FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 MANDAVANTAONA B2021

« NA OSA AZA ISIKA EO I KRISTY HO HERINTSIKA… »

Ry Kristianina havana mitohy hatrany ny dia na dia eo aza ny ady amin’ity KORONTANAVIRUS ity izay mitady hanapotika hatrany ny fiainantsika manontolo. Krizy maro lafy, hoy isika, fa tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny. Raha ny Evanjely tamin’ny Alahady lasa teo no jerena dia maro ireo olona natoky sy nino an'i Jesoa ho Andriamanitra, ka nahazo fanasitranana sy ny fahasoavana tamin'ny fanahy amam-batana. Matokisa hatrany isika fa na dia mila ho rendrika aza isika « na osa sy malemy aza isika fa raha eo anivontsika i Jesoa dia izy no herintsika ». Izany no fotokevitra amin’izao Alahady faha 14 mandavantaona izao. Matetika diso fomba fijery isika. Matetika tokoa isika fa isika no mila an’Andriamanitra fa indrindra rehefa tojo fahasahiranana. Raha ny marina Andriamanitra no mila antsika. Izany hoe mila antsika mino azy Izy mba ahafahana manatantanteraka amin’ny alalantsika ny sitrapony ary tokana ny sitrapony dia isika ho voavonjy, ho sambatra. Izany ihany koa ny dikan’ny fivavahana. Raha ny tena marina mivavaka isika satria ilain’Andriamanitra hatoky Azy ka ahafahany miasa amin’ny alalantsika......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 MANDAVANTAONA B2021

« Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana » (Mk. 5: 34)

Ry Kristianina havana, omaly isika no niaraka nankalaza ny fetim- pirenentsika. Ao anatin’izao fotoana mangidy izao no hibanjinintsika ny fiainan’ny firenentsika. Milaza miaramahita fa tsy mbola vita ny ady, mbola manjaka indrisy ny fahantrana izay tena mikiky antsika. Mananatra antsika sahady ny tenin’Andriamanitra izay atolotry ny Eglizy amin’izao Alahady faha-13 izao fa indrindra ny taratasin’I Md Paoly amin’ny vakiteny faharoa. Mbola hiverenantsika lalindalina rehefa avy eo. Izao Alahady tsotra faha-13 mandavantaona izao ihany koa no alahady amaranantsika an’ity volana Jiona volan’ny Fo Masin’I Jesoa ity ary anombohantsika ihany koa ny fanjava satserdotaly ny mois sacerdotal, volana manandanja ho antsika eto amin’ny diosezy satria fotoana hivorian’ny pretra rehetra eto amin’ny diosezy. Entintsika am-bavaka mba hizotra izany fihaonana izany......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-12 MANDAVANTAONA B 2021

ANDRIAMANITRA NO VONJINTSIKA SY ARONTSIKA….

Ry Kristianina havana, tsy mbola vita ny « ady » ary tsy mbola vita ny « dia ». Mbola tena ao anatin’ny KORONTANAVIRUS isika izao. Tsy mbola tafita ny ala ka tsy afaka misioka. Io Evanjely io no novakian’i Papa François tamin’ny taon-dasa teo amin’ny kianjan’i Md Piera raha niantso vavaka isika. Nohariny amin’izay nitranga tamin’ireo Apostoly ny zavatra iainantsika izao. Tsy nisalasa izy nilaza fa ny TRANOBEN’ANDRIAMANITRA io sambo voafofon’ny rivo-mahery ka mitady ho rendrika. Niantso vonjy tamin’i Jesoa ny mpianatra satria nahita an’i Jesoa matory. Very fanahy mbola velona isika amin’izao ary maro no mitady hanome tsiny an’Andriamanitra. Misy ihany koa ny milaza fa ozona avy amin’Andriamanitra…. Andeha ho dinihintsika ny Tenin’Andriamanitra ahafahantsika hahafantatra ny sitrak’Andriamanitra. Torolalana amin’izany ny « vavaka lehibe » nataon’i Papa tamin’ny 27 Mars 2020. Tsara ny manamarika araka ny efa averimberintsika fa rehefa mandavantaona tahaka izao dia mitohy vakiteny ary amin’ny taona B dia ny Evanjelin’i Md Marka no vakiantsika. Raha velona ny finoantsika. Mialoka amintsika ny olona maro. Izany no dikany hoe : EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA ZARY TABERNAKLA VELONA. Mialoka amintsika ny manodidina izany tena Baba isika ka matoky antsika ny manodidina. Raha atao teny hafa izany dia ny hoe raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra no hanao ny asantsika.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA 11 - NY FO MASIN’I JESOA TAONA B 2021

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika no niara-nibanjina fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivontsika. Raha ny marina dia tokony nanao prôsesio isika namakivaky ny tanana sady nanambarantsika ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa mpiara-belona amintsika no nitalahoantsika an’Andriamanitra Be Famindram-po handrotsaka ny tsodranony. Nataontsika an’eritreritra, am-panahy io dia mivavaka” namakivavky ny tanànantsika. Azo lazaina fa fanehoam-pinoana lehibe no ataontsika ka matoky isika fa tsy havelan’Andriamanitra isika. Mamelona antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa Izy. Izany fankalazana izany koa dia maniraka antsika ho Eokaristia......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VATANA SY RAN'I KRISTY - TAONA B 2021

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika niara-nankalaza ny Trinite Masina izay maniraka antsika hibanjina ny fiombonan’ny Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Izany fibanjinana izany dia antso ho antsika tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin’ny Trinite Masina isika. Io no asongadin’I Papa ao amin’ny Ansiklika FRATELLI TUTTI, izay manasa antsika hiroso amin’ny fanorenana ny maha OLO ARAIKY ISIKA JIABY fianakaviam-ben-janahary, fianakaviam-ben’Andriamanitra. Tsy ho tanteraka izany raha tsy mivelona ny fahafoizana isika, raha tsy miaina ny fanompoana ao anatin’ny fahamarinana, marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Izany no nahatonga antsika milaza fa ilaina ny fihavanana ho voadio araka ny Evanjely izany hoe zary “fihavanana évangélisé”.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny