FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY TOMPO TAONA D2021

« Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny » (Jo. 1, 1)


Ry Kristianina havana, na dia efa natao tamin’ny fomba manetriketrika ny fiarahabana tamin’ny alina mialoha ny Noely dia an-kafaliana, an-karavoana no amerenana ny firarian-tsoa sy ny fiarahabana. Tahaka ny fary lava vaniny tokoa ny firarian-tsoa fa indrindra amin’izao fankalazana manetriketrika ny Noely izao ary hafaliana no amerenana azy amintsika olo araiky jiaby. Bonne et sainte fête de Nôel antsika jiaby e, enga anie ho Noely hitondra fiadanana tanteraka izao Noely 2021 izao. Tanteraka eo anivon’ny fiainantsika izany fiadanan’ny Noely izany raha manome voninahitra an’Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Araky ny fantantsika ao amin’ny vakiteny faharoa taratasin’I Hebrio, efa ela tokoa isika olombelona no naniry sy nangetaheta mba hiova ny fiainantsika......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

ALAHADY FAHA-4 FIAVIAN'NY TOMPO - TAONA D 2021

"Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao; ary nosoavina ny hateraky ny kibonao. " Lioka 1, 42

 
Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady fahaefatra iomanantsika amin’ny fahatongavan'ny Tompo izao, ireo tenin'Andriamanitra dia mampiditra antsika tanteraka amin'ny fankalazana ny Noely. Tsy inona izany fa Andriamanitra eto anivontsika, ary izay Andriamanitra eto anivontsika izay no Vaovao mahafalin’ny Noely ka ny tenin'Andriamanitra manomana ny fo amam-panahintsika fa indrindra moa amin'izao fiatrehantsika ny Sinaody izay tsy inona fa fiezahantsika hampivahatra tsara eo amin’ny fiainantsika ny finoana ka hahatonga an’Andriamanitra miara-monina amintsika. Raha monina eo anivontsika Andriamanitra dia miova ny fifandraisana mandrafitra ny mahaolona izay lazain’ny Eveka tamin’ny hafatra farany fa potika tanteraka....[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 FIAVIAN'NY TOMPO - TAONA D 2021

"Izaho manao batemy anareo amin ny rano, fa avy Ilay mahery noho izaho, ary tsy mendrika hanala ny fehikapany akory aho" Lk 3,16a

 
Ry Kristianina havana, Alahady fahatelo aminy fahatongavan'ny Tompo isika izao ka dia tonga eo anivon'ny fotoana fankalazana ny fiavian'ny Tompo izany. Tsy mahagaga raha ireo vakiteny telo androany ireo raha azo fintinina amin'izany fankalazana lehibe amin’ny finoantsika izany, manasa antsika hivelona sahady, higoka sahady ilay hafaliana raha tonga ny Tompo eo anivontsika. Toa manahirana anefa mandinika an'izany satria ireo zava-misy manodidina antsika dia toa mifanohitra amin'izany.
Izany indrindra ry Kristianina havana no antony nahatongavan'ny Tompo satria mila azy isika na marimarina kokoa ny fitiavany antsika dia tsy misy fetra ary tsy afaka handao antsika nohariana izy noho ny fitiavana. Koa noho io fitiavany io dia tiany ho ao anatin'ny fiadanana isika, ary izany fiadanana izany no entiny eto amintsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

08 DECEMBRE - IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

“ FANKALAZANA MANETRIKETRIKA AN'I MASINA MARIA VIRJINY NOTORONTORONINA TSY AZON-KELOKA ”.

 
Ry Kristianina havana, faly isika miara-mankalaza amin’ny fomba manetriketrika an’I Masina Maria notorontorinona tsy azon-keloka, mpiaro voalohany an’i Madagasikara iombonantsika amin’ny Eglizy Erantany amin’izao isika Olo Araiky Jiaby, isika EOV mikatroka manatanteraka ny Sinaody izao. An-kafaliana sy an-karavoana no itondrana ny firarian-tsoa, ny fiarahabana ho antsika tsirairay satria mpiaro antsika i Masina Maria virjiny, Immaculée Conception izay tamin’ny fotoan’andro efa ela no nofidiny ireo eveka ho mpiaro ny tanindrazantsika, izany heo Mpiaro antsika tsiraikiraiky. Tsara raha miara-misaotra an’Andriamanitra isika satria ny Tenin’Andriamanitra aroson’ny Eglizy amin’izao fotoana ankalazantsika ny Immaculée Conception izao dia mampitodika antsika amin’ny batemy izay noraisintsika, vita batemy aho ka irahina......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-2 FIAVIAN'NY TOMPO - TAONA D 2021

"Amboary ny lalan'ny Tompo, ahitsio ny halehany; ny lohasaha rehetra hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry" Lk 3,5


Ry Kristianina Havana, tena tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin’ny fiaviana na Avent isika. Araka ny volagnintsika matetika dia manokana ity fankalazana ny Avent, fankalazana ny fiavian'ny Tompo ity satria tena mampiditra antsika amin’ny fiatrehana ny Sinaody izay azo lazaina fomba lehibe handraisantsika ny Tompo eo anivon’ny fiainantsika ka hanaovantsika « DEPART VAOVAO », fiaingana vaovao hoy isika. Ary izay no hahatongavan’ny Tompo eto anivon’ny fiainantsika. Ny Noely no fanombohan’ny misterin’ny famonjena antsika. Vanimpotoan-dehibe ho antsika izany izao Avent izao. Tena « Temps fort » tokoa amin’ny fankalazana ny Sinaody : « Eglizy Olo, miara-dia, miombona, velomin’ny Batemy, mandray an-tanana ka zary Tabernakla velona ».
Ireo vakiteny rahateo dia tena mampiditra antsika amin’izay voalazantsika teo ka manomana antsika amin'izany fiavian'ny Tompo.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny