FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

02 Jiona 2019 - ALAHADY PAKA VI- TAONA D

" Mba ho iray izy rehetra, tahaka Anao, Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao "

Tamin’ny Alakamisy lasa teo isika no nankalaza manetriketrika an’i Kristy niakatra any an-danitra manambara tanteraka fa nandresy tokoa izy ary an-danitra koa no tanjona ho antsika. Voalazan’i Md Paoly amintsika fa izay misy an’i Kristy no katsaho ary ny misy an’i Kristy dia any an-danitra toerana hasambarana ka izany ny mahatonga antsika milaza sy mino fa any ambony izy any no misy ny fahasambarana. Ny lanitra dia ny fiombonana amin’Andriamanitra. Masina izay miombona amin’Andriamanitra.
Miombona tanteraka ao amin’ny Trinité masina i Jesoa, tsy nisaraka amin’ny Trinité masina izy fa nirahin’ny Ray ho eto amintsika  hanambara indrindra ny fiombonana amin’ny Trinité masina......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

FANKALAZANA FIAKARAN'NY TOMPO AN-DANITRA - D2019

« Raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy, ka nakarina ho any an-danitra »

Ry Kristianina havana, efapolo andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka, nankalazantsika ny nitsanganan’i Jesoa ho velona, izy izay tsy nanota nanaiky ho fahotana mba hanapotika ny fahotana ao am-pasana. Nilevona izy ka nalevina niaraka Aminy ny fahotana nitondra fiainam-baovao ho antsika izy ka nahatonga antsika ho zava-boahary vaovao, ho Eglizy Olona Velona tokoa isika manorina Eglizy Tranon’Andriamanitra dia ilay tranobe iombonantsika nolazain’ny Papa Ray masina tamin’ny Karemy fa noho ny fahotantsika, ny tontolom-piainantsika dia potika satria tsy voakolokolontsika noho ny fitiavan-tena dia manaraka ny sitrapontsika ka lasa fahavalo ny zava- boahary izay no mahatonga antsika ho sahirana......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

26 Mey 2019 - ALAHADY PAKA VI- TAONA D

« Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo » (Jo. 14 : 27) »

Ry Kristianina havana, Alahady faha-6 amin’ny Paka izao ka tsy mahagaga raha mampitodika antsika sahady amin’ny aorian’ny Paka izany hoe ny hivelomantsika ny Paka ka ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amintsika nandritra izay Alahady dimy izay dia nentina nanampy antsika nandalina ny toe-panahin’i Kristy sy ny toe-piainan’i Kristy mpiandry ondry tsara, Kristy endriky ny famindram-po, Kristy velona eto amintsika, Kristy foto-boaloboka ka amin’izao dia ny vakiteny manampy antsika hihaina izany toe-panahy rehetra izany.

Tsy hoe hiady irery isika na hikombona fa nomen’i Jesoa ny Fanahiny masina izay niasa tao aminy ka nampibaribary ny fiombonan’ny Trinite masina ka ho oloaraiky tokoa, ho Ray Zanaka Fanahy Masina [.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

19 Mey 2019 - ALAHADY PAKA V- TAONA D

Mifankatiava, ary aoka ho toy ny nitiavako anareo no hifankatiavanareo.

Ry kristianina havana, tsy nitsahatra isika namerimberina nanomboka tamin’ny Paka fa isaky ny Alahady dia misy endrik’i Kristy ilay famindrampon'Andriamanitra no asongadin'ireo vakiteny. Tamin’ny Alahady lasa teo isika dia nibanjina ary niezaka hahalala bebe kokoa fa i Kristy no endriky ny famindrampon'Andriamanitra mpiandry  ondry tsara. Amin’izao Alahady fahadimy amin’ny Paka izao dia endrika anankiray no banjinintsika dia i Kristy loharano niavian’ny anarana hoe Kristianina.  Izay anarana niaviantsika izay no “identité”ntsika ka banjinintsika izany hoe ;
- inona ny maha-Kristianina mpanaradia an’i Kristy atsika ?
- aiza ny fototra sy loharano maha-Kristianina atsika ?
- iza marina i Kristy arahintsika io ? ........[..........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

12 Mey 2019 - ALAHADY PAKA IV- TAONA D

« Izaho sy ny Ray dia iray ihany » (Jo. 10 : 30) »


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny Paka tokoa isika, Alahady faha-efatra amin’ny Paka izao. Noraisintsika nandritra izany fankalazana izany hibanjinana ny toe-panahin’i Jesoa arak’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy isaky ny Alahady mba hianarantsika ka hahatonga antsika ho mpanara-dia an’i Kristy tokoa izany hoe ho Kristianina. 

Amin’izao Alahady faha-efatra izao dia hibanjinantsika an’i Jesoa Mpiandry Ondry tsara ka hivavahantsika manokana ho an’ny fiantson’Andriamanitra indrindra ho an’ny voatokana sy ny pretra ary hivavaka manokana ho an’I Papa Fransoa izay hamangy antsika ka ho tahaka an’i Piera izy hankahery antsika. Halalinintsika ny finoantsika mba ho Kristianina mpiara-belona amin’olona tokoa isika ka ho mpamafy ny fiadanana sy ny fanantenana....[....]

TSINDRIO ETO HIHAINO NY TORITENY