FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-17 mandavantaona A2020

I JESOA ILAY VATOSOA SAROBIDY

Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha-vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny foto-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao. Izao zava-misy iainantsika no mampibaribary fa tsy ny lojikan’izao tontolo izao no arahin’izay Krsitianina EOV MISIONERA fa ny lojikan’i Jesoa. Noho izany mitaky safidy matotra. Io no fotopampianarana amin’izao alahady faha-17 io. Amin’izao vanim-potoana sarotra izao indrindra no tsy maintsy mipetraka tsara io safidy io. Nahatsapa an'izany ny mpanjaka henontsika tamin'ny vakiteny voalohany androany fa ny faharitan-tsaina sy ny fahendrena tena izy dia tovozina ao amin'Andriamanitra fa tsy eo anivon'ny herin-tsaina na vokatry ny harena fotsiny.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 mandavantaona A2020

 MANANA FAHARETANA ANDRIAMANITRA ARY MAMINDRA FO

Ry Kristianina havana, sahiran-tsaina tokoa isika mianakavy miatrika izao areti-mandoza izao. Izao indrindra anefa no tsy tokony hiraviravy tanana isika. Izao indrindra tokoa no tsy maintsy anaovantsika vavaka totoafo mba hihavao tokoa ny fo amam-panahintsika fa indrindra ny fon’ny EOV MISIONERA REHETRA MBA HO TABERNAKLA VELONA TOKOA isika miatrika izao fahavalo tsy hita maso mandripaka izao. Tsy fanorenana fotsiny no handrasantsika fa Pantekôty vaovao. Fihavaozana lavitry ny herisetra, ny hetraketraka mpanapotika ka samy hitafy ny Fanahy Masina. Mpanavao isika ka hiroso amin’ny fametrahana ny rafitra hirosoantsika amin’ny fampandrosoana mampivelatra ny mahaolona sy olona manontolo ivelomantsika ny maha-kristianina antsika  hahatonga ny diosezintsika ho diosezy maitso, ho diosezy feno fanantenana niany, anio tokoa ny ho avy fa tsy rahampitso, tsy amaray: TARANAKA MANORINA FA TSY SANATRIA TARANAKA MANDRODANA.....[.......]

Tsindrio to hihaino ny toriteny

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-15 mandavantaona A2020

NOKENDREN’ANDRIAMANITRA HISY VOKANY EO AMIN’NY FIAINANTSIKA, NY TENINY

Ry Kristianina havana, mandeha hatrany fiainana na dia eo aza ity  areti-mandoza ity, na eo aza ity fahavalo tsy hita maso ity. Sahirana isika rehetra. Mitaky firaisan-kina bebe kokoa. Mitaky fifarimbonana na solidarité. Io ny fihavanana hiainana fa tsy resaka fotsiny. Tsy hoe mandeha anjambany isika amin’izany rehetra izany raha EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA KA ZARYTARANAKA MPANORINA, raha zary Kristy Mpiara-belona eo anivon'ny fiaraha-monina misy antsika ka tonga fahazavana sy fanasina fa eo ny Tenin'Andriamanitra manilo antsika, manilo ny fiainantsika, Izy no jiro maninteraka ny fiainantsika. Io no lohahevi-dehibe niany androany Alahady faha-15 mandavantaona. Mandavan-taona handinihantsika sy handalinantsika ny finoantsika irosoantsika bebe kokoa amin'ny maha-Kristy mpiara-belona amin’olona antsika tsirairay fa indrindra miatrika izao fotoan-tsarotra izao.....[.......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 mandavantaona A2020

 I JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY

Ry Kristianina havana, manomboka volana vaovao isika. Tsy mbola mahita ny mazava anie isika miatrika ity aratin-mandoza ity. Mbola ao antin’ny ady mafy isika. Noho izany aoka tsy ho raviravintanana isika amin’ny fanarahana ireo fepetra fiarovantena rehetra. Tohizantsika ary hamafisintsika ny vavaka. Hiezaka mafy koa isika hametraka ny rafitra manampy antsika hahay hifarimbona hanampy ireo izay tena mila fanampiana. Io ilay lazaintsika solidarité ka ny ivon’izany solidarité izany ny voamiara sosialy miainga any amin’ny Eglizy fototra. Maharezà àry isika ary mitsodranao anareo aho. Araka ny voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo dia isaky ny Alahady mandritra ny vaninandro mandavantaona dia manolotra toetra anankiray antsika ny Eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny izay henointsika ny Alahady ka halalinintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona, ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA KA ZARY TARANAKA MPANORINA LANITRA VAO SY TANY VAO. Ny fanaovana soa, ny fandraisana ny vahiny, ny fandraisana ny hafa no nohalalinintsika tamin'ny Alahady faha-13 lasa teo mba hahatonga antsika ho Kristy eo anivon'ny mpiara-belona amintsika, hahatonga antsika ho fanasina amin'ireo mpiara-belona amintsika fa indrindra amin’izao vanimpotoana sarotra izao....[lire la suite.....]

ALAHADY TSOTRA FAHA-13 mandavantaona A2020

NY SOA ATAO, LEVENAM-BOLA

Ry Kristianina havana, alohan’ny fandalinana miainga amin’ny tenin’Andriamanitra dia an-kafaliana an-karavoana no iarahabana antsika tsiraikiraiky satria tamin’ny zoma 26 jiona teo isika no niaranankalaza ny fetim-pirenentsika. Feno 6o taona ny fahaleovantena. Ao anatin’izao valan’aretina izao nefa izany fankalazantsika izany. Mafy ny manjo ny maro. Maro tokoa ny very fanahy mbola velona. Maro ny manontany hoe mbola ho afaka ihany ve? Izao indrindra isika no tsy maintsy manamafy ny vavaka ametrahantsika ny fitokisantsika amin’Andriamanitra. Hoy I Md Joany Paoly faharoa raha niatrika fotoan-tsarotra ny firenena polonais tamin’ny taona  1980. Matokisa, hoy izy, fa tsy maintsy mandresy Andriamanitra ary raha misy fandresena dia tsy maintsy mandalo amin’I Masina Maria izany. Matoky koa isika fa ho resy ity coronavirus ity ary ho fandresentsika azy dia handalo amin’I Notre de la Route isika. Faharoa ho resy ny fahavalon’I Pologne hoy ny Papa tamin’izay raha mipetraka tsara ny fifarimbonana marina. Averin’I Papa François io amin’izao. Aoka , hoy izy, hiezaka isika hametraka fifarimbonana firaisan-kina amin’ny fampanjakana ny fifamindram-po sy fifamelankeloka. Tsy resy izay mamela heloka na malemy fa manasoa ny hafa. Io indrindra ny fotokevitra amin’izao alahady faha 13 izao....[....Lire la suite]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny