FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-5 KAREMY TAONA D 2022

« Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany »

Ry Kristianina havana, efa mihamanakaiky tokoa ny fankalazantsika ny Paka, Alahady roa sisa dia mankalaza ny Paka isika ary amin’ny Alahady hoavy dia hankalaza ny sampankazo izay mampiditra antsika amin’ny herinandro lehibe, ny Herinandro masina. Izao Alahady izao amin’ny toerana maro dia alahady fanaovana pelerinajy izay hibanjininantsika ny lakroan’i Kristy, handinihintsika ny Lalan’ny hazofijaliana ka hiombonantsika amin’I Jesoa mijaly sy maty. Miakatra eny amin’ny “La montagne” isika manao pelerinajy, entintsika hiakatra ny fiainantsika fa tsy hirefarefa amin’ny tany izay feno lainga sy fitapitaka ary herisetra. Izany rehetra izany no nahafaty an’i Jesoa teo ambony hazofijaliana noho ny hetraketratsika olombelona, izay no nanolorany ny tenany hamonjena antsika. Mbola manjaka anefa izany ankehitriny, raha mijery ny zava-misy dia toa fiainana biby sanatria ny fiainantsika olombelona indraindray, rentsika etsy sy eroa fa herisetra maro isan-karazany........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 KAREMY TAONA D 2022

« Ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy » (Lk. 15: 2)

 
Ry Kristianina havana, izao no andro tsara sy androm-pahasoavana hibebahantsika ka hanatonantsika an’Andriamanitra, fotoana hiekentsika heloka ka hohavaozin’Andriamanitra ny fo amam-panahintsika, ho lasa olom-baovao isika, izany no andrandraintsika amin’ny Paka, izany no antenaintsika sy irintsika amin’izao Sinaody faha-7 atrehintsika izao ary iombonantsika amin’ny sinaody eran-tany faha-16.
Nobanjinintsika tamin’ny Alahady lasa teo fa tsy maintsy mibebaka isika miady amin’ny ratsy mikiky ny fiainantsika raha nandinika ny niseho tamin’ny vahoakan’Israely. Ireny zava-mitranga ireny, ireny loza ireny tsy hoe Andriamanitra mahatonga azy ireny fa fananarana ho antsika, hanampy antsika hiaiky fa ao amin’Andriamanitra irery ihany no tena hasambarana, Andriamanitra irery no loharanon’Aina. Amin’izao Alahady fahaefatra amin’ny Karemy izao dia manambara fa efa akaiky tokoa ny Paka, I Jesoa nandalo tamin’ny ratsy indrindra dia ny fahafatesana nefa nitsangan-ko velona. Raha miara-maty Aminy amin’ny fahotana isika dia hitsangana hiaraka aminy......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-3 KAREMY TAONA D2022

« Indro efa telo taona izay no tonga nitady voa amin’ity aviavy ity aho »
Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo, Alahady faharoa amin’ny karemy dia ny fiovan’ny Tompo tarehy no nobanjinintsika. Manoro antsika sahady izay miandry antsika vokatry ny Paka izay fandalovana miala amin’ny fiainana tsizarizary, miala amin’ny fahafatesana vokatry ny fahotana izay manapotika ny fiainana. Milaza miara-mahita isika fa betsaka ny korontana eo amintsika ankehitriny. Manantena àry isika fa izao fiomantsika amin’ny Paka, izao fiatrehantsika ny Sinaody izao hitondra antsika amin’ny fitsanganan-ko velona miaraka amin’I Jesoa. Miaraka mitsangana Aminy isika ka miditra amin’ny fiainam-baovao, izany no dikan’ny fiovan-tarehy nobanjinintsika tamin’ny alahady lasa teo. Sady fankaherezana ho an’ireo mpianatra hanatrika ny fijalian’I Jesoa no fankaherezana antsika ihany koa ankehitriny. Ataoko fa anisan’ny antony tsy nitondran’I Jesoa ireo mpianatra 12 fa I Piera, Jakoba, Joany ihany no nentiny ho solontenantsika jiaby.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-2 KAREMY TAONA D 2022

Raha mbola nivavaka Izy, dia niova toetra ny Tarehiny” (Lk. 9: 29)

 
Ry Kristianina havana, tena anatin’ny karemy isika ary nasongandintsika tamin’ny Alahady voalohany Karemy lasa teo fa Ady sady Dia ny fiainana izay hitondra antsika amin’ny fankalazana an’i Kristy nitsangan-ko velona. Ady amin’ny ratsy hampivelatra antsika ka hahatonga ho Zanak’Andriamanitra miaraka amin’I Kristy nandresy ny ratsy sady Dia mankany amin’ny fiainana tsara misy an’Andriamanitra. Ady amin’ny fahotana tsy amin’izao karemy izao ihany fa ady isan’andro satria ny fahotana no mahatonga antsika tsy mivelona ny maha zanak’Andriamanitra antsika ary manapotika ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra, ny tontolom-pinoana ka noho izany potika koa ny fifandraisantsika amin’ny tontolom-piainantsika sy ny fifandraisantsika amin’ny zava-boaary. Hitantsika izany amin’ireny fifangaroan’ny fiainantsika ireny izay ity KORONTANAVIRUS ity no anton’izany. Noho ny fahotana dia potika ny tontolom-piainantsika. Potika ny fifandraisantsika samy mpiara-belona eo anivon’ny fiaraha-monina vokatry ny fahotana satria tsy mahatohitra ny fakam-panahy maro samihafa isika......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-1 KAREMY TAONA D 2022

"Tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona, fa ny Teny reheTra avy amin’andriamaniTra"


Ry Kristianina havana, amin’izao Alahady voalohan’ny Karemy izao dia apetraky ny Eglizy mazava amin’ny alalan’ireo vakiteny fa ADY sady DIA ny fiainana. Averimberintsika matetika io fomba fiteny io izay samy milaza miara-mahita isika fa tsy fomba fiteny satria efa zary fiainana mihitsy. Noho io « ady sy dia » io no mahatonga ny Eglizy miantso Sinaody mba ahafahantsika miatrika izay « ADY izay mba afahantsika miroso amin’ny « DIA ». Manasa antsika àry hanararaotra izao Karemy izao hikatroka lalindalina kokoa ahafahantsika mametraka torolalana entina MIADY amin’ny ratsy manapotika ny fiainantsika sy torolalana MANONDRO NY DIA hahatonga antsika ho OLON-DEHIBE AMIN’NY FINOANA hahatonga antsika manorina Eglizy Olo velona miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary misionera Tabernakla velona. Izao Karemy izao tokoa no ivelomantsika an’izany bebe kokoa ka ny loharano sy fototra ary tanjona dia ny finoantsika ny fitsanganan’i Jesoa ho velona izay hankalazaintsika amin’ny Paka. Izao no fotoana antenaintsika sy iainantsika ny finoana........[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny