FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA D 2022

Nitsanga-ko velona aho ka tafaraka aminao indray


Ry Kristianina havana, an-kafaliana an-karavoana tokoa no anolorana ny fiarahabana, ny firarian-tsoa amin'izao Paka izao, raha misy ny fankalazana ho antsika Kristianina dia ny Paka no farantampony satria ao no fototry ny fiainantsika sy ny finoantsika dia i Kristy tafatsanga-ko velona. Araka ny voalazan’i Md Paoly : « raha tsy nitsangana i Kristy dia foana ny finoantsika… » ‘I Ko 15, 17. Noho izany rehetra izany dia faly manolotra ny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra tsy ankanavaka na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristianina na tsy kristianina fa fototry ny fiainana maha-olombelona no ankalazaintsika amin'izao Paka izao, nandresy ny fahafatesana i Kristy. Fantantsika fa io fahafatesana io no olana faran-tampony amintsika, misy la clé sy vaha-olana izy ankehitriny satria nandresy ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa izany tokoa no tena olana amintsika olombelona ary mitady vahaolana mikasika ny fahafatesana io isika olombelona. Iray ihany ny "solution" dia i Kristy tafatsangan-ko velona......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAKAMISY MASINA - TAONA D 2022

" Dia fara fitiavana no nataony taminy "

 
Ry Kristianina havana, izao Alakamisy Masina izao no anombohantsika ny Hateloana Masina izay mitondra antsika amin’ny fankalazana ny paka izay antsointsika hoe Tridiuum Pascal, telo andro hankalazantsika ny famonjena antsika ka hiampitantsika miaraka amin’i Jesoa amin’ny fiainana vaovao, fahariana vaovao, olombaovao, FIAINGANA VAOVAO hoy isika amin’izao Sinaody izao. Izany no ankalazaintsika amin’ny Asabotsy masina rehefa avy namakivaky izao karemy izao izay niadiantsika tamin’ny ratsy, ady amin’ny fahotana izay manapotika ny fiainantsika, ADY AMIN’NY RAFI-PAHOTANA , hoy isika raha mandinika ny fiainantsika. Rafi-pahotana satria maro ny tsy mahatsapa ka mihevitra fa “normaly”. Nefa indrisy tena manapotika antsika vokatry ny lojikan’izao tontolo izao. Raha lojika tokoa dia tokony hitondra amin’ny tsara nefa indrisy milaza miara-mahita isika fa noho io lojikan’izao tontolo izao izay “mikolokolo” fahafatesana. Misy ny tokoa fahotana vokatry ny rafitra efa mipetraka ka manapotika mihintsy ny fiaraha-monina misy antsika. Ireny no tsy maintsy tilintsika, tsy maintsy sivantsika amin’izao Herinandro Masina mitondra antsika amin’ny Paka, amin’izao Sinaody izao. Ady amin’ireny ratsy rehetra ireny no tsy maintsy ataontsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY SAMPANKAZO TAONA D 2022

« Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie any amin’ny avo indrindra » (Lk. 19: 38)

Ry Kristianina havana, izao Alahadin'ny sampankazo izao no mampiditra antsika amin'ny herinandro masina izay ankalazantsika ny famonjena antsika dia Jesoa nanaiky ho fahotana, Izy izay tsy nanota mba hanafaka antsika amin’ny fahotana. Ny famonjena ankalazaintsika dia Andriamanitra nanaiky hanavotra antsika, nanaiky nanolotra ny ainy ho antsika, nanaiky ho faty hanafaka antsika amin'ny fahotana, amin’ny fahafatesana. Antsointsika herinandro Masina satria Masina izay miombona amin'Andriamanitra. Masina izao herinandro izao satria mampiombona antsika amin'Andriamanitra. Masina isika rehefa miombona amin'Andriamanitra. Hararaoty àry izao herinandro masina izao hiombonantsika bebe kokoa amin'Andriamanitra.
Maro ireo famantarana hibanjinantsika mandritra izao herinandro masina izao hanampy antsika hamelombelona ny finoantsika ary ny finoana no
hahaizantsika mandray izao herinandro izao ho masina ka mitondra antsika amin'ny Paka ......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 KAREMY TAONA D 2022

« Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany »

Ry Kristianina havana, efa mihamanakaiky tokoa ny fankalazantsika ny Paka, Alahady roa sisa dia mankalaza ny Paka isika ary amin’ny Alahady hoavy dia hankalaza ny sampankazo izay mampiditra antsika amin’ny herinandro lehibe, ny Herinandro masina. Izao Alahady izao amin’ny toerana maro dia alahady fanaovana pelerinajy izay hibanjininantsika ny lakroan’i Kristy, handinihintsika ny Lalan’ny hazofijaliana ka hiombonantsika amin’I Jesoa mijaly sy maty. Miakatra eny amin’ny “La montagne” isika manao pelerinajy, entintsika hiakatra ny fiainantsika fa tsy hirefarefa amin’ny tany izay feno lainga sy fitapitaka ary herisetra. Izany rehetra izany no nahafaty an’i Jesoa teo ambony hazofijaliana noho ny hetraketratsika olombelona, izay no nanolorany ny tenany hamonjena antsika. Mbola manjaka anefa izany ankehitriny, raha mijery ny zava-misy dia toa fiainana biby sanatria ny fiainantsika olombelona indraindray, rentsika etsy sy eroa fa herisetra maro isan-karazany........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 KAREMY TAONA D 2022

« Ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy » (Lk. 15: 2)

 
Ry Kristianina havana, izao no andro tsara sy androm-pahasoavana hibebahantsika ka hanatonantsika an’Andriamanitra, fotoana hiekentsika heloka ka hohavaozin’Andriamanitra ny fo amam-panahintsika, ho lasa olom-baovao isika, izany no andrandraintsika amin’ny Paka, izany no antenaintsika sy irintsika amin’izao Sinaody faha-7 atrehintsika izao ary iombonantsika amin’ny sinaody eran-tany faha-16.
Nobanjinintsika tamin’ny Alahady lasa teo fa tsy maintsy mibebaka isika miady amin’ny ratsy mikiky ny fiainantsika raha nandinika ny niseho tamin’ny vahoakan’Israely. Ireny zava-mitranga ireny, ireny loza ireny tsy hoe Andriamanitra mahatonga azy ireny fa fananarana ho antsika, hanampy antsika hiaiky fa ao amin’Andriamanitra irery ihany no tena hasambarana, Andriamanitra irery no loharanon’Aina. Amin’izao Alahady fahaefatra amin’ny Karemy izao dia manambara fa efa akaiky tokoa ny Paka, I Jesoa nandalo tamin’ny ratsy indrindra dia ny fahafatesana nefa nitsangan-ko velona. Raha miara-maty Aminy amin’ny fahotana isika dia hitsangana hiaraka aminy......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny