FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHAROA NY PAKA TAONA B 2021

« Ho aminareo anie ny fiadanana ! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » (Jo. 20: 21)

Ry Kristianina havana, nandresy ny ratsy rehetra i Jesoa ary ny fahafatesana no farantampon’ny ratsy. Eo anivontsika nefa i Jesoa nandresy fa tsy hoe lavitra antsika, miara-miaina amintsika Izy ary indrindra mitondra ny ainy izay aim-baovaon’ny Paka ho antsika. Izany no tian’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao Alahady faharoa fankalazana ny Paka izao. Alahadin’ny famindrampo araka ny efa fantatsika. Mahery tokoa ny finoana ka mitondra fanantenana ary mamelona ny fitiavana mba hahafahantsika mivelona ny fiadanana andrandraintsika, sy ny hasambarana tiantsika ho tanteraka ary izany no ambaran’i Jesoa isaky ny miseho izy rehefa tafatsangan-ko velona : “Homba anareo anie ny fiadanana”. Izany no fiarahaban’i Jesoa an’ireo mpianany isaky ny miseho Izy......[.......]

Tsindrio eto  hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA B 2021

« Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana, ka niara-nihazakazaka izy roa lahy » (Jo. 20: 3 – 4)

Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana no anolorako fiarahabana sy firarian-tsoa omban-tsodrano ho antsika Olo Araiky , “Fratelli Tutti” amin’izao Paka 2021 izao. Tsy mihambahamba aho fa tena Paka manokana sy miavaka ity Paka satria iarahantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fankalazana an’i Kristy tafatsangan-ko velona fa indrindra hanambarantsika amin’ny feo manakoako ny fandresen’ny ratsy ary matoky isika fa anisan’ny ratsy ho resy ity KORONTANAVIRUS ITY. Paka fandalovana araka ny naverimberintsika matetika nandritra ny karemy fiomanantsika amin’ny Paka. “Ady sy Dia” “Ady” amin’ny ratsy dia ny fahotana manapotika ny fiainantsika ary ity areti-mandoza niteraka korontana maro amin’ny fiainantsika ity dia anisan’ireo ratsy nirintsika ho potika tokoa ary “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy ka hanaovantsika “départ vaovao”, “Fiaingana vaovao”......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ASABOTSY ALINA MASINA taona B 2021

Efa nitsangan-ko velona i Jesoa Nazareanina, Ilay nofantsihana tamin’ny Hazofijaliana

 

Ry Kristianina havana, rehefa nangina sy toa resy isika nandinika ny fahafatesana omaly Zomà masina, amin’izao fiaretan-tory, alina masina, izay ankalazantsika sahady ny fitsanganan-ko velona izao kosa dia faly mitotorebika isika fa nandresy ny Tompontsika. Raha misy Asabotsy Masina misy akony manokana ho antsika dia ity Asabotsy Masina ity. Alina tomaratra soa no fiantsoantsika ity alina miavaka ity izay entintsika miandry ny Paka fandalovana. Misy fizarana efatra ny fankalazana izao alina masina izao, manambara ny “passage” ny fiaretan-tory ataontsika, miala amin’ny fahafatesana ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Ny fizarana voalohany dia ny fankalazantsika an’i Kristy Fahazavana. Noho ny fahotana dia ivelan’ny fanjakan’Andriamanitra isika, ny Eglizy no tranobe iombonana ka ny fidirantsika an-deglizy no manambara ny fidirantsika indray amin’ny fanjakan’Andriamanitra noho ny fanavotan’i Kristy. I Kristy miala amin’ny fahafatesana sy ny haizin’ny fahafatesana no mampiditra antsika amin’ny fahazavana. Izany no mahatonga antsika tsy mamelona jiro ao an-deglizy amin’ny fanombohana ny fiaretan-tory fa miditra miaraka amin’ny fahazavan’ny labozia mirehitra isika mba hanambarana fa i Kristy no nandresy ka mitondra fahazavana amintsika, amin’ny fiainantsika....[........]

 

 

Tsindrio eto hihaino  ny toriteny

 

ZOMA MASINA TAONA B 2021

Nianatra ny Fanekena Izy, ka tonga fototry ny famonjena ho an’izay manaiky Azy.


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny hateloana masina isika. Omaly isika no nankalaza sy nandinika ary niaraka niditra tamin’i Jesoa amin’izao hateloana masina izao tamin’ny fankalazana ny Alakamisy masina izay nanorenan’i Jesoa ny famonjena antsika. Tanteraka izany famonjena izany raha nanolotra ny ainy tamin’ny alalan’ny vatany sy ny ràny Izy tamin’ny Eokaristia sy nanasa ny tongotry ny mpianany anambarany fa ny làlam-pamonjena dia ny fanompoana, nilaza Izy hoe :”ataovy izao ho fahatsiarovana ahy”. Izany indrindra no tanteraka amin’izao Zoma masina izao izay zoma voalohany volana ihany koa. Mahavariana fa tian’Andriamanitra ho tsapantsika fa miara-mijaly amintsika amin’izao krizy mafy atrehintsika izao Izy. Mangina tokoa àry ny tany satria mahatsiaro ny fijaliana sy nahafatesan’ny Tompo, izany no foto-kevitra lehibe ankalazaintsika androany. Toa resy isika satria maty tokoa ny Tompontsika nefa ny ankalazaintsika dia tsy ny fahafatesana mankany amin’ny faharesena sy fahaverezana ary ny fahalòvana fa fahafatesana manambara fandresena ny ratsy, fandresena ny fahotana......[...........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA TAONA B 2021

Dia fara fitiavana no nataony taminy

 
Ry Kristianina havana, manomboka amin’izao Alakamisy masina hariva izao ny fankalazana fanaontsika ka antsointsika mahazatra hoe “Tridium Pascal” izany hoe ny hateloana masina hankalazantsika ny Paka. Ho antsika ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no zary fiainana izay ankalazaintsika ary izany no ataontsika amin’ny litorjia izay asan’Andriamanitra satria miaina izay ankalazaintsika isika. Izao hateloana masina izao no maro fihetsika indrindra hanehoana io “asan’Andriamanitra”. Tsy sanatria manao teatra isika fa kosa noho ny Asan’ny Fanahy Masina dia manatanteraka ny tenin’I Kristy “Ataovy izao fahatsiarovana ahy”.
Andro lehibe ho antsika tokoa ity androany ity fa indrindra amin’izao andro sarotra atrehintsika izao KORONTANAVIRUS izao. Feno tebiteby isika mianakavy. Tsy Krizy ara-pahasalamana fotsiny fa krizy mandrava hatramin’ny fototra maha olona mihitsy araka ny fantatsika. Mampahatsiaro ny faharavana tamin’ny fahotana fototra.......[.........] 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny