FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

01 novambra 2018 Fankalazana ireo olomasina

Ry Kristianina havana, amin’izao voalohan’ny volana novambra izao no ankalazan’ny Eglizy amin’ny fomba manetriketrika ireo olomasina rehetra. Ny antony dia tsotra ihany satria tsy izay voasoratra ao amin’ny kalandrie mahazatra antsika ihany no olomasina fa izay miombona amin’Andriamanitra nandritra ny fiainany ka izay niainany teto ihany koa no iainany any ankoatra ka miombom-piainana miaraka amin’ny anjely midera an’Andriamanitra ireo havantsika olomasina sady reharehantsika satria tody soa aman-tsara any izy no sady voninahitr’Andriamanitra ....[....]

28 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 30 TSOTRA TAONA B

  « Matokia! mitsangàna, fa antsoiny hianao » (Mk. 10, 49)

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no mamarana ny volana oktobra volan’ny raozery sy volan’ny misiona ka miaraka amin’i Masina Maria isika mitalaho ny fahasoavan’Andriamanitra handresy ny ratsy ka miroso amin’ny fiainam-baovao hahatonga antsika ho taranaka mpanorina tokoa.  Tahaka an’ilay jamba voalaza ao amin’ny Evanjely ny tontolom-piainansika sy ny tontolo iainantsika ary ny tontolom-pinoanatsika ka very fanahy mbola velona isika tsy hitantsika izay aleha. Niantso ilay jamba nikiaka sy nivavaka nanao tamin’i Jesoa hoe “ Ry Jesoa zanak’i Davida ô mamindra fo aminay”. Nositranin’i Jesoa ilay jamba “ Mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Maniraka ansika mitsangana i Jesoa hijoro ho taranaka mpanorina tokoa .....[....]

21 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 29 TSOTRA TAONA B

« Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro » (Mk. 10, 45)

Ry Kristianina havana, efa roa alahady izao no anatin’ny volan’ny raozery isika ka amin’izao Alahady faha 29 tsotra mandavantaona izao dia mbola manohy ny fibanjinana ireo misterin’ny fanavotana antsika olombelona isika izay iarahantsika amin’i Masina Maria dia ny mistery mampalahelo, mistery  fahazavana, ny mistery fitsanganan-ko velona ary ny mistery be voninahitra.
Ny toetrantsika olombelona anankiray indray manapotika ny fiainantsika no asongadin’ny tenin’Andriamanitra indrindra ny vakiteny voalohany bokin’Izaia mpaminany sy ny evanjely tsy  inona fa ny fitadiavantsika voninanahitra......[....]

07 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 27 TSOTRA TAONA B

“ Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona "

Amin’izao Alahady tsotra faha 27 mandavantaona izao dia anatin’ny volana oktobra isika izay hibanjinantsika sy handalinantsika miaraka amin’i Masina Maria amin’ny alalan’ny raozery ireo mistery efatra ny mistrin’ny famojena dia ny misterin’ny fahatongavana ho nofo, mistery faharoa mistery famirapiratana fahazavana, mistery izay I Md Papa Joany Paoly faharoa no namorona, mistery ibanjinantsika ny asam-pamonjena notanterahan’I Jesoa rehefa nitoriteny izy, fahatelo mistery mampalahelo ibanjinantsika ny fanolorantenan’I Jesoa ho fanavotantantsika ary fahaefatra ny mistrery be voninahitra izay maneho ny fitsanganan-ko velona. ....[.....]

30 septambra 2018 - ALAHADY FAHA 26 TSOTRA TAONA B

“ Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika » (Mk. 9: 39)

Tamin’ny Alahady faha 25 tsotra mandavantaona lasa teo isika nanantitrantitra ireo toetra fototra lehibe  nahatonga an’i Jesoa nanambara fa tsy maintsy manana ny toetran’ny zazakely isika eo amin’ny fifandraisantsika andavanandro sy nilazany koa fa izay te ho lehibe aminareo aoka izy ho tahaka ny zazakely ary ho vonona hanompo satria izany no làlana hahafahana miroso lalindalina kokoa amin’izay fiainana sy fiombonana amin’Andriamanitra. Averintsika vetivety ireo toetry ny zazakely tsara anana : fitokosina an’Andriamanitra, fahatsorana mitondra amin’ny marina mandrakariva, fahadiovampo. Amin’izao Alahady faha 26 mandavantaona izao rehefa mijery ny zava-misy isika dia mety milaza hoe ahoana àry hanatanterahana an’izany fiovana ho toy ny zazakely izany ? ......[........]