FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 mandavantaona A2020

TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA NO MAHA-KRISTIANINA

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady faha-30 mandavantaona izay hamaranantsika ny volan'ny raozery izao dia foto-kevitra lehibe no aroson'ny Eglizy ho saintsainintsika sy ho halalinintsika ary hivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, Raha atao teny hafa hivelomantsika izay voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo dia NY SAFIDY ka tsy ny lojikan’izao tontolo izao no manentana ny fiainantsika fa ny FAHENDREN’ANDRIAMANITRA ka na dia mafy aza ity KORONTANAVIRUS ITY dia ampian’ny FANAHY MASINA isika miroso amin’ny DEPART VAOVAO, PANTEKOTY VAOVAO ka zary EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA ZARY TABERNAKLA. Izay indrindra no foto-pampianarana amin’izao Alahady faha-30 mandavantaona izao, mba tsy hisavoan-danitra ny resaka fa hivelomana tokoa dia ny mahakristianina, OLON’NY FINOANA, OLON’NY FITIAVANA, OLON’NY FANANTENANA no aroson’I Jesoa amintsika : TIA AN’ANDRIAMANITRA SY NY NAMANA.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-29 mandavantaona A2020

NY ANDRIAMANITSIKA: MIZANA BE TSY MIANGATRA

Ry Kristianina havana, ao anatin’ny volana oktobra, volan’ny mission izany hoe handinhintsika manoka maha EOV MISIONERA antsika ary tsy irery isika fa miaraka amin’I Masina Maria mibanjina ireo mistery mandrafitra ny famonjena antsika. Ao anatin’izany no anaovantsika DEPART VAOVAO hirosoantsika miatrika ity KORONTANAVIRUS ity izay naverintsika mitaky “changement radical” fiovam-penitra mahery vaika. Manantena isika fa ho tena Pantekoty vaovao. ADY sady DIA ny fiainana ADY amin’izay ratsy manakorontana sy manapotika DIA mitondra antsika amin’ny fiainana. Fantaro hoy ny Papa François eo anatrahan’izao krizy mafy dia iray alahany na resy io korontana raha mahay miray hina isika na rendrika isika raha samy mandeha samy mitady (io no andikako ny tenin’I Papa tamin’ny audience Générale tamin’ny 23 septembre : soit nous travaillons ensemble pour sortir de la crise, soit nous n’en sortirons ensemble). Io no velabelarany ao amin’ny Taratasy Encyclique “Mianadahy Jiaby isika… : Tutti Fratelli…. Tsy ho tanteraka izany raha tsy miova ny fontsika. Io indrindra no tain’ireo tenin’Andriamanitra amintsika amin’izao alahady faha 29 mandavantaona.......[...........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-28 mandavantaona A2020

ANTSOIN’NY TOMPO HANKEO AMIN’NY FANASANY ISIKA

Ry Kristianina havana, raha nahary antsika olombelona Andriamanitra dia nahary antsika ho sambatra. Ny vokasiontsika dia ny ho sambatra miaraka Aminy. Antsoin'Andriamanitra isika ho ao anatin’ny hasambarana miaraka Aminy, ho Olo Araiky sy fianakaviambe ao Aminy. Koa amin'izao Alahady faha-28 mandavantaona izao dia antsoiny isika amin'ny fanasana lehibe iombonana Aminy mba hahazahoantsika ny tena hasambarana ary efa mampitsinjo antsika sahady ny amin'ny fiafarantsika koa Izy. Tsarovy fa efa ao anatin’ny volana oktobra isika. Averimberintsika matetika fa ady sady dia ny fiainana, ADY amin'ireo fakam-panahy manapotika sy mitady handrendrika antsika, tsy ahaizantsika mandavorary ny fiainantsika, tsy ahazoantsika ny tena fiadanana sy ny hasambarana, DIA mankany amin'ny tena fiainana, dia ny fiainana maha zanak'Andriamanitra ka anasan'ny Tompo antsika ankehitriny. Ry Kristianina havana, aoka ho fantantsika fa ny lohahevitra momba ny fampakaram-bady dia lohahevitra lehibe ao amin'ny Baiboly fa indrindra ao amin'ny Testamenta Taloha. Ambaran'Andriamanitra ny fifandraisana sy ny fifampitondrana ao amin'ny fifanekem-pihavanana izay manambara fa iray aina Aminy isika, ka io fanasana io no manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-27 mandavantaona A2020

TANIMBOALOBOK’ANDRIAMANITRA ISIKA

Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika fa indrindra amin’izao volana oktobra volan'ny raozery izao hibanjina miaraka amin'i MASINA MARIA ireo misterin'ny famonjena antsika ka hahatonga antsika tokoa ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA, HO MPANORINA ETA vokatry ny “départ vaovao” nitaky fiovam-penitra mahery vaika, “changement radical” hoy ny Papa. Mitondra amin’ny fifandraisana vaovao amin’ny zava-boaary “lohataonan’ny fahariana”, hoy ny Papa, fifandraisana vaovao eo anivon’ny tontolom-piainantsika andavanandro ka hahatonga ny tena fivelaran’ny mahaolona sy mahaolona manontolo, fifandraisana vaovao eo anivon’ny tontolompinoana. Amin'izao Alahady faha-27 mandavan-taona izao dia, mampitodika antsika bebekokoa amin’io resaka fifandraisana io ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika, fifandraisana eo anivon’ny fiainantsika, eo anivon’ny firenentsika, eo anivon’ny fiaraha- monintsika, eo anivon’ity tanintsika ity. Tsy iza tokoa ny tanim-boalobok'Andriamanitra fa isika Olo Araiky ihany. Izany no lohahevitra tian'ny Eglizy ho banjinintsika ka hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona eo anivon'ny tanim-boaloboka izany.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-26 mandavantaona A2020

NY TOKY FITAKA, FA NY ATAO NO HITA

Ry Kristianina havana, miditra amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fandalinam-pinoana isika izay hitondra antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona hitondra ny hafalian'ny vaovao mahafaly sy hizara ny vaovao mahafaly eo amin'ny mpiara-belona ka ho vavolombelona manambara ny marina, mizara ny fifankatiavana, hampanjaka ny fihavanana marina ka hahatonga ny fiaraha-monintsika hitoeran'ny fiadanana ka ho lavitra antsika ireny hetraketraka sy fanapotehana ireny fa ho taranaka mamokatra voatsara isika ary ho taranaka manorina Eglizy velona ka ho vavolombelona eo anivon'ny fiaraha-monina tokoa. Amin'izao Alahady mamarina ny volana septembra, alahady ny lahika izay efa nanaovantsika fanentanana tamin’ny alahady lasa teo. Alahady ihany koa mampiditra antsika amin’ny volana oktobra volana oktobra izay ibanjinantsika manokana’i Masina Maria , oktobra voalan’ny Rozery. Manasa antsika hiombona amin’I Masina Maria mba ho tena départ vaovao entanin’ny Fanahy Masina ka ho Pantekoty Vaovao ho antsika tokoa ny taompikatrahoana pastôraly.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny