FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA 11 - NY FO MASIN’I JESOA TAONA B 2021

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika no niara-nibanjina fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivontsika. Raha ny marina dia tokony nanao prôsesio isika namakivaky ny tanana sady nanambarantsika ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa mpiara-belona amintsika no nitalahoantsika an’Andriamanitra Be Famindram-po handrotsaka ny tsodranony. Nataontsika an’eritreritra, am-panahy io dia mivavaka” namakivavky ny tanànantsika. Azo lazaina fa fanehoam-pinoana lehibe no ataontsika ka matoky isika fa tsy havelan’Andriamanitra isika. Mamelona antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa Izy. Izany fankalazana izany koa dia maniraka antsika ho Eokaristia......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VATANA SY RAN'I KRISTY - TAONA B 2021

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika niara-nankalaza ny Trinite Masina izay maniraka antsika hibanjina ny fiombonan’ny Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Izany fibanjinana izany dia antso ho antsika tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin’ny Trinite Masina isika. Io no asongadin’I Papa ao amin’ny Ansiklika FRATELLI TUTTI, izay manasa antsika hiroso amin’ny fanorenana ny maha OLO ARAIKY ISIKA JIABY fianakaviam-ben-janahary, fianakaviam-ben’Andriamanitra. Tsy ho tanteraka izany raha tsy mivelona ny fahafoizana isika, raha tsy miaina ny fanompoana ao anatin’ny fahamarinana, marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Izany no nahatonga antsika milaza fa ilaina ny fihavanana ho voadio araka ny Evanjely izany hoe zary “fihavanana évangélisé”.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TRINITE MASINA TAONA B 2021

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo niara-nankalaza ny Pantekôty isika. Amin’izao andro izao sarotra tena mavesatra izao no nankalazantsika ny Pantekoty. Araka ny averimberintsika dia tena maniry Pantekoty vaovao mihitsy isika. Maniry “depart vaovao”, fiaingana vaovao hahatonga antsika araka ny annexe 3 ho “FIANAKAVIANA “EGLIZY KELY” MIFAMPITSIMBINA, MIFANASOA MIKATSAKA NY SOA IOMBONANA ka tanteraka amin’izay ny hiaka, ny antso vonjy nataon’I Papa tao amin’ny Ansikilika FRATELLI TUTTi, ho OLO ARAIKY ISIKA JIABY zary FIANAKAVIAN-JANAHARY, FIANAKAVIAMBEN’ANDRIAMANITRA.......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY PANTEKOTY TAONA B 2021

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)

Ry Kristianina havana, 50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ary indrindra ity “demony KORONTANAVIRUS” ity ka mitsangana miaraka Aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha-zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’izao fankalazana ny Pantekôty izao. Pantekôty midika dimampolo andro taorian’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ka nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apôstôly izay natahotra ka nijanona tao amin’ny senakla. Niseho tamin’izy ireo matetika i Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra fa nampanantena ny fiavian’ny Fanahy Masina. Fanahy mampiombona azy ireo amin’i Kristy ka hahatonga azy ireo ho Kristianina marina tokoa, ho Apôstôly hitory ny Vaovao Mahafaly. Jesoa tsy anivon’izy ireo intsony fa ny Fanahy no miombona amin’izy ireo, izany hoe izy ireo no tonga Kristy velona amin’izao fotoana izao ary izy ireo no Kristy mpiara-belona amin’olona. Kristy mpiara-belona amin’olona no mahatonga antsika ho génération mpanorina, « génération de bâtisseurs », « constructeurs » fa tsy mpanapotika. Mpanorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy Eglizy Olona Velona isika ary izany ny Pantekôty.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA FITO NY PAKA TAONA B 2021

« Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana » (Jo. 17: 17)

Ry Kristianina havana, tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza ny niakaran’ny Tompo any andanitra. Naniraka antsika Izy hitory ny Vaovao Mahafaly eo anivon’izao tontolo izao na dia tsy anisan’izao tontolo izao aza isika, naniraka antsika hanambara ny fandresena ny ratsy. Maro ny zavatra manahirana antsika sy mahatonga antsika ho feno fisalasalana ary indrindra mety mitady hanome tsiny an’Andriamanitra aza kanefa isika izao no apostôly, isika izao no Kristianina mpanaradia an’i Kristy, isika izao no Kristy Mpiara-belona amin’ny olona araky ny tenintsika matetika. Tsy afenina tokoa fa mafy izao ady atrehina noho ity KORONTANAVIRUS ity izao ka maro voan’ny fakam-panahy samy mandeha samy mitady. Io indrindra no nampitandreman’I Papa antsika satria mitondra antsika amin’ny fifanapotehina, amin’ny faharavana tanteraka. Izany tokoa ve no lalana ? .......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny