FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 MANDAVANTAONA B2021

« Ary nony nivoaka avy tao antsambo i Jesoa dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy » (Mk. 6: 34)

Ry Kristianina havana, izao Alahady tsotra faha-16 mandavantaona izao no no hanamasinantsika ireo pretra izay manamarika ny fidirantsika amin’ny sinaoda. Mbola hisy fotoana hamakafakana ireo dinika maro samihafa tsy maintsy hiatrehantsika an’izany sinaody izany, izany hoe ny fankalazana ny sinaody. Mbola hisy fanokafana ny fanombohana hidirantsika amin’ny fiarahana mamakivavaky ny lalan’ny sinaody ka amin’izay isika ny manoratra ny lohahevitra, ny fomba entina miasa sy kalendrie hiainana ary indrindra ny vavaka hanentana antsika. Ny zavadehibe dia samy folan-kevitra isika fa mila manao “nouveau départ”, Pantekoty vaovao isika tolagna ka hiroso mba ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA......[...........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-15 MANDAVANTAONA B2021

« NOFIDIN’ANDRIAMANITRA ISIKA MBA HIRAHINY”

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady tsotra faha-14 mandavantaona lasa teo isika nibanjina an’i Jesoa teo anivon’ny mpiray tanindrazana aminy kanefa tsy nahay nandray azy izy ireo na dia nitolagaga aza tamin’ny fahaizany niteny ka nahatonga an’i Kristy nanambara fa tsy misy mpaminany tsy henin-kaja hafa tsy amin’ny taniny sy ny fianakaviany ihany. Araka ny voalazan’ny Evanjely ao amin’i Md Marka dia tsy nanao famantarana firy i Jesoa tamin’ny tanindrazany. Izany zava-niseho tamin’i Jesoa izany dia mety mitranga koa amin’ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga antsika madini-tena fa na dia maro aza ny fanenjehana sy fanaratsiana dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona isika, mijoro ho EOV fa indrindra amin’izao andro sarotra diavintsika izao noho ity KORONTANAVIRUS ity. Mitodika any Tsiroamandidy ny Eglizy eto Madagasikara. Any Tsiroanimandidy tokoa amin’ity Alahady 11 Jolay ity izay andro ahatsiarovana an’I Md Dominique Mpanorina Fikambanana no hanamasinana ho Eveka an’I P Gabriel. Mahazo Eveka ny diosezin’I Tsiroamandidy rehefa niandry ny Mpiandry ondry nandritra ny taona maromaro. Manantena isika fa tsy ho ela koa ireo diosezy tsy mbola manana eveka ary indrisy aty amin’ny Prôvensy eklesiastika avaratra no diosezy kamboty. Manentana antsika hanao vavaka totoafo mba ho tendren’I Papa tsy ho ela ireo eveka ireo.......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 MANDAVANTAONA B2021

« NA OSA AZA ISIKA EO I KRISTY HO HERINTSIKA… »

Ry Kristianina havana mitohy hatrany ny dia na dia eo aza ny ady amin’ity KORONTANAVIRUS ity izay mitady hanapotika hatrany ny fiainantsika manontolo. Krizy maro lafy, hoy isika, fa tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny. Raha ny Evanjely tamin’ny Alahady lasa teo no jerena dia maro ireo olona natoky sy nino an'i Jesoa ho Andriamanitra, ka nahazo fanasitranana sy ny fahasoavana tamin'ny fanahy amam-batana. Matokisa hatrany isika fa na dia mila ho rendrika aza isika « na osa sy malemy aza isika fa raha eo anivontsika i Jesoa dia izy no herintsika ». Izany no fotokevitra amin’izao Alahady faha 14 mandavantaona izao. Matetika diso fomba fijery isika. Matetika tokoa isika fa isika no mila an’Andriamanitra fa indrindra rehefa tojo fahasahiranana. Raha ny marina Andriamanitra no mila antsika. Izany hoe mila antsika mino azy Izy mba ahafahana manatantanteraka amin’ny alalantsika ny sitrapony ary tokana ny sitrapony dia isika ho voavonjy, ho sambatra. Izany ihany koa ny dikan’ny fivavahana. Raha ny tena marina mivavaka isika satria ilain’Andriamanitra hatoky Azy ka ahafahany miasa amin’ny alalantsika......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 MANDAVANTAONA B2021

« Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana » (Mk. 5: 34)

Ry Kristianina havana, omaly isika no niaraka nankalaza ny fetim- pirenentsika. Ao anatin’izao fotoana mangidy izao no hibanjinintsika ny fiainan’ny firenentsika. Milaza miaramahita fa tsy mbola vita ny ady, mbola manjaka indrisy ny fahantrana izay tena mikiky antsika. Mananatra antsika sahady ny tenin’Andriamanitra izay atolotry ny Eglizy amin’izao Alahady faha-13 izao fa indrindra ny taratasin’I Md Paoly amin’ny vakiteny faharoa. Mbola hiverenantsika lalindalina rehefa avy eo. Izao Alahady tsotra faha-13 mandavantaona izao ihany koa no alahady amaranantsika an’ity volana Jiona volan’ny Fo Masin’I Jesoa ity ary anombohantsika ihany koa ny fanjava satserdotaly ny mois sacerdotal, volana manandanja ho antsika eto amin’ny diosezy satria fotoana hivorian’ny pretra rehetra eto amin’ny diosezy. Entintsika am-bavaka mba hizotra izany fihaonana izany......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-12 MANDAVANTAONA B 2021

ANDRIAMANITRA NO VONJINTSIKA SY ARONTSIKA….

Ry Kristianina havana, tsy mbola vita ny « ady » ary tsy mbola vita ny « dia ». Mbola tena ao anatin’ny KORONTANAVIRUS isika izao. Tsy mbola tafita ny ala ka tsy afaka misioka. Io Evanjely io no novakian’i Papa François tamin’ny taon-dasa teo amin’ny kianjan’i Md Piera raha niantso vavaka isika. Nohariny amin’izay nitranga tamin’ireo Apostoly ny zavatra iainantsika izao. Tsy nisalasa izy nilaza fa ny TRANOBEN’ANDRIAMANITRA io sambo voafofon’ny rivo-mahery ka mitady ho rendrika. Niantso vonjy tamin’i Jesoa ny mpianatra satria nahita an’i Jesoa matory. Very fanahy mbola velona isika amin’izao ary maro no mitady hanome tsiny an’Andriamanitra. Misy ihany koa ny milaza fa ozona avy amin’Andriamanitra…. Andeha ho dinihintsika ny Tenin’Andriamanitra ahafahantsika hahafantatra ny sitrak’Andriamanitra. Torolalana amin’izany ny « vavaka lehibe » nataon’i Papa tamin’ny 27 Mars 2020. Tsara ny manamarika araka ny efa averimberintsika fa rehefa mandavantaona tahaka izao dia mitohy vakiteny ary amin’ny taona B dia ny Evanjelin’i Md Marka no vakiantsika. Raha velona ny finoantsika. Mialoka amintsika ny olona maro. Izany no dikany hoe : EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA ZARY TABERNAKLA VELONA. Mialoka amintsika ny manodidina izany tena Baba isika ka matoky antsika ny manodidina. Raha atao teny hafa izany dia ny hoe raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra no hanao ny asantsika.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny