FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-34 MANDAVANTAONA B2021

« Dia hoy i Pilaty taminy: Koa Mpanjaka izany Ianao ? Ary novalian’i Jesoa hoe : Efa voalazanao : Mpanjaka Aho » (Jo. 18: 37)


Ry Kristianina havana, anio no Alahady mamarana ny taona litorjika ka asain’ny Eglizy isika androany hibanjina ny faran’izao rehetra izao sady volana novambra izay volana hibanjinantsika ny fiainan-ko avy. Tsarovy fa nanantitrantitra isika tamin’ny Alahady lasa teo fa mbola hiverina amin’ny fomba manetriketrika I Kristy. Izao alahady faha-34 izao tokoa no famaranana ny taona litorjika ka ankalazantsika an’i Kristy Mpanjakan’izao rehetra izao. Fombantsika ny mifampiarahaba rehefa mifarana ny taona ka isika Kristianina katolika dia androany no mamarana ny taona litorjika, niaraka namakivavky ny taona B iny isika nandinika ny maha Kristianina antsika, nandinika ny maha Kristy mpiara-belona antsika eo amin’ireo manodidina antsika ka mahatonga antsika ho mpanorina ny Eglizy Olona Velona sy ny Eglizy Tranon’Andriamanitra. Nodinihintsika ireo fiainan’i Kristy arakaraky ny vanim-potoana nolalovantsika : ny vanim-potoana manokana sy ny vanim-potoana tsotra mandavantaona. [ ..........]

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-33 mandavantaona B2021

« Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy eo ambonin’ny rahona amin-kery lehibe sy voninahitra » (Mk. 13: 26)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady faha-32 mandavantaona lasa teo ny fampianarana azontsika dia ny hoe izay tia mahafoy, fototry ny fiainantsika sy ny maha zanak’Andriamanitra antsika ny fahafoizana, fototry ny maha Kristianina antsika ny fahafoizana eo amin’ny mpiara belona amintsika, fototry ny maha mpanorina antsika EOV sy ETA. Averimberintsika matetika araka ny fampianaran’I Papa François fa ny “politika lavorary” dia ny fahafoizana sy fanompoana. Miatrika izao Sinaody faha-7 izao isika ary ao anatin’ny fiomanana hanatanteraka ny hasim-pinoana amin’ny Alahady ho avy izao, Alahadin’ny fankalazana an’I Kristy mpanjaka. Ary izao Alahady faha-33 izao no nofidin’ny Papa ho andro fanasoavana ny mahantra. Indrisy fa vokatr’ity KORONTANAVIRUS ity dia mihamaro ny mahantra eto amintsika ka ity andro anio ity, izay andro hankalazantsika sy hirosoantsika bebe kokoa amin’ny asa fanasoavana an’ireo voahiliky ny fiarahamonina no henointsika izany hafatra izany.....[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-32 mandavantaona B2021

« Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena mahantra io no nandatsaka be indrindra tamin’izay rehetra nandatsaka tao amin’ny fandatsahan-drakitra » (Mk. 12: 43)

 
Ry Kristianina havana, raha tamin’ny Alahady lasa teo isika nandinika ny fitsipika volamena mba hialantsika amin’ilay fivavahana ety ivelany sy ny fanatanterahana fitsipika fotsiny izay nanomezan’i Jesoa tsiny an’ireo mpanora-dalàna sy Farisiana tamin’ny fotoanandrony, amin’izao Alahady faha-32 mandavantaona izao dia miditra lalindalina amin’izany fandinihana ny fitsipika volamena izany isika. Nilaza i Jesoa : “Mihainoa ry Israely, ny Tompo Andriamanintsika no Tompo Andriamanitra tokana ka tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao, amin’ny fanahinao, amin’ny sainao ary herinao manontolo”, izany no didy voalohany, ny faharoa mitovy amin’izany : “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao”. Nolazaintsika àry fa io no làlam-piainana ho antsika raha te ho taranaka mpanorina isika ka hanorina ilay tontolo iainana izay mila harenina, hanorina ny tontolom-piainana izay tsapantsika fa efa potika ka mila harenina koa ary ny tontolom-pinoana izay tena mila harenina tokoa.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-31 mandavantaona B2021

Izany no didy voalohany ary ny faharoa dia mitovy aminy ihany koa

 
Ry Kristianina havana, ity alahady ity no mamarana ny volana oktobra. Volana lehibe eo anivon’ny Eglizy satria maro ny fankalazana niarahantsika nanao. Tsara manao jery todika amin’izy ireny mba hahafahantsika maka lesona ary indrindra hamahatra ny finoantsika. Volana Oktobra no mivalona, volan’ny Raozery. Matetika eo anivon’ny fianakaviana no fanaovantsika Raozery. Asa nanao akory ? fa indrindra miatrika izao Sinaody izao isika. Sinaody eto anivon’ny diosezy sy Sinaody eo anivon’ny Eglizy Erantany ka ny lohahevitra rahateo mifanojo : Mba ho Eglizy Miara-dia, Miara-dalana amin’ny fiombonana, amin’ny fandraisana an-tanana, amin’ny fanirahana. Ny eto amin’ny Diosezy : Eglizy Olo, Velomin’ny Batemy mba ho Tabernakla velona. Sinaody izay manomboka araka ny fanentanana ataontsika any amin’ny Fianakaviana Eglizy kely ary amin’ity taona ity ny lohahevitra iaraha-midinika dia eglizy kely ma-mivavaka, miara-mandalina ny finoana. Mifanojo tsara amin’ny volan’ny Raozery volana hiara-mivavaka amin’I Masina Maria mibanjina ireo misterin’ny famonjena antsika.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-30 mandavantaona B2021

« Matokia! mitsangàna, fa antsoiny ianao » (Mk. 10, 49)

 
Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no alahady ankalazana ny andron’ny misiona sady mbola eo ampanaovana ny volan’ny Raozery no miatrika ny SINAODY ka miaraka amin’i Masina Maria isika mitalaho ny fahasoavan’Andriamanitra hanampy antsika amin’ny fiaraha-midinika ataontsika. Enga anie ho SENAKLA tokoa ny fihaonantsika ka sady hahay hihaino ny bitsiky ny Fanahy Masina isika no hahay hifampihaino ka hahita ny sitrak’Andriamanitra, hitondra antsika amin’ny fiainam-baovao, hahatonga antsika ho EGLIZY VELONA VELOMIN’NY BATEMY KA ZARY TABERNAKLA VELONA ho “génération mpanorina”.
Manambara zava-dalina ny Evanjely atolotry ny Eglizy niany alahady faha-30 mandavantaona. Maro ny zavatra maha-jamba antsika eo amin’ny fiainantsika fa indrindra vokatry ny KOTONTANAVIRUS.....[...........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny