FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

14 septambra - Fankalazana ny FANANDRATANA NY LAKROA

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana

Ry Kristianina havana, amin'izao 14 septambra izao no ankalazan'ny Eglizy ny fanandratana ny lakroa, ny hazo fijalian'i Kristy. Asaina ary isika androany araky ny hafatra ao amin'ny Evanjely hibanjina ny lakroa izay loharanom-pamonjena ho antsika. Lazain'i Jesoa ao amin'ny Evanjely : "Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa ka ao aminy no loharanon'ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy". Finoana izany no hahatsapantsika fa ny lakroa no hanovozantsika tokoa ny tena fiainantsika ary ao no mivahatra sy mifototra ny fiainantsika manontolo ary dia izany no mahatonga antsika manao ny famantarana ny hazo fijaliana isaky ny mivavaka isika ary hanambarantsika ny finoantsika izany. Tsy hoe famantarana fotsiny ho antsika io ataontsika io ary izay no mahatonga ny Eglizy manokana an'ity andro anio ity 14 septambra hibanjinana sy handinihana ary handalinana manokana momba ny anjara toerana izay famantaram-pamonjena ho antsika izany.....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-24 mandavantaona A2020

IZAY MAMELA NO HAVELA

Ry Kristianina havana, rahampitso no mankalaza ny FANANDRATANA NY HAZOFIJALIANA isika, izany hoe ny loharano sy fototry ny fifamelan-keloka sy ny famindram-po. Mbola hiverenantsika bebe kokoa ny mikasika an’izay fa mino aho fa tadidintsika tsara ny fampianaran’I Papa François ilay Mpamafy fiadanana sy fanantenana. Matetika izy no mamerina hoe “raha maniry fandriampahalemana sy fiadanana isika dia aoka hamboly fifamelan-keloka ary famindram-po”. Mino aho fa mbola mahatsiaro ny fandalovan’I Papa isika. Iray taona izay no tonga teto amintsika izy namafy fanantenana sy fiadanana teto amintsika izy. Indrisy tsy afaka nigoka sy nandalina ireo fampianarana maro navelany isika satria tonga ity KORONTANAVIRUS ity. Izao misy ny fotoana raha ny marina nametrahantsika ireo vokatry ny fankalazana ny jobilin’ny FET sy Kongresy eokaristika. Matoky isika fa hisy ny fankalazana ary izay fihibohana izay nanampy antsika hanana ainga vaovao.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-23 mandavantaona A2020

NY KRISTIANINA TSY MIFAMPIJERY ARINA AN-TAVA

Ry Kristianina havana, indro fa tena ao anatin’ny volana septambra isika. Isaorana Andriamanitra fa na dia tsy mbola resintsika tanteraka aza ity KORONTANAVIRUS ity dia azo lazaina fa efa mahita mangirana isika, manomboka mazava ny lalan-kombana. Ady sady dia tokoa ny fiaianana : ady tamin’ity KORONANAVIRY fa dia kosa mankany amin’ny fiainambavoaoa. Aoka anefa tsy hiraviravin-tanana isika ka ho varimbariana. Izao indrindra ny fotoana ilàna ny fitandremantsika IREO MESURES BARRIERE REHETRA. Matoky ny fahendrentsika aho. Ao anatin’izany koa anefa no handalinantsika ny finoana araka ny voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo. Tsy maintsy miezaka isika mameno ireo SADJOA SAOTA. Ao anatin’ny fanjavan’ny pretra rahateo isika izao. Aoka hoentintsika am-bavaka izao fihaonana izao mba ho SENAKLA tokoa, izany hoe ho faniraham-baovao taorian’izay ady sy dia mafy izay. Mila DEPART VAOVAO ISIKA MBA HO EOV MISIONERA TOKOA, HO VITA BATEMY IRAHINA MBA HO TABERNAKLA VELONA.......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-22 mandavantaona A2020

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA

Ry Kristianina havana tamin'ny Alahady lasa faha-21 mandavantaona isika dia niaraka tamin’i Piera nanambara ny finoantsika, ny fifikirantsika amin’i Jesoa ao anatin’izao adim-piainana sarotra aterak’izao KORONTANAVIRUS izao. Tsy tany malemy anorenampangady anefa hoy isika ny finoana fa tany lonaka iasan’ny fahasoavan’Andriamanitra. Porofon’izany sady modely no mpivavaka ho antsika I Victoire Rasoamanarivo izay nankalazaintsika ny fetiny. Mino isika fa Izy sy ireo Olomasina sy Olontsambatra Malagasy razambentsika hivavaka ho antsika ka ho resy ity fahavalo tsy hita maso KORONTANAVIRUS ity. Ho tanteraka tokoa amin’izay ny ventin-kevitra amin’izao Alahady faha-22 izao hoe :

NY FAHASAMBARANA NO TAMBIN’NY FIJALIANA izany hoe ho tanteraka ny nofintsika dia ny LALAN’NY HAFALIANA eny amin’ny la Montagne des français!!! Dia zary EOV MISIONERA ISIKA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA tahaka an’i Masina Maria, tahaka an’i Victoire Rasaoamanarivo Olontsambatra.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-21 mandavantaona A2020

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra ny mifankahery isika eo am-piatrehana izao KORONTANAVIRUS. Aoka isika hanamafy ny finoantsika fa tsy Jesoa, tsy Andriamanitra velively no matory fa ny finoantsika no mila fohazina. Izao indrindra ny vanimpotoana handalinana ny finoana, fotoana hanaovana ezaka hamenoana ny sadjoa faha 2. Raha ny tokony ho izy dia mamarana ny fanjava ho an’ny pretra isika (mois sacerdotal) ka nankalaza ny Eokarisita Fanamasinana izay nampiditra antsika tamin’ny Jobily faha-100 taonan’ny FET ary ny fankalazana ny Kongesy Eokaristika nandraisantsika ny teny faneva hoe : “ NY TENY TONGA NOFO, NOFO TONGA MOFO, MOFO TONGA AINA ZARAINA MBA HO EOV MISIONERA VITA BATEMY KA ZARY TABERNAKLA”.....[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny