FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

Alahady 26 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 4 - TAONA A

NY FINOANA AN'I KRISTY NO FAHAZAVANA VAOVAO

Androany Alahady faha 4 ny KAREMY dia ny tantaran'i Jesoa mihaona amin'ilay jamba ka nahiratra no Evanjely enontsika. Isika koa dia tahaka ilay jamba nahiratra raha mandray an’i Jesoa. Azo lazaina fa azahoantsika onina fa hazavana i Kristy satria izy no fahazavana mitondra ny fiainantsika. Jamban'ny fahotana maro isankarazany isika ka tsy hitantsika ny lalankombantsika, rehefa ao amin'i Jesoa isika, miara-mandresy amin'i Jesoa dia misokatra ny masontsika, ny masom-pinoana niainantsika tamin’ny taonan'ny famindrampo. I Jesoa no ilay mibaby atsika, mandray ny fahontantsika ka ny mason'i Jesoa no hijerentsika an'izao rehetra izao; raha mason'Andriamanitra no masontsika dia miova ny fiainantsika..[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

FILAZAN'NY ANJELY - 25 Marsa 2017

Ry Kristianina havana,  fankalazana manetriketrika izao 25 marsa izao dia ny nilazana fa haka nofo i Jesoa Kristy, zava-misy tokana amantany ary azo lazaina fa tsy hiverina intsony eo amin'ny tantara izay niseho tamin'i Masina Maria virjiny dia tsy inona fa ny nakan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo tao aminy. Ny Evanjely androany mitantara mikasika ny mistery lehibe fahatongavana ho nofo izay tsy azo sarahina amin'ny misterin'ny fanavotana ny olona manontolo. Io no fiandohana, ny "Eny" nataon'i Masina Maria no varavarana namoha ny misterin'ny fanavotana ....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

FANKALAZANA ny fetin'i Md Josefa - 20 Marsa 2017

Ry Kristianina havana raha ny marina dia ny 19 marsa no ankalazana an’I Md Josefa fa noho izy tojo Alahadin'ny Karemy dia io no tsaroana manokana ka nafindra amin'izao Alatsinainy 20 marsa izao ny fankalazana an'i Md Josefa Ray mpitaiza an'i Jesoa.
Ary niara-nanomboka ny volan'ny karemy isika tamin’ny voalohan’ny volana marsa, izay volana natokana ho an’i Md Josefa, karemy izay ADY sady DIA mankany amin'ny Paka.
ADY amin'ny ratsy izay mandrendrika atsika ary tsy mora fa sarotra ihany koa mankany amin'ny Paka sy fandalovana ka hidirantsika amin'ny tena fiainana fiainan'ny zanak'Andriamanitra ka i Jesoa nitsangan-ko velona no famantarana ho atsika ary hivelomantsika an'izany fiainana maha-zanak’Andriamanitra izany ....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Alahady 19 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 3 - TAONA A

MAHATOKY ANDRIAMANITRA

Ry Kristianina havana,  manomboka amin’izao Alahady fahatelon’ny karemy izao dia ny Evanjely nosoratan’I Md Joany no vakintsika isan’Alahady fa indrindra ireo Evanjely izay famantarana mifandray akaiky amin’ny batemy. Handinika bebe kokoa isika ny batemy fandalovana, miala amin’ny fahafatesana miditra amin’ny fiainana ka ny Alahady fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy dia handinika ireo famantarana ao amin’ny Evanjelin’I Md Joany isika sady misy fanazavana ataon’i Jesoa mikasika ireo famantarana ireo. Ny Alahady fahatelo izao dia famantarana mikasika ny rano, izany hoe ny fihaonan’i Jesoa tamin’ilay vehivay Samaritana, mangetaheata tokoa isika, mangetaheta famonjena nentin’i kristy....[.......]

 

Tsindrio eto hihaona ny toriteny

Alahady 12 Marsa 2017 - ALAHADY KAREMY 2 - TAONA A

VOAANTSO HO AN’NY FANANTENANA ISIKA
Amin’izao karemy izao dia "ADY sady DIA" mitondra atsika amin’ny Paka, raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana isika, ADY iainantsika amin’izao karemy izao, dia hiaraka hitsangana amin’i Kristy izany no DIA ho an’ny amin’ny Paka fitsanganan-ko velona. Ny litorija fa indrindra ireo vakiteny henointsika dia hanampy atsika amin’izany ADY sy DIA izany mba tsy ho very fanantenana isika. Ry Kristianina havana fantantsika fa mety mafy ny ADY  hatrehina, mety tsy zaka ny DIA satria mavesatra. Ambaran’ny litorjia sahady amin’izao Alahady faharoa ny karemy izao fa ny tanjona miandry atsika dia i Kristy nitsangan-ko velona. Fihavaozana no andrasantsika, izany no tena dikany fiovan’i Jesoa tarehy teo an-tendrombohitra..[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny