FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-07 MANDAVANTAONA D 2022

SOAVY IREO TSY TIA ANTSIKA

 
Ry Kristianina havana, averimberintsika fa ny mandavantaona tahaka izao fandalinam-pinoana mba hanampy antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA izany hoe hanahaka an’i Kritsy ka ho kristianina azo tavandraina, tsy “spectateur” fa tena “acteur”. Izany no tanjon’izao Sinaody izao.
Ny foto-kevitra amin'ity Alahady ity dia ny famelana. Anisan’ny toetran’i Jesoa izay tena manaitra tokoa io. Irin’ny Eglizy mba hivelona izany toetra izany isika vita batemy jiaby. Ny famelan-keloka, izay vokatry ny fiainana miombona tanteraka amin’i Jesoa. Mamindra fo amin'ny namana, araka ny ohatra tsara nomen'i Jesoa antsika. Midika izany fa ny lalan’ny fitiavana no asandratsika amin'ny toerana ambony dia ambony. Ary ny fahaizantsika mamela heloka, na mamindra fo amin'ny hafa no mampiavaka antsika kristianina, fa indrindra mampiavaka antsika katôlika amin'ireo finoana hafa. Satria ny famelan-keloka dia tsy tokony hatao fotsiny amin’ny namana, fa tsy maintsy hatao indrindra amin'ireo mitsangan-ko fahavalontsika. Izany no mahatonga ny Papa François milaza fa raha maniry fiadanana sy fandriam-pahalemana dia tsy maintsy mamboly famelan-keloka ary famindram-po.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-6 MANDAVANTAONA D 2022

ANDRIAMANITRA NO TENA MAHASAMBATRA FA TSY NY HAREN’NY TANY

 
Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady tsotra mandavantaona anaovantsika fandalinam-pinoana izao dia nibanjina manokana ny fiantsoan’Andriamanitra isika tamin’ny alahady lasa teo, nirahin’Andriamanitra isika ho mpanarato olona tahaka an’i Simona Piera, nirahina mba hamokatra tokoa isika raha miara-miasa amin’Izy Andriamanitra. Raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra no hanao ny asantsika. Izany tokoa, ny “vocation” dia ny fanatanterahana ny sitrak’Andriamanitra. Nilaza tamintsika I Jesoa tamin’ny Alahady lasa faha-5 mandavantaona teo hoe “Alatsaho ny harato, mirosoa amin’ny lalindalina kokoa”. Amin’izao Alahady faha-6 mandavantaona izao dia manasa antsika koa ireo vakiteny aroson’ny Eglizy mba hiroso lalindalina kokoa isika eo anivon’ny fiainantsika satria irahina isika hikatsaka ny hasambarana. Mifanaraka tsara amin’izao tanjon’ny Sinaody izao izany. Tsy inona tokoa fa raha OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA DIA MIROSO AMIN’NY FANORENANA NY EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY KA MANDRAY AN-TANANA ZARY TABERNAKLA VELONA.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 MANDAVANTAONA D 2022

Antsoiny Andriamanitra tsirairay isika sy irahiny

 

Tsy mitsahatra isika mivolagna fa izao vanim-potoana mandavan-taona izao no handalinana ny finoana mba ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA ISIKA araka ny averimberintsika amin’izao Sinaody izao. Izao Alahady faha-5 mandavan-taona izao raha fintinina dia maniraka antsika handinika bebe kokoa mikasika ny Vôkasiona. Azo lazaina fa manohy ny resaka batemy isika amin’izany ary azo lazaina fa tena fototry ny dinika amin’izao Sinaody izao ny resaka vôkasiona : EGLIZY OLO, VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA, MANDRAY AN-TANANA, IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Matetika rehefa miresaka vôkasiona dia ao an-tsaina ny vôkasion’ny pretra sy relijiozy. Nefa ny vôkasiona dia mikasika ny olon-drehetra fa indrindra ho antsika kristianina ho an’izay vita batemy rehetra. Izany no mahatonga antsika milaza fa tena mifaningotra amin’ny resaka Sinaody ny lohahevitra amin’izao Alahady faha-5 mandavan-taona izao....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 MANDAVANTAONA D 2022

« Tsy ny zanak’i Jôsefa va ity? » (Lk. 4: 22)


Ry Kristianina havana, tena ao anatin’ny fivelomana ny mandavantaona tokoa isika izao, izany hoe vanim-potoana amin’ny fandalinam-pinoana, katolika aho ka halaliniko izay inoako. Tsy hoe halalinina fotsiny ka hikombona samirery fa ho tahaka an’I Jesoa tao an-tempoly nilaza hoe “Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, irahinao hitory ny Vaovao mahafaly aho” izany no namaranantsika ny fandalinam-pinoana tamin’ny Alahady lasa faha-3 teo. Amin’izao Alahady faha-4 izao dia miditra lalindalina isika, miantso antsika Andriamanitra mba hampiombona ny olona rehetra satria Andriamanitra araka ny lohahevitra halalinintsika androany dia “Masoandro be lohataona ny fitiavany ka tsy mifidy olona hosoavina” izany hoe miantso antsika ho olo araiky ao Aminy Andriamanitra. Tsy mikombona ny finoana, katolika aho ka zaraiko izay inoako, katolika aho ankalazaiko izay inoako. Izany voalaza rehetra izany no votoatin’ny atao amin’ny Sinaody atrehintsika izao ary miainga any amin’ny fianakaviana “eglizy kely”. Any isika no MIARA-DIA, MIARA-DALANA KA MANDINIKA INONA MARINA MOA NY VOTOATIN’NY VAVAKA, NY VOTOATIN’NY FINOANA? NY MAHA-KATOLIKA ? ......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 MANDAVANTAONA D 2022

« Nampianatra tao amin’ny sinagôgan’izy ireo Izy, ka nankalazain’izy rehetra » (Lk. 1: 15)


Ry Kristianina havana, amin’izao mandavantaona izao dia fandalinam-pinoana no ataontsika izany hoe miainga amin’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao taonan’i Md Lioka izao, dia halalinintsika ny fiainan’I Jesoa mba ho zary fiainantsika, izany ny maha-kristianina mpanara-dia an’i Kristy antsika. Izany indrindra no ezaka tiantsika atao sy tanterahina amin’izao SINAODY IZAO hahatonga antsika ho EGLIZY OLONA VELONA MIARA-DIA VELOMIN’NY BATEMY KA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA ZARY TABERNAKLA VELONA. Raha atao amin’ny teny hafa ny tanjona dia ny hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA ; Katolika aho ka mivelona ny finoako. Katolika aho ka raisiko an-tànana izay inoako, ankalazaiko izay inoako, Eglizy Olona Velona tokoa aho.
Amin’izao Alahady faha-3 mandavantaona dia manohy ny fianarana ny fiainan’I Jesoa isika mba ho KRISTIANINA. Miaraka amin’I Md Lioka isika amin’ity taona D ity fa I Md Joany kosa no novakiana tamin’ny Alahady lasa, mitantara ny fanovan’I Jesoa ny rano ho divay, izay manambara fa eo anivontsika I Jesoa.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny