FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY VOALOHANY KAREMY TAONA B 2021

« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely » (Mk. 1: 15)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady voalohan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika amin’ny alalan’ireo vakiteny fa izao fizorantsika mankany amin’ny Paka mandritra ny 40 andro izao no iezahantsika miala amin’ny fiainana tsizarizary izay mandrendrika antsika amin’ny fahotana ka hitondra antsika kosa amin’ny fiainam-baovao amin’ny Paka ka hanaovantsika “départ vaovao”, fiaingana vaovao ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VAOVAO HIZARA NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA HO MPAMAFY FIADANANA SY FANANTENANA. Raha miara-maty amin’i Kristy isika dia hiaraka hitsangana Aminy koa. “Ady sady Dia” ny fiainana maha zanak’Andriamanitra antsika ka ny fifikirana amin’Andriamanitra sy ny fiombonana amin’i Kristy no hery ho antsika......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA LAVENONA TAONA B 2021

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao.

 
Ry Kristianina havana, amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka izay midika hoe fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona.
Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana Aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanak’Andriamanitra ka miditra amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra. Vokatry ny SAFIDY nentin’ny FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA (changement radical de comportement) ka mitondra antsika amin’ny NOUVEAU DEPART, FIAINGANA VAOVAO ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Izany no irintsika amin’izao Paka 2021 izao. Paka MANDRESY ITY KORONTANAVIRUS ITY......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-6 MANDAVANTAONA B2021

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy

Ry Kristianina havana, matetika averimberina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika ny manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hampiely ny Vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany. Tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no niaraka nankalaza ny andron’ny marary. Ny 11 février no natokan’I Papa Md Joany Paoly II, efa 29 taona lasa izay, ho andron’ny marary. Maninona no nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “NotreDame de Lourdes” izay niseho tao Lourdes (Frantsa) efa 160 taona lasa izay ho andron’ny marary? Ny antony dia tsotra : Toerana fanaovan’ny marary pelerinajy. Maro izy ireo no tonga ao Lourdes, maro ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo. Maro ny mahazo fahasitranana ary maro ireo manao fivahiniana masina ao Lourdes na Kristianina na tsy Kristianina......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-5 MANDAVANTAONA B2021

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy” Mk. 1, 29-39


Ry Kristianina havana, tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina izay tsy iza fa I Jesoa satria Izy no Fahazavana ary isika vita batemy voatokana na relijiozy na tsia, izany hoe isika EOV MISIONERA JIABY VITA BATEMY KA IRAHINA zary Kristy mpiara-belona amin’olona. Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika fa indrindra amin’izao fotoan-tsarotra diavintsika izao. Mila “repères” ny olona satria very “fanahy mbola velona”, very “identité” noho ity KORONTANAVIRUS ity. Nambara antsika amin’izao taom-pikatrohana izao fa tsy maintsy mila manao “départ vaovao” isika. Izany hoe mila manao “safidy vaovao” vokatry ny fiovam-penitra mahery vaika ka hametraka an’I Jesoa ho eo anivon’ny fiainantsika sy ivon’ny fiainantsika, amin’ny alalany sy miaraka Aminy ary ao Aminy no handrafetantsika ny fiainantsika mba hametraka kolontsaina sy kolom-piainana miahy mandrakariva ny fikolokoloana ny fifandraisana (culture des soins). Hiova noho ny fibebahana ny fifandraisana satria voakolokolo : fifandraisana amin’ny zava-boaary, fifandraisana amin’ny mpiara-belona, fifandraisana amin’Andriamanitra.......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

02 FEBROARY - FETY NANOLORONA NY TOMPO TAO AN-TEMPOLY

Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao,
fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao


Ry Kristianina havana, izao 02 febroary izao no ankalazantsika ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly izay antsointsika hoe fetin'ny Jiro masina. Fanamasinana ny jiro masina, izay mahatonga antsika rehefa manomboka ny Eokaristia manao procession mitondra ny jiro ao amin'ny Eglizy. Nefa tsara ny mampahatsiahy ary efa naverina matetika amintsika fa tsy manao "théatre" na fampisehoana isika raha manao izany fihetsika izany fa litorjia, izany hoe asan'Andriamanitra ka mivelona izay ankalazaintsika isika. Tsy hoe mahatsiaro fotsiny fa noho ny asan'ny FANAHY MASINA ao amintsika dia sady mankalaza no mahatsiaro isika ka mivelona an'izay ankalazaina.
Androany dia mahatsiaro ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly isika, raha ny marina kokoa dia Izy no nanolotra ny tenany, Izy ilay fahazavana ka izany no mahatonga antsika androany maneho an'izany amin'ny alalan'ny fitondrana ny jiro miditra ao an-deglizy.....[........]

 

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny