRUS ity ka miombona amin’ireo Kristianina sy olontsotra manao Fivahiniana Masina any Vohipeno ivon-toerana hanajana manokana an’i Ramose Lucien Botovasoa Olontsambatra.
Manana modely isika izao......[......]

 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAROA NY PAKA TAONA B 2021

« Ho aminareo anie ny fiadanana ! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » (Jo. 20: 21)

Ry Kristianina havana, nandresy ny ratsy rehetra i Jesoa ary ny fahafatesana no farantampon’ny ratsy. Eo anivontsika nefa i Jesoa nandresy fa tsy hoe lavitra antsika, miara-miaina amintsika Izy ary indrindra mitondra ny ainy izay aim-baovaon’ny Paka ho antsika. Izany no tian’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao Alahady faharoa fankalazana ny Paka izao. Alahadin’ny famindrampo araka ny efa fantatsika. Mahery tokoa ny finoana ka mitondra fanantenana ary mamelona ny fitiavana mba hahafahantsika mivelona ny fiadanana andrandraintsika, sy ny hasambarana tiantsika ho tanteraka ary izany no ambaran’i Jesoa isaky ny miseho izy rehefa tafatsangan-ko velona : “Homba anareo anie ny fiadanana”. Izany no fiarahaban’i Jesoa an’ireo mpianany isaky ny miseho Izy......[.......]

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny