FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-31 mandavantaona B2021

Izany no didy voalohany ary ny faharoa dia mitovy aminy ihany koa

 
Ry Kristianina havana, ity alahady ity no mamarana ny volana oktobra. Volana lehibe eo anivon’ny Eglizy satria maro ny fankalazana niarahantsika nanao. Tsara manao jery todika amin’izy ireny mba hahafahantsika maka lesona ary indrindra hamahatra ny finoantsika. Volana Oktobra no mivalona, volan’ny Raozery. Matetika eo anivon’ny fianakaviana no fanaovantsika Raozery. Asa nanao akory ? fa indrindra miatrika izao Sinaody izao isika. Sinaody eto anivon’ny diosezy sy Sinaody eo anivon’ny Eglizy Erantany ka ny lohahevitra rahateo mifanojo : Mba ho Eglizy Miara-dia, Miara-dalana amin’ny fiombonana, amin’ny fandraisana an-tanana, amin’ny fanirahana. Ny eto amin’ny Diosezy : Eglizy Olo, Velomin’ny Batemy mba ho Tabernakla velona. Sinaody izay manomboka araka ny fanentanana ataontsika any amin’ny Fianakaviana Eglizy kely ary amin’ity taona ity ny lohahevitra iaraha-midinika dia eglizy kely ma-mivavaka, miara-mandalina ny finoana. Mifanojo tsara amin’ny volan’ny Raozery volana hiara-mivavaka amin’I Masina Maria mibanjina ireo misterin’ny famonjena antsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 mandavantaona B2021

« Matokia! mitsangàna, fa antsoiny ianao » (Mk. 10, 49)

 
Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no alahady ankalazana ny andron’ny misiona sady mbola eo ampanaovana ny volan’ny Raozery no miatrika ny SINAODY ka miaraka amin’i Masina Maria isika mitalaho ny fahasoavan’Andriamanitra hanampy antsika amin’ny fiaraha-midinika ataontsika. Enga anie ho SENAKLA tokoa ny fihaonantsika ka sady hahay hihaino ny bitsiky ny Fanahy Masina isika no hahay hifampihaino ka hahita ny sitrak’Andriamanitra, hitondra antsika amin’ny fiainam-baovao, hahatonga antsika ho EGLIZY VELONA VELOMIN’NY BATEMY KA ZARY TABERNAKLA VELONA ho “génération mpanorina”.
Manambara zava-dalina ny Evanjely atolotry ny Eglizy niany alahady faha-30 mandavantaona. Maro ny zavatra maha-jamba antsika eo amin’ny fiainantsika fa indrindra vokatry ny KOTONTANAVIRUS.....[...........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-29 mandavantaona B2021

Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro » (Mk. 10, 45)


Ry Kristianina havana, efa roa alahady sahady izao no niarahantsika niatrika ny Sinaody ary mampisaotra an’Andriamanitra fa indrindra ny fankalazana ny faha-120 taona teny ETA ambany fiarovan’I Masina Misely Joffre Ville. Mankasitraka mankatelika isika EOV Jiaby samy nandray an-tanana. Miara-dalana amin’ny Eglizy eran-tany isika amin’izao Sinaody izao, izany rahateo moa ny dikan’ny atao hoe “sinaody” (miara-dalana jereo logo). Ny Teny fanevan’ny Sinaody eran-tany dia ny hoe : EGLIZY MIARA-DALANA MIATRIKA SINAODY FIOMBONANA, FANDRAISANA AN-TANANA, IRAKA. Fa ny antsika eto amin’ny diosezy kosa, EGLIZY OLO, VELOMIN’NY BATEMY KA ZARY TABERNAKLA VELONA. Miroso ny dia na dia mideza aza satria tsy misaraka amin’ny ady isan-karazany vokatry ny sakana maro. Tsy irery isika amin’izany satria eo Ilay Reny tsy mandao. Ao anatin’ny volan’ny raozery isika izao. Manohy ny fibanjinana ireo misterin’ny fanavotana antsika olombelona isika amin’ny alalan’ny Rozery izay iarahantsika amin’i Masina Maria dia ny mistery fahatongavana ho nofo, mistery mampalahelo, mistery mamira-pahazavana, ny mistery fitsanganan-ko velona dia ny mistery be voninahitra.....[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-28 mandavantaona B2021

METY HISAKANA TSY HO TAFIDITRA ANY AN-DANITRA NY MIFIKITRA AMIN’NY HARENA

 
Ry Kristianina havana, herinandro izay no nankalazantsika ny faha-120 taona ny ETA Masina Misely Arkanjely ary ny nidirantsika amin’ny SINAODY izay ny teny faneva manentana antsika dia ny hoe : EGLIZY VELONA, VELOMIN’NY BATEMY KA ZARY TABERNAKLA VELONA. Miara-dalana amin’ny Eglizy Erantany isika ka ny teny faneva dia tena mifanaraka amin’ny sinaodantsika : FOMBA FISAINANA NY SINAODY MBA HO FIOMBONANA (Eglizy velona), FANDRAISANA AN-TANANA (velomin’ny Batemy), IRAKA (Tabernakla). Ny tena mahavariana dia fomba fiasa : samy miainga avy amin’ny fototra ary mampiasa ny « mijery, mitsara, mankalaza »…. Fa ny fotoana no samihafa satria ny sinaoda eran-tany mandritra ny telo taona fa ny antsika kosa mandritra ny dimy taona satria tiantsika hivahatra bebe kokoa ny finoana mba ho tena Olon-dehibe amin’ny finoana, fanantenana, fitiavana satria isika izao no misionera ary isika izao no génération mpanorina....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-27 mandavantaona B2021

Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona “ (Mk. 10, 9)

 
Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady 3 Oktobra 2021, Alahady tsotra faha-27 mandavantaona izao no mankalaza amin’ny fomba manetriketrika isika eto amin’ny diosezy ny faha-120 taonan’ny ETA eto amin’ny Joffre-ville ary indrindra hidirantsika amin’ny fankalazana ny SINAODY ka ny lohahevitra sady tanjona no toe-panahy manentana antsika dia ny hoe EGLIZY VELONA, VELOMIN’NY BATEMY KA ZARY TABERNAKLA VELONA. Mahavariana ny fandaharan’Andriamanitra fa ny lohahevitra amin’izao alahady faha 27 dia mikasika ny dinika irintsika atao : fianakviana iray ny Olombelona…Tsara ihany koa ny manamarika fa ao anatin’ny volana oktobra isika izao ka miaraka amin’I Masina Maria amin’ny alalan’ny raozery masina izay ibanjinana sy andalinantsika ireo mistery efatra ny misterin’ny famonjena dia ny misterin’ny fahatongavana ho nofo, mistery faharoa mistery famirapiratana fahazavana, mistery izay I Md Papa Joany Paoly faharoa no namorona azy, mistery ibanjinantsika ny asam-pamonjena notanterahin’I Jesoa rehefa nitoriteny Izy, fahatelo mistery mampalahelo ibanjinantsika ny fanolorantenan’I Jesoa ho fanavotana antsika ary fahaefatra ny mistery be voninahitra izay maneho ny fitsanganan-ko velona.......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny