FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

04 Marsa 2018 - ALAHADY FAHA - 3 KAREMY - TAONA B

« Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana » (Jo. 2: 19)

Amin’izao Alahady fahatelon’ny karemy izao dia mampiditra antsika tanteraka  amin’ny fiomanana ny fankalazana ny Paka. Noho izany dia mampiroso antsika amin’ny Ady sy Dia izay mitondra antsika amin’ny Paka izay fandalovana (passage) satria miala amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy isika ka miditra amin’ny fiainam-baovao miaraka aminy koa. Izy nandresy ny fahafatesana no hankalazaintsika amin’ny Paka.
Manomboka izao Alahady fahatelo amin’ny karemy izao dia tantaran’i Jesoa mankany Jerosalema araky ny evanjelin’i Md Joany no vakina amintsika satria io no tandindon’ny fialantsika amin’ny fiainana mirefarera amin’ny tany ka miakatra amin’ny fiainam-baovao ao Jerosalema ilay tànana masina, tànanan’ny fiadanana ....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

18 febroary 2018 - ALAHADY VOALOHANY KAREMY - TAONA B

« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely » (Mk. 1: 15) 

Amin’izao Alahady voalohan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika amin’ny alalan’ireo vakiteny fa izao fizorantsika mankany amin’ny Paka mandritra ny 40 andro izao no iezahantsika miala amin’ny fiainana tsizarizary izay mandrendrika antsika amin’ny fahotana ka hitondra antsika kosa amin’ny fiainam-baovao amin’ny Paka. Raha miara-maty amin’i Kristy isika dia hiaraka hitsangana aminy koa. “Ady sady Dia” ny fiainana maha zanak’Andriamanitra antsika ka ny fifikirana amin’Andriamanitra sy ny fiombonana amin’i Kristy no hery ho antsika. Maro ny ohatra azontsika sy modely mety ho tahafintsika fa tsara ampatsiahivina ny iray tanindrazana amintsika izay niaina ny fifikirana tamin’i Kristy ka tsy voahozongozona. Manana  modely amin’izany isika dia i Lucien Botovasoa  izay maty martiry, nijoro tamin’ny finoana izy na tao anatin’ny sarotra, tia vavaka izy no nahavita nanao ny fifadian-kanina ary ny fiainana ny fitiava-namana amin’ny alalan’ny fanaovana asa fiantrana. Ireo rahateo no fototra  manambara ny fibebahana sy ny toe-piainana vaovao ary ny fitondran-tena mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ka miroso amin’ny fiombonana amin’i Jesoa......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA FANOSORANA LAVENONA

“Mihavana re amin’Andriamanitra”

Amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka izay midika hoe fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona.
Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanan’Andriamanitra ka miditra amin’ny fiainana maha zanak’Andriamanitra ..... [.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

11 febroary 2018 - ALAHADY TSOTRA FAHA-6 - TAONA B

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy.

Matetika averina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika no manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hanely ny vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany.
Amin’izao Alahady tsotra faha-6 mandavantaona izao dia mifanojo amin’ny fahatsiarovana sy fankalazana ny andron’ny marary izay natokan’i Papa Md Joany Paoly II efa 26 taona lasa izay nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “Notre-Dame de Lourdes” Toerana feno ireo marary ny ao Lourdes, feno ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo.

Ry Kristianina havana andro lehibe ho antsika inty andro ity izay hahatsiarovantsika ambavaka ireo marary, ireo tra-pahoriana, ireo izay marofy ary miaraka amin’i Masina Maria isika no manao izao vavaka izao. Araraoty izao fotoana izao hankaherezana ireo marary am-pandriana noho ny antony maro samihafa tsy misy mpikarakara sy ireo marary rehetra koa ho entintsika ambavaka mba ho soa ho tsara ary hahay hanambatra ny fahoriany amin’Andriamanitra ho famonjena an’izao tontolo izao ...[...........]

04 febroary 2018 - ALAHADY TSOTRA FAHA-5 - TAONA B

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy”
Mk. 1, 29-39

tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina dia tsy iza fa isika voatokana na relijiozy no mhazatra antsika izay nanokana ny tenantsika ho an’Andriamanitra ary tsy izy ireo ihany fa isika nanokana ny tenantsika amin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy noraisintsika ka zary Kristy mpiara-belona ami’olona.
Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika ka hampamokatra ny fiainantsika ho zanak’Andriamanitra. Ny fifikirantsika amin’Andriamanitra no ambaran’ny tenin’Andriamanitra amin’izao Alahady faha 5 tsotra mandavantaona izao. Handalinany finoana isika mba hitoerantsika amin’i Jesoa tanteraka. Izany fifikirantsika amin’i Jesoa izany dia misy fotoana maharary  sy mampijaly nefa araky ny fotom-pampianarana androany : 

“Inona ny anjara toeran’ny fijaliana amin’ny maha-Kristianina antsika” izany hoe manao ahoana ny fifikirantsika amin’i Jesoa Kristy”.  [...........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny