FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-2 mandavantaona D 2022

« Naneho ny voninahiny Izy ka nino Azy ny mpianany » (Jo. 2: 11)

Ry Kristianina havana, azo lazaina fa mihazakazaka ny fizotry ny litorjia tamin’ity taona ity satria vao avy nankalaza ny noely dia nankalaza ny Epifania dia tamin’ny Alahady lasa teo no namarana ny vanim-potoan’ny noely isika. Eo am-pamaranana ny Eokaristia no lazaina ny datin’ny Paka. Izany hoe ny vanim-potoana mandavantaona manomboka izao dia fandalinam-pinoana mitondra antsika amin’ny Paka. An-kafaliana àry no anambarana amintsika eto fa ny FANKALAZANA NY PAKA AMIN’ITY TAONA 2022 ITY dia ny ALAHADY 17 AVRIL 2022 KA NY ALAROBIA LAVENONA FANOMBOHAN’NY KAREMY DIA 2 MARS 2022. Araka izay voalaza izay dia nofaranantsika tamin’ny Alahady lasa teo tamin’ny fankalazana ny batemin’ny Tompo ny vanim-potoanan’ny Noely. Batemin’I Jesoa izay manambara ihany koa fa ny batemintsika tsy batemy fibebahana fotsiny fa batemy mampiditra antsika ho zanak’Andriamanitra......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

TORITENY ALAHADY FANKALAZANA NY BATEMIN'NY TOMPO - TAONA D 2022

« Tamin’ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesoa» (Lk. 3: 21)


Ry Kristianina havana, izao Alahady fankalazana ny batemin’ny Tompo izao no amaranantsika ny fankalazana ny Noely ka hidirantsika amin’ny mandavantaona. Nohalalinintsika nandritra ny Noely fa Andriamanitra tsy lavitra ny Andriamanitsika fa eo anivontsika, eo anivon’ny vahoakany. Andriamanitra miara-dia amin’ny vahoakany tokoa, amin’ny fianakaviana. Izany no ataontsika sy tanjony tratrarintsika amin’izao Sinaody izao. Ho Eglizy Miara-dia, miara-dalana amin’ny mamakivaky ny fiainana. Atomboka any amin’ny fianakaviana, “eglizy kely” izany eglizy miara-dia izany ka “eglizy kely” miara-dia amin’ny zavaboary satria fianakaviana mikolokolo sy miaro ny tontolo ianana. Eglizy kely miara-dia miara-mivavaka sy mandalim-pinoana, miombona, mandray an-tanana amin’ny alalan’ny fifanajana sy fahafoizana ary fanompoana ka mivelona ny fihavanana sady kristianina no Malagasy.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY EPIFANIA TAONA D 2022

“ Izao tontolo izao no irin’Andriamanitra ho Eglizy fianakaviany ”


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Noely isika, Andriamanitra eo anivontsika, Andriamanitra miseho amintsika. TSY ANDRIAMANITRA LAVITRA NY ANDRIAMANITSIKA. Ary Izy Andriamanitra no misahirana noho ny fitiavana ka manaiky hitoetra eto anivontsika. Andriamanitra miara-monina amintsika no Andriamanitsika. Mibaribary izany amin’izao Alahady ny Epifania izao. Izao Alahady izao tokoa no hankalazantsika ny nisehoan’ny Tompo. Mbola anatin’ny Noely izany izao alahady izao. Niseho tamin’izay vonona handray Azy izy Tompo. Raha mandinika isika dia ireo feno faniriana ka nitady Azy nefa raha ny tena marina Izy Tompo araka ny voalazantsika no misahirana. Tonga izy ho an’izay feno fahamarinana, fanentren-tena sy fahatsoram-po, toa an’ i Maria, Josefa ka zary fianakaviana voafidy hiainany ny maha-olombelona Azy ary torak’izany koa ireo mpiandry ondry nanambaran’ny anjely fa misy zaza teraka ao Betlehema, ny anarany atao hoe Emanoela : Andriamanitra eto amintsika. Fa ireo mpiavonavona kosa dia tsy afaka nandray azy, hitantsika ireo mpandray vahiny nilaza fa tsy nisy toerana ho azy ireo tao an-trano, tahaka an’I Heroda izay namono ny zaza tsy manantsiny......[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

01 JANOARY - MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA

Renin’andriamanitra sy mpanjakavavin’ny fiadanana i Masina Maria

 
Ry Kristianina Havana, an-kafaliana sy an-karavoana no anolorako ny fiarahabana mitafotafo amintsika rehetra amin’izao andro voalohan’ny volana janoary mampiditra antsika amin’ny Taombaovao izao. Ho taom-pahasoavana, ho taon-jina hitondra fiadanana sy fahasoavana ho antsika mianakavy anie ity taona vaovao 2022 izay hodiavintsika ity. Manana akony manokana ny fiarahabana sy firarian-tsoa iarahantsika manao amin’ity Taombaovao ity satria tsy misy miafina amin’ny tsirairay ireo hamafin’ny adim-piainana natrehina namakivaky an’iny taona lasa iny. Mendrika sy rariny tokoa raha mifampiarahaba isika, mifanolotra firarian-tsoa. Bonne et sainte année 2022. Inona àry ny hataontsika mba ho taona masina sy ho taom-pahasoavana ity 2022 ity?......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY FIANAKAVIANA MASINA Taona D2021

« Ary i Jesoa nitombo fahendrena sy tena, ary nandroso nahatehotia tamin’Andriamanitra sy ny olona » (Lk. 2: 52)


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady manaraka ny Noely izao dia mbola ao anatin’ny hafalian’ny Noely isika. Ny Teny Tonga Nofo no banjinin’ny Fianakaviana masina izay modely ho an’ny fianakaviana rehetra. Tsy fianakaviana mikombona ny Fianakaviana Masina misy an’I Jesoa, Maria, Josefa satria araky ny fantatsika dia nivelatra tamin’ny olon-drehetra izy ireo na dia tao anaty tranon’omby no nahaterahan’I Jesoa. Tsara anefa ny manaraka fa ireo olon-tsotra tahaka ny mpiandry ondry no nandray azy.
Faly sy ravo isika mifampiarahaba amin’izao noely izao fa indrindra amin’izao fankalazana ny Fianakaviana Masina izao satria ny fianakaviana dia isika miombona ho Olo Araiky ao amin’Andriamanitra. Io no ambaran’I Papa François ao amin’ny Ansiklikany “Fratelli Tutti”. Na izany aza dia faly miarahaba manokana ny fianakaviana tsirairay. Enga anie ho fianakaviana misy an’Andriamanitra ny fianakaviantsika satria midika izany fa eo anivontsika ny loharano sy fototry ny fiadanana......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny